„Ale to nebude taká temnota, aká ich desí, ako sa stalo v minulosti, keď bolo ľahšie krajine Zebulúnu a krajine Naftali, alebo ťažko pobrežiu mora na tejto strane Jordánu, v Galilei pohanov. Ale bude to taká temnota, že ľud chodiaci v tme uvidí veľké svetlo, a že nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, žiari svetlo.“ Iz 9,1-2 (preklad z angl. originálu)

Celá 9. kapitola je o kráľovstve novonarodeného dieťaťa – Krista, ako má vládnuť a čo z Jeho vlády vyplynie, a to, že ľud Izraela sa bude na Ňom pohoršovať, lebo to má byť Pán, ktorý odmieta spravodlivosť zo zákona a bez zákona skrze vieru prijíma pohanov. To dráždi, zaslepuje a zatvrdzuje židov až podnes, takže to jednoducho nechcú prijať. Celá táto kapitola je o tom, čo povedal Simeon: „Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať“ (Lk 2:34). A aj Izaiáš hovorí: „On bude kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela“ (Iz 8:14). Peter a Pavol vo svojich listoch citujú tento verš, keď hovoria o židoch (1Pt 2:8, Rim 9:33). Zhrnutím tejto kapitoly je, že židov bude urážať slovo plné milosti o Kristovom kráľovstve a zatvrdia sa voči nemu, keďže je tak nesmierne slávne, kým ich skutky a zákon pred Bohom nestoja za nič – to nemôžu strpieť. Musí nasledovať toto: Ak sa oslavuje milosť Božia, svätci skutkov musia proti tomu zúriť. Tento význam a záver vyplýva zo slov, ktoré nášmu textu priamo predchádzajú v Iz 8. Prorok hovorí, že temnota, ktorá premôže židov, nemá byť prirodzenou tmou, ale duchovnou temnotou. Objaví sa preto, že iné národy a pohania uvidia veľké svetlo, ako hovorí náš text. Chce tým povedať: Týchto ľudí premôže iná temnota a nešťastie ako to, keď asýrsky kráľ Tiglat Pileser najprv dobil krajinu Zebulón a Naftali (2Kr 15:29), čo bolo relatívne mierne a nevýznamné v porovnaní s pohromou, keď Šalmaneser dobil celú krajinu na pobreží a odviedol do zajatia celé kráľovstvo Izraela (2Kr 17:5-6) – to bola oveľa väčšia a ťažšia rana a temnota. Ale horšie ako obe tieto pohromy, skutočné nešťastie a temnota príde v Kristových časoch, keď sa títo ľudia pohoršia a zatvrdia, pretože sa medzi ľudom objaví veľké svetlo a jasná žiara, ktorou sa obráti aj množstvo pohanov. Mojžišov zákon a celý spôsob života židovského národa stratí platnosť. Namiesto toho sa bude hlásať len sláva a milosť Kristova.

St. Louis ed., 11:1972-1974.

Luther


Prečítané 483 krát

Zdieľajte: