Niekto hodnotný - 21. jún

„Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.” 2Kor 4,7

Keď pomyslíme na apoštolov, premýšľame o nich ako o svätých Božích mužoch. Napriek tomu že boli obdarovaní a odhodlaní, boli aj obyčajní. Ježiš nepovolal týchto mužov pre ich výnimočnosť. To bol práve dôsledok Ježišovho povolania.

Výnimočný spisovateľ zoberie do ruky kúsok obyčajného papiera a s použitím jeho vlastných slov ho premení na hodnotný. No nie papier bol cenný, ale spisovateľ, ktorý naňho tvoril. Výnimočný umelec zoberie plátno, začne naň maľovať a o chvíľu sa z toho plátna stane hodnotná vec. Samotné plátno bolo bezcenné. To umelec vdýchol plátnu hodnotu.

Ako veriaci si uvedomujeme našu hriešnosť a oddelenie od Boha. No nezabúdajme aj na to, že do našich životov prišiel Kristus a dal nám hodnotu. Vložil ju do hlinených nádob – našich životov. Ako sa v druhom liste Korintským píše: „Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“

S novou istotou a odvahou máme čo ponúknuť. Nie je to sebaistota, ale istota v Bohu. Nie je to sebadôvera, ale dôvera v Bohu. Boh nám láskavo odpustil, urobil nás súčasťou Jeho kráľovstva, a tým nás urobil hodnotnými. Tým istým spôsobom boli výnimoční aj apoštoli – tým čo v ich životoch urobil Ježiš.

Boh, v momente keď si mu odovzdal svoj život, do teba vpísal svoje meno. Obdaroval ťa a urobil schopným. Investoval do teba seba. To je dôvod tvojej hodnoty. A to je dôvod, prečo aj ty môžeš niečo zmeniť.

https://www.harvest.org

Ako má Otec zaľúbenie v Synovi? A v nás? - 20. jún

„Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Mt 3:16-17

Čo toto Otcovo slovo znamená? Pozri a počúvaj! Učí nás poznať Krista. Od tohto poznania úplne závisí naše spasenie, ako učí Izaiáš, Pavol i Peter. Ako nás učí toto slovo poznať Ho? Učí nás, že je Božím Synom a robí radosť Bohu, svojmu Otcovi. Týmito slovami Boh rozosmieva a potešuje srdcia celého sveta a napĺňa celé stvorenstvo pravou Božskou sladkosťou a útechou. Ako to? Nuž, keď viem a som presvedčený, že človek Kristus je Božím Synom a robí radosť Otcovi –  tým si musím byť istý, veď to hovorí z nebies sám Boží majestát, a ten nemôže klamať –, potom som si tiež istý, že všetko, čo tento Človek hovorí a koná, sú slová a skutky milovaného Syna, ktoré musia Bohu robiť obrovskú radosť. Toto si dobre uvedomujem a chápem. Preto odteraz, keď budem počuť, že Kristus niečo hovorí, alebo budem vidieť, že niečo robí, čo vraví alebo koná pre moje dobro – to On robí stále, ako povedal, že všetko znáša pre moje dobro; že On prišiel slúžiť, nie si dať slúžiť (Mt 20:2; Lk 22:27) –, potom musím mať na pamäti, že také slová, činy a utrpenie Krista – konané pre moje dobro, ako vraví On – musia Boha dokonale tešiť. A ako by sa Boh mohol viac rozliať, alebo ako by sa mohol rozdať ešte sladšie a s väčšou láskou než tak, že povie, že Ho úplne teší to, že Jeho Syn Kristus hovorí ku mne takým milým spôsobom, že má na mysli bezvýhradne mňa, že On pre mňa trpí, zomiera a  všetko koná s obrovskou láskou. Nemyslíte si, že ak by ľudské srdce správne vnímalo, aké potešenie má Boh z Krista, keď nám takto slúži, muselo by sa rozprsknúť na stotisíc kúskov? Lebo ak by srdce cítilo toto potešenie, videlo by do hlbín srdca Boha Otca, teda do bezodnej večnej Božej dobroty a lásky, ktorú k nám prechováva a ktorú k nám prechovával od večnosti... Neuvedomujeme si, aká nevýslovne úžasná láska a potešenie sú v Ňom. Inak by sme bez pochyby videli, že nebo a zem sú plné ohňa Božej lásky, plné života a spravodlivosti, plné úcty a chvály, kým peklo s jeho ohňom, so smrťou a hriechom, nie je nič, len nejaký náter... Vidíme, že Boh týmito slovami priťahuje Krista k sebe a seba ku Kristovi; tým, že vyhlasuje, že Ho teší všetko, čo Kristus robí. Súčasne, tými istými slovami, vylieva Seba a Krista vo svojom milovanom Synovi na nás, vlieva sa do nás a nás do Neho, vťahuje nás do seba, takže sa stáva úplne ľudským, zatiaľ čo my úplne Božími. Ako? Takto: Pretože Boh hovorí, že Ho teší všetko, čím Kristus je a čo koná, tieto slová ťa vedú k tomu, aby si videl Božie zaľúbenie a celé Jeho srdce v Kristu, vo všetkých Jeho slovách a činoch; vedú ťa tiež k tomu, aby si videl Krista v srdci a potešení Boha. A oboje je jedno v druhom najhlbšie a najvznešenejšie. Ani jedno z nich ťa nemôže zradiť, pretože Boh nemôže klamať. Navyše, keďže Kristus – Dieťa, ktoré miluje a robí Mu radosť, zahŕňané takou priazňou v Božom srdci – je tvoj so všetkými Jeho slovami a skutkami, ktorými ti slúži, ako sám hovorí, ty si istotne tiež v rovnakej priazni a rovnako hlboko v Božom srdci ako Kristus, a Božie potešenie a srdce je rovnako hlboko v tebe, ako je v Kristu. Takto ty a Boh spolu so svojím milovaným Synom sú dokonale v tebe, kým ty si dokonale v Ňom, takže všetko je jedno: Boh, Kristus a ty.

St. Louis ed., 11:2142-2144.

Moc nad hriechom - 19. jún

„Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.“ Gal 5:24

Naše víťazstvá a sila dobýjať či prekonávať pochádzajú od Krista. Biblia nehovorí, že hriech bude na tejto zemi zo života kresťana celkom odstránený, no učí, že hriech nad tebou už nebude vládnuť. Sila a moc hriechu boli porazené. Kresťan má odteraz k dispozícii zdroje, aby žil mimo tohto sveta. Biblia učí, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší. Je to ako s malým dievčaťom, ktoré povedalo, že keď diabol klopal na dvere s pokušením, poslala Ježiša, aby otvoril.

Modlitba dňa

Ježiš, neustále potrebujem tvoju silu. Ty vieš, ako často som pokúšaný.

Billy Graham Evangelistic Association

Presne tam, kde si - 18. jún

„A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.“ Lk10,2

Dnešná cirkev by sa dala prirovnať k futbalovému zápasu, kde 60 000 ľudí v hľadisku pozoruje, ako 22 ľudí robí všetku prácu. Stojíme v hľadisku a kričíme: „Poďte! Do toho!“ zatiaľ čo Boh hovorí: „Chcem ťa tam dole na ihrisku. Chcem, aby si sa zmocnil lopty. Chcem, aby si bol súčasťou toho, čo robím.“

 Ježiš povedal: „Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.“ Všimnite si, že Ježiš nepovedal, aby sme si pýtali od Pána ďalších pozorovateľov, divákov či kritikov. Nie, volá nás, aby sme si pýtali viac pracovníkov.

Nikto sa nemôže modliť za to, aby bola práca urobená, ak ju nie je ochotný urobiť sám. Neseďme len tak a nehovorme: „Áno, Pane Bože, pošli viac pracovníkov!“ Volajme namiesto toho: „Pane, začni mnou, ja budem ten pracovník. Neviem, čo dokážem. Neviem, čo môžem ponúknuť. Nemám veľa. Ale to všetko je tvoje, Pane. Dávam Ti to.“

Potom len sleduj, čo Boh dokáže urobiť. Aj z mála vie urobiť mnoho. Zoberie to, čo mu ponúkneš a rozmnoží to.

Možno si myslíš: „To je práca pre profesionálov. Nech kazatelia kážu. Ja som len obyčajný človek.“

Je však veľa ľudí, ktorých sa vieš dotknúť práve ty. Vďaka tomu, že poznajú práve teba, že majú to isté zamestnanie, že sú tvojimi susedmi. Práve ty si schopný s nimi hovoriť tak, ako by to nik iný nedokázal. Boh ti dal do tvojho života ľudí, ktorých môžeš ovplyvniť. Boh ťa chce použiť práve tam, kde si.

https://www.harvest.org

Blúdili púšťou - 17. jún

Blúdili púšťou, po samote, nenašli cestu k obývateľnému mestu; hladní a smädní boli, duša im chradla v tele. (Ž 107,4-5)

Pravdou o Bohu je, že je dobrý a Jeho milosť trvá na veky. Pravdou o človeku je, že blúdi púšťou... Nechce načúvať Bohu. Rýchlo sa dostane k tomu, že načúva zlodejovi. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. (J 10,10)

Keď zlodej prichádza, nerozpráva ako zlodej. Nikdy nehovorí, že prišiel preto, aby kradol, zabíjal a ničil. Hovorí: „Počúvaj ma, buď sebe pánom!“ No pravdu, že prišiel kradnúť a zabíjať, trpko zakúsilo už veľa duší. Ponúka hriech, sľubuje šťastie, radosť, pokoj. Hriech ale nikdy nedáva to, čo ponúka. Zlodej nehovorí pravdu. Avšak naša padlá prirodzenosť radšej počúva zlodeja než Toho, kto pravdu hovorí. A tak blúdime púšťou.

… nenašli cestu k obývateľnému mestu.

Sľúbené šťastie ani pokoj neprišli. Namiesto šťastia prišla prázdnota. Namiesto pokoja prežíva duša trápenie a prázdnotu. Po chvíli človek nenachádza cestu k miestu, kde si môže odpočinúť. Nenachádza miesto, kde by mohol bývať. Znamená to, že nepokoj prebral moc a človek sa už nevie upokojiť, byť v tichu. Zlodej to nazval „užívať si život“, ale ukázalo sa, že je to falošná nálepka. Obsah fľaše je totiž v skutočnosti „cestou k smrti, k hrobu bez nádeje a Boha“. Keď raz človeku ukradli radosť, keď udusili jeho duchovný život, keď je zničená nádej, človek nenachádza miesto, kde by si odpočinul.

Ten, kto má nepokoj, je ako človek, ktorý stojí na vodných lyžiach. Stále musí byť v pohybe, lebo inak sa utopí.

… hladní a smädní boli

Budúcnosť zlodej prezentoval inak, keď klopal na dvere srdca a sľuboval zlato a prospech. Toto všetko Ježiš vedel a vie, ale kto by Ho počúval? Ale pretože ja hovorím pravdu, neveríte mi. (J 8,45)

Všimnite si, že Ježiš nehovorí: „... a ja vám hovorím pravdu a vy mi neveríte.“ Ale hovorí, že práve preto, že hovorí pravdu, tak Mu neveria. Zlodej sľúbil sýtosť a naplnenie, keď budú nasledovať svoje túžby a egoizmus. Oni teda išli podľa ponúknutého návodu a teraz vedia, že zlodej prišiel len aby kradol, zabíjal a ničil.

V skutočnosti ale len Ježiš hovoril pravdu!

Musíme zabudnúť na seba, aby sme sa našli. Najväčšou hrozbou pre našu budúcnosť, pre radosť a pokoj sme my sami. Utekáme z jednej situácie do druhej v nádeji, že sa vyhneme prázdnote, beznádeji a strachu... Nakoniec zistíme, že to, čo nás prenasleduje, je naše vlastné ja. Tým najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť sebe, je nájsť si útočisko v Bohu.

Blúdili púšťou, po samote, nenašli cestu k obývateľnému mestu; hladní a smädní boli, duša im chradla v tele.

Keď sme zablúdili, sme hladní a smädní, našou jedinou pomocou je obrátiť sa späť. Obrátiť sa k Tomu, ktorý hovorí: „... a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (J 10,10)

Každý deň sa v Ňom obráť a obnov a to ti pomôže žiť svieži život viery.

Ak si zablúdil, Kristus ti ponúka cestu: „Vráť sa a dovoľ mi obnoviť všetko v tvojom živote!“


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Naša adopcia je skrze Ježiša Krista - 16. jún

„Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Mt 3:16-17

Tu máme vyhlásenie a svedectvo Otca aj Ducha z nebies. Tu sa Kristus stáva iným človekom, nie kvôli svojej osobe, ale kvôli Jeho úradu. Pred Jánovým zrakom je oslávený z nebies. Teraz videl Ján znamenie, ktoré mu zasľúbil Otec (Jn 1:34) – Ducha zostupujúceho v podobe holubice. Navyše, počul Otcov hlas. Toto je Spasiteľ, ktorý nás oslobodzuje od hriechu, smrti, diabla a pekla. Naučme sa z toho, ako prichádzať k Bohu. Ak chceš byť milovaným dieťaťom pred Otcom, musíš sa ním stať prostredníctvom Krista, cez milovaného Syna, ktorý sedí Otcovi v lone, na Neho jediného Otec pozerá, bez Neho neprijme nikoho; ak má Otec v niečom zaľúbenie, má ho cez svojho Syna. Preto ak chceš prísť k Otcovi, musíš priľnúť k milovanému Dieťaťu, musíš mu sedieť na chrbte. Lebo Otcov hlas z neba anuluje všetky ľudské nároky: bez ohľadu na to, ako pekne vyzerá dobrota a svätosť, musia preč. Všetko okrem drahého Syna je pred Otcom bezcenné; Otec miluje len Syna. Preto, ak chceš byť milovaný Otcom a vzácny pred Ním, utekaj do Synovho lona; potom sa dostaneš k Otcovi. Podobne hovorí Pavol v Ef 1:5, že sme boli vyvolení, aby si nás skrze Krista adoptoval. Bez Krista sme Božími nepriateľmi. Ale ak sa vierou primkneš ku Kristovi, zostávaš Božím priateľom; stávaš sa aj ty milovaným a vzácnym ako Kristus; a stávaš sa jedno s Otcom a Synom. Ale kde nie je žiadna viera v Krista, je len hnev. Žiadna dobrota, žiadna sila, žiadna slobodná vôľa, nijaké pôsty ani iné skutky nepomôžu. Všetko je stratené. Je to iste výnimočný a silný verš: „Toto je môj milovaný Syn.“ Všetko, čo je napísané v Písme, je zahrnuté a obsiahnuté v tomto jedinom verši, tak ako boli všetky veci dané Kristovi do rúk, priťahajúc všetko spolu, aby sa Mu všetko podriadilo, ako píše Pavol (Ef 1:22, Kol 1:16-17). Lebo Ten, kto hovorí: „Toto je môj milovaný Syn“, zatiaľ čo ukazuje na Krista, a zároveň nemá nikoho iného, koho by mohol menovať alebo ukázať, dáva dostatočne jasne najavo, že nikto iný nie je milovaným Synom. Ale tí, ktorí nie sú milovaným Synom, sú zaiste deťmi nevôle a hnevu. Lebo ak by bolo viac milovaných synov, nie len jeden, nezdôrazňoval a nevyzdvihoval by takto práve Tohto tvrdením: Toto je môj milovaný Syn; nemal by oči upriamené len na tohto Jedného; nepochválil by sa, že nepozná nijakého iného. Lebo tieto slová znejú tak, akoby sa dôkladne poobzeral navôkol, ale okrem tohto Jediného nenašiel nikoho, preto teraz hovorí: On je to. Akoby chcel povedať: „Existuje aspoň Jeden, v ktorom mám zaľúbenie, ktorý je mojím milovaným Synom.“ Ostatní nie sú ako On. No nemali by sme chápať Otcove slová ako dôkaz, že Kristus je pravým Bohom... On by bol a zostal Božím Synom naveky, keďže bol Božím Synom od večnosti, aj keby tieto slová nikdy neboli vyslovené. On nimi nič nezískava ani nestráca. Ale musíme si uvedomiť, že tá slávna chvála a uznanie boli vyslovené pre naše dobro, ako hovorí Jn 12:30.

St. Louis ed., 11:2140-2142.