Tajomstvo bezstarostného života - 19. október

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

V živote môžeš hľadať veľa vecí, pre ktoré by si mohol žiť. Môžeš žiť pre veľa vecí. Môžeš žiť pre svoj fyzický vzhľad. Môžeš žiť pre úspešnú kariéru. Môžeš žiť pre zábavu. Ježiš však vraví: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

Týmito slovami nám Ježiš odhalil tajomstvo bezstarostného života: Namiesto starostí daj na prvé miesto Boha a Jeho vôľu. Spomedzi početných možností daj na prvé miesto Boha.

Zoberme si najpríklad tvoju kariéru. Je voľba tvojho zamestnania, tvoje pracovné zameranie skutočne na Božiu slávu? Hľadáš v tom, čo robíš, v prvom rade Jeho?

Mohol by si povedať: „Greg, ty si pastor. Pre teba je jednoduché hľadať najprv Boha. Ja pracujem v reálnom svete, s reálnymi ľuďmi.“

Rozumiem. Tvojím cieľom by však malo byť: uctiť si Boha vo všetkom, čo robíš. Musíš sa sám seba opýtať: „Čo je mojím cieľom, keď robím toto?“ Ak je tvojím cieľom za každú cenu zarobiť peniaze, stanovil si si nesprávny cieľ. Tvojím cieľom by malo byť uctiť si Boha, pracovať čestne, mať osobnú integritu a dobré svedectvo na pracovisku.

Na konci dňa chceš mať dobré meno a reputáciu. Príslovia 22:1 vravia: „Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato.“

Hľadaj najprv kráľovstvo Božie. Ak chceš život bez starostí, úzkostí a strachu, tak umiestni Božie kráľovstvo pred všetko ostatné. Najprv hľadaj Jeho, On sa už o teba postará.

https://www.harvest.org

Buď citlivý - 18. október

„Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ (1Jn 4:8)

Ježiš vyplakal súcitné slzy pri priateľovom hrobe. Plakal nad Jeruzalemom, pretože ako mesto stratil svoje porozumenie pre duchovné veci. Jeho široké srdce bolo citlivé na potreby iných. Aby zdôraznil dôležitosť lásky človeka k človeku, upravil staré prikázanie tak, aby sa čítalo: „Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca... a svojho blížneho ako seba samého.“ Súčasná generácia je drsná a tvrdá. Raz som počul jedného malého chlapčeka chváliť sa tým, aký je drsný. Vyhlásil: „Žijem na tejto ulici. Čím ďalej zájdeš, tým drsnejší ľudia tam budú. Ja žijem v poslednom dome.“ Pokiaľ sa nenaučíš, že súcitné prežívanie smútku, utrpenia a nešťastia s inými má svoju hodnotu, nemôžeš poznať skutočné šťastie.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, nech je moje srdce plné Tvojho súcitu, aby som mohol skutočne milovať.

Billy Graham Evangelistic Association

Kristus nás učí ovládať svoje srdce a myseľ pred Bohom - 17. október

„Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.“ Mt 5:27-30

O čo Kristovi ide, keď tak prísne vyžaduje, aby sme si vylúpili oko a odťali ruku, keď nás zvádza? Máme sa zmrzačiť a byť chromí a slepí? Ak by to tak bolo, museli by sme sa zabiť a stať sa svojimi vrahmi. Lebo ak by sme mali zahodiť všetko, čo nás zvádza, nakoniec by sme si museli vytrhnúť aj srdce. Ale bolo by to niečo iné ako zničenie celej prírody a Božieho stvorenia? Odpoveď: Tu jasne vidíš, že v celej tejto kapitole Kristus nehovorí o svetskom poriadku a bytí, a že všetky takéto verše, ktoré tu a tam nájdeš v evanjeliu – napr. zaprieť sám seba, mať v nenávisti vlastnú dušu, zanechať všetko –, sa vôbec netýkajú poriadku tohto sveta alebo panovníka. Nemajú byť chápané ako ustanovenia v svetskej zbierke zákonov, ako hovoria právnici o vypichnutí oka, odťatí ruky a podobných. Ako inak by mohol tento život a poriadok jestvovať? Naopak, Kristus tým mieri iba na duchovný život a bytie, v ktorom nezahadzuješ oči a ruky fyzicky a viditeľne, ale robíš tak v srdci pred Bohom, a v ktorom podobne zapieraš sám seba a všetko zanechávaš. Lebo Kristus neučí, ako používať telesnú silu alebo ako spravovať telo a majetok, ale ako spravovať srdce a vedomie pred Bohom. Preto nesmieš vťahovať Jeho slová do právneho zákona alebo svetskej správy. Podobne, v Mt 19:12 hovorí o eunuchoch a predkladá tri druhy eunuchov. Prvý a druhý typ – tí, ktorí sa takí narodili, a tí, ktorých takými urobili ľudia – sú tí, ktorých svetskí právnici nazývajú eunuchmi. Ale tretí typ, tí, ktorí sa sami takými urobili kvôli nebeskému kráľovstvu, to je iný druh eunuchov. Nie sú eunuchmi viditeľne a telesne, ale sú eunuchmi v srdci alebo duchovne. Nie sú eunuchmi na spôsob sveta, ale kvôli nebeskému kráľovstvu. Lebo Kristus nemá nič spoločné s tým, čo je svetské. Preto si máme duchovne vytrhnúť oči, ruky a srdce – a zbaviť sa všetkého, inak nás to zvedie, pokiaľ žijeme v tomto svete, kde sa nemôžeme zaobísť bez týchto častí tela. Preto význam týchto veršov je: Keď si všimneš, že sa pozeráš na ženu so zlou žiadosťou, vytrhni si toto oko alebo zrak ako niečo, čo je proti Božiemu prikázaniu, nie zo svojho tela, ale zo svojho srdca, kde má svoj pôvod zmyselná túžba a žiadosť; potom si si ich správne vylúpil. Lebo keď zo srdca zmizne zlá žiadosť, ani oko nebude hrešiť a zvádzať ťa. Potom sa pozrieš na ženu tými istými telesnými očami bez žiadostivosti; a pre teba to bude, akoby si ju nevidel. Lebo ten druh oka, o ktorom Kristus hovoril, už viac nejestvuje – oko žiadostivosti alebo zmyselnej túžby –, hoci telesné oči sú v poriadku. Súhrnom: Kristus tu hovorí o takom odtínaní a vylupovaní, ktoré nespôsobuje ruka alebo kat, ale Božie slovo v srdci.

St. Louis ed., 7:446-448.

Modli sa a starostiť sa nechaj Boha - 16. október

„A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:27)

V našej záhrade máme malé kŕmidlo pre vtáčiky. Vždy ho naplním vtáčím zobom a vtáčiky už vedia, že ich tam budú čakať raňajky. Pristanú v kŕmidle a zobú semiačka, alebo ich vyzobú zo zeme.

Ježiš hovoril Kázeň na hore v Galiley, regióne, kde všade naokolo štebotajú vtáčiky a rastú krásne poľné kvety. Zo svojho okolia vychádzal preto, aby bol názorný: „Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí.  Či vy nie ste omnoho viac ako oni?  A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:26-27)

Inými slovami, pozri sa, čo máš pred očami. Už si niekedy videl vystresovaného vtáčika? Vtáčiky každé ráno vstanú a spievajú. Sú jednoducho šťastné. Žiadnemu vtáčikovi nebol sľúbený večný život. Žiaden vtáčik nedostal nebeskú nádej. A predsa spievajú každý deň. Ježiš nevravel, že vtáčiky len tak nečinne vysedávajú a čakajú na jedlo, ktoré dostanú. Sú aktívne.

Páči sa mi, čo povedal Martin Luther: „Modli sa a starostiť sa nechaj Boha.“ To je skutočné tajomstvo. List Filipským v 4. kapitole, 6. – 7. verši vraví: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,  bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Keď ťa najbližšie zovrú strach a starosti, keď ťa najbližšie začne napádať otázka: „Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane tamto?“ obráť to na modlitbu. Vzhliadni k Bohu a nechaj Ho dať ti Svoj pokoj.

https://www.harvest.org

Nekonečná Božia láska - 15. október

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími...“ (Jn 1:12)

Kto môže opísať alebo zmerať Božiu lásku? Boh je láska. Avšak fakt, že Boh je láska, neznamená, že všetko je sladké, krásne, šťastné a že Božia láska vôbec nemôže dovoliť trest za hriech. Božia svätosť požaduje, aby bol každý hriech potrestaný, ale Božia láska zaistila pre hriešneho človeka plán záchrany a spásy. Božia láska ustanovila kríž Ježiša Krista, ktorý človeku ponúka odpustenie a očistenie. Bola to Božia láska, ktorá poslala Ježiša Krista na kríž.

Bez ohľadu na to, akého hriechu si sa dopustil, bez ohľadu na to ako veľmi by bol čierny, špinavý, zahanbujúci či strašný, Boh ťa miluje. A predsa táto Božia láska, ktorá je viditeľná, neomylná a nekonečná, Božia láska, ktorá siaha kdekoľvek sa človek nachádza, môže byť úplne odmietnutá. Boh sa nikomu nebude vnucovať proti jeho vôli. Tvoja časť je veriť. Tvoja časť je prijímať. Nikto to za teba nemôže urobiť.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma zaplavuje, Otče. Napriek môjmu hriechu ma Ježišova smrť na kríži môže očistiť od celej minulosti. Pokorne prijímam tento dar, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

 

Prečo dávate peniaz - 14. október

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? (Iz 55,2)

Boh sa človeka pýta, prečo používa peniaze na to, čo zo skúsenosti vie, že nepomáha a nenasýti? Vytvára len prázdnotu a bezmocnosť, pretože to odvádza pozornosť od blízkeho spoločenstva so Stvoriteľom.

Hodnoty, ktorým človek pripisuje veľkú váhu, nedávajú potravu duši a neuspokojujú duchovný hlad človeka.

Mnohí ľudia a tiež kresťania dávajú kopec peňazí na takzvané kresťanské projekty, ktoré nikomu neprinášajú jedlo... Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom...? pýta sa Pán skrze proroka Izaiáša. Táto otázka patrí aj nám. Ako používame naše peniaze, čas a sily?

Radosti tohto sveta stoja naozaj veľa. A ty za ne platíš. Nejde len o to, že veľa platíš, ale ide tiež o to, že nakoniec zisťuješ, že vôbec nezasýtili vnútorné potreby tvojej duše.

Diablove produkty majú vždy falošný opis tovaru, ktorý skrýva pravdu o smrteľnom jede hriechu. Produkt, ktorý nikdy neprináša to, čo sľubuje. Napriek tomu používame čas, silu a peniaze na to, aby sme si ho opäť kúpili. Ten nás podvedie a zaslepí.

Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. (2Kor 4,3-4)

Tak prečo míňať peniaze na to, čo nie je chlebom, aj keď to na sebe nápis „chlieb“ má. Prečo sa človek nechá opäť a opäť oklamať? Prečo nás tak ľahko ovplyvní masa ľudí, ktorá vo svojom egocentrizme riadi tento hriešny svet?

Musíme pamätať, že tento svet je zlý a vždy v protiklade Bohu. Prečo teda míňame svoje peniaze takto? Či sme zaslepení, že už nevidíme jasne? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! (Iz 55,2)

Je dôležité, aby si nielen kúpil ten chlieb, ktorý sa ti bez peňazí ponúka, ale aby si z neho aj jedol – z chleba života.

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,3)

Pozvanie v Izaiášovi nikto nemôže odmietnuť. Nikto nemôže povedať: „Ja nemôžem prísť.“ Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! (Iz 55,1-2)

Môžeš prísť a nakupovať taký, aký si. Lebo Niekto už raz všetko zaplatil, aby si mohol dostať život nezaslúžene. Ale to, že všetko je zaplatené, neznamená, že už nemáš žiadnu zodpovednosť.

Keď Boh dáva úžasnú ponuku, v ktorej každý, kto je smädný, môže prísť a piť živú vodu, bolo by tragické, keby to aj tak nebolo tvoje, lebo si ľahostajný a neprídeš. Veď keď Boh hovorí: „Čujte ma pozorne...“ hovorí o tvojej zodpovednosti. Hovorí o tvojich prioritách.

Si v sobotu večer tak dlho hore, že prespíš väčšinu nedele? Si v Pánov deň súčasťou mnohých zbytočných vecí a nepotrebne zabíjaš čas? Ide veľa z tvojho času na svetské reči alebo čítanie, ktoré nebuduje? Prečo dávaš peniaze na to, čo nie je chlebom? Žiješ v tme individualizmu a sebectva? Prečo nenačúvať Bohu?

Ak cítiš, že sa ti nechce čítať Slovo, povedz to Bohu. Modli sa nech vytvorí smäd v tvojom vnútri, ktorý ťa privedie k Nemu, aby si pil. Pamätaj, že k Biblii sa dá postaviť dvoma spôsobmi: buď sa naješ tak, až si hladný, alebo neješ až si z toho sýty.

Čo si zvolíš?

Nemíňaj svoje peniaze, čas a silu na to, čo nenasýti. Obráť svoje srdce k Bohu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii