„Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy; keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko; tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“ Luk 21:29-33

Je to nádherné podobenstvo o jari a lete, keď všetko kvitne a pučí. Pán nám ho dáva, aby sme sa z neho poučili a s veľkou radosťou túžili po poslednom dni. Lebo On nehovorí, že je blízko peklo a zatratenie. Hovorí, že je blízko Božie kráľovstvo, a tak nás chce naučiť zdvihnúť hlavu k dobru posledného dňa, ktoré si žiadame, ak túžime byť vyslobodení z našich hriechov. Preto by sme mali dychtivo túžiť po Božom kráľovstve a prosiť, aby už prišiel. Napokon, mali by sme sa modliť, aby sme po ňom túžili celou silou. Lebo to je najdôležitejšie, aby nás ten deň nezastihol so zatratencami, ktorí ho nenávidia a boja sa ho, lebo potom by sme mu neunikli, ale naopak, mali by sme ten deň milovať a túžiť po ňom. Kristus chce v nás vzbudiť pevnú istotu, a preto uisťuje dvoma sľubmi, akoby chcel povedať: „Určite sa to stane. Ale, aby vaša viera nezakolísala a aby ste verili, že je blízko vaše vykúpenie, hovorím vám, že sa všetko splní skôr, ako pominie generácia židov. Lebo sa to stane počas trvania židovského pokolenia, tým nemyslím to, že títo židia sa dožijú posledného dňa, ale že ich potomstvo ho uvidí.“ ...

Niektorí sa namáhajú, aby vysvetlili, ako sa nebo a zem pominie. Lebo hovoria: pominú sa, nie ich hmotná podstata, ale ich forma, akoby Kristove slová neboli dosť jasné. Lebo Kristus nehovorí, že sa stanú ničím, ale vo význame gréckeho slova – že prejdú, teda že sa zmenia. Ako hovorí sv. Peter: „Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí“ (2Pt 3,7).  A trochu neskôr vo veršoch 10 a 13: „Príde Pánov deň... keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva.“ V liste Židom 1:10-12 čítame tento citát Žalmu 102:26-27: „nebesá sú dielom Tvojich rúk; ony sa pominú, ale Ty zostávaš, ony všetky zostarnú ako rúcho, zvinieš ich ako plášť, a aj sa zmenia ako rúcho.“ Aj prorok Izaiáš dopredu oznámil túto zmenu, keď povedal: „Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany“ (Iz 30:26). A Izaiáš 65:17-18 hovorí: „Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu. Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím.“ Preto bude všetko zmenené. Ale Kristove slová sa nezmenia, lebo sú pravdivé a verné naveky. Kristus to hovorí, aby posilnil našu vieru, ktorá spočíva na Jeho Slove, totiž, že keď sa toto všetko stane, aby sme pozdvihli hlavu a radovali sa, že je určite blízko zasľúbené vykúpenie, keď budeme vyslobodení zo všetkého zla hriechov a trestov.  

St. Louis ed., 12:1014 – 1017.

Luther


Prečítané 652 krát

Zdieľajte: