Slovo je prameňom a pôvodom života - 2. máj

„V Ňom bol život.“ Jn 1:4

Tento verš býva zapletený do vznešených špekulácií a hlbokých myšlienok o dvoch podstatách stvorenia, ktoré preslávili platónovských filozofov: všetky stvorenia majú svoj pôvod vo svojom vlastnom druhu, ako boli stvorené, ale tiež od večnosti v božskom riadení, keď sa rozhodol v sebe stvoriť všetko, aby rovnako ako žije On, bolo všetko živé v Ňom. Ako tvrdia, pôvod stvorenia v Bohu je vznešenejší ako pôvod vo vlastnom druhu. Lebo aj to, čo samo osebe nežije, žije v Bohu, ako napr. kameň, zem, voda atď. A tak sv. Augustín hovorí, že tento verš je obrazom celého stvorenia ako pokladnica plná podôb, ktoré nazývajú ideami, podľa ktorých vzniká stvorenie, každé podľa svojej podoby. A o tom tu pravdepodobne Ján hovorí: V Ňom bol život. Aby dostali takýto význam, viažu tento verš k predchádzajúcemu takým spôsobom: „Čokoľvek bolo stvorené, bolo živé v Ňom.“ Teda čokoľvek bolo niekedy stvorené, bolo v Ňom živé ešte predtým, než bolo stvorené. Aj keď to nezamietam, myslím si, že je to príliš vzdialené a násilné chápanie tohto textu. Veď Ján hovorí jasne a jednoducho, nemá v úmysle viesť nás k puntičkárstvu a rafinovaným úvahám.  Ani mi nie je známe, žeby Písmo niekde týmto spôsobom hovorilo o stvoreniach. Iste, Písmo vraví, že pred Bohom boli všetky veci známe, vybrané, pripravené a živé, ako keby sa už boli stali, ako hovorí Kristus o Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi: „A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (Lk 20:38), lebo oni všetci žijú v Ňom. Ale v Písme nenájdeme: „V Ňom žijú všetky veci.“ Navyše, tento verš hovorí viac než len o živote stvorení v Ňom pred stvorením sveta. Ján chce čo najjednoduchšie povedať, že Slovo je prameňom a pôvodom života, teda, že všetko, čo žije, žije z Neho, skrze Neho a v Ňom, a že mimo  Neho nie je život, ako sám hovorí: „Ja som cesta i pravda i život.“ (Jn 14:6) a „Ja som vzkriesenie a život“ (Jn 11:25). Toto je dôvod, prečo Ho Ján nazýva „Slovom života“ (1Jn 1:1). Obzvlášť hovorí o živote, ktorý v Ňom majú ľudia, a to o večnom živote, to preto sa podujal napísať evanjelium (Jn 20:31). Celá prvá kapitola to dokazuje: veď sám vysvetľuje, o akom živote hovorí, hovoriac: „a život bol svetlom ľudí.“ Bez akejkoľvek pochybnosti tak ukazuje, že hovorí o živote a svetle, ktoré ľuďom skrze seba dáva Kristus. Aj preto predstavuje Jána Krstiteľa ako svedka takého svetla. Je zrejmé, že Ján Krstiteľ kázal o Kristu nie podľa vznešených špekulácií, ktoré oni používajú, ale jednoducho a jasne predkladal, že Kristus je svetlo a život na spasenie všetkých ľudí... Evanjelista chce teda jednoducho a jasne povedať: „Tí, ktorí nespoznajú Krista, alebo ktorí Mu neveria, že je skutočný Boh – ako som Ho dosiaľ opísal: na počiatku bol Slovom u Boha a Ním bolo všetko stvorené –, ale Ho chcú považovať len za stvorenie, ktoré má svoj počiatok v čase, ktoré začalo existovať po svojej matke... tí sú na veky stratení a nebudú mať život. Lebo mimo tohto Slova a Božieho Syna nie je život, len v Ňom samom je život.“ ... To, že evanjelista vraví: „V Ňom bol život“ namiesto „v Ňom je život“, ako keby hovoril o minulosti, nesmieme vzťahovať na čas pred začiatkom sveta alebo pred počiatkom... Ale máme ho vzťahovať na čas, keď Kristus žil a chodil po zemi, keď sa Božie Slovo ukázalo ľuďom a medzi ľuďmi. Lebo evanjelista chce písať o Kristu a Jeho živote, ktorým priniesol všetko, čo potrebujeme pre večný život.

St. Louis ed., 11:165 – 166.

Náš večný domov - 29. máj

Stvorím nové nebo...“ Iz 5:17

Čo za miesto je nebo?

Po prvé, nebo je domov. Biblia používa slovo „domov“ so všetkými jeho láskyplnými asociáciami a posvätnými spomienkami a vraví nám, že nebo je domov. Po druhé, nebo je trvalý domov. Máme zasľúbenie domova, v ktorom Kristovi nasledovníci zostanú navždy. Po tretie, Biblia učí, že nebo je domov, ktorý je krajší než akákoľvek naša predstava o ňom. Nebo by samé osebe nestálo za veľa, ak by Boh nebol Bohom krásy. Po štvrté, Biblia učí, že nebo bude šťastný domov, pretože v ňom nič nebude môcť spôsobiť smútok. V nebi sa rodiny a priatelia opäť stretnú. Boží dom bude šťastný domov, pretože tam bude Kristus. On bude ústredným bodom neba. K nemu sa budú obracať všetky srdcia a na ňom budú spočívať všetky oči.

Modlitba dňa

Keď rozmýšľam nad zasľúbením večného domova v tvojej blízkosti a nad opätovným stretnutím s mojimi milovanými, radujem sa.

Billy Graham Evangelistic Association

Žiť pre Boha nadšene - 25. máj

Soľ je dobrá; ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji.“ Mk 9:50

Kolumba nazvali bláznom, pretože sa rozhodol preplávať nepreskúmaný oceán... Martina Luthera nazvali bláznom, pretože sa opovážil vzdorovať zakorenenej náboženskej hierarchii svojej doby. Patricka Henryho považovali za blázna, keď zvolal: „Buď ma osloboďte alebo ma zabite!“ O Georgovi Washingtonovi si mysleli, že je  blázon, keď sa rozhodol pokračovať vo vojne po zime vo Valley Forge, kde tisíce jeho mužov zahynuli a ďalšie tisíce dezertovali, a ostalo mu len za hrsť vojakov. Naša generácia sa stala príliš sofistikovanou a váženou na to, aby nás niekto nazval bláznami. Kresťanstvo sa stalo tak solídne a konvenčné, že je teraz mdlé. Soľ stratila svoju chuť... Kiežby nás súčasný materialistický a sekulárny svet považoval za dostatočne nebezpečných na to, aby nás nazval bláznami. Ďakujme Bohu, že sú ľudia, ktorí obetujú svoj čas, nadanie, sociálny status, lukratívne pracovné pozície a zahodia každú výhodu len preto, aby slúžili Božiemu kráľovstvu.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, dodaj mi rovnakú chuť, akú mali učeníci, keď pre Teba žili tak nadšene.

Billy Graham Evangelistic Association

Dokonalý pokoj - 22. máj

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam...“ Jn 14:27

Ježiš povedal: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ Kde začína tvorenie pokoja? Ako sa môžeme stať mierotvorcami? Môžeme v sebe nájsť vnútorný pokoj? Freud hovorí, že pokoj je len mentálny postoj. Odhoďme svoje fóbie, zbavme sa svojich neuróz a „bingo“ – zakúsime vyhľadávaný a vytúžený pokoj. Vážim si psychológiu pre to, čo dokáže. Nepochybne mnohým pomohla. Určite to však nie je uspokojivá náhrada za Boží pokoj. Ak psychológia nebude počítať s Bohom, napokon uvidíme, ako sa psychológovia liečia navzájom. Pokiaľ nemáme pokoj s Bohom, nemôžeme hovoriť o pokoji. Biblia hovorí: „On je náš pokoj.“

Modlitba dňa

Balzam Tvojho pokoja mi zaplavuje dušu a ja Ťa pokorne chválim, všemohúci Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Tajomstvo Božej lásky - 18. máj

Miloval som ťa večnou láskou...“ Jer 31:3

Žiadna ľudská skúsenosť nemôže v plnosti odhaliť Božiu spravodlivosť, ktorú počala Jeho večná láska. Tajomstvo Božej lásky sa nedá pochopiť ani vysvetliť. Podobne ako tajomstvo slnečného tepla a svetla. Nedokážeme ich zmerať či objasniť, a predsa by sme bez nich nemohli žiť. Keď Pavol písal o tajomstve úplnej spravodlivosti, povedal: „Ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu... ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú“ (1K 2:7, 9). Je úžasné, čo v nás Boh už vykonal. Jeho práca však len začala. Pre všetky svoje deti má úžasnú, napínavú a vzrušujúcu budúcnosť.

Modlitba dňa

Moja obmedzená myseľ nemôže uchopiť všetko, čo máš uchované pre tých, ktorí Ťa milujú, no to mi nevezme radosť a očakávanie na to, čo všetko Tvoja láska pripravila pre večnosť.

Billy Graham Evangelistic Association

Na Jeho obraz - 15. máj

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51:12)

Bol si stvorený na Boží obraz a Jeho podobu. Bol si stvorený pre spoločenstvo s Bohom a tvoje srdce sa nikdy neuspokojí bez spojenia s Ním. Rovnako ako magnet priťahuje železo, našu hladnú dušu to ťahá k Bohu. Možno sa ti, rovnako ako tisícom ostatných, ktorí žijú v hriechu, zdá, že svet je lákavejší, a viac sa ti páči, no jedného dňa – a možno práve teraz, keď čítaš tieto slová – spoznáš, že niekde hlboko v tebe je niečo, čo pozlátka zeme neuspokoja. Potom spolu so žalmistom Dávidom, ktorý okúsil nežnosti hriechu a zistil, že mu nestačia, povieš: „Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá.“

Modlitba dňa

Bože, ako veľmi po Tebe túžim, no aj napriek Tomu sa mi srdce odkláňa od Tvojho vedenia. Rovnako ako Dávid túžim po čistom srdci.

Billy Graham Evangelistic Association