Divné Božie meno - 24. november

„Mojžiš sa však Boha opýtal: Keď prídem k Izraelitom a poviem im: Boh vašich otcov ma posiela k vám a oni sa ma spýtajú: Aké je jeho meno? Čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som; a dodal: Izraelitom povieš: „Ja som“ ma poslal k vám.“ Ex 3:13-14 Boh sám prichádza a vykladá svoje meno;…

Mimoriadna zdvorilosť - 23. november

Rusko: Piott „Ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“ (2 Pt 3:18). Na ceste do Emauz kráčal vzkriesený Spasiteľ s dvoma učeníkmi a rozprával sa s nimi o nedávnych udalostiach v Jeruzaleme. Napriek tomu, že Ho nespoznali, hovoril s nimi o zámere, ktorý mal Boh pre Mesiáša. Keď dorazili do ich mesta, Ježiš sa tváril,…

Skalpel Ducha Svätého - 22. november

„Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia?“ Sk 2:37   Peter riskoval úplne všetko. Keď na Svätodušnú nedeľu stál s jedenástimi, prihovoril sa zástupu: „Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša,…

Kresťanská smrť je len premenou - 21. november

„Potom mu povedal: Ja som Boh tvojho otca – Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.“ Ex 3:6 Boh sa na tomto mieste chváli, že toto je Jeho večné meno, ktorým ho máme oslovovať; a ak nemáš záujem o tohto Boha,…

Mimoriadna „jama“ - 20. november

Rumunsko: Shenia Komarov „Môj Boh poslal svojho anjela, a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili, pretože sa pred Ním dokázala moja nevina“ (Dan 6:23). Pes vykročil, ťahajúc za vôdzku, a odkryl svoje strašné zuby. „Útoč!“ zakričal jeho pán, väzenský dozorca Kapitán Nudnii.   „Pane, zmilujte sa!“ vykríkol Shenia Komarov, kresťanský väzeň.…

Vodná brána - 19. november

Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až pred Vodnú bránu na východe a po vybiehajúcu vežu. (Neh 3,26) Vodná brána sa nachádza vo východnej časti Jeruzalema, medzi Domom Libanonského lesa a Dávidovým mestom. Vedie k Ófelu a ku Kidrónskemu údoliu. Pred bránou bol veľký otvorený priestor, na ktorom sa kedysi konali verejné stretnutia. Vodná…