„Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.” Sk 1,8

Vždy ma zaujímali posledné slová. Vždy som chcel vedieť, aké boli posledné slová, ktoré niekto vyslovil.

Ježiš odchádzal. Dôležitejšie ako Jeho verejné vystupovanie bolo to, že zobral apoštolov na horu v Galiley, kde im dal inštrukcie pre cirkev:

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.” (Mt 28,18 – 20)

Ako sa z toho mohli vyvliecť? Neboli ešte pripravení na niečo také. Ešte mnohým veciam nerozumeli. Ich viera bola slabá. Zlyhali verejne ako svedkovia a aj súkromne vo viere.

A k tomu Šimon Peter, ich vodca, poprel Krista. Ak Petra vyľakala len otázka jednej ženy, ako mohol ísť do sveta (a aj ostatní)  kázať evanjelium?

Ako? S mocou, ktorú predtým nepoznali. Ktorá má moc zmeniť svet:  „Prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás” ( Sk 1,8).  Je to moc byť svedkom… moc hovoriť o viere… moc, ktorá otočí tvoj svet naruby… moc, do ktorej ťa povolal Kristus.

Rovnaká moc, ktorá zostúpila na apoštolov počas Letníc, je tu aj dnes pre nás. Biblia nám zasľúbila moc pre každého veriaceho, ktorý si ju bude pýtať od Pána, aby mohol vydávať svedectvo.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 328 krát

Zdieľajte: