Vidiace oči - 16. marec

„...otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu...“ Sk 26:18

Bartimeus, slepý muž, odhodil svoj plášť a trasúc sa rozbehol k Ježišovi. Ježiš povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Odpovedal: „Majstre môj, nech vidím.“ Vo chvíli, keď povedal „Majstre“, sa mu otvorili duchovné oči. Ježiš odpovedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ Všimni si: nie tvoje intelektuálne porozumenie, nie tvoje peniaze, nie tvoje skutky – ale tvoja viera. Viera! To jediné stačí! Ihneď nato, Bartimeus, ktorý bol slepý po celý svoj život, otvoril oči a prvá vec, ktorú uvidel, bola Ježišova tvár! To musel byť zážitok – otvoriť oči a pozrieť sa priamo do Ježišovej mocnej a nežnej  tváre! Bartimeus stretol Ježiša a záznamy hovoria, že „nasledoval Ježiša na ceste.“ Keď sa vraciaš do svojej práce, domov, do susedstva, k priateľom či do školy, nejdeš sám. Kristus ide s tebou.

Modlitba dňa

Vďaka, Ježiš, že si ma uzdravil z mojej duchovnej slepoty!

Billy Graham Evangelistic Association

Pravda - 10. marec

A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8:32

Doba, v ktorej žijeme, je dobou filozofickej neistoty a už viac nevieme, čomu veríme. Ostávame nezúčastnení. Kamkoľvek idem, pýtam sa študentov: „Čo ťa ovláda?“ Keď som ja bol študentom, musel som čeliť Kristovi. Kým bol? Urobil ohromujúce vyhlásenie: „Ja som cesta i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Zápasil som s neodvratnou skutočnosťou, že buď bol Ježiš Kristus tým, kým hlásal, že je, alebo bol najväčším klamárom, podvodníkom a šarlatánom v histórii. Ktorá možnosť to bola? Budha na konci života povedal: „Stále pátram po pravde.“ No tu sa objavil Ježiš, ktorý povedal: „Ja som stelesnenie všetkej pravdy. Všetka pravda sa sústreďuje vo mne.“

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, Ježiš, za svoju slobodu – lebo Ty si Pravda!

Billy Graham Evangelistic Association

Raduj sa v Ňom - 5. marec

Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ Hab 3:18

Kresťania by mali byť šťastní! Naša generácia sa veľmi dobre vyzná vo veršoch a kresťanskej terminológii, no nedbá na skutočné vykonávanie a dodržiavanie Kristových princípov a učení. To, čo najviac potrebujeme, teda nie je viac kresťanstva, ale viac skutočných kresťanov. Svet sa môže hnevať na kresťanstvo ako inštitúciu, no proti človeku, ktorý sa skrze Ducha Božieho stal podobným Kristovi, neexistuje presvedčivý argument. Taký človek je žijúcim pokarhaním sebectva, racionalizmu a materializmu tejto doby. Ježiš žene pri Jákobovej studni povedal: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.“ Táto hriešna, sklamaná žena bola symbolom celej rasy. Jej túžby boli našimi túžbami! Výkrik jej srdca bol naším výkrikom! Jej sklamanie bolo naším sklamaním! Jej hriech bol naším hriechom! No jej Spasiteľ môže byť naším Spasiteľom! Jej odpustenie môže byť naším odpustením! Jej radosť môže byť našou radosťou!

Modlitba dňa

Moja duša nachádza potešenie v Tebe, môj Boh a môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Opri sa o Skalu - 2. marec

K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká.“ Ž 61:3

Keď sa staneš kresťanom, neznamená to, že budeš neustále na „vrchole“. Žalmista Dávid zišiel do úplných hlbín, ako aj apoštol Pavel. No Božia milosť, pokoj a radosť sú prítomné uprostred akýchkoľvek okolností. Slzy či pokušenie prídu tak či tak, pocítime nátlak. No do tvojho života príde nový rozmer, nový smer a nová sila, aby si mohol čeliť okolnostiam, ktorými práve žiješ.

Modlitba dňa

Dávid a Pavel sú mi príkladom v dôvere Tebe, Pane, aj počas neznesiteľných životných ťažkostí. Chválim ťa rovnako ako oni.

Billy Graham Evangelistic Association

Mimoriadne dedičstvo - 29. marec

Spojené štáty americké: Anne Hutchinson

Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky.“ Ž 145:4

„Deti, schovajte sa!“ kričala Anne Hutchinson, keď začula, ako do dverí tvrdo narazil šíp. Potom začuli hrozné výkriky indiánov, ktorí obkľúčili jej dom. Vyzeralo to, že šípy prichádzajú zo všetkých strán, a pri okne počula kroky. „Pane, dnes ťa uvidím!“ povedala Anne.

Anne Hutchinson bola ženou odvahy. Predtým ako dovŕšila dvadsaťtri rokov ju trikrát uväznili kvôli tomu, že verejne hovorila o svojich puritánskych názoroch. Puritáni chceli počuť o Biblii na svojich cirkevných zhromaždeniach, pretože v Anglicku malo Bibliu v angličtine len zopár kresťanov.

Anne a jej manžel William prišli do Ameriky v roku 1634 a hľadali v nej náboženskú slobodu, no dokonca aj v tam sa stretli s prenasledovaním za organizovanie náboženských stretnutí u nich doma. Ľudí, ktorí ich službu podporovali, zatkli a odobrali im právo voliť.  

Vo veku štyridsaťšesť rokov, keď bola tehotná a čakala už osemnáste dieťa, Anne odsúdili a na štyri mesiace uväznili. Po tom, ako ich vylúčili z kolónie, sa jej rodina a priatelia rozhodli založiť nové mesto a domácu cirkev na Rhode Island.

Vďaka svojmu priekopníckemu duchu pomohla Anne Hutchinson spraviť zo slobody uctievania jeden z amerických ideálov. Ona a jej päť detí umrelo v rukách indiánskych útočníkov. Svojho Spasiteľa stretla s odvahou a vierou, tak ako žila celý svoj život.

Sloboda nie je nikdy slobodná. Vždy niečo stojí. Ježiš Kristus bol prvý, kto zaplatil rozhodujúcu cenu za náboženskú slobodu – a tým nám dal prístup k Bohu skrze svoju smrť na kríži. Bol jediný, kto mohol zaplatiť za našu slobodu od hriechu. Jeho smrť a vzkriesenie ustanovili skutočnú slobodu, a mnohí veriaci veľa obetovali, aby presadili právo každého človeka zažiť slobodu v Kristovi. Veriaci ako Anne spravili zo sna o náboženskej slobode v Amerike realitu. Naše dedičstvo obety je obrovské. Akú cenu si ochotný zaplatiť, aby aj ďalšia generácia mohla zakúsiť náboženskú slobodu, ktorú si užívaš? Pros Boha, aby ti ukázal, ako ju môžeš posunúť ďalšej generácii.   

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Mimoriadny posol - 20. marec

Rím: Ignác

Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.“ Jer 15:16

„Život človeka je nepretržitá smrť, ak v ňom len nežije Kristus.“ Ignác

Ignác bol učeníkom apoštola Jána a verejne karhal antiochského cisára Trajána za jeho modloslužbu. Traján následne prisahal, že sa Ignácovi verejne pomstí za jeho zahanbujúce výčitky.

Ignáca zatkli a priviedli do Ríma. Ako ho viedli k jame s levmi, povedal inému veriacemu: „Môj drahý Ježiš, môj Spasiteľ, je v mojom srdci zapísaný tak hlboko, že som presvedčený, že ak by mi niekto rozrezal srdce a rozkrájal ho na kúsky, Ježišovo meno by sa našlo na každom jednom z nich.“

Keď sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, aby boli svedkami jeho smrti, Ignác odvážne prehovoril k hlasnému zástupu: „Ja som Božím zrnom. Uviazol som v zuboch beštie, aby som sa stal čistým chlebom pre Krista, ktorý je pre mňa Chlebom života.“

Hneď ako dopovedal tieto slová, zožrali ho dva hladné levy. Žil v súlade so svojím priezviskom – Theophorus – „posol Boží“. Až do konca nosil na perách meno Boha, svojho Spasiteľa. Často hovoril: „Ukrižovaný Kristus je moja jediná a najväčšia láska.“ A až do konca života nachádzal potešenie v tejto jednoduchej pravde: „Tak ako svet nenávidí kresťanov, tak veľmi ich Boh miluje.“

Manželská tradícia hovorí, že manželka by mala nosiť mužove meno ako symbol ich jednoty. Nie sú to už dvaja ľudia, ale jeden. Ako pár spolu starne, začne zdieľať viac ako len rovnaké  priezvisko. Majú rovnakých priateľov a záujmy. Začnú dokončovať vety toho druhého. A niektorí sa začnú dokonca fyzicky podobať... taká je ich dlhoročná intimita. Rovnako tí, ktorí nesú meno „kresťan“ alebo „malý Kristus“, si vybudujú podobnú intimitu – jednotu so Spasiteľom. Nosíš Kristovo meno správne? Inšpiruje ťa nosenie Ježišovho mena tak ako Ignáca, aby si zdieľal Jeho utrpenie, službu a život?  

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.