Výška a hĺbka - 25. marec

... aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka. (Ef 3,17-18)

Ďalšou dimenziou v živote viery je výška. Pán skrze proroka Izaiáša hovorí: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov - ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.“ (Iz 55,8-9)

Výška! Je obrovský výškový rozdiel medzi našimi myšlienkami, našimi cestami a Pánovými myšlienkami. Hovoríme o výške, ktorá je nekonečne vyššia, než dolet najmodernejších rakiet. Ako je nebo nad zemou, o toľko vyššie sú Božie cesty v porovnaní s našimi. Niekto raz povedal: „Pokúšať sa pochopiť Boha, je ako pokúšať sa preliať Stredozemné more do pohára.“

Nejde o to, že by Stredozemné more neexistovalo, problémom je veľkosť pohára. Keby sme menej času trávili tým, že chceme Boha pochopiť a vysvetliť a viac času tým, že Mu chceme načúvať a prispôsobiť svoje životy tomu, čo hovorí, rozumeli by sme viac výške vo zvesti milosti, ktorou je evanjelium. Pavol sa modlí, aby sme spolu so svätými vedeli vystihnúť, aká výška v tom všetkom spočíva. Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho. (J 7,38-39)

Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. (Kol 3,1-2)

Nech Boh uzdraví naše oči viery, aby sme pohľad pozdvihli ponad zem, ponad tmavé mraky, hore k Nemu, ktorý premohol svet a je Svetlom sveta.

Náš duchovný život však musí mať aj hĺbku, aby sme neboli povrchní.

Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mliekom som vás kŕmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní... (1K 3,1-3)

Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. (Iz 45,3)

Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. (Pr 2,1-5)

Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. (Ef 5,15-17)

Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen. (Ef 3,14-21)

Dal skrze svojho Ducha... – toto nie je požiadavka, ale pomoc tým, ktorí si nevedia pomôcť. Moc, ktorá sa nedá získať tým, že človek v úsilí zaprie seba samého, alebo sa o to bude snažiť. Človek ju dostáva vtedy, keď padá pred Krista a otvára sa všetkému, čo On dáva.

Keď sa bohatstvo, radosť a pokoj, ktoré sú skryté v Kristovej láske, naozaj dostanú do našich sŕdc, vtedy budeme naplnení všetkou Božou plnosťou. Keď si konečne uvedomíme, že je to dar, za ktorý už Kristus zaplatil, budeme otvorení prijať tento daru. Lebo už poznáme Kristovu lásku.

Používaním Božieho slova a jeho praktizovaním až potiaľ, pokiaľ chápeme, rastieme v milosti a poznaní. Keď sa nám bezhraničná Božia milosť zjaví v celej šírke, dĺžke, výške a hĺbke, bude v nás pôsobiť Jeho moc.

Vtedy bude zákon viery, evanjelium o celom Kristovom diele zjavené nášmu srdcu. A tak už nežiješ viac ty sám, ale Kristus žije v tebe. To je život viery v hĺbke! To je život viery v milosti!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Šírka... - 11. marec

... aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka... (Ef 3,17-18)

Naše vnútro potrebuje posilnenie, aby sme boli zakorenení a založení v láske, aby sme spolu so všetkými svätými boli schopní vystihnúť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka.

Šírka, dĺžka, výška a hĺbka...Štyri dimenzie, ktoré charakterizujú život viery.

Šírka rozpráva o tom, čo je širšie než moje vlastné ja.

Širšie než egoizmus, zaneprázdnenosť sebou, túžba mať.

Širšie než to, čo je viditeľné a pominuteľné. Širšie než to, čo si rozum dokáže predstaviť, alebo pochopiť. Jednoducho - širšie...

Duchovný život so šírkou slúži iným vždy na dobré! Moc, s ktorou Boží Duch posilňuje nášho vnútorného človeka, sa z nás prirodzene šíri ďalej. Prinášame požehnanie ľuďom, s ktorými sme v kontakte.

Pavol to vyjadruje takto: „A viem, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou požehnania evanjelia Kristovho.“ (R 15,29)

 Práve o tomto Liste Efezským 3,17-19 hovorí: „... aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“

Poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, spolu so všetkými svätými...

Zasľúbenie je vsadené do týchto súvislostí! Len vtedy sa nám otvára táto perspektíva. V spoločenstve s inými, ktorí si zvolili byť nasledovníkmi Krista. Boh nepovoláva „osamelých vlkov“. On povoláva nás - údy tela. Len vtedy, keď sú údy spolu, telo funguje!

Štúdium Písma a modlitebná komôrka bez spoločenstva vytvára duchovných samotárov. Spoločenstvo bez modlitebnej komôrky a ticha vytvára povrchných kresťanov. Vždy tam musí byť jedno aj druhé. Podobne, ako je to s koľajnicami. Je nezmyselné diskutovať o tom, ktorá koľajnica je dôležitejšia. Potrebuješ obidve, ak má prísť vlak. A tie dve musia ísť paralelne celou cestou. To znamená - spolu so všetkými svätými...

Modlitebná komôrka a štúdium Písma spolu so svätými, spolu v spoločenstve viery vytvára pravdivú a skutočnú šírku. Duchovný život, v ktorom je šírka, je iným na dobré!

Preto Pavol vie, že toto sa stane, keď navštívi cirkevný zbor. Pavol verí v Boha, nie v seba. Je slobodný od falošnej pokory. Moja modlitba je Pavlovou modlitbou: aby sme sa naučili poznať Krista tak, že to ovplyvní šírku našej viery. V živote viery, v ktorom je šírka, je málo miesta pre vlastné ja, málo miesta pre hriech, ale veľa miesta pre Boha, pre modlitebnú komôrku, pre spoločenstvo s ostatnými veriacimi. Veľa miesta pre Božiu svätú vôľu.

Veľa miesta pre Slovo a veľa miesta pre blížneho! Už nežijeme pre seba. My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych, a nie v sebe mať záľubu. (R 15,1)

Čím viac sa dokážeme pozrieť do šírky, tým viac sa tešíme z Ježišovej starostlivosti o každého človeka...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Dĺžka... - 18. marec

... aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka... (Ef 3,17-18)

Pavol hovorí o ďalšej dimenzii života viery: o dĺžke. Šírka v živote viery nestačí, potrebujeme aj dĺžku. „... aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to... dĺžka...“

Ježišov misijný príkaz nám hovorí, že s evanjeliom máme ísť ku každému národu, kmeňu, ľudu a jazykovej skupine. To je naozaj dĺžka, ale, žiaľ, po páde do hriechu sa dĺžkou zamestnávame v tom význame, že túžime, aby náš život bol dlhý. Väčšina sa zamestnáva viac tým, aby žili dlho, ako tým, aby žili správne a spravodlivo. Mnohí chcú nájsť zmysel a obsah pre svoj život, ale musí to byť niečo, čo uspokojí ich samých.

Preto sa mnohí ženú za pôžitkami tohto sveta, za vysokým životným štýlom, pominuteľným šťastím a zabíjaním času. „Zabíjať čas“ je strašné slovné spojenie. Naše telo, náš egoizmus chce čas radšej zabíjať, než si ho chrániť.

Človek sa chce mať dobre a byť v pohode, ale my, ktorí sme Božími deťmi, pustovníkmi na ceste svetom, v ktorom sme cudzincami, musíme žiť svoje životy inak! Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky. (1J 2,15-17)

Keď Ján hovorí: „Nemilujte svet,“ na čo myslí? Nemyslí na to, čo je stvorené Bohom, na vodopády, kvety, vtáky, lesy, jazerá. Pod pojmom „svet“ nemyslí ani ľudstvo a človeka, keďže Božie slovo hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3,16)

O akom svete teda Ján hovorí? Hovorí o spôsoboch tohto sveta. O kultúre, ktorá neráta so Stvoriteľom ani so svätými Božími príkazmi. Hovorí o svete, kde človek ukázal Bohu chrbát a rozhodol sa, že si bude svojím vlastným pánom. Ide o individualizmus, egoizmus, hriech, pýchu, nezávislosť od Boha. Ide o postoje, keď človek hovorí: „Mám právo konať tak, ako sa mi zachce.“

Pavol to v 2. Liste Korintským vyjadruje takto: „V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.“ (2K 4,4)

Hriech ich zaslepil a nevidia nádheru a slávu Krista. Pavol sa v Liste Efezským modlí za presný opak toho: „Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ (Ef 3,14-19)

Aký obrovský rozdiel! Byť zaslepený hriechom a duchom doby, alebo byť posilnený Bohom na vnútornom človeku!

Kristus to nikdy nevzdal, aj keď učeníci boli nedokonalí. Vychovával ich a napomínal, ale nikdy ich neodvrhol. Preto aj dnes môže podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha aj teba posilniť na vnútornom človeku.

U Neho môžeš nájsť svätý pokoj a odpočinutie pre svoje potkýnajúce sa srdce a ubité svedomie. On chce vo svojej milosti, aby si zažil moc a svetlo evanjelia v plnej dĺžke.

Pán sám ti ukáže, ako ďaleko ťa chce viesť!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Aby Kristus prebýval vo vašich srdciach - 4. marec

... aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka... (Ef 3,17-18)

Pavol má dôvod na to, prečo túži, aby Kristus vierou prebýval v našich srdciach. Je to preto, aby sme boli založení a zakorenení v láske a aby sme mohli vystihnúť...

Naša viera musí byť viac, než len naučenou vedomosťou. Viac než teóriou. Musíme niečo uchopiť, lepšie povedané, musíme byť uchopení, aby sme boli v stave pochopiť a vystihnúť. Vystihnúť čo?

Pavlovo srdce prekypuje, keď rozpráva o záhadách viery, bohatstve a požehnaní. Modlí sa, aby to kresťania v Efeze spolu so všetkými svätými mohli vystihnúť a pochopiť.

So všetkými svätými, nielen s niekoľkými vyvolenými. Toto nie je niečo pre duchovnú elitu, pre špeciálnych hostí alebo pre superduchovných. Toto je niečo, čo môžeme pochopiť a vystihnúť spolu so všetkými ostatnými, ktorí tiež vyznávajú vieru vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Takže si všimnime, za čo sa tu Pavol modlí. Nehovorí, aby Boh dal z bohatstva svojej slávy, ale podľa bohatstva svojej slávy! Keď Boh dáva podľa toho, aký je bohatý, ide o viac, než si dokážeme predstaviť, alebo sa modliť!

... aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku. (Ef 3,16)

Prvá vec, za ktorú sa modlí, je, aby zosilneli na vnútornom človeku. Nie vonkajšok, nie to viditeľné, ale charakter, to, akí naozaj sme.

Zasej myšlienku, zožneš skutok!

Zasej skutok, zožneš zvyk!

Zasej zvyk, zožneš charakter!

Zasej charakter, zožneš večný osud života...

Pavol sa nemodlí o trochu sily. Modlí sa, aby Boh posilnil naše vnútro podľa svojho bohatstva. Chvíľu porozmýšľaj nad týmito slovami: „... aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku.“

Často sa zamestnávame silou, ktorá je viditeľná, ale Pavlova modlitba sa netýka sily, ktorú budeme môcť demonštrovať tak, že svet nad ňou bude žasnúť a vidieť, akí sme silní.

Keď som mal 65 rokov, niekto sa ma spýtal, či je to zlé, keď je človek taký starý. „Nie,“ odpovedal som. „Je to privilégium žiť toľko rokov spolu s Bohom, ktorý je milosrdný a ktorý potešuje.“ Viac než 45 rokov s Bohom ma naučilo, že Boh svoje deti nikdy nevedie k Červenému moru preto, aby ich utopil. Má úplne iný zámer!

Je dobré vedieť to vtedy, keď sa všetky možnosti a cesty uzatvárajú a zdá sa, že Boh na človeka zabudol a človek si na dôvažok myslí, že si to zaslúži. Vtedy je ľahké pomyslieť si: „Boh nepomôže takému, ako som ja.“ Ale áno, pomôže! Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. On nás vedie k Červenému moru, aby nám svojím Božím spôsobom otvoril cestu tam, kde cesta ani žiadne iné možnosti nie sú.

To však neznamená, že je ľahké zvládať skúšky, núdzu a ťažkosti, aj keď má človek mnohoročné skúsenosti s kráčaním s Bohom. Avšak ľud Izraela nepriviedol k moru preto, aby ľud stratil odvahu, plakal, sťažoval sa, a potom sa vzdal. Boh ich tam priviedol preto, aby si uvedomili svoju vlastnú bezmocnosť, a potom sa o Bohu naučili, že On na našu neveru vždy odpovedá svojou vernosťou.

... a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka...

Aby sme tomuto porozumeli, musíme dovoliť Kristovi, aby prebýval v našich srdciach!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Ty a ja navždy - 28. marec

Veľa pracujem. Určite cestujem viac ako veľa. Sotva prejde týždeň bez toho, že by som nenaskočil na lietadlo a neželal si pri tom, aby som mohol zostať doma s rodinou. Niektorí by to nazvali zlou rodičovskou výchovou. Hádal by som sa s nimi. Ani v najvzdialenejšej predstave by im nenapadlo zanedbávať svoje deti, no veľakrát viem, že ma Boh volá slúžiť Mu spôsobmi, ktoré narušujú rodinnú rutinu. Úprimne verím, že je dobré, keď to moje deti vidia.

Nasledovať Ježiša znamená, že odložíme bokom osobné túžby, a dôverujeme, že konečný výsledok bude lepší. To mal Ježiš na mysli, keď povedal: „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.“ (L 9:23) Dobrá rodičovská výchova znamená, že deťom ukážeme, že misia je dôležitejšia ako ktokoľvek z nás. Časťou našej misie je aj budovať milujúcu rodinu, ktorá je príkladom vzťahov, aké by mali byť, no ďalšia časť zahŕňa odložiť rodinu bokom v prípade, že sme povolaní k dôležitejšej misii (Mt 10:37).

Deti potrebujú vidieť, že niekedy chýbam na rodinnej večeri, klavírnom koncerte a plese, keď si to misia vyžaduje. V cirkvi v Amerike, kde lásku k Bohu oddeľujeme od služby Bohu, to nie je veľmi populárny pohľad. Hovoríme, že Boha milujeme najviac, no je to len neurčitý výrok, ktorý neplodí veľa skutkov. Ježiš hovoril o niečom viac, ako len pocitoch a emóciách. Hovoril o doslovných obetiach, ktoré nám rozvrátia život, a možno ho aj skončia.

„Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Inému zas riekol: Poď za mnou! Ale ten povedal: Dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal mu: Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie! A ešte iný povedal: Pôjdem za Tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.“ (L 9:57 – 62)

Keď som niekde v krajine tretieho sveta, pomáham nájsť riešenia problémov chudoby a hladu, a moje deti doma plačú, že im chýbam, manželka im rýchlo pripomenie, že sú veľmi požehnané, keď majú otca, ktorý sa niekde vonku stará o núdznych. Keď niekde rozprávam a moje deti sa ma nevedia dočkať, pripomenie im, aký to má význam z hľadiska večnosti. V momente, ako prídem domov, ich uistím, ako veľmi mi chýbali a ako by som si želal môcť s nimi zostať stále. Potom im znova pripomeniem misiu. Teraz, keď sú už deti väčšie, často niektoré z nich zoberiem so sebou, keď idem slúžiť na rôzne miesta, aby sme sa spolu mohli venovať misii.

Pre moje deti je zdravé dočasne sa vzdať svojho otca, aby sa mohol postarať o deti, ktoré otcov nemajú. Učí ich to obetovať niečo núdznym. Je dôležité, aby rozumeli, že misia znamená aj zachraňovať ľudí pred večným utrpením, preto všetci potrebujeme ochotne priniesť obete v prospech väčšieho dobra.

Ak teraz neuvidia, že prinášame obete, neskôr budú spochybňovať, či naozaj veríme tomu, o čom prehlasujeme, že tomu veríme. Nakoniec prídu do veku, keď budú vedieť veci logicky zdôvodňovať a budú si klásť otázku, prečo sme ako rodina trávili spolu toľko času spoločnými hrami, keď sme vedeli, že toľkí na svete trpia, zomierajú a mieria do pekla. Možno to je dôvod, prečo sedemdesiatpäť percent detí vychovaných v cirkvi v osemnástich pustí cirkev k vode. Uvidia priepasť medzi takzvanou vierou a skutkami a rozhodnú sa, že sa k takému pokrytectvu nepripoja.

Moji priatelia Brad a Beth Buserovci boli misionári v Papue-Novej Guinei. Žili tam v džungli s kmeňom Iterijcov, ktorých jazyku sa snažili porozumieť dvadsať rokov. Popri tom im hovorili evanjelium, po prvýkrát v dejinách vytvorili pre ich jazyk písmo, učili ľudí čítať v ich jazyku a zostavili iterijský preklad Novej zmluvy. Prostredníctvom tejto služby zachránili ľudí a založili zbor, ktorý ďalej funguje bez nich.

Brad a Beth v džungli Papuy-Novej Guiney vychovali štyri deti. Tieto deti videli ťažkosti, ktoré ich rodičia vydržali. Či už to boli násilné vyhrážky (domorodci, ktorí im do tváre mierili kopijami), ťažké choroby (Brada raz museli vytiahnuť do lietadla v kóme), alebo len každodenné nároky služby medzi ľuďmi bez evanjelia, všetko videli.

Brad hovorí, že jedno z jeho životných požehnaní je, že keď mali jeho deti osemnásť, mohol si ich posadiť a povedať im: „Videli ste, že neexistuje nič, čo by mama a otec neboli ochotní obetovať pre evanjelium, vrátane života. Teraz choď a rob podobne.“ Koľkí z nás žijú spôsobom, pri ktorom môžeme svojím deťom povedať to isté?

Je ťažké povedať, čo je väčším požehnaním – či Iterijci, ktorí prvýkrát v dejinách uctievajú Ježiša, alebo to, že všetky štyri deti Brada a Beth milujú Ježiša, a dvaja najstarší sú späť v džungli Papuy-Novej Guiney a pomáhajú zasiahnuť ďalšie stratené kmene.

Uistite sa, že Božia misia je prioritou vášho života. Nech to vaše deti vidia a nech majú tiež príležitosti pridať sa k vám v službe Bohu. Keď zažívajú radosť zo služby, máte nádej, že Mu budú verne slúžiť dlho po tom, ako tu už vy nebudete.


Ukážka z knihy od Francisa a Lisy Chan: Ty a ja navždy, manželstvo vo svetle večnosti. V rámci špeciálnej akcie ponúka stránka chcemviac.com túto knihu v elektronickej podobe na obmedzený čas (do 8.apríla) zadarmo na stiahnutie.

Ty a ja navždy - 21. marec

Túžite poznať Boha spôsobom, ktorý prevyšuje váš rozum, to hlboké poznanie, ktoré pochádza jedine zo skúsenosti. Deje sa to, len keď ste na Jeho misii. Jeho láska a moc cez vás prúdia k iným, kým hľadáte spôsoby, ako ich priviesť do Jeho kráľovstva. Neexistuje nič podobné, ani iný spôsob, ako to získať.

Čím ste starší, tým skôr vás môže prepadnúť panika. Obzriete sa späť a vidíte, ako zriedkavo ste zažívali Boha a ako málo ste spravili pre Jeho kráľovstvo. Spôsobí to, že sa zdráhate prísť pred Neho, lebo viete, že ste míňali čas a peniaze na seba. Videl som, ako ľudia prišli k tomuto ohromujúcemu poznaniu a boli z toho skľúčení a paralyzovaní. Boh to nechce. On chce generáciu starších ľudí, ktorí sú ochotní zmeniť sa, aj keď im budú hovoriť, že sa to nedá. Mladšia generácia potrebuje príklad starších mužov a žien ochotných činiť pokánie, ochotných priznať si, že uprednostnili sebecký život, než aby žili pre kráľovstvo, ktorí túžia zmeniť svoje spôsoby a odteraz už žiť pre večnosť, odhodlaných varovať mladšiu generáciu, aby neopakovala ich chyby.

Malo by to fungovať tak, že čím ste starší, tým máte viac nadšenia. Mali by ste byť schopní pozrieť sa späť na svoj život a vedieť, že ste splnili to, na čo ste prišli na svet. Presne to bol Ježiš schopný povedať: „Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať.“ (J 17:4)

Pavol musel byť celý nadšený, keď Timoteovi písal nasledujúce slová. Viete si predstaviť, že by ste jedného dňa mohli povedať:

„Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu. Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:5 – 8)

Hovoril mladému Timoteovi, aby sa stále zameriaval na misiu bez ohľadu na to, aké to bude bolestivé. Pavol ho ako starší muž uisťuje, že to stojí za to, pretože jedného dňa môže byť Timotej v rovnakej pozícii, v akej je on. Pavlov život sa chýlil k záveru a vedel, že už dokončil beh. Urobil, čo mal na svete urobiť, a mieril do neba, aby si tam vyzdvihol svoju odmenu.

Skúste si predstaviť, aké by bolo byť v tom momente v Pavlovej koži. Nechajte to nadšenie vsiaknuť. Pavol verne nasledoval Krista aj napriek zlému začiatku (1Tim 1:12 – 16). Naplnil svoju misiu na zemi napriek bitkám, väzeniu a pokušeniam. Teraz sa blíži k smrti a očakáva svoju odmenu. Kto so zdravým rozumom by si nechcel vymeniť miesto s Pavlom v tomto bode? Môcť na konci života prehlásiť niečo také – čo viac by ste mohli chcieť? Smeruje váš život k takému záveru?


Ukážka z knihy od Francisa a Lisy Chan: Ty a ja navždy, manželstvo vo svetle večnosti. V rámci špeciálnej akcie ponúka stránka chcemviac.com túto knihu v elektronickej podobe na obmedzený čas (do 8.apríla) zadarmo na stiahnutie.