Zatvor oči rozumu, spoľahni sa na Pána a drž sa Ho - 25. august

„V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im:  Pokoj vám!  Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána." J 20:19-20

Odkiaľ pochádza kresťanský pokoj, keď je nerušený uprostred ťažkostí? Pochádza z viery v Krista. Pretože keď celým srdcom verím Pánovi, vtedy môže moje srdce povedať: „Môj Pán Kristus prekonal moje utrpenie, hriech, smrť a všetko zlo svojím vzkriesením a chce byť so mnou, aby mi nič nechýbalo ani na tele, ani na duši, aby som mal dostatok všetkého a aby ma nezastihlo žiadne nešťastie.“ – Ak tomu verím, je nemožné, aby som si zúfal a bol nesmelý bez ohľadu na to, ako veľmi ma hriech ťaží. Pretože viera je vždy prítomná a hovorí: „Ak ťa tvoje hriechy ťažia; ak ťa desí smrť, odvráť svoj zrak na Ježiša, ktorý pre teba zomrel a vstal a prekonal všetko nešťastie: Čo ti škodí? Čoho sa chceš obávať? Podobne, ak na teba útočí nejaké iné nešťastie, napr. choroba alebo chudoba, odvráť od nich svoj zrak a zatvor oči rozumu, spoľahni sa na Pána a drž sa Ho. Potom budeš posilnený a potešený. Žiadne zlo, s ktorým sa stretneš, nie je také veľké, aby ťa zranilo a vrhlo do zúfalstva, ak sa pozeráš na Krista a veríš mu. To je dôvod, prečo je nemožné, aby toto ovocie chýbalo: Kde je viera, tento pokoj ju bude nasledovať. Z pokoja plynie ďalšie ovocie, ako sa píše v evanjeliu, kde Kristus prišiel k učeníkom a povedal: „Pokoj vám! Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok.“ Potom boli šťastní, že videli Pána. Naozaj museli byť potešení, pretože najväčšia radosť, akú môže srdce zažiť, je uvidieť Krista. V minulosti nás učili, aby sme sa pozerali na svoje ruky. To znamená, že nás učili, aby sme sa spoliehali na svoje skutky. Výsledkom toho nebola žiadna radosť. Keď však vidíme Krista, sme potešení. A to sa deje vierou, pretože toto je to, čo sv. Pavol hovorí v Liste Rímskym 5:1-2: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej.“ Takže máme ovocie, na základe ktorého nás rozpoznajú ako pravých kresťanov. Pretože tí, ktorí nemajú pokoj tam, kde svet nepozná nič iné ako nepokoj; tí, ktorí nie sú potešení tam, kde svet nemá nič iné len smútok a žiaľ – tí ešte stále nie sú kresťanmi a ešte neveria. O tom spievame v chválospeve, ktorý je zameraný na vzkriesenie, ale nikto mu nerozumie. Avšak človek, ktorý chválospev napísal, mal správne pochopenie Veľkej noci. Pretože to nenecháva na Pánovom vzkriesení, keď vraví: „Kristus je vzkriesený z temného väzenia hrobu,“ ako by to stačilo. Takisto Jeho vzkriesenie aplikuje na nás, keď dodáva: „Jasáme s radosťou.“ Ako v ňom ale môžeme jasať, keď z toho nič nemáme a neprivlastníme si to? Preto, ak v ňom mám jasať, musí to byť moje, takže to môžem považovať za svoje vlastníctvo, aby som z toho mal úžitok. A nakoniec uzatvára chválospev slovami: „Kristus ukončí všetok smútok,“ takže iba Kristova útecha nám môže dať radosť v každom nešťastí. On sám chce byť tou útechou, aby sme sa ho v každom nešťastí držali. Pretože On prekonal všetko nešťastie, aby sme z toho mali úžitok. A svojím vzkriesením potešuje všetky vystrašené mysle a zarmútené srdcia. Toto je to, čo sa v danom evanjeliu týka viery a jej ovocia.

St. Louis ed., 11:728-729.

Vzájomne sa milujte - 24. august

„Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“

(1J 1:7)

Dostal som list od muža zo Charlotte v Severnej Karolíne. Povedal, že až do našej kampane v Charlotte bol plný nenávisti, trpkosti a predsudkov voči ľuďom inej rasy. Pridal sa k jednej extrémistickej organizácii a len tesne sa z neho nestal násilník. Zo zvedavosti prichádzal na stretnutia a v jeden večer sa slávne obrátil. Vyznal: „Všetka horkosť, nenávisť, zloba a predsudky ma zrazu opustili.“ Ocitol som sa v poradni, kde som sedel za človekom inej rasy. Cez slzy som zovrel ruku toho muža, ktorého by som pred pár hodinami neznášal. Môj rasový problém sa vyriešil. Teraz zisťujem, že milujem všetkých ľudí bez ohľadu na farbu ich pokožky.

Jedine Kristus vyriešil zložitý rasový problém, ktorému dnes svet čelí. Pokiaľ ľudia všetkých rás neprijmú Krista ako Spasiteľa, nebudú mať schopnosť vzájomne sa milovať. Kristus môže dať nadprirodzenú lásku, ktorá ti umožňuje milovať dokonca aj tých, ktorých by si ináč nemohol milovať.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, naplň ma tou nadprirodzenou Ježišovou láskou, ktorá mi umožňuje zasiahnuť miliardy ľudí, ktorých by som sám zo seba nedokázal milovať.

Billy Graham Evangelistic Association

Tesne mimo dosahu - 23. august

„Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.“ F 4:11

Máme sklon myslieť si, že spokojnosť pochádza z toho, čo máme. Ak by som len mal viac peňazí, potom by som bol spokojný. Ak by som bol trochu múdrejší... Ak by som lepšie vyzeral... Ak by som bol trochu úspešnejší... Ak by som mal viac príležitostí slúžiť... Je to nekončiaca honba za niečím, čo nevieme dosiahnuť.

Apoštol Pavol povedal: „Naučil som sa, akékoľvek sú okolnosti, byť spokojný.“ (F 4:11, preklad z angl.)

Keď toto povedal, bol vo väzení. Jeho spokojnosť nepochádzala z teórie zo školy; bola zo školy života, školy ťažkých úderov. Zažil bolesť i potešenie, zdravie i chorobu, slabosť i silu, bohatstvo i chudobu. Pre niektorých bol hrdina, pre iných ničomník. A bol to človek, ktorý získal úplnú spokojnosť.

Je zaujímavé, že Pavol použil slovo „naučil“: „ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám.“ (F 4:11, preklad prof. Roháček) V pôvodine toto slovo zvykli používať pohania, keď chceli hovoriť o nejakom výnimočnom poznaní alebo zasvätení do nejakého tajomstva. Pavol hovoril: „Pozrite sa! Bol som slávnostne zasvätený. Našiel som skrytú pravdu. Našiel som tajomstvo spokojnosti.“

Aj slovo, ktoré Pavol použil pre „mať dosť“, je dôležité. Znamená sebestačný. V kontexte tejto epištoly hovorí o dostatku v Ježišovi Kristovi. Pavol vlastne hovoril: „Nezáleží na tom, kde som. Som spokojný.“ Všetko to bolo o jeho vzťahu s Bohom.

Naša spokojnosť nevychádza z toho, čo máme; pochádza zo vzťahu s Ježišom Kristom.

https://www.harvest.org

Stráž proti nenásytnosti - 22. august

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom… Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“

(Mt 6:24)

Povedz mi, čo si myslíš o peniazoch, a ja ti poviem, čo si myslíš o Bohu, pretože tieto dve veci sú v tesnom spojení. Ľudské srdce je bližšie k svojej peňaženke než k čomukoľvek inému. Je ohromujúci fakt, že posledných pár rokov ľudia minuli desaťkrát viac na luxusné veci a veci, ktoré nie sú podstatné v porovnaní s tým, koľko minuli na dobročinné a náboženské účely. Toto je komentár k našej plytkej a umelej náboženskej viere.

Zatiaľ čo nás Biblia varuje pred nenásytnosťou a sebectvom, povzbudzuje nás ku skromnosti a šetrnosti. Dokonca Ježiš povedal Svojim učeníkom, potom čo nasýtil zástupy: „Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar.“ Hoci náš Pán mal moc tvoriť, On sám žil skromne a bez luxusu. John Wesley mal na peniaze trojvrstvovú filozofiu. Povedal: „Zarob všetko, čo môžeš; ušetri všetko, čo môžeš a daj všetko, čo môžeš.“ Väčšina z nás dostáva všetko, čo môže; míňa všetko, čo môže; požičiava všetko, čo môže a Bohu dáva v nedostatočnom množstve.

Modlitba dňa

Pane, daj mi štedré srdce, aby ostatní mohli poznať Tvoju lásku a súcit.

Billy Graham Evangelistic Association

Zázrak uzdravenia - 21. august

„Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude.“ Mt 4:23

Všimli ste si, že Ježiš neustále menil metódy, keď sa zázračne dotýkal a uzdravoval ľudí? Raz sa človeka dotkol On, inokedy sa chorý dotkol Jeho. Pri ďalšej príležitosti prehovoril a človek bol uzdravený. Jednou z mojich obľúbených ukážok uzdravujúcej sily je, keď k Ježišovi prišiel slepec, aby bol uzdravený. Ježiš napľul na zem, urobil zo slín blato a dal ho slepcovi na oči.

Ježiš a apoštoli menili spôsob, akým nadviazali kontakt i ako uzdravili, aby sa ľudia nemohli zamerať na spôsob, ale na miesto toho sa sústredili na Boha.

Stredom pozornosti nikdy nebol zázrak; stredom bol Ježiš. Ťažiskom bolo hlásanie Božieho slova. Počas toho, ako to robili, sa modlili za ľudí, ktorí boli potom uzdravení. Videli zázraky, ktoré urobila Božia ruka. Dokonca vyháňali z ľudí aj démonov. Ale toto nikdy nebolo to hlavné, na čo sústredili svoju energiu. Nikto nikdy nebol opísaný tak, že má sám osebe službu uzdravovania.

Boh môže aj uzdravuje, a verím, že by sme Ho mali žiadať o uzdravenie, keď sme chorí. Verím v uzdravenie, ale tiež verím, že Boh určuje, kedy, kde a koho uzdraví. Uzdravuje, keď chce On uzdraviť. Je to úplne na Ňom.

Keď Boh určitým spôsobom pracuje, je v našej prirodzenosti niečo, čo nás vedie, aby sme sa k tomu chceli prikloniť. Boh menil svoje metódy, aby ľudia nevenovali pozornosť im, ale Jemu samému. Nepotrebujeme uzdravenie, ale samotného Liečiteľa.

https://www.harvest.org

Dostatočný, aby zachránil - 20. august

„Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.“

(Pr 14:12)

Línia ľudských myšlienok, ktoré sa zdajú správne mnohým ľuďom, je idea sebazáchrany. Človek si myslí, že musí pracovať na spravodlivosti, aby sa zachránil. Koniec koncov, bol to človek, kto zhrešil a ako sa hovorí: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže.“ Avšak väčšia pravda ako je táto, vyplýva z Biblie – pravda, že Boh pomáha tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. Sami sa nedokážeme zachrániť. Je vznešené byť čestným, ak môžeme. Je obdivuhodné byť úprimným, dobrotivým a súcitným. Zdalo by sa, že tieto vlastnosti by na záchranu našich duší stačili. Biblia však vraví, že hoci sa táto cesta zdá správnou, je nesprávna.

Modlitba dňa

Otče, viem, že moje pokusy žiť dobrý život sú nič v porovnaní s mojím milovaným Spasiteľom, Ježišom Kristom, ale kvôli Nemu k Tebe môžem pristúpiť, lebo viem, že On ma vykúpil.

Billy Graham Evangelistic Association