Zomri samému sebe - 12. november

„Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“  (Ž 34:19)

V živote s Bohom to funguje takto: skôr než sa vyšplháš do výšin duchovnej slávy, musíš prejsť údolím zármutku. Skôr než začneš hľadať a nachádzať spoločenstvo Krista, musíš byť poriadne vyčerpaný zo života osamote. Musíš dôjsť na svoj vlastný koniec a až potom začneš naozaj žiť. Práve nárek nedostatočnosti priťahuje Božiu pozornosť. Biblia hovorí: „Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“ Najšťastnejší deň môjho života bol vtedy, keď som si uvedomil, že moje schopnosti, moja dobrota a moja morálka sú v Božích očiach nedostatočné. Verejne a otvorene som priznal, že potrebujem Krista. A vôbec nepreháňam, keď vravím, že môj nárek sa zmenil na radosť a moje povzdychy na veselý spev.

Modlitba dňa

V údoliach môjho života si si ma pritiahol bližšie k sebe, môj Boh a Tešiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Viac ako muž - 10. november

„On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.“ (Kol 1:17)

Napoleon mal pravdu, keď povedal: „Poznám ľudí a hovorím vám, Ježiš je viac ako človek. Nemožno s Ním porovnávať žiadneho človeka, aký kedy žil na tejto zemi, pretože On bol Synom Boha.“ Keď sa Emersona pýtali, prečo vo svojej knihe Reprezentatívni muži nezahrnul aj Ježiša, Emerson im správne odpovedal: „Ježiš nebol len muž.“ Arnold Toynbee mal pravdu, keď povedal: „Ako tu stojíme a upierame pohľad na vzdialené pobrežie, jednoduchá postava vychádza z vôd a okamžite zaplní celý horizont našej histórie. Prichádza Spasiteľ.“

Modlitba dňa

Môj Spasiteľ, chválim a ctím Tvoje meno, pretože si vzkriesený Kristus, milovaný Syn Boží.

Billy Graham Evangelistic Association

Mysli! - 7. november

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Mk 12:30)

Boh sa dotýka všetkých oblastí nášho života. Dotýka sa našej mysle a premieňa nás jej obnovovaním. Boh nás volá, aby sme rozmýšľali: „Poďte, vyjasnime si to! — hovorí Hospodin“ (Iz 1:18). Písmo nám hovorí, aby sme neboli ako „kone a mulice, ktoré nemajú rozum“ (Ž 32:9). Kristus vyhlásil, že máme milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Máme sa báť Boha, milovať Krista a nenávidieť hriech. Strach, láska a nenávisť sú emócie. Dr. Leslie Weatherhead vo svojej kázni v chráme v Londýne povedal: „Čo je zlé na emóciách? Kresťanstvo je zamilované do Krista. Už ste niekedy videli zamilovaného človeka bez emócií?“

Modlitba dňa

Pane, nech ma napĺňa láska k Tebe. Nauč ma skutočne milovať.

Billy Graham Evangelistic Association

Raduj sa z kríža - 5. november

„Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista,...“ (Gal 6:14)

Čo je slávne a nádherné na kríži? Veď to bol prostriedok mučenia a hanby. Prečo sa z neho teda Pavol tešil? Radoval sa z kríža, pretože sa na ňom odohral ten najnezištnejší čin, aký kedy vykonali ľudia alebo anjeli. Pavol videl viac ako len drsné neumelecké brvno, na ktorom ukrižovali Božieho Syna. Videl nádej sveta, videl Božiu lásku rozliatu v srdciach ľudí, videl koniec otroctva a života v hriechu pre tých, ktorí uverili. Osamelý muž, ktorý zomrel na kríži, urobil pre to, aby obnovil život človeka v harmónii s Bohom, s inými ľuďmi a so sebou samým, viac, ako by dokázal urobiť génius so všetkou pozemskou mocou. Mojím obmedzeným chápaním nedokážem úplne rozumieť záhade Kristovho vykúpenia. S určitosťou však viem, že ktokoľvek príde ku krížu s prostou vierou, jeho škvrny viny zmiznú a nájde pokoj s Bohom.

Modlitba dňa

Otče, túžim sa radovať z kríža podobne ako apoštol Pavol. Pomôž mi porozumieť tomu obrovskému významu, ktorý má kríž pre mňa ako veriaceho a pre všetkých, ktorí pri ňom pokľaknú.

Billy Graham Evangelistic Association

Nádej vzkriesenia - 1. november

 „Ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom...“ (2Kor 4:14)

Vzkriesenie Krista prináša nádej. Dnes už zosnulý Emil Brunner raz povedal: „Nádej je pre zmysel ľudského života rovnako dôležitá ako kyslík pre pľúca.“ Ľudstvo je závislé na nádeji rovnako ako ľudský organizmus závisí od prísunu kyslíka. Aj napriek tomu je dnes beznádej a zúfalstvo všade okolo nás. Peter, ktorý bol tiež zúfalý z toho, čo videl na Kalvárii, píše neskôr túto víťazoslávnu správu: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej...“ (1Pt 1:3)

Existuje nádej, ktorá ospravedlňuje, a naše hriechy môžu byť odpustené. Existuje nádej, že môžeme mať radosť, pokoj, istotu a byť v bezpečí aj uprostred tejto zúfalej doby. Existuje nádej, že Kristus sa čoskoro vráti – Biblia ju nazýva aj „blahoslavená nádej“. Existuje nádej, že jedného dňa bude nové nebo a nová zem, a že Boh bude vládnuť a Jeho kráľovstvo zvíťazí. Nádej nespočíva v našich schopnostiach, v našej dobrote ani v našej fyzickej sile. Vzkriesenia Krista nám dáva nádej.

Modlitba dňa

Mám nádej v Tebe, môj vzkriesený Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus! Daj, nech nikdy neupadnem do zúfalstva, ale nech vždy pamätám na Tvoje víťazstvo a Tvoju lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

Viera má ovocie - 25. november

Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. (Jk 1,22)

Jakubov list mnohí skutočne nepochopili. Jakubov list je podobne dôležitý ako Pavlov list do Ríma.

Ak niekto len počúva a nepraktizuje čo vie, klame, keď hovorí, že verí svedectvu Božieho slova. Je len poslucháčom, ktorý pritakáva, súhlasí so svedectvom Písma, ale aj tak klame seba. Vo švédčine a iných jazykoch je veľa prekladov a diskutuje sa o mnohých veciach, ale o jednom preklade sa diskutuje príliš málo. O tvojom preklade.

Počuj, čo Pavol píše do Korintu: „Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc.“ (2Kor 3,2-3)

Dúfam, že si činiteľ slova. Si možno jediným prekladom, ktorý tvoj sused alebo kolega v práci číta. Som naplno presvedčený, že len Božie slovo samo môže znovuzrodiť človeka k novému životu. Otázkou ale je, či žijeme život, ktorý ukazuje na Slovo, alebo život, ktorý Božie slovo zahmlieva. Odzrkadľuje spôsob, akým žijeme, Božie hodnoty?

Ak niekto kríva a nežije v atmosfére viery, môže buď počúvnuť Ježišove slová o tom, aby činil pokánie, alebo sa skrývať a obviňovať Jakuba zo zákonníctva. Ale to nie je pravda. Nie je zákonnícke povedať, že viera musí prinášať ovocie. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (J 3,16)

Pokánie čiňte a verte v evanjelium,“ hovorí Ježiš. Je to Božie nariadenie, nie pozvanie. Ovocím pokánia, toho, že sa obrátiš na Ježiša, je večný život. Nový život označuje to, že ten, kto verí, aj koná, ako Ježiš hovorí. „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.“ (J 14,15)

Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. (Jak 1,22)

Niekedy sa správame ako cyklista, ktorý išiel do Vrútok. Po tom, čo prešiel cez Martin, uvidel značku, na ktorej stálo Vrútky, a tak mal istotu, lebo bol na správnej ceste. Na značke bola šípka doľava, ale on šiel aj tak rovno. Tešil sa, že vidí značku. Urobil aj niekoľko fotiek tejto značky. Dokonca vedel koľko kilometrov sú Vrútky od značky vzdialené. Zabudol 74 ale na jednu vec. Zabudol sa podľa tejto značky riadiť v praxi. Nikto nemal rád tú značku ako tento muž. Často o nej rozprával a všetkým, čo cestovali, hovoril, aká je dôležitá. Nepochopil však, že nestačí len to, že značka ukazuje správny smer, ale treba sa podľa nej aj riadiť. Cyklista do Vrútok nikdy nedorazil.

Myslel si, že dôveruje značkám, ale klamal sám seba. Viera, ktorá nevedie ku skutkom, nie je vierou. Sú to len vedomosti. Samotné vedomosti nás nedovedú do cieľa. Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. (Jk 1,22)

Verím, že Božie slovo hovorí pravdu? Verím, že má čo povedať o tom, ako budem žiť? Čo v Písme čítam a čo počúvam na kázňach, aké dôsledky to do môjho života prináša?

Rozmýšľaj nad tým najbližšie, keď budeš čítať Bibliu.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii