Naša základná potreba - 24. december

„… lebo ma miluje…“ (Ž 91:14, Botekov preklad)

Základná potreba ľudstva je láska. Tí, ktorí „zostávajú v Ňom“, sú predmetmi Božej náklonnosti a lásky. Nemôžeš povedať, že nemáš priateľov, keď Kristus vyhlásil: „nenazývam vás viac sluhami, pretože… Nazval som vás priateľmi… (Jn 15:15). Tebe, ktorý žiališ nad faktom, že žiješ bez akejkoľvek náklonnosti a lásky, s potešením odporúčam Krista. Miloval ťa dosť na to, aby za teba položil Svoj život. A nielen to, Svojím vykúpením na kríži pre teba získal Božiu priazeň, a ty teraz vďaka Nemu môžeš prijímať bezhraničnú Božiu milosť a lásku.

Modlitba dňa

Vďaka za Tvoju lásku, Otče, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzam – v akejkoľvek situácii –, si so mnou a miluješ ma.

Billy Graham Evangelistic Association

Buď závislý na Ňom - 21. december

„Hovorím však: Žite podľa Ducha  a nebudete vykonávať žiadosti tela.“

(G 5:16)

Kráčať v Duchu Svätom je náročná a inšpirujúca skúsenosť, pretože spája aktivitu s oddychom. Kráčať znamená umiestňovať jednu nohu pred druhú. Ak to prestaneš robiť, už viac nekráčaš, ale nehybne stojíš. Kráčanie stále zahŕňa pohyb, progres a vedenie. Ak Duchu Svätému dovolíš žiť skrze teba Ježišov život, hriech ti viac nebude vládnuť. Je to žitie vierou, dôverou, žitie v závislosti na Bohu.

Ak sa pozeráme na vlastné zdroje, našu vlastnú silu, schopnosti, aké mal Peter, keď kráčal po vode, zlyháme. Kresťanský život nemôžeš žiť sám. Duch Svätý musí žiť v tebe a prejavovať sa skrze teba. Žiť pre Krista je každodenná skúsenosť. Je to neprestajná závislosť na Božom Duchu. Je to viera v Jeho vernosť.

Modlitba dňa

Pane, tak často som kráčal sám, namiesto toho aby som kráčal v Tvojom Duchu. V Ježišovom mene sa modlím, aby si dnes viedol moje kroky.

Billy Graham Evangelistic Association

Kristus je náš Utešiteľ - 17. december

„… o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?“

(Lk 11:13)

Predtým, než Kristus opustil Svojich učeníkov, zasľúbil, že pošle Utešiteľa, ktorý im pomôže v skúškach, starostiach a nástrahách života. Slovo utešiteľ znamená „ten, ktorý pomáha po boku.“ On je Duch Svätý, mocná tretia osoba Trojice. V momente tvojho znovuzrodenia sa ti usídli v srdci. Možno ho tam emocionálne necítiš, musíš však cvičiť svoju vieru. Ver tomu! Prijmi to ako fakt viery! Je v tvojom srdci, aby ti pomohol. Hovorí sa, že On rozlial Božiu lásku do našich sŕdc.  On produkuje ovocie Ducha: „lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ Toto ovocie nemôžeme vyprodukovať vlastnou silou. Je stvorené nadprirodzene, Duchom Svätým, ktorý žije v našich srdciach!

Modlitba dňa

Všemohúci Pane Bože, chválim Ťa za Tvojho Svätého Ducha, ktorý ma chráni a udržiava na všetkých mojich cestách.

Billy Graham Evangelistic Association

Schopnosť veriť - 15. december

„… a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych,…“

(R 10:9)

Je nemožné vierou uviesť čokoľvek do existencie. Písmo nezačalo existovať preto, že človek v neho veril. V prvú Veľkú noc Ježišovo telo nebolo vzkriesené preto, že hŕstka verných bola o tom presvedčená. Vieru predchádzal fakt. Z psychologického hľadiska sme neschopní veriť bez predmetu našej viery. Predmetom kresťanstva je Kristus. Viera je viac než súhlas nášho rozumu s Ježišovými výrokmi. Nie si povolaný veriť niečomu, čo nie je dôveryhodné, ale veriť historickému faktu, ktorý v skutočnosti presahuje celú históriu. Viera totiž znamená poddanie a odovzdanie Ježišovmu učeniu.  Krista nepoznávame prostredníctvom piatich fyzických zmyslov, poznávame Ho však cez šiesty zmysel, ktorý dal Boh každému človeku – schopnosť veriť.

Modlitba dňa

Keď svoj zrak upieram na Teba, Pane, moja viera je neochvejná. Príliš často však hľadím dole a potkýnam sa. Dovoľ mi dnes znovu porozumieť sile, ktorá Ťa vzkriesila.

Billy Graham Evangelistic Association

Múdrosť, ktorá prináša porozumenie - 13. december

„Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.“ (Gen 28:15)

Keď Ježiš na začiatku 14. kapitoly v Evanjeliu podľa Jána utešuje svojich učeníkov, hovorí im: „A cestu, kam idem, poznáte.“ (Jn 14:4) Tomáš mu na to odpovedá: „Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?“ (Jn 14:5) Ježišova odpoveď na Tomášovu otázku v sebe skrýva tajomstvo večnosti. Je úplne jednoduchá, no zároveň nesmierne hlboká. Na prvý pohľad sa zdá, že je pre všetkých zrozumiteľná, no ani najväčší teológovia úplne neodhalili jej ohromnú hĺbku. Toto je Ježišova odpoveď: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Jn 14:6)

Tieto slová jedným ťahom umlčali Tomášov vypytujúci sa jazyk a zároveň priniesli uistenie a pokoj do sŕdc ostatných učeníkov. V tejto dôležitej vete, ktorá zaznela z úst Božieho Syna, sa skrývalo dosť útechy pre všetky zranenia a trápenia, dosť múdrosti pre tých, ktorí túžili po porozumení, a dosť sily a moci na to, aby sa kresťanské hnutie mohlo rozhýbať.

Modlitba dňa

Pane, vedomie, že si stále so mnou, mi poskytuje útechu, akú potrebujem.

Billy Graham Evangelistic Association

Dôkaz Ježišovho zmŕtvychvstania - 10. december

„Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov...“ (Zjv 1:18-19)

O každej historickej udalosti musia byť nejaké dôkazy. Spochybňované udalosti sa musia spoľahlivo a dôveryhodne overiť a zdokumentovať. Existuje viac dôkazov o tom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ako o tom, že Július Cézar vôbec žil, alebo o tom, že Alexander Veľký zomrel, keď mal 33 rokov. Je zvláštne, že historici prijímajú tisíce faktov, hoci o nich majú len slabé dôkazy. Keď však príde na jasné dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní, tvária sa skepticky a všetko intelektuálne spochybňujú. Problémom mnohých ľudí je, že nechcú veriť. Majú tak veľa predsudkov, že nedokážu prijať skutočnosť zmŕtvychvstania Krista len na základe biblického svedectva.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, viem, že si živý, pretože žiješ v srdciach všetkých tých, ktorí Ťa milujú.

Billy Graham Evangelistic Association