Schopnosť veriť - 15. december

„… a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych,…“

(R 10:9)

Je nemožné vierou uviesť čokoľvek do existencie. Písmo nezačalo existovať preto, že človek v neho veril. V prvú Veľkú noc Ježišovo telo nebolo vzkriesené preto, že hŕstka verných bola o tom presvedčená. Vieru predchádzal fakt. Z psychologického hľadiska sme neschopní veriť bez predmetu našej viery. Predmetom kresťanstva je Kristus. Viera je viac než súhlas nášho rozumu s Ježišovými výrokmi. Nie si povolaný veriť niečomu, čo nie je dôveryhodné, ale veriť historickému faktu, ktorý v skutočnosti presahuje celú históriu. Viera totiž znamená poddanie a odovzdanie Ježišovmu učeniu.  Krista nepoznávame prostredníctvom piatich fyzických zmyslov, poznávame Ho však cez šiesty zmysel, ktorý dal Boh každému človeku – schopnosť veriť.

Modlitba dňa

Keď svoj zrak upieram na Teba, Pane, moja viera je neochvejná. Príliš často však hľadím dole a potkýnam sa. Dovoľ mi dnes znovu porozumieť sile, ktorá Ťa vzkriesila.

Billy Graham Evangelistic Association

Prekážky - 14. december

„Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame.“ (2K 4:8)

Niektorí ľudia si myslia, že ak plnia Božiu vôľu, všetko v ich živote pôjde hladko. Jednoznačne to však neplatilo v živote apoštola Pavla. Zdá sa, že ho postretlo asi všetko možné nešťastie. Mal mnoho nepriateľov, ktorí mu závideli úspech, všade ho prenasledovali a podkopávali mu nohy so zámerom zničiť ho. Často sa nevyhol bitke a iným fyzickým trestom. No a okrem toho mal telesné postihnutie, a hoci dúfal, že bude uzdravený, Pán povedal nie.

Pavol v 2. liste Korintským píše: „Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme.“ (2K 4:8-9)

Mnohí dnešní kazatelia sa radi zameriavajú na prosperitu. Niektorých dokonca nazývame kazateľmi prosperity. Ja si však myslím, že títo ľudia nepochopili Bibliu a vybrali si z nej len pasáže, ktoré sa im páčia. Pre mnohých prosperita znamená, že nebudú nikdy chorí. Nikdy neprídu žiadne problémy a život bude jednoducho úžasný.

Skutočnosť je však taká, že uprostred Božej vôle môžeš prekvitať a zároveň čeliť problémom. Loď, na ktorej sa Pavol viezol do Ríma, cestou stroskotala. No aj napriek tomu bola jeho cesta úspešná a Boh si nakoniec všetko použil na dobré.

Všetci čelíme rôznym búrkam, ťažkostiam a v istom zmysle aj stroskotaniam. Nemáme pod kontrolou všetky okolnosti nášho života, môžeme však kontrolovať naše reakcie na tieto okolnosti.

Keď sú v našom živote búrky a premáhajú nás ťažkosti, môžeme sa rozhodnúť, čo urobíme. Môžeme sa hnevať na Boha, môžeme nechať naše srdce zatrpknúť, alebo sa môžeme úplne poddať a povedať: „Pane, dôverujem Ti, nech sa deje čokoľvek.“

https://www.harvest.org

Múdrosť, ktorá prináša porozumenie - 13. december

„Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.“ (Gen 28:15)

Keď Ježiš na začiatku 14. kapitoly v Evanjeliu podľa Jána utešuje svojich učeníkov, hovorí im: „A cestu, kam idem, poznáte.“ (Jn 14:4) Tomáš mu na to odpovedá: „Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?“ (Jn 14:5) Ježišova odpoveď na Tomášovu otázku v sebe skrýva tajomstvo večnosti. Je úplne jednoduchá, no zároveň nesmierne hlboká. Na prvý pohľad sa zdá, že je pre všetkých zrozumiteľná, no ani najväčší teológovia úplne neodhalili jej ohromnú hĺbku. Toto je Ježišova odpoveď: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Jn 14:6)

Tieto slová jedným ťahom umlčali Tomášov vypytujúci sa jazyk a zároveň priniesli uistenie a pokoj do sŕdc ostatných učeníkov. V tejto dôležitej vete, ktorá zaznela z úst Božieho Syna, sa skrývalo dosť útechy pre všetky zranenia a trápenia, dosť múdrosti pre tých, ktorí túžili po porozumení, a dosť sily a moci na to, aby sa kresťanské hnutie mohlo rozhýbať.

Modlitba dňa

Pane, vedomie, že si stále so mnou, mi poskytuje útechu, akú potrebujem.

Billy Graham Evangelistic Association

Božie masky a prestrojenia - 12. december

„On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Mt 4:1-4

Toto sú tak úžasné a mocné slová. Nesmieme ich len tak prebehnúť, ale musíme ich podrobne vyložiť. Kristus čerpá tieto slová z 5M 8:3, kde je napísané: „Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sýtil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.“ To znamená: Z toho, že ste prežili, hoci vás nechal trpieť hladom, sa môžete naučiť, že Boh vás živí bez chleba Svojím slovom. Lebo ak by ste sa mali sýtiť a žiť len zo samého chleba, museli by ste mať po celý čas dostatok chleba. Ale Slovo, ktoré nás sýti, je Jeho sľubom, ktorý nám dal, že On je náš Boh a chce byť naším Bohom. Teda Mojžiš i Kristus chcú povedať: Ak máte Božie slovo a veríte mu, je isté dvoje: Po prvé, keď máte núdzu, nemáte chlieb a musíte hladovať, Slovo vás zachová, takže nezomriete od hladu, ako by ste mali dosť jedla. Lebo Slovo, ktoré máte vo svojom srdci, vás sýti a zachováva aj bez jedla a pitia. A ak máte trošku jedla, omrvinku alebo skyvu chleba, dodá výživu a nasýti ako kráľovská hostina. Lebo to nie je chlieb, ale Božie slovo, čo sýti telo aj prirodzeným spôsobom, práve tak ako tvorí a udržuje všetko (Žid 1:3). Po druhé, nakoniec chlieb určite bude bez ohľadu na to, odkiaľ príde, aj keby mal prísť z neba ako manna, hoci v nebi žiaden chlieb nerastie ani nemôže rásť. Môžete sa úplne spoľahnúť na tieto dve veci: Buď dostanete chlieb a potravu uprostred hladu, alebo sa váš hlad stane znesiteľným až tak, akoby ste boli sýti chlebom. A to, čo sa tu hovorí o jedle a výžive, platí aj pre pitie, odev, strechu nad hlavou a všetky telesné potreby... Lebo tak hovorí Božie slovo: „On sa o vás stará“ (1Pt 5:7). A v 1Tim 6:17 sv. Pavol píše: „v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie.“ A Kristus v Mt 6:33-34 hovorí: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení“ atď... Boh zaopatruje celý svet chlebom, nie len Slovom bez chleba, tak ukrýva svoju prácu za chlieb, aby skúšal vieru. Rovnako prikázal Izraelitom, aby sa pripravili a bojovali, ale nechcel, aby víťazstvo vybojovali meče a činy. On sám chcel zbiť nepriateľa pod meč a cez ich skutok zvíťaziť. Mohol povedať aj: „Vojak nedosiahne víťazstvo len svojím mečom, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích,“ ako hovorí Ž 44:4, Ž 147:10... Jednako však používa ľudí i kone, meče a luky, ale nie pre ich silu a moc človeka alebo zvieraťa, ale zastretý a schovaný za človekom a koňom bojuje a všetko koná On... Skrátka, všetky stvorenia sú Božie masky a prestrojenia. Necháva ich so sebou spolupracovať, aby vykonali všetko, čo by inak bez ich prispenia urobil, a aj koná, On sám, aby sme sa mohli primknúť len k Jeho slovu. Takto naša viera nerastie, ak je chlieb, rovnako ako sa nezväčšuje naše zúfalstvo, ak nie je chlieb. Namiesto toho zjeme chlieb, keď je, ale zaobídeme sa bez neho, keď nie je, a budeme si istí, že v každom čase žijeme a sýtime sa Božím slovom, či chlieb je, alebo nie je. Taká viera správne prekonáva žiadostivosť, brucho a časné starosti o jedlo.

St. Louis ed., 11:537-539.

Boh na teba myslí - 11. december

„Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil, Hospodine, Bože môj, niet Tebe rovného! Ak by som ich mal zvestovať a vyrozprávať, viac by ich bolo, než možno spočítať.“ (Ž 40:6)

Jeden z mojich obľúbených veršov je Jer 29:11: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ Je to skvelý verš, poďme sa však pozrieť na jeho kontext. Tieto slová boli adresované Židom počas toho, ako boli v babylonskom zajatí. Boli znechutení. Zamýšľali sa nad tým, či vôbec niekedy budú môcť slobodne oslavovať Boha, ako kedysi.

Ak by teraz tento verš hovoril: „Lebo ja poznám každú myšlienku, ktorú som kedy v súvislosti s vami mal, hovorí Pán,“ bol by som s tým spokojný. Ty by si nebol? Uvažovanie o tom, že Všemohúci Boh, Tvorca vesmíru, naozaj aspoň na chvíľu na mňa alebo na teba myslel, je úžasné. Božie úmysly s nami nie sú len v minulom čase, ale sú rovnako v prítomnom a budúcom čase: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov.“

Koľko úmyslov to môže byť? Žalm 40:5 nám vraví: „Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil, Hospodine, Bože môj, niet Tebe rovného! Ak by som ich mal zvestovať a vyrozprávať, viac by ich bolo, než možno spočítať.“ Jeho úmysly s nami sú nespočetné.

Potrebuješ vedieť nasledovné:  Boh vie, čím si prechádzaš. Premýšľa o tebe a Jeho úmysly sú plné pokoja, nie zla, aby ti dal budúcnosť a nádej.

Slovo budúcnosť môže byť preložené ako „očakávaný koniec“. Si dielo vo vývoji. Vidíš, že Boh s tebou ešte neskončil. On je autorom a dokončovateľom tvojej viery. Dokončenie príde. Boh robí konečné úpravy. Napokon to bude dobré.

https://www.harvest.org

Dôkaz Ježišovho zmŕtvychvstania - 10. december

„Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov...“ (Zjv 1:18-19)

O každej historickej udalosti musia byť nejaké dôkazy. Spochybňované udalosti sa musia spoľahlivo a dôveryhodne overiť a zdokumentovať. Existuje viac dôkazov o tom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ako o tom, že Július Cézar vôbec žil, alebo o tom, že Alexander Veľký zomrel, keď mal 33 rokov. Je zvláštne, že historici prijímajú tisíce faktov, hoci o nich majú len slabé dôkazy. Keď však príde na jasné dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní, tvária sa skepticky a všetko intelektuálne spochybňujú. Problémom mnohých ľudí je, že nechcú veriť. Majú tak veľa predsudkov, že nedokážu prijať skutočnosť zmŕtvychvstania Krista len na základe biblického svedectva.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, viem, že si živý, pretože žiješ v srdciach všetkých tých, ktorí Ťa milujú.

Billy Graham Evangelistic Association