Na Jeho obraz - 15. máj

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51:12)

Bol si stvorený na Boží obraz a Jeho podobu. Bol si stvorený pre spoločenstvo s Bohom a tvoje srdce sa nikdy neuspokojí bez spojenia s Ním. Rovnako ako magnet priťahuje železo, našu hladnú dušu to ťahá k Bohu. Možno sa ti, rovnako ako tisícom ostatných, ktorí žijú v hriechu, zdá, že svet je lákavejší, a viac sa ti páči, no jedného dňa – a možno práve teraz, keď čítaš tieto slová – spoznáš, že niekde hlboko v tebe je niečo, čo pozlátka zeme neuspokoja. Potom spolu so žalmistom Dávidom, ktorý okúsil nežnosti hriechu a zistil, že mu nestačia, povieš: „Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá.“

Modlitba dňa

Bože, ako veľmi po Tebe túžim, no aj napriek Tomu sa mi srdce odkláňa od Tvojho vedenia. Rovnako ako Dávid túžim po čistom srdci.

Billy Graham Evangelistic Association

Večný život - 11. máj

„... na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi...“ (Tit 1:2)

Život je úžasná príležitosť, pokiaľ ho využijeme ako podmienku pre večnosť. Ak zlyháme v tomto, napriek tomu, že by sme uspeli vo všetko ostatnom, náš život bude zlyhaním. Pre človeka, ktorý premárni príležitosť pripraviť sa na stretnutie s Bohom, nie je pomoci. Naše životy sú nesmrteľné. Boh stvoril človeka odlišne od ostatného stvorenstva. Stvoril ho na vlastný obraz ako živú dušu. Po tom ako nám telá umrú a naša pozemská existencia zanikne, duša bude žiť naveky. O tisíc rokov budeš viac živý ako v tejto chvíli. Biblia nás učí, že život nekončí na cintoríne. Pre tých, ktorí vložia svoju dôveru v Božieho Syna, Ježiša Krista, má pripravený večný život.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti za večný život, ktorý mám v Kristovi a za pokoj, ktorý mám vďaka tomuto víťaznému zasľúbeniu! Pomôž mi dnes odovzdať štafetu tejto radostnej správy ľuďom okolo mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

Naplnenie duchovných potrieb - 8. máj

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...“ Mt 28:19

Kresťanské misie sú medzi agresívnymi hnutiami v histórii unikátne. Kresťanstvo vo svojej pravej podstate nemá sebecké motívy, nepotrebuje presadzovať žiadny systém, jeho motivácia nie je v zisku. Jeho jedinou prácou je „hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.“ Nič viac, nič menej. Slová „apoštol“ a „misionár“ znamenajú to isté: „ten, ktorý je vyslaný“. Slovo apoštol je z gréčtiny; a slovo misionár pochádza z latinčiny.

Nová Zmluva je kniha o misiách. Evanjeliá hovoria o Ježišových misijných úspechoch a Skutky apoštolov rozprávajú o misijnom snažení apoštolov. Učeníci boli vyslaní do sveta silou vzkriesenia a evanjelium malo dosah na ľudí žijúcich vo svete. Peter išiel do Lodu, Jaffy, Antiochie, Babylonu a Malej Ázie. Ján išiel do Samárie, Efezu a do miest v Stredomorí. Tomáš precestoval ďalekú Indiu. Pavol, vrstovník raných misionárov, využíval cesty postavené Rímom, aby rozniesol po ríši evanjelium. Dnes je dopyt po misionároch väčší ako kedykoľvek predtým! Svet je rozlohou čoraz menší, no neustále sa zväčšuje počet obyvateľov. Žijeme vo svete protichodných, mätúcich názorov! Žijeme vo svete zložitých problémov! No čo je najdôležitejšie, žijeme vo svete zúfalých duchovných potrieb.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi byť svetlom v tomto svete plnom tmy, pripraveným na každú príležitosť podeliť sa o Tvoju lásku s tými, ktorí majú veľké duchovné potreby.

Billy Graham Evangelistic Association

Čakaj na Pána - 4. máj

Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!“ Ž 105: 3,4

Hieronym, jeden z raných kresťanov, povedal: „Ignorovať Bibliu znamená ignorovať Krista.“ Jób raz povedal: „Vo svojej hrudi uschovávam slová Jeho úst.“ Jeremiáš povedal: „Keď sa vyskytli Tvoje slová, zjedol som ich, Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu.“ Aby sme mohli čítať Bibliu, potrebujeme „tichý čas“. Kresťanskí študenti sa často pýtajú: „Ako si udržujete svoj duchovný život? Čo robíte pravidelne?“ Hovorím im o svojom „tichom čase“. Niektoré dni je to skoro ráno, inokedy neskoro ráno, niekedy až večer. Bez toho by bol môj kresťanský život divočinou. Izaiáš povedal: „Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú“ (Iz 40:31). Získaj silu ako orly, tak ako odporúčal prorok. Vyhraď si každý deň čas, počas ktorého môžeš stráviť pár minút sám s Bohom.

Modlitba dňa

Drahý Pane, uč nás vyčkávať na Teba, aby sme mohli spoznať Tvoju silu.

Billy Graham Evangelistic Association

Anjeli okolo nás - 1. máj

Ale anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich...“ Sk 5:19

Činnosť démonov a uctievanie diabla je na vzostupe v každom kúte sveta. Diabol teraz pôsobí viac ako kedykoľvek predtým. Biblia hovorí, že satanove pôsobenie bude silnieť, pretože si uvedomuje, že jeho čas sa kráti. No činnosti zla čelí Boží ľud s pomocou Jeho starostlivých duchov, svätých anjelského rádu. Kresťania by nikdy nemali prestať pociťovať pôsobenie anjelskej slávy. Navždy bude zatieňovať svet démonických síl, rovnako ako slnko zatieňuje svetlo sviečky. Ak si veriaci, môžeš očakávať, že mocní anjeli ti budú robiť spoločnosť počas tvojich životných skúseností. Nech tieto udalosti dramaticky zobrazujú priateľskú prítomnosť „svätých“, ako ich nazýva Daniel. Oko viery istotne vidí mnoho dôkazov nadprirodzených prejavov Božej moci a slávy. Boh neustále koná.

Modlitba dňa

Keď ma satan pokúša, spomeniem si na to, že sú okolo mňa Tvoji anjeli, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Všetko slúži na dobré - 26. apríl

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ (Rim 8:28)

Ak by Fanny Crosbyovú nikdy nepostila slepota, asi by sme nikdy nezačuli jej piesne. George Matheson by možno nikdy svetu nepriniesol svoju nesmrteľnú pieseň „Ó, Láska, ktorá ma nepustí“ (O Love That Will Not Let Me Go), pokiaľ by si neprešiel ohňom utrpenia. Zborovú skladbu „Halleluja!“ zložil Georg Friedrich Hӓndel v čase, keď ho sužovala chudoba a prechádzal utrpením z ochrnutia pravej časti tela. Utrpenie nám môže slúžiť na poučenie a rast v našom kresťanskom živote. Choroba je jednou zo „všetkých vecí“, ktoré slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha. Nemusíte pociťovať odpor. Nebuďte zatrpknutí.

Modlitba dňa

Otče, Ty nerobíš chyby. Ak do môjho života príde smútok, pomôž mi použiť túto situáciu na to, aby Ťa mohli spoznať ľudia z môjho okolia.

Billy Graham Evangelistic Association