Žiť pre Boha nadšene - 25. máj

Soľ je dobrá; ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji.“ Mk 9:50

Kolumba nazvali bláznom, pretože sa rozhodol preplávať nepreskúmaný oceán... Martina Luthera nazvali bláznom, pretože sa opovážil vzdorovať zakorenenej náboženskej hierarchii svojej doby. Patricka Henryho považovali za blázna, keď zvolal: „Buď ma osloboďte alebo ma zabite!“ O Georgovi Washingtonovi si mysleli, že je  blázon, keď sa rozhodol pokračovať vo vojne po zime vo Valley Forge, kde tisíce jeho mužov zahynuli a ďalšie tisíce dezertovali, a ostalo mu len za hrsť vojakov. Naša generácia sa stala príliš sofistikovanou a váženou na to, aby nás niekto nazval bláznami. Kresťanstvo sa stalo tak solídne a konvenčné, že je teraz mdlé. Soľ stratila svoju chuť... Kiežby nás súčasný materialistický a sekulárny svet považoval za dostatočne nebezpečných na to, aby nás nazval bláznami. Ďakujme Bohu, že sú ľudia, ktorí obetujú svoj čas, nadanie, sociálny status, lukratívne pracovné pozície a zahodia každú výhodu len preto, aby slúžili Božiemu kráľovstvu.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, dodaj mi rovnakú chuť, akú mali učeníci, keď pre Teba žili tak nadšene.

Billy Graham Evangelistic Association

Dokonalý pokoj - 22. máj

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam...“ Jn 14:27

Ježiš povedal: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ Kde začína tvorenie pokoja? Ako sa môžeme stať mierotvorcami? Môžeme v sebe nájsť vnútorný pokoj? Freud hovorí, že pokoj je len mentálny postoj. Odhoďme svoje fóbie, zbavme sa svojich neuróz a „bingo“ – zakúsime vyhľadávaný a vytúžený pokoj. Vážim si psychológiu pre to, čo dokáže. Nepochybne mnohým pomohla. Určite to však nie je uspokojivá náhrada za Boží pokoj. Ak psychológia nebude počítať s Bohom, napokon uvidíme, ako sa psychológovia liečia navzájom. Pokiaľ nemáme pokoj s Bohom, nemôžeme hovoriť o pokoji. Biblia hovorí: „On je náš pokoj.“

Modlitba dňa

Balzam Tvojho pokoja mi zaplavuje dušu a ja Ťa pokorne chválim, všemohúci Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Tajomstvo Božej lásky - 18. máj

Miloval som ťa večnou láskou...“ Jer 31:3

Žiadna ľudská skúsenosť nemôže v plnosti odhaliť Božiu spravodlivosť, ktorú počala Jeho večná láska. Tajomstvo Božej lásky sa nedá pochopiť ani vysvetliť. Podobne ako tajomstvo slnečného tepla a svetla. Nedokážeme ich zmerať či objasniť, a predsa by sme bez nich nemohli žiť. Keď Pavol písal o tajomstve úplnej spravodlivosti, povedal: „Ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu... ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú“ (1K 2:7, 9). Je úžasné, čo v nás Boh už vykonal. Jeho práca však len začala. Pre všetky svoje deti má úžasnú, napínavú a vzrušujúcu budúcnosť.

Modlitba dňa

Moja obmedzená myseľ nemôže uchopiť všetko, čo máš uchované pre tých, ktorí Ťa milujú, no to mi nevezme radosť a očakávanie na to, čo všetko Tvoja láska pripravila pre večnosť.

Billy Graham Evangelistic Association

Na Jeho obraz - 15. máj

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51:12)

Bol si stvorený na Boží obraz a Jeho podobu. Bol si stvorený pre spoločenstvo s Bohom a tvoje srdce sa nikdy neuspokojí bez spojenia s Ním. Rovnako ako magnet priťahuje železo, našu hladnú dušu to ťahá k Bohu. Možno sa ti, rovnako ako tisícom ostatných, ktorí žijú v hriechu, zdá, že svet je lákavejší, a viac sa ti páči, no jedného dňa – a možno práve teraz, keď čítaš tieto slová – spoznáš, že niekde hlboko v tebe je niečo, čo pozlátka zeme neuspokoja. Potom spolu so žalmistom Dávidom, ktorý okúsil nežnosti hriechu a zistil, že mu nestačia, povieš: „Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá.“

Modlitba dňa

Bože, ako veľmi po Tebe túžim, no aj napriek Tomu sa mi srdce odkláňa od Tvojho vedenia. Rovnako ako Dávid túžim po čistom srdci.

Billy Graham Evangelistic Association

Večný život - 11. máj

„... na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi...“ (Tit 1:2)

Život je úžasná príležitosť, pokiaľ ho využijeme ako podmienku pre večnosť. Ak zlyháme v tomto, napriek tomu, že by sme uspeli vo všetko ostatnom, náš život bude zlyhaním. Pre človeka, ktorý premárni príležitosť pripraviť sa na stretnutie s Bohom, nie je pomoci. Naše životy sú nesmrteľné. Boh stvoril človeka odlišne od ostatného stvorenstva. Stvoril ho na vlastný obraz ako živú dušu. Po tom ako nám telá umrú a naša pozemská existencia zanikne, duša bude žiť naveky. O tisíc rokov budeš viac živý ako v tejto chvíli. Biblia nás učí, že život nekončí na cintoríne. Pre tých, ktorí vložia svoju dôveru v Božieho Syna, Ježiša Krista, má pripravený večný život.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti za večný život, ktorý mám v Kristovi a za pokoj, ktorý mám vďaka tomuto víťaznému zasľúbeniu! Pomôž mi dnes odovzdať štafetu tejto radostnej správy ľuďom okolo mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

Naplnenie duchovných potrieb - 8. máj

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...“ Mt 28:19

Kresťanské misie sú medzi agresívnymi hnutiami v histórii unikátne. Kresťanstvo vo svojej pravej podstate nemá sebecké motívy, nepotrebuje presadzovať žiadny systém, jeho motivácia nie je v zisku. Jeho jedinou prácou je „hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.“ Nič viac, nič menej. Slová „apoštol“ a „misionár“ znamenajú to isté: „ten, ktorý je vyslaný“. Slovo apoštol je z gréčtiny; a slovo misionár pochádza z latinčiny.

Nová Zmluva je kniha o misiách. Evanjeliá hovoria o Ježišových misijných úspechoch a Skutky apoštolov rozprávajú o misijnom snažení apoštolov. Učeníci boli vyslaní do sveta silou vzkriesenia a evanjelium malo dosah na ľudí žijúcich vo svete. Peter išiel do Lodu, Jaffy, Antiochie, Babylonu a Malej Ázie. Ján išiel do Samárie, Efezu a do miest v Stredomorí. Tomáš precestoval ďalekú Indiu. Pavol, vrstovník raných misionárov, využíval cesty postavené Rímom, aby rozniesol po ríši evanjelium. Dnes je dopyt po misionároch väčší ako kedykoľvek predtým! Svet je rozlohou čoraz menší, no neustále sa zväčšuje počet obyvateľov. Žijeme vo svete protichodných, mätúcich názorov! Žijeme vo svete zložitých problémov! No čo je najdôležitejšie, žijeme vo svete zúfalých duchovných potrieb.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi byť svetlom v tomto svete plnom tmy, pripraveným na každú príležitosť podeliť sa o Tvoju lásku s tými, ktorí majú veľké duchovné potreby.

Billy Graham Evangelistic Association