Keď Boh hovorí nie - 20. júl

„Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Duch Ježišov im nedovolil.“ (Sk 16:7)

Apoštol Pavol si robil starosti o nové cirkvi, ktoré zanechal v ázijskej Mýzii. Chcel ich znovu navštíviť a skontrolovať ich rast, no vyskytol sa menší problém: Boh mal iný plán. Pán zastavil Pavla a Sílasa, aby nešli tam, kam chceli.

V Skutkoch apoštolov čítame: „Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Duch Ježišov im nedovolil“ (Sk 16:7). Fascinuje ma to. Neviem, ako presne ich Duch Svätý zastavil. Boh však jednoznačne povedal nie.

Niekedy s nami Boh urobí to isté. Budeme mať svoje plány, a Boh povie nie. Je veľa spôsobov, ktorými nás Boh môže zastaviť. Niekedy je to cez varovanie priateľa, ktorého si vážime. Inokedy Boh používa v našom živote vnútorný nepokoj, keď začneme kráčať určitým smerom. Okolnosti naznačujú, že je všetko v poriadku, no vnútorne niečo v poriadku nie je. Nemáme v tom pokoj.

List Kolosenským nás učí: „A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach...“ (Kol 3:15) Ak začínaš niečo robiť alebo niekam chodiť a máš v tom nedostatok pokoja a požehnania, mal by si sa naučiť naladiť sa na to a naslúchať tomu.

Niekedy nás Boh môže zastaviť cez okolnosti. Môže to byť niečo tak obyčajné ako zmeškanie letu alebo pokazené auto. Čokoľvek by to bolo, stane sa to v dôsledku okolností a teba to zastaví. Akokoľvek sa to deje, Pán vraví nie.

Možno si mal nejaké plány a Boh povedal nie. Boh je múdrejší než my. Vždy koná pre naše najlepšie večné dobro.

https://www.harvest.org

Postavíš sa do trhliny? - 17. júl

„Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud.  Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti nim a vyhubím ich; teba však učiním veľkým národom.“             (Ex 32:9-10)

Na vrchole hory Sinaj Boh v skutočnosti povedal Mojžišovi: „Už to mám. Týchto ľudí vyhubím.“

Izraeliti boli svedkami Božích zázrakov, a predsta sa stále uchýlili k modloslužbe. Povedal by som, že Mojžiš bol ich prvou modlou, kým zlaté teľa druhou, čo dokazuje fakt, že keď ich Mojžiš nechal, aby mohol vystúpiť na vrchol hory, obrátili sa k falošnému uctievaniu.

„Avšak Mojžiš sa snažil obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a hovoril: „Prečo vzplanul Tvoj hnev, Hospodine, proti Tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z Egypta? Prečo by mali Egypťania hovoriť: Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme.  Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.“ (Ex 32:11-12)

Boh sa dal obmäkčiť. Čo sa stalo? Presvedčil Mojžiš Boha, aby niečo neurobil? Vôbec nie. Boh Mojžiša skúšal. Myslím, že Boh v podstate hovoril: „Mojžiš, rozumieš, že chcem, aby sa niekto postavil do trhliny a prihováral sa za môj ľud? Postavíš sa teraz za tento ľud?“

Bola to Mojžišova skúška, ktorú zvládol. Modlil sa. Prihováral sa. To je to, čo ako veriaci potrebujeme robiť. Potrebujeme sa za ľudí modliť a starať sa o nich.

Kedy si sa naposledy modlil za svojich neveriacich priateľov a susedov? Kedy si sa naposledy modlil za svojich neveriacich príbuzných? Kedy si naposledy úpenlivo prosil Boha za spásu ich duší?

Boh aj dnes stále hľadá príhovorcov. Stále hľadá ľudí, ktorí sa budú modliť za ostatných. Boh stále hľadá ľudí, ktorí sa postavia do trhliny a budú sa pred jeho tvárou prihovárať za iných.

https://www.harvest.org

Sila integrity - 13. júl

„Chcem si počínať múdro a bezúhonne, buď mi na pomoci!  Vo svojom dome budem žiť počestne.“ (Ž 101:2, Botekov preklad)

Čo je integrita? Znamená to mať charakter, nie byť charakterom (mnohí by to tak definovali). Jedna z definícií vraví, že integrita je to, kým si v skrytosti. Inými slovami, kým si, keď si úplne sám a nikto sa nepozerá?

Náš charakter môže byť podmienený aj tým, aký druh televíznych programov nás zaujme alebo aký typ internetových stránok navštívime, keď nás nikto nevidí. Aké myšlienky by sme mali v hlavách, keby sme vedeli, že o nich nikto nebude vedieť? Samozrejme, Boh sa stále pozerá a vie o všetkom, no my na to často zabúdame.

Páči sa mi, ako to vyjadril Will Rogers: „Ži tak, aby si sa nepozastavil nad tým, že predávaš svojho papagája mestským klebetníkom.“

Počul som príbeh o pastorovi, ktorý jedno pondelkové ráno nastúpil do autobusu, zaplatil si lístok, sadol si na svoje miesto, no v tom si uvedomil, že šofér autobusu mu vydal viac drobných, než mal. Na ďalšej zastávke pastor pristúpil k šoférovi a povedal: „Prepáčte, pane, no vydali ste mi drobné navyše. Chcem vám ich vrátiť.“

Šofér autobusu odvetil: „Neurobil som chybu, pastor. Včera som bol vo vašom kostole a počul som vás kázať o čestnosti. Chcel som teda vidieť, či tak žijete.“

Kompromisy neoslovia nikoho. V charaktere je sila. V integrite, zbožnosti a postavení sa za to, čomu veríme.

Často si neuvedomujeme, že ľudia nás pozorujú. Všímajú si, ako sa správame. Možno nám nepovedia, že nás sledujú, no chcú vidieť, či sme charakterní, či sme morálne zásadoví.

https://www.harvest.org

Očakávaj opozíciu - 10. júl

„A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“ (2Tim 3:12)

O britskom kazateľovi Johnovi Wesleym sa hovorí jeden príbeh. Keď raz jazdil na koni, zrazu si uvedomil, že prešlo niekoľko dní, čo nebol prenasledovaný pre svoju vieru. Celé tri dni ho nezasiahla žiadna tehla ani vajce, čo bolo zjavne bežné, keď Wesley povstal, aby kázal. Zostúpil teda z koňa a volal na Boha: „Je možné, že som zhrešil a odpadol od Teba?“ Potom si kľakol na kolená a žiadal Boha, aby mu ukázal, či sa voči nemu nejako previnil.

Medzitým ho jeden muž pozoroval a počúval. Pomyslel si: „Tento kazateľ je šialený. Veď ja mu ukážem.“ Zodvihol tehlu a hodil ju do Wesleyho tak, že len o kúsok minula jeho hlavu. Keď však Wesley zbadal tehlu, vyskočil a radostne zvolal: „Vďaka Bohu, všetko je v poriadku! Boh je stále blízko mňa.“

Diabol nám bude navonok oponovať a pokúšať sa zastaviť nás prenasledovaním. Je však aj iný, oveľa rafinovanejší spôsob, ako na nás môže útočiť. Bude nám šepkať do ucha: „Si taký silný. Si Boží muž (alebo žena). Tvoje slová sú prenikavé. Si úžasný. Si neuveriteľne skvelý.“

Diabol vie, že pýcha predchádza pád. Vie, že pýcha zrejme spôsobila pád väčšieho množstva ľudí než akýkoľvek iný hriech. O pýche vie všetko, pretože práve ona ho doviedla k pádu.

Biblia hovorí: „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“ (2Tim 3:12) Žiješ pobožný život? Potom sa priprav, pretože ako nasledovníka Ježiša Krista ťa neminie prenasledovanie.

https://www.harvest.org

Budeš Barnabášom? - 7. júl

„Ujal sa ho však Barnabáš a uvedúc ho k apoštolom, rozpovedal im, ako na ceste videl Pána a že hovoril s Ním, aj ako neohrozene kázal v Damasku v mene Ježišovom.“ Sk 9,27

Keď som na strednej škole odovzdal svoj život Ježišovi, nepoznal som žiadnych kresťanov, a tak som pokračoval v stretávaní sa s mojimi starými priateľmi. Raz však za mnou prišiel jeden chlapec menom Mark a povedal mi: „Videl som ťa na tom evanjelizačnom stretnutí, ako si išiel dopredu urobiť rozhodnutie. Zoberiem ťa do zboru.“

„Nechcem ísť veľmi do zboru,“ povedal som.

No Mark sa nevzdal a v zbore ma zobral pod svoje krídla. Predstavil ma svojim rodičom, ktorí boli tiež kresťania a pomohli mi s porozumením a štúdiom Biblie. Presne takého človeka som potreboval.

To je to, čo potrebujeme robiť s novými kresťanmi, lebo najväčším nebezpečím pre nich je, že sa hneď po svojom rozhodnutí vrátia do starých koľají. Potrebujú brata alebo sestru v Kristu.

Saul mal takého niekoho menom Barnabáš. Keď sa Saul po stretnutí s Ježišom na ceste do Damasku vrátil do Jeruzalema, učeníci nechceli veriť, že uveril v Ježiša. No v Skutkoch Apoštolov v kapitole 9 čítame: „Ujal sa ho však Barnabáš a uvedúc ho k apoštolom, rozpovedal im, ako na ceste videl Pána a že hovoril s Ním, aj ako neohrozene kázal v Damasku v mene Ježišovom.“ (verš 27) Prišiel Barnabáš, aby Saulov príbeh mohol pokračovať.

Každý by chcel byť ako apoštol Pavol, no kto túži byť Barnabášom? Pán Boh má vo svojom príbehu miesto pre každého z nás.

https://www.harvest.org

Božie srdce pre ľudstvo - 5. júle

„Z diaľky sa mu zjavil Hospodin: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“ Jer 31,3

Keď moja pravnučka Stella bola ešte len batoľa, hra na skrývačku jej ešte vôbec nešla. Postavila sa uprostred miestnosti a zakričala: „Dedo, nájdi ma!“ napriek tomu že som sa ňu priamo pozeral.

Povedal som: „Stella! Kde si? Nemôžem ťa nájsť.“

Vždy vyskočila, zasmiala sa, a vrátila sa skryť presne na to isté miesto. So Stellou som sa hral preto, že ju to veľmi bavilo.

Keď Boh zavolal na Adama: „Adam, kde si?“ v záhrade Edén, zabudol na to, kde Adam prebýval? Samozrejme že nie. Vedel presne, kde sa nachádzal. To, čo hovoril, mienil takto: „Adam, chýba mi náš spoločný čas. Adam, prečo si ochutnal zo zakázaného ovocia? Adam, prečo sa predo mnou skrývaš? Adam, chcem sa s tebou rozprávať.“

To je Hospodinovo srdce. V Izaiášovi 1,18 hovorí: „Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“

Ak chceš vedieť, čo Boh cíti k tomuto svetu a ľudstvu, pozri na tri Ježišove príbehy v Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole.  Boh je prirovnávaný k žene, ktorá stratila mincu, k pastierovi, ktorý stratil ovcu a otcovi, ktorý stratil syna.

V Biblii je práve tento motív najsilnejší – Božia láska k ľudstvu a Jeho túžba po vzťahu s každým človekom. Boh nechce, aby niekto šiel do pekla. Najlepším dôkazom je to, že všetok svoj hnev vylial na svojho Syna, ktorý ani raz nezhrešil, aby sme my mohli byť ospravedlnení.

Boh nás hľadá. Túži po nás. Túži, aby sme Ho spoznali.

https://www.harvest.org