„Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť.“ Mt 3:13

Doteraz bola táto pasáž evanjelistu Matúša prehliadaná, lebo ľudia ustanovili veľa sviatkov a kázali nám iné kázne; ale sami sa porážajú vyzdvihovaním svätých. No na túto stať o pokrstení Krista a o Jeho úrade a vláde sa zabúdalo, a nik nevedel, aká je pred Bohom dôležitá. Veď takmer celý Starý aj Nový zákon odkazuje na Kristov krst. A Písmo sa málo zaoberá narodením a detstvom Krista. Takmer sa im nevenuje, len konštatuje, že bude pochádzať z Dávida a jeho potomstva. Izaiáš dodáva, že jeho matkou má byť panna (Iz 7:14). To je tiež dôvod, prečo evanjelisti málo píšu o Jeho detstve, ale ponáhľajú sa do času, keď mal 30 rokov, aby opísali Jeho úrad, kvôli ktorému prišiel. Potom sa už tak nenáhlia, ale pokračujú veľmi dôkladným opisom všetkých Jeho slov, skutkov a znamení, takže môžeme dobre vidieť, že aj Starý, aj Nový zákon hľadí hlavne na Kristov krst ako na najznamenitejšiu časť Písma. A práve krstom, nie Kristovým detstvom, začína Nový zákon. Preto Marek a Ján spomínajú Ježišovo detstvo len málo. Peter a Pavol o ňom nepíšu vôbec – nie že by zavrhovali, čo napísali Matúš a Lukáš, ale ponáhľajú sa k tej úžasnej časti, kde služba začína. Aj keď sa narodil ako dieťa, svoj úrad nezačal, ani sa ho neujal, kým Ho k tomu nepovolal Jeho Otec. Krstom teda úrad začína. Tam sa stáva naším Kristom, naším Spasiteľom. Tam začína to, kvôli čomu prišiel, ako hovorí Izaiáš v 61:1. Kristus to vzťahuje na seba, keď vraví: „pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov... Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach“ (Lk 4:18-19,21). Prišiel, aby kázal o tomto kráľovstve milosti, ktoré začalo Jánovým kázaním, ako hovorí Lukáš v Sk 1:22. Marek začína svoje evanjelium Jánovým kázaním a pokrstením Krista (Mk 1). Ale prečo je to tak? Krstom Kristus začína byť Kristom; tu je posvätený a začína svoj úrad. Otec chcel, aby si bol celý svet istý, aby neboli žiadne pochybnosti o Kristu, lebo sám Otec Ho potvrdil. Vidíš, ako biedne nás zviedli falošní proroci, ktorí klamú úbohých ľudí svojimi snami, takmer celý svet nimi podviedli. Preto to Boha veľmi znepokojuje. On neľutoval žiadnu námahu a dal svoj najmilovanejší poklad, aby sme si mohli byť istí, že máme správne učenie.

St. Louis ed., 11:2128-2131.

Luther


Prečítané 544 krát

Zdieľajte: