Raduj sa v Ňom - 5. marec

Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ Hab 3:18

Kresťania by mali byť šťastní! Naša generácia sa veľmi dobre vyzná vo veršoch a kresťanskej terminológii, no nedbá na skutočné vykonávanie a dodržiavanie Kristových princípov a učení. To, čo najviac potrebujeme, teda nie je viac kresťanstva, ale viac skutočných kresťanov. Svet sa môže hnevať na kresťanstvo ako inštitúciu, no proti človeku, ktorý sa skrze Ducha Božieho stal podobným Kristovi, neexistuje presvedčivý argument. Taký človek je žijúcim pokarhaním sebectva, racionalizmu a materializmu tejto doby. Ježiš žene pri Jákobovej studni povedal: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.“ Táto hriešna, sklamaná žena bola symbolom celej rasy. Jej túžby boli našimi túžbami! Výkrik jej srdca bol naším výkrikom! Jej sklamanie bolo naším sklamaním! Jej hriech bol naším hriechom! No jej Spasiteľ môže byť naším Spasiteľom! Jej odpustenie môže byť naším odpustením! Jej radosť môže byť našou radosťou!

Modlitba dňa

Moja duša nachádza potešenie v Tebe, môj Boh a môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Opri sa o Skalu - 2. marec

K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká.“ Ž 61:3

Keď sa staneš kresťanom, neznamená to, že budeš neustále na „vrchole“. Žalmista Dávid zišiel do úplných hlbín, ako aj apoštol Pavel. No Božia milosť, pokoj a radosť sú prítomné uprostred akýchkoľvek okolností. Slzy či pokušenie prídu tak či tak, pocítime nátlak. No do tvojho života príde nový rozmer, nový smer a nová sila, aby si mohol čeliť okolnostiam, ktorými práve žiješ.

Modlitba dňa

Dávid a Pavel sú mi príkladom v dôvere Tebe, Pane, aj počas neznesiteľných životných ťažkostí. Chválim ťa rovnako ako oni.

Billy Graham Evangelistic Association

Mimoriadne dedičstvo - 29. marec

Spojené štáty americké: Anne Hutchinson

Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky.“ Ž 145:4

„Deti, schovajte sa!“ kričala Anne Hutchinson, keď začula, ako do dverí tvrdo narazil šíp. Potom začuli hrozné výkriky indiánov, ktorí obkľúčili jej dom. Vyzeralo to, že šípy prichádzajú zo všetkých strán, a pri okne počula kroky. „Pane, dnes ťa uvidím!“ povedala Anne.

Anne Hutchinson bola ženou odvahy. Predtým ako dovŕšila dvadsaťtri rokov ju trikrát uväznili kvôli tomu, že verejne hovorila o svojich puritánskych názoroch. Puritáni chceli počuť o Biblii na svojich cirkevných zhromaždeniach, pretože v Anglicku malo Bibliu v angličtine len zopár kresťanov.

Anne a jej manžel William prišli do Ameriky v roku 1634 a hľadali v nej náboženskú slobodu, no dokonca aj v tam sa stretli s prenasledovaním za organizovanie náboženských stretnutí u nich doma. Ľudí, ktorí ich službu podporovali, zatkli a odobrali im právo voliť.  

Vo veku štyridsaťšesť rokov, keď bola tehotná a čakala už osemnáste dieťa, Anne odsúdili a na štyri mesiace uväznili. Po tom, ako ich vylúčili z kolónie, sa jej rodina a priatelia rozhodli založiť nové mesto a domácu cirkev na Rhode Island.

Vďaka svojmu priekopníckemu duchu pomohla Anne Hutchinson spraviť zo slobody uctievania jeden z amerických ideálov. Ona a jej päť detí umrelo v rukách indiánskych útočníkov. Svojho Spasiteľa stretla s odvahou a vierou, tak ako žila celý svoj život.

Sloboda nie je nikdy slobodná. Vždy niečo stojí. Ježiš Kristus bol prvý, kto zaplatil rozhodujúcu cenu za náboženskú slobodu – a tým nám dal prístup k Bohu skrze svoju smrť na kríži. Bol jediný, kto mohol zaplatiť za našu slobodu od hriechu. Jeho smrť a vzkriesenie ustanovili skutočnú slobodu, a mnohí veriaci veľa obetovali, aby presadili právo každého človeka zažiť slobodu v Kristovi. Veriaci ako Anne spravili zo sna o náboženskej slobode v Amerike realitu. Naše dedičstvo obety je obrovské. Akú cenu si ochotný zaplatiť, aby aj ďalšia generácia mohla zakúsiť náboženskú slobodu, ktorú si užívaš? Pros Boha, aby ti ukázal, ako ju môžeš posunúť ďalšej generácii.   

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Mimoriadny posol - 20. marec

Rím: Ignác

Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.“ Jer 15:16

„Život človeka je nepretržitá smrť, ak v ňom len nežije Kristus.“ Ignác

Ignác bol učeníkom apoštola Jána a verejne karhal antiochského cisára Trajána za jeho modloslužbu. Traján následne prisahal, že sa Ignácovi verejne pomstí za jeho zahanbujúce výčitky.

Ignáca zatkli a priviedli do Ríma. Ako ho viedli k jame s levmi, povedal inému veriacemu: „Môj drahý Ježiš, môj Spasiteľ, je v mojom srdci zapísaný tak hlboko, že som presvedčený, že ak by mi niekto rozrezal srdce a rozkrájal ho na kúsky, Ježišovo meno by sa našlo na každom jednom z nich.“

Keď sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, aby boli svedkami jeho smrti, Ignác odvážne prehovoril k hlasnému zástupu: „Ja som Božím zrnom. Uviazol som v zuboch beštie, aby som sa stal čistým chlebom pre Krista, ktorý je pre mňa Chlebom života.“

Hneď ako dopovedal tieto slová, zožrali ho dva hladné levy. Žil v súlade so svojím priezviskom – Theophorus – „posol Boží“. Až do konca nosil na perách meno Boha, svojho Spasiteľa. Často hovoril: „Ukrižovaný Kristus je moja jediná a najväčšia láska.“ A až do konca života nachádzal potešenie v tejto jednoduchej pravde: „Tak ako svet nenávidí kresťanov, tak veľmi ich Boh miluje.“

Manželská tradícia hovorí, že manželka by mala nosiť mužove meno ako symbol ich jednoty. Nie sú to už dvaja ľudia, ale jeden. Ako pár spolu starne, začne zdieľať viac ako len rovnaké  priezvisko. Majú rovnakých priateľov a záujmy. Začnú dokončovať vety toho druhého. A niektorí sa začnú dokonca fyzicky podobať... taká je ich dlhoročná intimita. Rovnako tí, ktorí nesú meno „kresťan“ alebo „malý Kristus“, si vybudujú podobnú intimitu – jednotu so Spasiteľom. Nosíš Kristovo meno správne? Inšpiruje ťa nosenie Ježišovho mena tak ako Ignáca, aby si zdieľal Jeho utrpenie, službu a život?  

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Mimoriadne poslanie - 9. marec

Rumunsko: Kapitán Reck

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás...“ Ef 3:20

Komunistické stráže bili väzneného pastora celé dni, potom mu dodali silu dobrým jedlom a opäť ho mučili. Mali ho systematicky umlátiť až na smrť, no nemala to byť rýchla smrť. Chceli, aby trpel.

Jedného dňa, keď kapitán Reck bil kazateľa, povedal: „Ja som Boh. Mám moc rozhodnúť o tvojom živote alebo smrti. Ten, ktorý je v nebi, sa nemôže rozhodnúť ponechať ťa pri živote. Odo mňa všetko závisí. To, či budeš žiť, alebo zomrieš, záleží od toho, čo si budem želať ja. Ja som Boh!“

Kazateľ pokojne odpovedal: „Ani neviete, akú hlbokú vec ste práve povedali. Neboli ste stvorení na to, aby ste druhých mučili, aby ste druhých zabíjali. Boli ste stvorení, aby ste sa podobali na Boha a aby ste mali vo svojom srdci Jeho život. Mnohí vám podobní prenasledovatelia, ako napríklad apoštol Pavol, si uvedomili, že páchať zverstvá je podlé. Že by mohli robiť oveľa lepšie veci. Verte mi, kapitán Reck, vaše poslanie je byť podobný Bohu, a nie byť Bohom. Môžete mať Boží charakter, a nie charakter mučiteľa.“

Reck sa tváril, že kresťanove slová nepočuje a pokračoval v trýznení kazateľa za jeho vieru. No nemohol prestať myslieť na svoje poslanie. Napokon, kľačiac na kolenách, prijal Reck do svojho srdca Krista.

Každá húsenica, ak sa správne vyvíja, je v skutočnosti motýľom. Ak nie, môže žiť aj naďalej. No nie ako niečo, čím sa mala stať. Aj naše skutočné poslanie ľudí je vstúpiť do osobného vzťahu s Ježišom Kristom a vybudovať si charakter podobný Bohu. Aj bez Krista môžeme byť veľmi úspešní a naše meno môže niesť mnohé uznanie. Môžeme dosiahnuť obdivuhodné veci – byť úspešným podnikateľom, milujúcou matkou, oddaným otcom. No ak minieme naše pravé poslanie, tak sa nikdy nestaneme človekom, ktorým sme boli stvorení, aby sme boli. Húsenica je zaujímavá. No v kráse a schopnostiach ju motýľ niekoľkonásobne prekonáva. Prežívaš život svetského úspechu, no minul si svoje skutočné poslanie?

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Mimoriadny misionár - 1. marec

Irian Jaya: Stanley Albert Dale

Aj večnosť dal im do sŕdc.“ Kaz 3:11

Šípy sa jeden po druhom zabodávali do jeho tela, no Stanley Albert Dale ich jeden po druhom vytiahol a trstené šípy na kolene zlomil. Krv z jeho nespočetných rán stekala do rieky. Kričiaci bojovníci Yali sa báli, že tento biely muž, alebo duong, je nesmrteľný. Yaliovia z inej dediny sa už Dalea predtým pokúsili usmrtiť. Báli sa posolstva, s ktorým prišiel, pretože jeho nasledovníci pálili ich tradičné modly a duchovné miesta vyčlenené na uctievanie. Aj vtedy Dalea zasiahli, no tento duong odkráčal a úplne sa uzdravil.  

Dale prišiel do vrchov v Irian Jaya (dnešná Indonézia) v 60. rokoch minulého storočia s cieľom rozprávať o Kristovej láske. Teraz čelil stovkám kričiacich bojovníkov, a šípy si z tela vyťahoval tak rýchlo, ako sa mu zabodávali do kože. Yaliov varovali, že Duch, ktorý bol v ňom, je veľmi mocný. Napokon Dale spolu s druhým misionárom padli. Pri Daleových nohách bolo na kope viac ako šesťdesiat zlomených šípov. Bojovníci následne rozrezali jeho telo na kúsky zo strachu, že by mohlo opäť povstať.

Yaliovia si mysleli, že toto bude koniec evanjelia v ich údolí, no týmto to len začalo. Prišli iní kresťania a mnohí z tých istých bojovníkov, ktorí strieľali šípy na Daleovo telo, uverili. Duong, ktorý vtedy nechcel umrieť, teraz chváli Ježiša po boku svojich obrátených vrahov.

Napriek tomu, že Yaliovia považovali Daleovo telo za nesmrteľné, v skutočnosti to bola jeho duša, ktorá nemohla umrieť. Misionári, ktorí pokračovali v Daleových šľapajách, pomohli Yaliom porozumieť večnosti. Hovorili im o Bohu.   

Premýšľaj chvíľu nad tým, aké udalosti, ľudia a veci ti zabrali v tomto týždni najviac času. Iste, praktická oblasť života nás núti zaoberať sa vecami, ktoré len ťažko môžeme nazvať večnými: špinavé plienky, zvoniace telefóny, pranie a žehlenie, futbalový tréning. No Daleov príbeh nám pripomína, že máme uprednostňovali veci, ktoré zavážia vo večnosti. Ktorá časť tvojho každodenného života má večný význam? Ak si na ňu nevyhradíš čas ty, kto to spraví?

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.