Tešiť sa uprostred desivých znamení - 6. február

„A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.“ Luk 21:27-28

Kristus prízvukuje: „uvidia Syna človeka prichádzať...“ to je viac ako jednoduché konštatovanie: „potom príde Syn človeka.“ Chce tým naznačiť, že tento príchod sa udeje viditeľne, hoci prvý príchod prebehol v skrytosti a pastierom ho najprv museli z neba ohlásiť anjeli. Ale Jeho posledný príchod nebude nikto ohlasovať a budú ho vidieť všetky stvorenia na každom mieste. Prvý príchod sa dial v opovrhnutí a bezvýznamnosti, tento bude vo veľkej sláve, ako sa píše v Zjavení Jána (1:7): „uvidí Ho každé oko.“ Matúš dodáva: „Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec“ (Mt 24:31). To je deň, o ktorom píše sv. Pavol: „Pán osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc“ (1K 4:5). Vtedy budú odhalené všetky veci všetkých ľudí a pokolenia zeme budú plakať. Predovšetkým tento posledný príchod opisuje prorok Sofoniáš: „Čuj! Hospodinov deň je trpký; kričať v ňom bude hrdina. Dňom prchkosti bude ten deň, dňom súženia a tiesne, dňom trosiek a pustošenia, dňom tmy a temnoty, dňom oblakov a mrákavy, dňom trúbenia a vojnového kriku“ (Sof 1:14-16).

Všimni si, ako proroci opisovali Pánov deň. Čo nám chceli povedať? Priateľu, kto sa môže tešiť na taký zúrivý príchod? Kto to pochopí a porozumie tomu? Ale toto vraví kresťanom, ktorých trýzni v tomto živote mnoho protivenstiev a ktorí túžia len po jednom – byť oslobodení od hriechu a všetkého zla. V súlade s tým sa v modlitbe Pánovej modlíme: „Príď kráľovstvo Tvoje; zbav nás od zlého.“ Ak túto modlitbu vyslovujeme úprimne, musíme sa uprostred týchto desivých znamení radovať. Lebo to, po čom túžime, prichádza. To je dôvod, prečo by sme mali vrelo túžiť po Kristovom príchode a milovať ho, ak chceme byť oslobodení od hriechu a všetkého zla. Lebo On hovorí: „približuje sa vaše vykúpenie.“ A tí, ktorí sa boja a nechcú, aby prišiel ten deň, ako sa môžu modliť: „Príď kráľovstvo Tvoje; zbav nás od zlého“? Veď sami seba obviňujú a bojujú proti sebe. Lebo čo znamená vykúpenie? Kto by nechcel byť vykúpený? Preto hovorí sv. Pavol: „Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie“ (2.Tim 4:8) a: „očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša“ (Tit 2:13). Podobne Kristus vraví: „buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána“ (Lk 12:36). Toto je dôvod, prečo by sme sa mali snažiť nemať odpor voči poslednému dňu a neutekať pred ním; lebo taký útek je odsúdeniahodný a prináleží odsúdeným, zatvrdeným a povrchným. To ich tvrdé hlavy musí rozdrviť tento strašný strach. Lebo ako prinesie tento deň zbožným to najväčšie bezpečie a radosť, tak neznesiteľne desivý bude pre bezbožných. Rovnako ako je v tomto živote pravda sladká a príjemná pre zbožných, kým bezbožným sa hnusí.

St. Louis ed., 13.1:1010 – 1011.

Strach nás nevykúpi - 1. február

„Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.“ Luk 21:28

Povieš: „Ja by som si aj prial, aby už prišiel koniec sveta, keby som bol zbožný a bez hriechu.“ Odpoveď: Ak sa bojíš, trasieš a nechceš, aby nastal posledný deň, nezbavíš sa hriechu, ani keby si sa posledného dňa bál tisíc rokov. Lebo zatratených v pekle nevyslobodí strach, ani keby sa triasli celú večnosť. V skutočnosti tento strach len viac a viac zväčšuje tvoj hriech a bráni ti byť bez viny, aj keď sa snažíš urobiť všetko možné, aby si svoj hriech odčinil. Ak chceš byť oslobodený od hriechov, túž po konci sveta stále viac. Dal by Boh, aby si po ňom túžil až tak, že budeš prelievať slzy, a dychtil po ňom až do smrti. Lebo nikto nie je lepšie pripravený na posledný deň než ten, kto túži byť oslobodený od hriechu.

A to je presne to, čo prinesie posledný deň, splní tvoju túžbu. Kristus nemohol opísať tento deň sladšie – povedal, že je to naše vykúpenie. Nádherným prirovnaním ku kvitnúcim stromom nás chce navnadiť, aby sme sa radovali (Lk 21:29-30). Preto pozor, neurob z Krista klamára, keď nazýva posledný deň vaším vykúpením. Nemysli si, že ťa podvádza, keď hovorí, aby si pozrel hore, zatiaľ čo ťa až po ten deň ťaží a deptá hriech a bieda života. Sv. Pavol o tom píše v liste Rímskym: „aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela“ (R 8:23). Pozri, ako apoštol vzdychá a túži byť prijatý za Božie dieťa a ako čaká na svoje vykúpenie. Nemyslí si, že ho už získal. Preto by sme sa všetci s veľkým rešpektom mali vyhýbať a zbavovať strachu a odporu k poslednému dňu a mali by sme začať opravdivo túžiť po vyslobodení z hriechu. Ak to urobíme, nielenže nadobudneme istotu, ale budeme tiež môcť očakávať posledný deň s radosťou. Pozri, keď sa potom prestaneš podvádzať tvrdením, že by si túžil po poslednom dni, ak by si bol bez hriechu, zatiaľ čo sa v skutočnosti bojíš posledného dňa kvôli svojmu hriechu – nie preto, že nenávidíš svoj hriech, ale preto že už viac nebudeš môcť hrešiť, keď ti posledný deň zoberie možnosť hrešiť. Nemal by si trpieť toto zlo a podvádzanie hriechu v sebe, inak svetlo, ktoré je v tebe, bude tmou. Lebo ak celým srdcom nenávidíš hriech, budeš sa v posledný deň radovať, keď sa tvoje želanie stane skutočnosťou.

St. Louis ed., 13.1:1011 – 1013.

Ten, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac - 25. február

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. (Ef 3,20)

List Efezským je listom, ktorý hovorí o Božom tajomstve, ktoré nám bolo evanjeliom zjavené a volá nás k viere v prorocké a apoštolské svedectvo. List zjavuje, ako Boh vo svojej milosti a bohatej nádhere dáva moc a silu nášmu vnútornému človeku svojim Duchom. Rozpráva o tom, ako bude Kristus vierou prebývať v našich srdciach a ako my budeme naplnení všetkou Božou plnosťou.

„Čím viac poznáme Boha, tým viac sa modlíme,“ povedal jeden obchodník s farbami v Osle menom Oskar Hansen. Keď som študoval v Osle, navštevoval som ho 2 – 3-krát do týždňa. Napomínal a povzbudzoval ma k pravidelnému štúdiu Slova. „A predtým než začneš čítať, modli sa o Ducha múdrosti a zjavenia, aby si správne porozumel Bohu,“ hovoril Oskar. Pozrel sa mi hlboko do očí a pokračoval: „A zažiješ predivné veci, keď prídeš so svojím srdcom pred Jeho trón, pred Toho, ktorý môže učiniť oveľa viac, než si dokážeš predstaviť, alebo sa modliť.“

Ten, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme... Sú to obrovské veci, o ktorých Pavol hovorí. Pamätajme na to, že Pavol vtedy sedel vo väzení v Ríme. Nevedel, čo ho čaká. Prepustenie, doživotie alebo rozsudok smrti. Pavol sa však nebál. Nedovolil vonkajším okolnostiam, aby riadili jeho myšlienky a skutky. Kresťanom do Korintu napísal: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“ ( 2K 4,17-18)

Upriamil si svoj pohľad, svoju nádej, svoju dôveru na Neho, ktorý môže urobiť oveľa viac, než za čo sa dokážeš modliť a oveľa viac, než dokážeš pochopiť? Máš pred očami neviditeľné? Je veľa ľudí, ktorí sa snažia upokojiť svoju túžbu po Bohu vecami, ktoré v skutočnosti tešia len chvíľu. Zriedka sa zastavíme, aby sme sa stíšili pred Bohom a pamätali na to, že On môže urobiť viac, než čakáme. Pred Bohom, ktorý vydal svojho vlastného Syna, aby zomrel namiesto teba, aby si len z milosti mohol prijať odpustenie hriechov, radosť, nádej a večný život. Priatelia môžu zradiť, ale Pán sa nikdy neodvráti od človeka, ktorý k Nemu prichádza a hľadá odpustenie.

Adamovo dedičstvo, náš hriech, naša duchovná chudoba, naša slepota a nevera sú často viditeľné a veľmi citeľné. Život v Bohu je však skrytý nášmu chápaniu, našim zmyslom a spolieha sa výlučne len na Božie zasľúbenia a Božiu pravdivosť. No nie je ľahké veriť tomu, čo nemôžeme vidieť ani cítiť. Nie je ľahké veriť skrytej milosti a spravodlivosti, keď vidíme a cítime opak. Drahý priateľu, nikdy nestrať vieru v moc krvi Baránkovej. Je tu spravodlivosť, ktorá je ti daná bez tvojej zásluhy, pretože Zástupca trpel namiesto teba a pykal za všetok tvoj hriech a úbohosť.

Ver, že milostivý a dobrotivý Boh ťa práve teraz prijíma takého, aký si práve teraz. On pozná tvoje slabosti, zrady, pády, ale aj moc krvi Baránkovej.

Otvor svoje ústa a povedz si nahlas: „On, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme a rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás, On môže urobiť všetko nové v mojom živote.“ Pamätaj si, že je napísané: „... podľa moci, ktorá pôsobí v nás...“ Počuješ tie slová?

Dovolíš drahému Bohu, ktorý je Otcom milosrdenstva a Bohom každého potešenia, vstúpiť do svojho života s Jeho odpustením, milosťou a mocou? Každý deň začni tým, že si povieš: „Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.“ (Ef 3,20-21)

A keď pôjdeš spať, povedz si to isté. Áno, obracaj sa každú chvíľu na Toho, ktorý môže učiniť omnoho viac, než prosíme alebo chápeme.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Kráčať, nie lietať - 18. február

Život v Bohu, život v atmosfére viery je ako revolúcia. Ide tu o život premieňajúce evanjelium! Prvým krokom k tomu, aby sme túto revolúciu zažili, je, že chceme úplnú zmenu svojho života.

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle... (R 12,2)

Nepripodobňujte sa tomuto svetu je príkaz, ktorý hovorí o voľbe, ktorú musíme urobiť sami. Premieňanie je však proces, ktorý nerobíme sami. Je to niečo, čo dovolíme Bohu, aby urobil v našom živote.

Dovoľ Božej milosti, aby konala svoje dielo v situácii, ktorá je z ľudského pohľadu beznádejná. Beznádejná, ak do nej nevstúpi Boh. Bolo by tragické, keby bola Božia milosť len právnym aktom, ktorý by múdro zariadil, že sme zachránení pre večnosť, ale nebola by v nej moc ku skutočnej zmene v našom živote! Nikdy nestrať očakávanie, že Boh môže do tvojho života radikálne zasiahnuť! Ten, koho Boh vyhlásil za spravodlivého, toho Boh môže slobodne požehnávať, ako to vyjadruje aj Augsburgské vyznanie: „Ďalej učíme, že odpustenie hriechov a spravodlivosť pred Bohom nemôžeme dosiahnuť vlastnými zásluhami, skutkami a zadosťučinením. Odpustenie hriechov dostávame a pred Bohom sme ospravedlnení len z milosti pre Krista vierou, keď veríme, že Kristus trpel za nás a že pre Neho nám hriech bude odpustený, spravodlivosť a večný život budú nám darované. Boh chce túto vieru uznať za spravodlivosť, ktorá platí pred Ním a započítať ju, ako hovorí Pavel v 3. a 4. kapitole Listu Rímskym.“ (Augsburgské vyznanie IV.)

„Sme braní na milosť vďaka Nemu,“ hovorí Augsburgské vyznanie. To je celé tajomstvo kráčania vo viere. Lebo toho, kto bol vierou ospravedlnený pred Bohom, volá Boh k životu v blízkom kráčaní s Ním. Áno, Boh nás volá, aby sme s Ním kráčali, nie lietali.

Volá nás žiť vo viere, ktorá je ukotvená v Božích zasľúbeniach, ktorá stojí oboma nohami pevne na zemi, ale má srdce v nebi. Žiť podľa Ducha - to nie je prehnaná duchovnosť vzdialená od reality života. Počas života s Ním pamätaj na to, že rast v milosti, poznaní a viere sa vždy začína jednoduchým krokom. Krokom, ktorý je možné urobiť. O to, čo je nemožné, sa postará Boh. Je to Jeho špecialita. Tak sa chyť Božích sľubov a urob krok viery.

Istý švédsky brat povedal: „Aké ľahké je spievať piesne, ktoré opisujú Boha ako Pána a Kráľa, a na druhej strane nedovoliť, aby nás Jeho slovo menilo!“ Myslím si, že to dobre vystihol.

Ten, kto hlboko zažil stretnutie s Božou láskou a odpustením, nemôže zostať nezmenený. Treba tiež povedať, že je dôležité mať jasno v tom, že neexistuje žiadna iná cesta, než cesta pšeničného zrna: Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. (J 12,24)

Božie proroctvo nad kniežatami Júdu, Zebulúna a Naftálího: Dokáž svoju moc, Bože! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás. (Ž 68,29)

„Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás!“ To je modlitba, aby sa Boh konkrétne dotkol našich životov takým spôsobom, že nám bude zjavné, kto je Ježiš a čo vykonal a že budeme vidieť zázračné požehnanie, milosť a bohatstvo, na ktoré máme právo v moci Ježišovho dokonalého diela.

Alebo ako vo svojej piesni spieva Lina Sandellová: „Ježiš, otvor moje oči, aby som videla, aká som bohatá...“ Znamená to, že osobne uvidím tvoje dokonané dielo, že budem poznať Kristovu lásku, ktorá presahuje každý rozum a budem naplnený Božou plnosťou!

Pavol sa modlí: „Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ (Ef 3,14-19)

Urob krok viery. Pamätaj si, že sa to začína prvým jednoduchým krokom.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Žite podľa Ducha - 11. február

Spása a život viery s Bohom nie sú len o tom, že treba uveriť v Krista, ale aj o tom, že každý deň máme žiť podľa Ducha. Kráčať pred Božou tvárou a nechať sa napĺňať Duchom.

A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. (Ef 5,18)

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. (G 5,16)

Čo však konkrétne znamená žiť podľa Ducha? V prvom rade je dôležité povedať: „Nedovoľ satanovi, aby to celé obrátil hore nohami, pretože satan hovorí: ,Tak, teraz sa musíš naozaj usilovať nerobiť, čo chce telo a tak budeš žiť podľa Ducha.‘“

Ian Thomas hovorí: „Ak žiť podľa Ducha alebo nechať sa Duchom viesť má byť odmenou za to, že nerobíme, čo chce telo, zamieňame si metódu a dôsledky. Jedinou spravodlivosťou, ktorú na tejto ceste dosiahneme, je samospravodlivosť, ktorá vedie buď k sebaľútosti, alebo k samochvále a sebaistote.“

Nechať sa viesť Duchom, žiť podľa Ducha, nie je odmenou, ale metódou. Evanjelium o Ježišovi hovorí, že to, čo zažívaš ako beznádej, je v konečnom dôsledku tvoja jediná nádej! Musíš si uvedomiť, že nikdy nedokážeš poraziť Barabbáša! Tvojou úlohou je len dovoliť Ježišovi, aby vstúpil...

Boh ti hovorí, aby si kráčal podľa Ducha – nie, aby si lietal. Boh ťa jednoducho volá ku kroku viery. Ku kroku, ktorý sa dá urobiť, ale musíme mať jasno v tom, že dovoliť Ježišovi, aby vstúpil, znamená, že Barabbáš je ukrižovaný – to znamená, že je ukrižované naše „ja“. Pred tým, než povieme, že chceme dovoliť Bohu, aby vstúpil do našich životov, musíme sa sami seba spýtať, či sme pripravení zaplatiť túto cenu. Ježiš hovorí: „Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť? Aby sa mu potom, keď položil základ, a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť: Tento človek začal stavať, a nemohol dostaviť.“ (L 14,27-30)

Dovoliť Bohu, aby vstúpil... čo to znamená? V prvom rade si musím vyvoliť to, že sa budem vystavovať zjavovaniu Slova tým, že budem študovať Božie Slovo! Potom premýšľať nad tým, čo som prečítal. Nekončí to tým, že odložím Bibliu. Vtedy to len začína. Musíme sa modliť o múdrosť a Ducha, ktorý nám zjaví pravé poznanie Boha – to znamená, že to, čo čítame, sa pretaví do skutočných dôsledkov nášho života!

Lebo pravda, ktorá sa nežije, je teóriou, nie pravdou!

Jeden príbeh hovorí o obchodníkovi ešte z doby pred vynájdením telefónu. Vlastnil veľkú fabriku. Vycestoval do zahraničia a bol preč dlhý čas, ale fabriku viedol prostredníctvom listov, ktoré domov posielal. Po štyroch rokoch sa vrátil domov. Keď prišiel do fabriky, videl, že viacero okien je rozbitých. Keď vošiel dnu, videl asistentku, ako sedí s nohami vyloženými na stole a pletie si ponožky. Väčšina strojov bola ticho. Vedúci zmeny sedí a fajčí, zamestnanci hrajú karty. Obchodník pristúpil k vedúcemu zmeny a povedal: „Nedostali ste moje listy?“ Vedúci odpovedá: „Áno, a každý z tvojich listov sme si veľmi vážili. Tvoje listy sme študovali na skupinkách. Na niektorých stretnutiach sme tvoje listy čítali nahlas a niektorí zamestnanci vedia časť listov naspamäť.“

Obchodník sa pozrel vedúcemu do očí a povedal: „A čo ste urobili s tým, čo som vám napísal?“

„Urobili?“ hovorí vedúci spýtavo. „Urobili? Čo tým myslíš...?“

Muži si listy vážili. Študovali ich, rozprávali sa a diskutovali o nich a niektorí sa naučili časti listov naspamäť. Boli zajedno v tom, čo je zmyslom listov vlastníka fabriky, ale podľa odporúčaní a príkazov nekonali. To pripomína moderné kresťanstvo, kde sa tak zamestnávame učením, vyznaním, dotkrínami (samozrejme, že sú dôležité), že zabúdame na to, čo nám vlastne „šéf“ prikázal. Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. (Jk 1,22)

Viera má skutky, ale pamätaj si, že žiť podľa Ducha, nie je tvoje vlastné úsilie alebo odmena za to, že si nekonal skutky tela. Nie je to odmena, je to spôsob kráčania s Bohom. Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela.

Apoštolove slová o žití podľa Ducha nie sú príkazom, ale ponúknutím pomoci.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Dovoľ Bohu vstúpiť - 4. február

Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach... (Ef 3,14-17)

Všimnime si dve veci, ktoré apoštol hovorí:

Pozerá sa na vnútorného človeka, na naše vnútro. (To znamená, že sa pozerá na to, čo nie je vidieť, nie zovňajšok, imidž.) Pozerá sa na to, kým sme, keď sa na nás nikto nepozerá. Hovorí o Ježišovi a tebe bez publika.

Túži po tom, aby sme zosilneli skrze Ducha. Hovorí o moci, ktorá nie je naša, a predsa v nás pôsobí.

Pavol nám chce povedať, že život viery je otázkou toho, koho vpustíme do svojho života.

Keď bol Ježiš postavený pred Piláta, Pilát sa ľudu spýtal: Ktorého si žiadate, aby som vám prepustil: Barabbáša, a či Ježiša, ktorý sa volá Kristus? (Mt 27,17)

Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si vyžiadali Barabbáša a zahubili Ježiša. Spýtal sa ich vladár: Ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Zvolali: Barabbáša! Pilát im povedal: Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali: Ukrižovať Ho. On sa opýtal: Čože urobil zlé? Ale oni tým hlasnejšie kričali: Ukrižovať Ho! (Mt 27,20-23)

V mnohých rozhodnutiach, ktoré cez deň robíš, ide v skutočnosti o to, koho si vyberieš: Ježiša alebo Barabbáša? Aj keď niektorí chcú ľuďom nahovoriť, že sú tri alternatívy: 1. za Ježiša, 2. proti Ježišovi, 3. neutrálny.

Ale Ježiš sám hovorí: „Kto nie je so mnou, je proti mne.“ (Mt 12,30) To znamená, že Barabbáša nie je možné prepustiť bez toho, aby nebol ukrižovaný Ježiš. Podobne, ako nie je možné vyvoliť si Ježiša bez toho, aby sme na seba nevzali svoj kríž a nenasledovali Ho.

Keď berieme na seba svoj kríž, križujeme Barabbáša, križujeme svoje „ja“, svoj egoizmus. Egoizmus sa zamestnáva tým, čo vidia oči – viditeľnými vecami. Zamestnáva sa svetom a je nakazený mysľou sveta, svetským spôsobom rozmýšľania a nevidí to, čo už má, ale stále sa pozerá na to čo mu chýba!

Cieľom modernej reklamy je presne to - zamestnať ťa vecami, ktoré ti chýbajú. To, čo ti chýba, „musíš získať“. Tak si kúpiš ponúkaný výrobok. Len si kúp a budeš šťastný.

Božie slovo a Boží Duch však kladú dôraz na to, čo máš. Otvárajú bohatstvo toho, čo už máš, aby si sa radoval. Božie slovo hovorí o moci, ktorá je v pohybe. Živá realita bežného dňa! Predtým, než pôjdeme ďalej, si musíme uvedomiť, že je to cesta kríža, o čom rozprávame.

Úzka cesta, cesta obete – cesta posvätenia!

Je dôležité mať to na pamäti v dobe, keď sa väčšina zamestnáva hľadaním rýchlych a ľahkých východísk z bolesti, než zisťovaním pravdy o tom, prečo sme sa do nej dostali!

Je to otázka toho, koho vpustíme...

Ježiša alebo Barabbáša? Alebo povedané inak: Komu dáme viac jedla?

Úbohá teológia, teológia rezignácie, ktorá ospravedlňuje Barabbášovo prepustenie tým, že to dáva za vinu našej hriešnej prirodzenosti. Podľa nej nemá zmysel bojovať proti hriechu, lebo nikdy nebudeme iní...

Nie, nikdy nebudeme príliš odlišní, ale život môže byť veľmi odlišný, keď do neho vstúpi Ježiš. Musím však byť ochotný ukrižovať Barabbáša, svoje ja. Nie je jednorazová záležitosť, je to niečo, čo sa musí diať znova a znova, každý deň. Zápas s vlastným hriechom a zradou, zápas s vlastným sebectvom je niečo, čo sa neskončí, kým budeme tu, na zemi.

Preto je dôležité žiť v obnovovaní každý deň. Takže vždy znova dovolíme Ježišovi, aby vstúpil do nášho života.

Je dôležité každý deň si položiť otázky:

Aká moc pôsobí v mojom živote? Komu dávam najviac jedla - môjmu telu alebo novému životu? Čím sa zamestnáva moje srdce? Materiálnymi vecami? Viditeľnými vecami? Pôžitkami? Alebo rastom v posväcovaní?

Mladý muž sa modlil túto modlitbu v dobe železnej opony vo Východnej Európe: „Drahý Pane, nikdy ma neurob šťastnejším, než ma urobíš svätým. Amen!“ Bol to 16-ročný chlapec.

Vpustiť Boha do života niečo stojí. Dovoľ aj tak Bohu vstúpiť do svojho života. Spoznáš nielen bolesť kríža a požiadavky a zodpovednosť učeníctva, ale zažiješ aj moc kríža, Kristovu radosť, pokoj a všetko nebeské požehnanie!

Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia