Keď je zlyhanie prospešné - 8. marec

Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali, a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie, a hľa – to všetko bola márnosť a honba za vetrom; z ničoho niet úžitku pod slnkom.“ (Kaz 2:11)

Je úspech najdôležitejší v živote? To záleží na tom, ako ho definujeme. Mnohí ľudia dosiahnu svoje ciele, no akú cenu museli zaplatiť za ich dosiahnutie? Bolo to vďaka podvodom a zrade? Bolo to vďaka tomu, že sa vzdali svojich princípov a obetovali svoju čestnosť? Bolo to tým, že zanedbávali svoju rodinu a priateľov a dokonca zabúdali, či dokonca v niektorých prípadoch úplne cielene opustili Boha? Možno sú úspešní. No v konečnom dôsledku zlyhali. Aj úspech môže byť formou zlyhania.

Kráľ Šalamún, ktorý sa v istom zmysle dal na hriešne hýrenie, povedal: „Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im; svojmu srdcu som neodoprel nijakú radosť; lebo moje srdce malo radosť zo všetkej svojej námahy; a to mi bolo odmenou za všetku moju námahu. Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali, a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie, a hľa – to všetko bola márnosť a honba za vetrom; z ničoho niet úžitku pod slnkom.“ (Kaz 2:10-11). Všetko videl a všetko skúsil, no neuspokojilo ho to.

Môžu sa nám stať aj horšie veci, akou je zlyhanie. Môžeme uspieť a byť hrdí na svoj úspech. Môžeme uspieť a uctievať výsledok namiesto Toho, kto nám ho pomohol dosiahnuť.

Niekedy je zlyhanie prospešné, lebo nám dáva príležitosť učiť sa z vlastných chýb. Môže byť prospešné aj vtedy, keď niečo robíme zle – ak sa z toho poučíme a naučíme sa zlyhávať smerom vpred.

Znamená to, že keď spravíme niečo zle a zakúsime horké následky, ktoré z toho vyplývajú, povieme: „Toto už naozaj nechcem znova spraviť.“ Okolo svojho života potom postavíme obranu, a robíme preventívne kroky, aby sme už nikdy nespadli do tej istej pasce. V tomto prípade sme sa z našich zlyhaní poučili.

https://www.harvest.org

Víťazstvo nad smrťou - 31. marec

Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo?“ 1Kor 15:55

Smrť je v živote najdemokratickejšia skúsenosť, pretože sa jej zúčastníme všetci. Premýšľame nad ňou, ako keby mala postihnúť len druhých. Nechceme zostarnúť a nechceme zomrieť. Biblia nás učí, že smrť je ľudským a Božím nepriateľom. No tiež učí, že smrť, tento nepriateľ, bude raz a navždy porazená; a že v skutočnosti už bola porazená na kríži skrze vzkriesenie Ježiša Krista. Pre kresťana smrť prináša trvalú slobodu od zlého. Znamená tiež, že veriaci bude ako Ježiš. V láske budeme rovnakí ako Kristus. V tom, čo robíme tu, sa nachádza veľmi veľa z nášho vlastného ega, no jedného dňa budeme v Kristovi schopní dokonalej lásky. Aké to bude veľkolepé, keď sa dostaneme do neba!

Modlitba dňa

Ježiš, tvoje víťazstvo nad smrťou mi potešuje srdce a napĺňa ma nádejou.

Billy Graham Evangelistic Association

Tvoje skutočné „ja“ - 26. marec

Veď On vie, ako sme utvorení...“ Ž 103:14

Bolo nesmierne dôležité, že v čase, keď naši prví astronauti trénovali pred letmi na Mesiac, požadovalo sa od nich, aby na otázku: „Kto si?“ poskytli dvadsať odpovedí. Sprav si aj ty rovnaký test. Potom ako spíšeš svoj zoznam a dôjdu ti odpovede, opýtaj sa sám seba, či si na otázku skutočne odpovedal. Naozaj vieš, kto si? Vedci sa zhodujú, že naše zúfalé hľadanie vedie ľudstvo k tomu, aby hľadalo hrdinov a imitovalo druhých, aby „na seba prilepili kúsky druhých.“ Milujeme sa tak, ako by to spravil nejaký herec. Golf hráme štýlom Jacka Nicklausa. Časť tohto procesu je prirodzená, veď imitovaním druhých sa učíme. Smutné však je, že človek, ktorého zostrojujeme, nie je ozajstný. „Kto som?“ voláš, pokým sa túlaš po svete a hľadáš seba samého. Zamysli sa nad týmto: tvoje „ja“ má tri časti. Jednou z nich je človek, o ktorom si myslíš, že si. Druhou je človek, za ktorého ťa považujú druhí. A treťou je človek, o ktorom Boh vie, že si, a kým môžeš byť v Kristovi.

Modlitba dňa

Pane, pomôž mi prelomiť masku a spoznať sa tak, ako ma poznáš Ty.

Billy Graham Evangelistic Association

Radosť z poznania - 22. marec

Blahoslavený..., ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu.“ Ž 146:5

Blahoslavený je ten, kto pozná tajomstvo prichádzania za Bohom v každodennej modlitbe. Pätnásť minút osamote s Bohom každé ráno ešte predtým ako vykročíš do nového dňa, môže zmeniť okolnosti a pohnúť vrchmi! No všetka táto radosť a všetky bezhraničné benefity, ktoré sa vylievajú z nebeskej studnice, sú podmienené naším vzťahom s Bohom. Podmienkou k tomu, aby sme boli Jeho deťmi, je absolútna závislosť a úplné podvolenie sa. Len Jeho deti majú právo dostať veci, ktoré prinášajú šťastie; a na to, aby sme sa stali Jeho deťmi, sa musíme vzdať svojej vôle v prospech Jeho vôle. Človek Boha nespoznáva cez skutky – spoznáva Ho vierou, skrze milosť. K šťastiu a nebu sa nemôžeš prepracovať skutkami, nedostaneš sa tam moralizovaním, nedostaneš sa tam reformami, nedá sa kúpiť. Prichádza ako Boží dar skrze Krista.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, nebeský Otec, za dar radosti, ktorá prichádza z poznania Tvojho Syna, Ježiša Krista. 

 Billy Graham Evangelistic Association

Vidiace oči - 16. marec

„...otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu...“ Sk 26:18

Bartimeus, slepý muž, odhodil svoj plášť a trasúc sa rozbehol k Ježišovi. Ježiš povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Odpovedal: „Majstre môj, nech vidím.“ Vo chvíli, keď povedal „Majstre“, sa mu otvorili duchovné oči. Ježiš odpovedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ Všimni si: nie tvoje intelektuálne porozumenie, nie tvoje peniaze, nie tvoje skutky – ale tvoja viera. Viera! To jediné stačí! Ihneď nato, Bartimeus, ktorý bol slepý po celý svoj život, otvoril oči a prvá vec, ktorú uvidel, bola Ježišova tvár! To musel byť zážitok – otvoriť oči a pozrieť sa priamo do Ježišovej mocnej a nežnej  tváre! Bartimeus stretol Ježiša a záznamy hovoria, že „nasledoval Ježiša na ceste.“ Keď sa vraciaš do svojej práce, domov, do susedstva, k priateľom či do školy, nejdeš sám. Kristus ide s tebou.

Modlitba dňa

Vďaka, Ježiš, že si ma uzdravil z mojej duchovnej slepoty!

Billy Graham Evangelistic Association

Pravda - 10. marec

A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8:32

Doba, v ktorej žijeme, je dobou filozofickej neistoty a už viac nevieme, čomu veríme. Ostávame nezúčastnení. Kamkoľvek idem, pýtam sa študentov: „Čo ťa ovláda?“ Keď som ja bol študentom, musel som čeliť Kristovi. Kým bol? Urobil ohromujúce vyhlásenie: „Ja som cesta i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Zápasil som s neodvratnou skutočnosťou, že buď bol Ježiš Kristus tým, kým hlásal, že je, alebo bol najväčším klamárom, podvodníkom a šarlatánom v histórii. Ktorá možnosť to bola? Budha na konci života povedal: „Stále pátram po pravde.“ No tu sa objavil Ježiš, ktorý povedal: „Ja som stelesnenie všetkej pravdy. Všetka pravda sa sústreďuje vo mne.“

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, Ježiš, za svoju slobodu – lebo Ty si Pravda!

Billy Graham Evangelistic Association