Čo je najdôležitejšie? - 26. november

Jedno ráno som dostal pozvanie na kávu od nemeckého kancelára Konrada Adenauera. Bolo to tesne predtým, ako odišiel do dôchodku. Keď som vkročil do miestnosti, očakával som vysokého formálneho muža s prísnym pohľadom, ktorý by mohol byť v rozpakoch, keby som vytiahol tému náboženstva. Keď sme sa pozdravili, kancelár sa ku mne náhle otočil a povedal: „Pán Graham, čo je najdôležitejšia vec na svete?“ Skôr než som stihol odpovedať, odpovedal si sám. Povedal: „Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ak Ježiš Kristus žije, svet má nádej. Ak je Ježiš Kristus v hrobe, potom neexistuje ani len náznak nádeje.“ Bol som veľmi prekvapený, keď mi potom hovoril o tom, ako verí, že zmŕtvychvstanie Krista je fakt, ktorý môžeme bezpochybne dokázať. Pokračoval: „Keď odídem z úradu, chcem stráviť zvyšok života zhromažďovaním vedeckých faktov o vzkriesení Ježiša Krista.“ Zmŕtvychvstanie Krista podnietilo učeníkov k tomu, aby sa z nich stali zapálení mladí revolucionári, aby vyšli do sveta a zmenili ho. Hovorili o tom, že Kristus je živý. Žime aj my touto správou každý jeden deň v roku.

Modlitba dňa

Otče, daj, nech svojím životom zvestujem správu o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista a o Jeho moci meniť životy tých, ktorí v Neho veria.

Billy Graham Evangelistic Association

Nedôveruj svojmu srdcu - 23. november

 „Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali...“ (Lk 23:33)

Jednou z irónií ľudskej prirodzenosti je, že často odmietame to najlepšie a prijímame to najhoršie. Prečo chcel dav prepustiť Barabbáša a ukrižovať Krista? Odpoveď nájdeme vo výroku z Písma: „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17:9) Ježiš je dnes rovnako Boží a rovnako živý ako v deň svojho ukrižovania. Napriek tomu Ho dnes milióny ľudí odmietajú. Jeho dobrota je stále pokarhaním našej zloby, Jeho čistota odhaľuje našu nečistotu, Jeho bezhriešnosť ukazuje na našu hriešnosť. Kým Mu nedovolíme zničiť všetko zlo v nás, zlo v nás sa bude snažiť zničiť Ježiša. Toto je konflikt celého ľudstva.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, vždy keď premýšľam nad Tvojím utrpením na kríži, moje srdce je nanovo pokorené rozmerom Tvojej lásky k všetkým ľuďom.

Billy Graham Evangelistic Association

Ľudská prirodzenosť sa nemení - 21. november

„Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1:29)

Keď Kristus visel na kríži, hriech dosiahol vrchol. Najhorší prejav hriechu sa udial práve na Kalvárii. Hriech nikdy nebol černejší ani strašnejší. Na kríži vidíme obnažené ľudské srdce so všetkou svojou skazenosťou. Niektorí vravia, že ľudia sa odvtedy zlepšili. Myslia si, že ak by sa Kristus vrátil dnes, nik by Ho neukrižoval. Vraj by sme Ho veľkolepo privítali. Kristus sa k nám v skutočnosti vracia každý deň – v Biblii, ktorú nečítame, v kostoloch, do ktorých nechodíme, v potrebách ľudí, ktoré ignorujeme. Som presvedčený, že keby sa Kristus dnes vrátil, ukrižovali by sme Ho ešte skôr, ako to urobili ľudia pred 2 000 rokmi. Hriech sa nikdy nepolepší. Ľudská prirodzenosť sa nemení.

Modlitba dňa

Otče, vezmi moje myšlienky a skutky, ktoré nanovo kladú Ježiša na kríž.

Billy Graham Evangelistic Association

V čom je kresťanstvo odlišné? - 19. november

„Niet Ho tu, ale vstal.“ Lk 24:6

Je niečo, čo odlišuje kresťanstvo od všetkých ostatných náboženstiev sveta. Kresťanstvo neprináša len pravdu o vykúpení skrze smrť nášho Spasiteľa, ktorý bol ukrižovaný za naše hriechy, ale zároveň hovorí o tom, že Kristus vstal z mŕtvych. Jedine kresťanská viera prehlasuje, že vodca zomrel, vstal z mŕtvych a teraz žije. Na mnohých náhrobných kameňoch čítame: „Tu odpočíva...“ avšak Kristov hrob zdobia slová „Niet Ho tu.“ Kresťania nenavštevujú žiadne posvätné pohrebiská, neuctievajú žiadne prašné pozostatky, ani nekonajú pobožnosti v hrobkách. Na zemi žilo a žije mnoho skvelých ľudí, mnohí už len v spomienkach tých, ktorí ich poznali, ale iba jeden Muž, Ježiš Kristus, porazil smrť a bude žiť naveky.

Modlitba dňa

Tvoje zmŕtvychvstanie mi neustále prináša radosť, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Poznávaj Bibliu - 16. november

Poznanie Biblie je kľúčom k plnohodnotnému a zmysluplnému životu. Slová tejto Knihy majú moc dopĺňať chýbajúce kúsky, stavať mosty nad priepasťami a navrátiť žiarivosť vyblednutým farbám nášho života. Nauč sa hľadať riešenia svojich problémov v Biblii. Na jej stránkach nájdeš správnu odpoveď. Čo je však najdôležitejšie, Biblia nám zjavuje, aký je Boh. Filozofi už stáročia bojujú s otázkou Najvyššej bytosti. Kto to je? Alebo čo to je? Kde je? Ak niekto taký existuje, zaujíma sa o mňa? Ak áno, môžem ho spoznať? Na tieto a milióny ďalších otázok odpovedá Svätá kniha, ktorú nazývame Bibliou.

Modlitba dňa

Čítať Tvoje Slovo a lepšie Ťa v ňom spoznávať je naozaj úžasné, môj Pán a Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Úžasný Spasiteľ - 14. november

„Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych.“ (Lk 24:46)

Aká moc dokázala zmeniť kríž – nástroj krvavého mučenia – na najslávnejší a najobľúbenejší symbol zo všetkých? Rimania ukrižovali tisícky ľudí pred a po Kristovi. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, žiadny rozumný človek by neuctieval niečo tak hrozné a odpudivé, ako bol kríž pokropený Jeho krvou. Ježiš zapečatil odpustenie našich hriechov práve skrze zázrak Jeho zmŕtvychvstania.

Mŕtvy Kristus nemohol byť naším Spasiteľom. Zatvorený hrob by nikdy neotvoril nebesá. Keď Ježiš prelomil okovy smrti a vstal z hrobu, dokázal, že navždy porazil hriech. Práve vtedy Jeho obeť na Kalvárii splnila svoj účel. Boh prijal výkupné za moje a tvoje hriechy. Aleluja, aký úžasný je náš Spasiteľ!

Modlitba dňa

Pane Ježišu, vždy, keď hľadím na prázdny kríž, pripomeň mi Tvoje utrpenie a víťazstvo.

Billy Graham Evangelistic Association