Nad Konskou bránou opravovali kňazi... (Neh 3,28)

Kôň je zviera, na ktorom jazdí bojovník. Zachariáš hovorí o mužovi na červenom koni a za ním boli červené, plavé a biele kone. (Zach 1,8) V Zjavení Jána je napísané: „A vyšiel iný, červený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. Dostal veľký meč.“ (Zjav 6,4)

Kone, o ktorých sa hovorí v Zjavení 6, sú symbolom síl, ktoré vytvárajú vojnu. Ježiš vstupoval do Jeruzalema na malom oslíkovi, ale znakom toho, že Ježiš je pokorný, nebol oslík, pretože aj králi jazdili na osloch. V tej dobe osla nepovažovali za ponižujúce zviera.

No vo vojne sa jazdilo na koňoch! Kone symbolizovali silu a boj. Konská brána je symbolom vojenskej služby veriaceho! Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. (Ef 2,10) Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. (Ef 6,11)

„... aby ste mohli obstáť...“ Toto je skutočne napísané!

Jeden farár v priemerne veľkom meste ide do kostola. Na druhej strane cesty vidí člena Armády spásy, ktorý nesie svoj dychový nástroj. „Asi majú dnes večer nácvik,“ pomyslí si farár a zakričí: „Nech Vám Boh požehná dnešný nácvik!“ Starý pán, člen Armády spásy, zloží svoj nástroj na chodník, postaví sa do pozoru a zakričí: „Aký nácvik? My sme vo vojne!“

Áno, každý deň, každá udalosť alebo príležitosť je bojom medzi životom a smrťou, svetlom a tmou. Boj za spásu duše. Dovoľ Konskej bráne, aby ti pripomenula, že aj ty si povolaný ísť do boja! Symbolom kresťanskej viery je kríž, nie gauč alebo posteľ. Konská brána nám hovorí o tom, že nie sme povolaní k prehnanej odvahe, ale k tomu, aby sme sa každý deň obliekli do Božej výzbroje, aby sme odolali ľstivým úkladom diabla.

Nikto nemôže byť spasený bez toho, aby neprešiel cez Ovčiu bránu, bez toho, aby nespoznal meno Ježiš. Nikto nemôže ísť do boja bez toho, aby naozaj nespoznal moc, ktorá spočíva v Ježišovom mene. Život sa nekončí pri Ovčej či Rybej bráne, ale pokračuje stále ďalej, krok za krokom...

Ak chceme bojovať, nemôžeme sa vyhnúť Konskej bráne! Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie. (1Tim 6,12)

Predtým, než budeš čítať ďalej, prečítaj si Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 6,6-12.

Pavol svojho mladého spolupracovníka povzbudzuje k životu v sebazapieraní. Keď hovorí o tom, aby sa snažil o spravodlivosť, nehovorí o postoji k Bohu, ale o tom, ako žije a jedná s ostatnými.

Ak sa iní zamestnávajú peniazmi, pôžitkami, módou, mocou, uznaním a pozemským bohatstvom, ty sa zamestnávaj spravodlivosťou, bázňou pred Bohom, vierou, láskou, trpezlivosťou a krotkosťou. Bojuj dobrý boj viery...

„Je to boj,“ hovorí apoštol. On svojmu mladému spolupracovníkovi nesľubuje zlato ani pohodu, ale pripomína mu, že je to dobrý boj, ktorý bojuje, pretože je povolaný k večnému životu, a večnej blaženosti u Boha. To aj sám vyznáva. Keďže svoje svedectvo vyznal pred mnohými, je pre mnohých vzorom.

Každý deň znova a znova musíš robiť dobré rozhodnutia. Vyvoľ si Konskú bránu a bojuj dobrý boj! Nemôžeš slúžiť Bohu aj mamone. Nemôžeš rozvíjať svoj egoizmus a zároveň život s Bohom!

Dovoľ Konskej bráne, aby prehovorila k tvojmu srdcu a aby ti dodala odvahy a chuť vydržať v dobrom boji, pretože si milovaný Bohom a pretože On čoskoro príde v moci a nádhere, aby si vzal svoju mladuchu!

Bojuj dobrý boj viery, bež dobrý beh, tak, aby ťa na konci čakal pohár víťazstva!

Čo ti hovorí Konská brána?


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Curt Westman


Prečítané 557 krát

Zdieľajte: