Veriace srdce - 21. august

„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim 10:9)

Srdce je v tele pumpou krvi. Tento výraz môžeme pužiť aj metaforicky, keď rozprávame o láske a pocitoch. Keďže srdce je ústredným orgánom tela a je životne dôležité, Biblia o ňom hovorí ako o mieste, z ktorého pramení život. Synonymicky sa teda používa so slovom „život“. Keď Biblia hovorí: „Syn môj, daj mi svoje srdce,“ neznamená to, že si máme svoje skutočné srdcia vyrezať a dať ich Bohu. Znamená to, že mu máme odovzdať svoje životy, naše všetko. Keď prichádzame ku Kristovi, nedávame mu len oficiálny rozumový súhlas svojou mysľou, ale máme „veriť v srdci.“ Môžeme veriť v Ježiša ako historickú osobnosť, ale ak máme mať „spásonosnú vieru“, naša viera musí zahŕňať celú bytosť. Keď veríme celým srdcom, vôľa, emócie a rozum sú odovzdané Kristovi.

Modlitba dňa

Pane, verím a teším sa z vedomia, že si živý a že si mojím Spasiteľom!

Billy Graham Evangelistic Association

Život služobníka - 17. august

„Odišiel teda a urobil, ako prikázal Hospodin...“ (1Kr 17:5)

Ako Boží poslovia budeme mnohokrát viesť osamelé životy. „Všetci ma opustili,“ vyhlásil Pavol. Je to cena, ktorú musíme platiť. Evanjelium zahŕňa samotu. Sám však nebudeš, pretože sa o teba postará Duch Boží, podobne ako sa postaral o Eliáša pri potoku Kerít. Pravý posol žije svoj život s bremenom. Ak je Božou nádobou, nesie si v srdci bremeno za duše, ktoré nemôže zdieľať nik iný len ten, kto to pozná z vlastnej skúsenosti.

Modlitba dňa

Keď sa Tvoj Duch postaral o Eliáša, viem, že v službe Tebe nie som sám, všemohúci Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Ježiš prichádza - 14. august

„To jedno nech vám je však zjavné, milovaní,...  Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3:8,9)

Mnoho ľudí si kladie otázku: „Kam smeruje história?“ Dôsledného študenta Biblie to privedie k poznaniu, že Boh ovláda hodiny osudu. Napriek zmätku sveta, Božia všemohúca ruka pracuje a zjavuje svoj nemenný plán a zámer. Ježiš Kristus prichádza na zem znova. Kristus je ten, kto vládne a On rozhodne o výsledku. George Whitefield, skvelý anglický evanjelista, povedal: „Denne očakávam príchod Božieho Syna.“ Bezcieľne však nevysedával a nezaháľal. Obetoval svoj život hlásaniu Kristovho evanjelia.

Modlitba dňa

Otče, zbav ma lenivosti, nech som Tebou povzbudený prinášať Tvoju správu o spáse každému, kto bude počúvať, až do konca svojho života alebo do Tvojho príchodu.

Billy Graham Evangelistic Association

Boh je Darcom života - 11. august

„On stvoril svet a všetko v ňom je.“ (Žid 1:2, preklad anglického originálu TLB)

Je veľa dôkazov, ktoré by sme mohli uviesť ako svedectvo Božej existencie. Sú vedecké dôkazy, ktoré naznačujú, že Boh existuje. Napríklad, čokoľvek je v pohybe, musí byť hýbané niečím iným, pretože pohyb je odpoveďou hmoty na silu. V materiálnom svete nemôže existovať žiadna sila bez života a život predpokladá bytie, z ktorého vyžaruje sila hýbať niečím takým, ako sú morské prúdy a planéty. Alebo argument, ktorý hovorí, že nič nemôže byť samo sebe príčinou vzniku. Ak by sa niečo malo stvoriť samo, tak by to muselo existovať pred sebou samým, a to je nezmysel. Potom tu máme aj zákon života. Vidíme predmety, ktoré nemajú intelekt, ako napríklad hviezdy a planéty, ktoré sa hýbu podľa stáleho vzorca a dômyselne navzájom spolupracujú. A tak je zjavné, že stav pohybu nedosahujú náhodne, ale plánovane. Ak niečomu chýba inteligencia, nemôže sa hýbať inteligentne. Akýkoľvek šíp by bol bez luku a lukostrelca zbytočný. Čo dáva vedenie, zmysel a vzhľad neživým predmetom? Je to Boh. On je základnou hybnou silou života.

Modlitba dňa

Pane, viem, že bez tvojej sily by bol môj život zbytočný. Pohni ma svojím Duchom Svätým, aby som Ťa oslávil vo všetkom, čo robím.

Billy Graham Evangelistic Association

Buď úprimný - 8. august

„Zaslúžiš si úprimné srdce; áno, úplnú úprimnosť a pravdovravnosť. Ó, daj mi tú múdrosť.“ (Ž 51:8, preklad anglického originálu TLB)

Biblia učí, že bezúhonné správanie zahŕňa pravdovravnosť. Učí nás, že by sme mali byť úprimní. S akým opovrhnutím Kristus kritizoval pokrytectvo pisárov a farizejov! V kázni na hore karhal každé pokrytecké dávanie, modlenie a postenie. Mali by sme byť pravdovravní aj vtedy, keď rozprávame o svojich minulých úspechoch v konkrétnom povolaní. Boh nás nežiada, aby sme podceňovali fakty, čo môže byť dokonca nepravdivosť, no nechce ani to, aby sme svoje úspechy alebo dary preceňovali, či už v mysli, alebo v reči. Klamstvo je čokoľvek, čo je v rozpore s holou pravdou.

Modlitba dňa

Pane, je tak jednoduché prikrášliť pravdu. Daj mi svoju múdrosť, aby som bol úplne úprimný v každom období svojho života.

Billy Graham Evangelistic Association

Premýšľaj nad Písmom - 3. august

„Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo.“ (Ž 119:9)

Veľa ťažkostí, ktoré ako kresťania zažívame, môže byť spôsobených nedostatkom štúdia a čítania Biblie. Nemali by sme byť spokojní s preletením biblickej kapitoly, len aby sme uspokojili svoje vedomie. Slovo Božie si ukry vo svojom srdci! Malá, ale dobre strávená dávka Božieho slova má pre dušu väčšiu hodnotu než narýchlo nahádzaná veľká porcia. Nenechaj sa znechutiť tým, že všetkému nerozumieš. Pokračuj v čítaní. Počas toho ti Duch Svätý bude jednotlivé pasáže osvecovať.  Čítanie Biblie má na srdce a myseľ očisťujúci účinok.

Modlitba dňa

Nech sa osvietenie bohatstva tvojho slova zahĺbi do mojej duše, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association