Čisté srdce - 8. október

„Zachovávaj sa čistý.“ (1Tim 5:22)

Farizeji neboli šťasní ľudia. Mali zvraštené obočie, úzkostlivé rozpory a boli frustrovaní. Boli plní zlosti, horkosti, predsudkov a nenávisti. Prečo? Jednoducho preto, lebo stratili pohľad Božieho chápania čistého srdca. Mysleli si, že dodržiavanie zákona stačí. To však nebol Boží plán. Dodržiavanie zákona nespôsobilo čistotu srdca ani šťastie duše. Ježiš učil, že Boh sa pozerá hlbšie než len na vonkajšie skutky jednotlivca. Hľadá naše srdce a uvažuje nad ním. Boh až tak veľmi nesúdi vonkajšok ako vnútro. Pozerá sa na motívy, myšlienky a úmysly tvojho srdca.

Modlitba dňa

Otče, daj mi čistotu srdca, aby som Ti v úprimnej pokore smel slúžiť a chváliť Ťa.

Billy Graham Evangelistic Association

Spokojnosť v Ňom - 4. október

„Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.“ (Ž 17:15)

Nie je logické veriť, že jediný, kto nás môže obnoviť, je predovšetkým Ten, kto nás stvoril? Ak by ti prestali fungovať hodinky, nezobral by si ich ku kováčovi. Ak by tvoje auto potrebovalo prehliadku, nešiel by si s ním do strojárne. Naše duchovné problémy môže vyriešiť jedine Boh, ktorý nás prvotne stvoril. Stvoril nás na svoj obraz a podobu a dnes vďaka milosti Svojho Syna, nás môže obnoviť na podobu Jeho vzkriesenia. Skrze vieru v Ježiša Krista sme obnovení a stávame sa účastníkmi Jeho života.

Modlitba dňa

V mojom živote toho tak veľa nefunguje, Pane. Prerob všetky časti, ktoré potrebujú nekonečné uzdravenie Tvojho prepracovania.

Billy Graham Evangelistic Association

Pevne stáť - 1. október

„Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.“ (Ef 6:13)

Daniel a jeho priatelia boli pokúšaní, aby sa vzdali Božieho dedičstva, oni to však odmietli. Dokonca radšej čelili ohnivej peci, ako by mali urobiť kompromis. Boh si ctil ich vieru a mocne si ich použil. Mojžiš bol obklopený luxusom a bezbožnosťou egyptského dvora, no aj napriek tomu sa pridal k svojmu ľudu. Lót býval v Sodome a videl nemravnosť tohto mesta odsúdeného na zánik. Boh ho ale zachránil, pretože Lót Mu dôveroval. Každý jeden z Pánových apoštolov spečatil svoju vieru vlastným životom. Odvtedy je história plná príbehov o životoch ľudí, ktorí povýšili Boha a Jeho spôsob života nad všetko ostatné.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, pomôž mi v pokušení pevne stáť vo viere v Teba.

Billy Graham Evangelistic Association

Prečo dávate peniaz - 14. október

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? (Iz 55,2)

Boh sa človeka pýta, prečo používa peniaze na to, čo zo skúsenosti vie, že nepomáha a nenasýti? Vytvára len prázdnotu a bezmocnosť, pretože to odvádza pozornosť od blízkeho spoločenstva so Stvoriteľom.

Hodnoty, ktorým človek pripisuje veľkú váhu, nedávajú potravu duši a neuspokojujú duchovný hlad človeka.

Mnohí ľudia a tiež kresťania dávajú kopec peňazí na takzvané kresťanské projekty, ktoré nikomu neprinášajú jedlo... Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom...? pýta sa Pán skrze proroka Izaiáša. Táto otázka patrí aj nám. Ako používame naše peniaze, čas a sily?

Radosti tohto sveta stoja naozaj veľa. A ty za ne platíš. Nejde len o to, že veľa platíš, ale ide tiež o to, že nakoniec zisťuješ, že vôbec nezasýtili vnútorné potreby tvojej duše.

Diablove produkty majú vždy falošný opis tovaru, ktorý skrýva pravdu o smrteľnom jede hriechu. Produkt, ktorý nikdy neprináša to, čo sľubuje. Napriek tomu používame čas, silu a peniaze na to, aby sme si ho opäť kúpili. Ten nás podvedie a zaslepí.

Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. (2Kor 4,3-4)

Tak prečo míňať peniaze na to, čo nie je chlebom, aj keď to na sebe nápis „chlieb“ má. Prečo sa človek nechá opäť a opäť oklamať? Prečo nás tak ľahko ovplyvní masa ľudí, ktorá vo svojom egocentrizme riadi tento hriešny svet?

Musíme pamätať, že tento svet je zlý a vždy v protiklade Bohu. Prečo teda míňame svoje peniaze takto? Či sme zaslepení, že už nevidíme jasne? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! (Iz 55,2)

Je dôležité, aby si nielen kúpil ten chlieb, ktorý sa ti bez peňazí ponúka, ale aby si z neho aj jedol – z chleba života.

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,3)

Pozvanie v Izaiášovi nikto nemôže odmietnuť. Nikto nemôže povedať: „Ja nemôžem prísť.“ Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! (Iz 55,1-2)

Môžeš prísť a nakupovať taký, aký si. Lebo Niekto už raz všetko zaplatil, aby si mohol dostať život nezaslúžene. Ale to, že všetko je zaplatené, neznamená, že už nemáš žiadnu zodpovednosť.

Keď Boh dáva úžasnú ponuku, v ktorej každý, kto je smädný, môže prísť a piť živú vodu, bolo by tragické, keby to aj tak nebolo tvoje, lebo si ľahostajný a neprídeš. Veď keď Boh hovorí: „Čujte ma pozorne...“ hovorí o tvojej zodpovednosti. Hovorí o tvojich prioritách.

Si v sobotu večer tak dlho hore, že prespíš väčšinu nedele? Si v Pánov deň súčasťou mnohých zbytočných vecí a nepotrebne zabíjaš čas? Ide veľa z tvojho času na svetské reči alebo čítanie, ktoré nebuduje? Prečo dávaš peniaze na to, čo nie je chlebom? Žiješ v tme individualizmu a sebectva? Prečo nenačúvať Bohu?

Ak cítiš, že sa ti nechce čítať Slovo, povedz to Bohu. Modli sa nech vytvorí smäd v tvojom vnútri, ktorý ťa privedie k Nemu, aby si pil. Pamätaj, že k Biblii sa dá postaviť dvoma spôsobmi: buď sa naješ tak, až si hladný, alebo neješ až si z toho sýty.

Čo si zvolíš?

Nemíňaj svoje peniaze, čas a silu na to, čo nenasýti. Obráť svoje srdce k Bohu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Ty, kto si smädný - 7. október

Ó, všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,1-3)

Všimni si, aké obrazy vo svojom pozvaní Pán používa. Voda, víno, mlieko a chlieb. Základné životné potreby tu ilustrujú potreby duše. Toto pozvanie je úplne iné než pozvania iných náboženstiev, ktoré stavajú na tom, čo dokáže človek zaplatiť. Evanjelium nestojí na tom, čo človek dokáže spraviť, ale na tom, čo zadarmo prijme.

Je to zaujímavý obchod, ktorý otvára dvere ľuďom, ktorí nemajú peniaze. „Vietor“ zo sveta večnosti, ktorý opäť vanie nad hriešnou a smrteľnou zemou a ponúka svoju čerstvú, živú vodu smädným dušiam.

Nachýľte uši,“ volá Boh. Znamená to: zastavte sa. Premýšľajte nad ponukou. Ponuka tebe, keď sa nedarí. Tebe, keď nie si dostatočný pred Bohom. Keď nemáš čím platiť...

Pozvanie nepatrí len vybraným ľuďom, ale každému. Každému, kto je smädný, kto je v núdzi. Každému, kto potrebuje odpustenie, milosť, radosť a pokoj s Bohom.

Zároveň je treba povedať, že kým sa táto ponuka týka všetkých smädných, týka sa naozaj len tých, ktorí smädní sú. Ježiš v reči na vrchu hovorí: „Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5,6)

Ponuka v Izaiášovi 55 patrí všetkým ľuďom bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, obdarovanie, finančnú situáciu alebo zdravie. A predsa patrí len tým, ktorí sú smädní.

Počas slávnosti stánkov, ktoré pozostávali zo siedmych slávnostných dní, vodu z prameňa Siloe vylievali na oltár a zhromaždení spievali: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“ (Iz 12,3)

V súvislosti s týmito slávnosťami a s týmto zvykom vylievať vodu na oltár, stojí Ježiš v posledný deň slávností medzi ľuďmi a hovorí: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ (J 7,37) Je len jedna podmienka, že si smädný. Znamená to, že máš potrebu. Uvedomuješ si tú potrebu? Alebo už ani nepoznáš tie najhlbšie potreby svojej duše?

Ó, všetci smädní, poďte…

Ak hovoríš: „Nezaujíma ma to, nepotrebujem žiadne odpustenie, nepotrebujem Boha, nepotrebujem pomoc, pretože som našiel zmysel života a je mi dobre v tom, čo nachádzam vo svete,“ tak Ježišovo pozvanie pre teba nič neznamená.

Ak si ale smädný alebo niečo viac, čo sa nedá za peniaze kúpiť, tak je to pre teba úžasná možnosť. Prijmi odpustenie, radosť, pokoj a večný život.

Nejde tu o radosť, ktorá zakladá na vonkajších okolnostiach, ale o radosť, ktorú dáva Svätý Duch a ktorá ti patrí bez ohľadu na to, čo sa v živote deje.

... poďte, kupujte bez peňazí...

Ty, kto nemáš čím zaplatiť, máš len svoj hriech, pády a falošné nádeje, poď. Kupuj bez peňazí...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Spravodlivosť, ktorá proste podvádza - 28. september

„Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ Mt 5:20

Tu vidíš, ako Kristus vedie svoj útok: Nehovorí všeobecne proti nejakým prostým ľuďom, ale proti tým najlepším medzi všetkými, ktorí prestavovali elitu, zdravé jadro a žiarili oproti ostatným ako slnko – neexistovalo chvályhodnejšie postavenie v živote ani úctyhodnejší titul medzi ľuďmi ako farizej alebo zákonník. A tí, ktorí chceli uviesť meno svätého človeka, museli menovať farizeja, presne tak ako sme my zvykli uviesť kartuziánskeho mnícha alebo pustovníka. Nepochybne mali tento zvyk aj Kristovi učeníci, verili, že sa nedá nájsť väčšia svätosť než svätosť farizejov a zákonníkov. Učeníkom by nikdy ani nenapadlo, že by Kristus mohol kritizovať týchto ľudí. A predsa ich Kristus rýchlo uvádza po mene, čím nekritizuje len niektorých medzi nimi, ale celú skupinu. A nekarhá len niektoré zlé veci alebo hriechy, ktoré mohli spáchať, ale napadol až natoľko ich spravodlivosť a svätý život, že im odopiera nebeské kráľovstvo a rázne ich odsudzuje do pekelného ohňa. Je to, akoby dnes povedal: „Všetci kňazi, mnísi a všetko, čo sa zbožne nazýva, bez výnimky, sú večne odsúdení do pekla s celým ich životom, aj tým najlepším.“ Kto dokáže počúvať a zniesť takú kázeň? To je prvá vec, ktorú má Kristus na mysli: Sú počestní a vedú úctyhodný život, ale Kristus takúto spravodlivosť úplne odmieta a, ak nie je lepšia ako ich, je už odsúdená; a všetko, čo ňou človek môže dosiahnuť, je stratené. Po druhé si všimni, že Kristus hovorí o tých, ktorí by chceli vojsť do neba a vážne premýšľajú o inom živote, ktorý väčšina ľudí vôbec neberie vážne. Veľká väčšina ľudí sa nepýta ani na Boha, ani na Božie slovo. Všetko, čo im povieš o evanjeliu, kážeš zbytočne. No Kristus hovorí k tým, ktorí rozmýšľajú o nebi, nech vedia, že taká spravodlivosť nie je správna a musí sa presoliť a pokarhať, lebo takou spravodlivosťou podvádzajú seba samých aj iných a odvádza ich zo správnej cesty do pekla. Kristus tiež, ako čoskoro ukáže, osvecuje svojím svetlom pravú dobrotu, ktorú vyžaduje zákon.

St. Louis ed., 7:427-428.