Moc, ktorá mení život - 22. jún

„A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Gal 2:20

Jedného dňa som sa rozhodol pre jednoduchý prejav viery – zobrať Ježiša Krista za slovo. Nemohol som k tomu prísť len skrze intelekt; to nedokáže nikto. To však neznamená, že zavrhujeme rozum. Boh nám daroval mysle a schopnosť rozmýšľať všade, kde je to vhodné, no konečný a rozhodujúci krok robíme vierou. Ja som k tomu prišiel skrze vieru. Funguje to, keď človek príde, kajá sa zo svojich hriechov a vierou prijme Krista? Môžem ti len povedať, že v mojom živote to fungovalo. Niečo sa mi stalo. Nebol zrazu dokonalý, no smerovanie môjho života sa zmenilo. Našiel som v živote nový rozmer. Našiel som novú schopnosť milovať, ktorú som predtým nepoznal.  

Modlitba dňa

V deň, keď som Ťa prijal, Pane, to bol detský krok viery. Celý môj život sa zmenil!

Billy Graham Evangelistic Association

Moc nad hriechom - 19. jún

„Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.“ Gal 5:24

Naše víťazstvá a sila dobýjať či prekonávať pochádzajú od Krista. Biblia nehovorí, že hriech bude na tejto zemi zo života kresťana celkom odstránený, no učí, že hriech nad tebou už nebude vládnuť. Sila a moc hriechu boli porazené. Kresťan má odteraz k dispozícii zdroje, aby žil mimo tohto sveta. Biblia učí, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší. Je to ako s malým dievčaťom, ktoré povedalo, že keď diabol klopal na dvere s pokušením, poslala Ježiša, aby otvoril.

Modlitba dňa

Ježiš, neustále potrebujem tvoju silu. Ty vieš, ako často som pokúšaný.

Billy Graham Evangelistic Association

Vrátiť, čo je Jeho - 15. jún

„Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska?“ 1Jn 3:17

Vieš, že to, čo je pre teba najťažšie, je vzdať sa peňazí. Predstavujú tvoj čas, energiu, talenty, celú tvoju osobnosť pretvorenú na jednotnú menu. Väčšinou sa ich húževnato držíme, napriek tomu že ich hodnota je nestála a nemôžeme si ich zobrať na druhý svet. Písmo hovorí, že všetkému, čo zarobíme, sme na istý čas správcovia. Ak ich nepoužijeme správne tak ako muž, ktorý zakopal svoje talenty, prinesie to na nás ten najprísnejší Boží trest. Desiatky sú Pánove. Ak ich využívaš pre seba, okrádaš tým Boha. Desiatky by mali byť štandard, no dať ešte viac je prejavom našej vďačnosti za Božie dary pre nás. Uprostred bolesti a problémov zahŕňa v sebe život mnoho požehnania a radosti, ktoré pochádzajú z Božej ruky. Dokonca aj naša schopnosť milovať je darom od Boha. Našu vďačnosť preukazujeme tým, že Mu vrátime časť toho, čo nám dal.

Modlitba dňa

Otče, daj mi štedré srdce, ktoré ti ochotne vracia to, čo Ti právom patrí.

Billy Graham Evangelistic Association

Kristova očisťujúca moc - 12. jún

„Lebo ak už krv kozlov a býkov... posväcuje k telesnej čistote:  o čo viac krv Krista... očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.“ Žid 9:13,14

Mať zlé svedomie je istý druh skúsenosti. Psychológovia ho môžu definovať ako komplex viny a môžu sa pokúšať logickým vysvetlením pocit viny odstrániť; no hneď ako Boží zákon tento pocit prebudí, žiadne vysvetlenie neumlčí neústupný hlas svedomia. Mnohí kriminálnici sa vydali do rúk súdnym predstaviteľom, pretože obviňovanie zo strany svedomia bolo horšie ako väzenská cela. Biblia učí, že Kristus svedomie očisťuje. Očistenie zlého svedomia a oslobodenie od neustálych obvinení je tiež istým druhom skúsenosti, no očista svedomia nie je to, čo ťa zachráni; zachráni ťa viera v Krista a čisté svedomie je len dôsledkom nápravy vzťahu s Bohom.

Modlitba dňa

Otče, stojím v bázni pred veľkosťou Tvojho odpustenia.

Billy Graham Evangelistic Association

Význam spoločnej chvály - 8. jún

„Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku...“ Žid 10:25

Nebudem sa s vami hádať o tom, že príroda podnecuje myšlienky o Bohu. Dávid povedal: „Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.“ No zároveň vám neposkytnem podporu vo vašej neprítomnosti v Božom dome. Biblia hovorí: „Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“ Ak ju náš Pán miloval natoľko, že bol ochotný za ňu zomrieť, tak my by sme si ju mali ctiť aspoň do takej miery, že sa budeme zúčastňovať jej zhromaždení. Páči sa mi, čo raz povedal Theodore Roosevelt: „Boha môžeš chváliť kdekoľvek a kedykoľvek, no je pravdepodobné, že to neurobíš, kým sa Ho najskôr nenaučíš chváliť na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase.“

Modlitba dňa

Milovaný Pane, už mnoho rokov sa kresťania stretávajú, aby ťa oslavovali. Ďakujem Ti, že som súčasťou tejto svätej rodiny.

Billy Graham Evangelistic Association

Aký je Boh? - 4. jún

„Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty.“ Ž 139:8

Verím, že je možné poznať, aký Boh je. Biblia hlása, že Boh je Duch, a nie je obmedzený telom; nie je obmedzený tvarom; nie je obmedzený silou; nie je obmedzený hranicami ani putami; je úplne nezmerateľný. Tisícky ľudí sa snažia Boha ohraničiť na isté oblasti, a prenechať mu časti, ktoré sú výtvorom ich špekulácií. Boh nemá obmedzenia. Jeho múdrosť nemá hraníc. Jeho sila nemá hraníc. Jeho láska nemá hraníc. Jeho milosť nemá hraníc. Ľudia sa menia, móda sa mení, podmienky a okolnosti sa menia, no Boh sa nikdy nemení.

Modlitba dňa

Pane, mnohokrát sa ťa snažím ohraničiť. Odpusť mojej obmedzenej mysli a naplň ma svojou múdrosťou, mocou a milosťou, aby som sa dnes mohol dotknúť tých, ktorých miluješ.

Billy Graham Evangelistic Association