Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21:5

Presvedčte sa, či nedodržiava zákon, ktorý hovorí: „Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy.“ Nie je predsa pravda, že každý si z celého srdca praje, aby niekto vstúpil k jeho hriechom, zobral ich na seba a zničil ich, aby už viac nehrýzli svedomie a navyše, aby ho zachránil pred smrťou a vykúpil pred peklom? Po čom každý z nás túži viac, ako byť slobodný od smrti a pekla? Kto by nechcel byť bez hriechu a mať pred Bohom dobré a čisté svedomie? Nevidíme, ako sa o to všetci snažia svojimi modlitbami, pôstom, púťami, darmi a podobne? Čo iné ich poháňa ako hriech, smrť a peklo? Chceli by byť pred nimi v bezpečí. Ak by bol na vzdialenom mieste lekár, všetky krajiny by ostali vyľudnené a každý by utekal k tomu doktorovi, riskujúc na ceste majetok, zdravie a život. A pokiaľ by sa aj Kristus samotný zamotal do smrti, hriechu a pekla ako my, aj On by túžil po pomoci od niekoho, kto by zobral Jeho hriech a očistil Jeho svedomie.  

Takže, keďže by chcel, aby to spravili pre Neho iní, ide a robí to pre druhých, ako hovorí zákon. Vykračuje v ústrety našim hriechom, prechádza do smrti a oboje prekonáva kvôli nám, hriechy rovnako ako smrť a peklo. Od tej chvíle, všetci, ktorí v Neho veria a volajú na Jeho meno, budú ospravedlnení a zachránení, bez hriechu a smrti, a budú mať nekonečne dobré, čisté, isté, neochvejné, požehnané svedomie, ako hovorí v Jánovom evanjeliu (8:51): „Veru, veru vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky,“ a: „Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa“ (Jn 11:25). Pozrite, toto je tá veľká radosť, ku ktorej prorok vyzýva, keď hovorí: „Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem!“ Toto je ospravedlnenie a spása, pre ktorú prichádza tento Spasiteľ a Kráľ. Toto sú Jeho dobré skutky, vykonané pre nás, ktorými napĺňa zákon. Toto je dôvod, prečo umieranie veriacich nie je umieranie, ale len zaspávanie. Neuvidia, ani neokúsia smrť, ako hovorí Kristus a ako je napísané v Žalme 4:9: „V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.“ Preto sa tiež v Písme smrť nazýva spánkom (1. Kor 15:51) ... Takže teraz viete, aké sú to dobré skutky. Premýšľajte a konajte podľa toho. Čo sa týka hriechu, smrti a pekla, majte sa pred nimi na pozore a nepridávajte k nim. V tomto ohľade totiž nemôžte nič dosiahnuť. Vaše dobré skutky tu nemajú cenu. Musíte dovoliť, aby tu zapracoval niekto iný: prislúcha Kristovi, aby tieto skutky vykonal. Tento verš musíte prenechať Jemu. On je Kráľ Sionu, ktorý prichádza, aby sa stal jediným Spasiteľom, ktorý môže ľudí ospravedlniť.

Hriech a smrť musíte zničiť v Ňom a Ním skrze vieru. Buďte teda na pozore pred tými, ktorí vás učia, aby ste porazili vlastné hriechy tým, že budete konať dobré skutky.

St. Loiusské vyd., 11:22 – 24.

Luther


Prečítané 574 krát

Zdieľajte: