Anjeli na nás dohliadajú - 29. január

Moje útočisko...“ (Ž 91:2)

Súčasní psychiatri tvrdia, že jednou zo základných ľudských potrieb je pocit bezpečia. 91. žalm nás uisťuje, že v Bohu máme ten najväčší pocit bezpečia: „nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu. Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ Ak budeš čítať tento nádherný žalm znovu a znovu, zistíš, že v Ňom máme trvalé obydlie a domov a že sa v Ňom nachádza všetka útecha, pocit bezpečia a láska, po ktorej túži ľudské srdce. Možno sa v tvojom ani mojom živote neobjavia viditeľní anjeli, no Božie zasľúbenie bezpečia je aj napriek tomu skutočné a spoľahlivé. Boh poskytuje skutočné bezpečie tým, ktorí žijú v Božom kráľovstve.  

Modlitba dňa

Kamkoľvek dnes pôjdem, budeš so mnou aj so svojimi anjelmi. Ďakujem Ti, Pane, za pokoj, lásku a bezpečnosť, ktorú si zasľúbil.

Billy Graham Evangelistic Association

Vráti sa - 24. január

Tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu... Bdejte!“ (Mk 13:35,37)

Známy Dwight L. Moody zvykol hovoriť: „Nikdy som nekázal bez toho, aby som nepomyslel na možnosť, že Pán môže prísť ešte predtým, ako budem mať možnosť kázať opäť.“ Dr. G. Campbell Morgan, uznávaný britský kňaz, povedal: „Nikdy svoju prácu ráno nezačínam bez pomyslenia na to, že môže prerušiť moju prácu a začať svoju vlastnú. Nehľadám smrť. Hľadám Jeho.“ Takto by mal kresťan žiť svoj život – v neustálom očakávaní návratu Ježiša Krista! Ak by sme každý deň žili, akoby to bol posledný deň pred posledným súdom, ako odlišne by to na zemi vyzeralo! No neradi takto uvažujeme. Neradi uvažujeme o tom, že naše starostlivo vytvorené plány, naše dlhodobé projekty by mohli byť prerušené Božou trúbou. Až príliš veľa ľudí si radšej povie: „Nuž, koniec sveta ešte neprišiel, tak načo nad tým uvažovať? Pravdepodobne je vzdialený ešte tisíc rokov.“

Modlitba dňa

Dnešný deň môže byť dňom, kedy sa Ježiš vráti. Očisti ma, Otče.

Billy Graham Evangelistic Association

Domov - 19. január

Láska nikdy neprestane.“ (1. Kor 13:8)

Prvou nevyhnutnou vecou pre šťastný kresťanský domov je, že v ňom musí byť prejavovaná láska. Domácnosti, ktorú sú postavené na živočíšnej príťažlivosti a žiadostivosti, sú predurčené na pád. Láska je sila, ktorá drží rodinu pokope. Skutočná láska v sebe zahŕňa prvok duchovného tajomstva. Stelesňuje vernosť, úctu a porozumenie. Láska od všetkých členov rodiny vyžaduje obrovskú zodpovednosť, ktorú ale sprevádza nádherná odmena. „Milujte,“ hovorí Biblia, „ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“ Ako Kristus miloval cirkev? Aj napriek jej nedostatkom, chybám a slabostiam. Skutočná láska neprestáva. Miluje napriek osobnostným nedokonalostiam, fyzickým chybám a duševným zvláštnostiam. Láska je hlboká, stála a večná. Nič nedokáže v domácnosti priniesť pocit bezpečia tak, ako to dokáže láska.   

Modlitba dňa

Ježiš, pomôž mi dnes počúvať, milovať a zaujímať sa o tých, ktorých milujem, a to srdcom, ktoré je citlivé vďaka Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

Uistenie o Jeho láske - 15. január

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?“ (Ž 27:1)

Mnohí ľudia dnes žijú v otroctve strachu. Jeden psychiater v nedávno publikovanej výskumnej práci tvrdí, že najväčším problémom jeho pacientov je strach. Strach z toho, že sa zbláznia, že spáchajú samovraždu, že budú osamelí alebo strach zo srdcovo-cievneho ochorenia, rakoviny, prírodnej katastrofy alebo smrti. Stávame sa národom bojazlivých ľudí. Naprieč storočiami plných ťažkostí, pokušení, skúšok, žiaľu a kríz prinášal Boh odvahu do sŕdc tým, ktorí Ho milujú. Biblia je plná uistení o Božej pomoci a úteche v akýchkoľvek problémoch, ktoré by mohli do ľudského srdca priniesť strach. Dnes môže kresťan prísť k Písmu s plným uistením, že Boh sa postará o toho, kto vloží svoju dôveru a istotu do Neho. Kresťania sa môžu na budúcnosť pozerať so zasľúbením, s nádejou a radosťou a bez strachu, odradenia či skľúčenosti.   

Modlitba dňa

Pane, uistenia o Tvojej láske tíšia strach môjho srdca.

Billy Graham Evangelistic Association

Jednoduchý odkaz - 10. január

Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske.“ (Jn 15:9)

Veľký švajčiarsky teológ Dr. Karl Barth bol pravdepodobne najväčším svetovým teológom svojej doby a tiež skvelým filozofom. Nie vo všetkom som s ním súhlasil, no bol mojím priateľom a rešpektoval som ho. Keď bol raz v tejto krajine, na jednom zo seminárov sa ho študent opýtal: „Dr. Barth, aká je najväčšia pravdou, čo vám prišla na myseľ?“ Všetci študenti zo seminára skoro nedýchali. Očakávali nejakú veľkú, hlbokú, ťažkú, komplikovanú odpoveď. Dr. Barth pomaly zdvihol svoju strapatú šedivú hlavu, pozrel sa na študenta a povedal: „Ježiš ma miluje, to viem, lebo tak mi to hovorí Biblia“  (detská pieseň v angličtine).

Modlitba dňa

Drahý Ježiš, nech poznanie Tvojej lásky vždy udržujem v skutočnej jednoduchosti – nech ju nekomplikujem mnohými vedomosťami. Ďakujem, že ma miluješ.

Billy Graham Evangelistic Association

Tajomstvo skutočného života - 5. január

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša...“ (Ž 63:2)

Niektorí kresťania vedia len veľmi málo o každodennej oddanosti Bohu. Pred nejakým časom sa ma policajt spýtal, čo je tajomstvom víťazného života. Povedal som mu, že na to neexistuje magický recept. Ak by som to však mal opísať nejakým slovom, bolo by to „odovzdanie sa“. Druhé slovo, ktoré by som spomenul, by bolo „oddanosť“. Nič nemôže nahradiť život v každodennej oddanosti Kristovi. Stíšenie, čas modlitieb, čas, ktorý stráviš nad Slovom, sú úplne nevyhnutné pre šťastný kresťanský život. Nie je možné, aby si bol šťastný, dynamický a silný kresťan bez toho, aby si každý deň kráčal s Kristom. Kristus dnes volá kresťanov k očisteniu, oddanosti, posväteniu a úplnému odovzdaniu sa. To bude rozdiel medzi úspechom a neúspechom tvojho duchovného života. To bude rozdiel medzi vyžadovaním pomoci a pomocou druhým. Spôsobí to zmenu v tvojich zvykoch, v tvojom modlitebnom živote, v čítaní Biblie, v dávaní, v tvojom svedectve a v pôsobení v zbore. Toto je hodina rozhodnutia!   

Modlitlba dňa

Pane, túžim po živote v hlbšej oddanosti. Nech sa Ti úplne zasvätím.

Billy Graham Evangelistic Association