Najväčšia výsada - 24. marec

A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“ Iz 6:8

Najvýznamnejším dňom v mojom živote bol deň, keď som prijal Ježiša Krista ako môjho Spasiteľa a Pána. Ten deň zmenil smer môjho života.

Keď som začal chodiť do kostola, bol to pre mňa úplne nový svet. Nič som nevedel o Biblii ani o cirkvi ako takej. Nepoznal som spôsob, akým kresťania premýšľali a usudzovali. No chcel som sa o Pánovi dozvedieť viac. A čo bolo najdôležitejšie, chcel som mať s Bohom vzťah. Nevedel som sa Ho nabažiť.

Mal som priateľa Grega, ktorého som poznal už od základnej školy. Pamätám si, ako som mu po tom ako som sa stal kresťanom, povedal: „Greg, viem, že sa bojíš, že sa zo mňa stane fanatik. No chcem, aby si vedel, že nikdy nebudem jeden z tých kresťanov, ktorí so sebou nosia Biblie, majú na krku krížik a chodia rozprávať o Bohu ľuďom na uliciach a hovoria veci ako: ,Chvála Bohu.‘ Nebudem taký, sľubujem.“ Myslím, že som ho upokojil.

O dva týždne neskôr som naňho narazil na Newportskej pláži. Za tento krátky čas som už vyšiel na ulice a hovoril ľuďom o Pánovi. V ruke som mal Bibliu, na krku zavesený krížik a predtým ako som sa nazdal, som hovoril: „Chvála Bohu!“ Greg pozrel na mňa, ja som pozrel naňho a obaja sme vybuchli smiechom.

Boh ma menil a ja som chcel správou evanjelia zasiahnuť ostatných ľudí. Chcel som, aby ma Boh použil. A udivuje ma, že Stvoriteľ vesmíru, všemohúci Boh, chce pracovať v mojom živote.

To, že nás chce Boh použiť, je tá najväčšia výsada, akú si vieme predstaviť.

https://www.harvest.org

Si pripravený? - 19. marec

Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď, Pane Ježiši!“ Zj 22:20

Mnoho ľudí dnes prehlasuje, že sú znovuzrodení. Ešte viac ich tvrdí, že veria v Boha. Ak by si chcel spraviť svojmu vzťahu s Bohom (alebo jeho absencii) lakmusový test, povedzme, čisto teoreticky, že by sme vedeli, že Ježiš Kristus príde presne o 15 minút. Ako by ťa to zasiahlo?

Ak ti poskočí srdce a povieš rovnako ako apoštol Ján: „Príď, Pane Ježiši!“ povedal by som, že tvoj život s Bohom je v poriadku.

No ak ti srdce zastane hrôzou a povieš: „Pätnásť minút? Ešte ma čaká obrovská dávka pokánia,“ povedal by som, že tvoj život s Ním nie je ideálny.

Človek, ktorí kráča s Bohom tak ako by mal, by sa mal vždy tešiť na druhý príchod Pána. Človek, ktorý skutočne pozná Boha, by mal vždy tak trochu smútiť za domovom v nebi. Je to tak v tvojom živote?

Ak by sa Ježiš Kristus vrátil dnes (a môže sa tak stať), bol by si pripravený? Ježiš povedal: „Jeden bude vzatý, druhý ostane“ (Mt 24:40). Keď si Pán príde pre svoju cirkev, niektorí tu ostanú. Čo sa stane s tebou?

Vždy je tu aj možnosť smrti. Nikdy si nemôžeš byť úplne istý. Nikto si nemôže byť istý. Čo ak je toto tvoja posledná možnosť zmieriť sa s Bohom a ty ju necháš prekĺznuť pomedzi prsty, lebo si myslíš, že na to budeš mať čas zajtra a že vždy bude ďalšia príležitosť? To nemôžeš vedieť.

Biblia nám hovorí, že prorok Izaiáš prišiel ku kráľovi Chizkiovi a povedal: „Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive“ (2. Kr 20:1). Si pripravený stretnúť sa s Bohom? Nečakaj. Naprav svoj život už dnes.

https://www.harvest.org

Keď nadprirodzené napadlo prirodzené - 15. marec

Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia izraelskí, čo sa divíte tomuto? Alebo čo hľadíte na nás tak uprene, akoby sme svojou silou alebo zbožnosťou boli spôsobili, že chodí! Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť.“ Sk 3:12-13

Pre Petra to bolo buď – alebo. Mohlo to skončiť ako obrovské víťazstvo alebo ako ohromná pohroma. Buď by sa chromý postavil na nohy, alebo by sa zrútil na zem. No Peter vsadil všetko. A v ten deň nadprirodzené napadlo prirodzené. Boh sa rozhodol, že veci zmení.

Šimon Peter v sebe a zo seba nemal vieru na to, aby spravil to, o čo sa pokúšal. Bol to zázrak. Boh dal Petrovi mimoriadnu mieru viery, ktorá mu umožnila povedať chromému mužovi: „Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3:6) Následne mu Peter pomohol vstať.

Po tom, ako sa to stalo, Pán Petrovi ukázal, že má hlásať evanjelium. A Peter úžasným spôsobom opísal, kto je Ježiš Kristus.

Niekedy urobíme krok viery – ak máme záložný plán, záchytnú sieť. Myslím si, že to je jeden z dôvodov, prečo sú to často mladí ľudia, ktorí začínajú nové veci pre Pána. Nežili ešte dosť dlho na to, aby sa stali nadmieru opatrní. Nevedia to robiť inak.

Necháp ma zle. Opatrnosť má svoje miesto. Obozretnosť má svoje miesto. A ak si mladý, určite má svoje miesto aj hľadanie rady u starších, ktorí žili dlhšie ako ty.

No musíme povedať, že aj viera má svoje miesto. Riskovanie a podstupovanie rizika má tiež svoje miesto. A ako starneme, sme menej ochotní to podstúpiť, ako keď sme boli mladí. Peter bol ochotný spraviť krok viery. Si aj ty?

https://www.harvest.org

„Áno, Pane“ - 12. marec

Ale Peter povedal: Nie, Pane, pretože som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté.“ Sk 10:14

Isté slová k sebe jednoducho pasujú, napríklad: „Áno, Pane“, „Ako, Pane?“ a „Kedy, Pane?“. No sú aj také, ktoré k sebe nejdú. Tie zahŕňajú: „Nie, Pane“ alebo „Nikdy, Pane“.

O tomto som premýšľal v deň, keď zomrel môj syn Christopher. Keď som sa vrátil a opäť si tie slová prečítal, nabrali úplne iný význam, pretože opisovali to, ako som sa cítil vo chvíli, keď som sa dozvedel tú správu: „Nie, nie. Nie som s tým v pohode. Nechcem to. Nezmierim sa s tým. Nie!“

Sú chvíle, kedy presne takto reagujeme na Božiu vôľu. Dokonca aj Ježiš v Getsemanskej záhrade cúvol od toho, čo malo nasledovať. Modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty“ (Mt 26:39).

Ježiš, ktorý bol dokonalý, svätý a bez hriechu sa pozeral do priepasti všetkých zlých vecí na tomto svete, na všetko, čo bolo hriešne a podlé. Vedel, že všetky tie hriechy bude musieť zobrať na seba. Preto nám Lukáš hovorí, že Mu: „vystúpil pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem“ (Lk 22:44). Ježiš sa nachádzal pod tlakom toho všetkého.

Niekedy je možné, aby nás ten kalich minul. No v niektorých chvíľach Boh povie: „Nie, musíš ho vypiť. Musíš cez to prejsť.“

Ak veríme v Božiu prozreteľnosť, tak vieme, že Pán má všetky veci pod kontrolou. A vieme, že niečo robí, alebo niečo dopúšťa z dôvodov, ktorým nemusíme rozumieť. Môžeme povedať: „Nikdy, Pane“ alebo „Nepáči sa mi to, Pane“. No nakoniec budeme musieť povedať: „Áno, Pane.“

https://www.harvest.org

Keď je zlyhanie prospešné - 8. marec

Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali, a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie, a hľa – to všetko bola márnosť a honba za vetrom; z ničoho niet úžitku pod slnkom.“ (Kaz 2:11)

Je úspech najdôležitejší v živote? To záleží na tom, ako ho definujeme. Mnohí ľudia dosiahnu svoje ciele, no akú cenu museli zaplatiť za ich dosiahnutie? Bolo to vďaka podvodom a zrade? Bolo to vďaka tomu, že sa vzdali svojich princípov a obetovali svoju čestnosť? Bolo to tým, že zanedbávali svoju rodinu a priateľov a dokonca zabúdali, či dokonca v niektorých prípadoch úplne cielene opustili Boha? Možno sú úspešní. No v konečnom dôsledku zlyhali. Aj úspech môže byť formou zlyhania.

Kráľ Šalamún, ktorý sa v istom zmysle dal na hriešne hýrenie, povedal: „Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im; svojmu srdcu som neodoprel nijakú radosť; lebo moje srdce malo radosť zo všetkej svojej námahy; a to mi bolo odmenou za všetku moju námahu. Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali, a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie, a hľa – to všetko bola márnosť a honba za vetrom; z ničoho niet úžitku pod slnkom.“ (Kaz 2:10-11). Všetko videl a všetko skúsil, no neuspokojilo ho to.

Môžu sa nám stať aj horšie veci, akou je zlyhanie. Môžeme uspieť a byť hrdí na svoj úspech. Môžeme uspieť a uctievať výsledok namiesto Toho, kto nám ho pomohol dosiahnuť.

Niekedy je zlyhanie prospešné, lebo nám dáva príležitosť učiť sa z vlastných chýb. Môže byť prospešné aj vtedy, keď niečo robíme zle – ak sa z toho poučíme a naučíme sa zlyhávať smerom vpred.

Znamená to, že keď spravíme niečo zle a zakúsime horké následky, ktoré z toho vyplývajú, povieme: „Toto už naozaj nechcem znova spraviť.“ Okolo svojho života potom postavíme obranu, a robíme preventívne kroky, aby sme už nikdy nespadli do tej istej pasce. V tomto prípade sme sa z našich zlyhaní poučili.

https://www.harvest.org

Víťazstvo nad smrťou - 31. marec

Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo?“ 1Kor 15:55

Smrť je v živote najdemokratickejšia skúsenosť, pretože sa jej zúčastníme všetci. Premýšľame nad ňou, ako keby mala postihnúť len druhých. Nechceme zostarnúť a nechceme zomrieť. Biblia nás učí, že smrť je ľudským a Božím nepriateľom. No tiež učí, že smrť, tento nepriateľ, bude raz a navždy porazená; a že v skutočnosti už bola porazená na kríži skrze vzkriesenie Ježiša Krista. Pre kresťana smrť prináša trvalú slobodu od zlého. Znamená tiež, že veriaci bude ako Ježiš. V láske budeme rovnakí ako Kristus. V tom, čo robíme tu, sa nachádza veľmi veľa z nášho vlastného ega, no jedného dňa budeme v Kristovi schopní dokonalej lásky. Aké to bude veľkolepé, keď sa dostaneme do neba!

Modlitba dňa

Ježiš, tvoje víťazstvo nad smrťou mi potešuje srdce a napĺňa ma nádejou.

Billy Graham Evangelistic Association