Božie masky a prestrojenia - 12. december

„On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Mt 4:1-4

Toto sú tak úžasné a mocné slová. Nesmieme ich len tak prebehnúť, ale musíme ich podrobne vyložiť. Kristus čerpá tieto slová z 5M 8:3, kde je napísané: „Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sýtil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.“ To znamená: Z toho, že ste prežili, hoci vás nechal trpieť hladom, sa môžete naučiť, že Boh vás živí bez chleba Svojím slovom. Lebo ak by ste sa mali sýtiť a žiť len zo samého chleba, museli by ste mať po celý čas dostatok chleba. Ale Slovo, ktoré nás sýti, je Jeho sľubom, ktorý nám dal, že On je náš Boh a chce byť naším Bohom. Teda Mojžiš i Kristus chcú povedať: Ak máte Božie slovo a veríte mu, je isté dvoje: Po prvé, keď máte núdzu, nemáte chlieb a musíte hladovať, Slovo vás zachová, takže nezomriete od hladu, ako by ste mali dosť jedla. Lebo Slovo, ktoré máte vo svojom srdci, vás sýti a zachováva aj bez jedla a pitia. A ak máte trošku jedla, omrvinku alebo skyvu chleba, dodá výživu a nasýti ako kráľovská hostina. Lebo to nie je chlieb, ale Božie slovo, čo sýti telo aj prirodzeným spôsobom, práve tak ako tvorí a udržuje všetko (Žid 1:3). Po druhé, nakoniec chlieb určite bude bez ohľadu na to, odkiaľ príde, aj keby mal prísť z neba ako manna, hoci v nebi žiaden chlieb nerastie ani nemôže rásť. Môžete sa úplne spoľahnúť na tieto dve veci: Buď dostanete chlieb a potravu uprostred hladu, alebo sa váš hlad stane znesiteľným až tak, akoby ste boli sýti chlebom. A to, čo sa tu hovorí o jedle a výžive, platí aj pre pitie, odev, strechu nad hlavou a všetky telesné potreby... Lebo tak hovorí Božie slovo: „On sa o vás stará“ (1Pt 5:7). A v 1Tim 6:17 sv. Pavol píše: „v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie.“ A Kristus v Mt 6:33-34 hovorí: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení“ atď... Boh zaopatruje celý svet chlebom, nie len Slovom bez chleba, tak ukrýva svoju prácu za chlieb, aby skúšal vieru. Rovnako prikázal Izraelitom, aby sa pripravili a bojovali, ale nechcel, aby víťazstvo vybojovali meče a činy. On sám chcel zbiť nepriateľa pod meč a cez ich skutok zvíťaziť. Mohol povedať aj: „Vojak nedosiahne víťazstvo len svojím mečom, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích,“ ako hovorí Ž 44:4, Ž 147:10... Jednako však používa ľudí i kone, meče a luky, ale nie pre ich silu a moc človeka alebo zvieraťa, ale zastretý a schovaný za človekom a koňom bojuje a všetko koná On... Skrátka, všetky stvorenia sú Božie masky a prestrojenia. Necháva ich so sebou spolupracovať, aby vykonali všetko, čo by inak bez ich prispenia urobil, a aj koná, On sám, aby sme sa mohli primknúť len k Jeho slovu. Takto naša viera nerastie, ak je chlieb, rovnako ako sa nezväčšuje naše zúfalstvo, ak nie je chlieb. Namiesto toho zjeme chlieb, keď je, ale zaobídeme sa bez neho, keď nie je, a budeme si istí, že v každom čase žijeme a sýtime sa Božím slovom, či chlieb je, alebo nie je. Taká viera správne prekonáva žiadostivosť, brucho a časné starosti o jedlo.

St. Louis ed., 11:537-539.

Vydrž a pridŕžaj sa Božieho Slova - 5. december

„Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Mt 4:1-4

Kristus nám tu dobre vykresľuje, ako prebieha pokúšanie a ako ho treba prekonávať. Po prvé, je vyvedený na púšť, teda je opustený Bohom, anjelmi, ľuďmi a všetkými ostatnými stvoreniami. Čo za pokušenie by to bolo, keby by sme neboli opustení a ponechaní sami sa brániť? Veď to zraňuje, keď nemáme žiadnu oporu. Napríklad ak potrebujem jesť, ale nemám žiadne peniaze, žiaden záchytný bod, nič, na čo by som sa mohol spoľahnúť; keď nemám žiadnu pomoc ani radu od druhých. To je to, čo znamená byť vyvedený na púšť a byť opustený. Tam som v tej správnej škole a učím sa o sebe, kto som, aká slabá je moja viera, aká veľká a vzácna musí byť skutočná viera a aká zahanbujúca nevera je hlboko zakorenená v srdciach všetkých ľudí. No ak máš peňaženku, špajzu a stodolu ešte plnú, nie si vyvedený na púšť ani opustený. Preto ani necítiš pokušenie. Po druhé, prichádza diabol a pokúša Krista veľkou starostlivosťou o brucho a nedôverou v Božiu dobrotu, keď vraví: „Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!“ akoby chcel povedať: „Naozaj sa spoľahni na Boha a nepeč chlieb. Vlastne, čakaj, že ti do úst budú padať pečené holuby. Teraz povedz, že Tvoj Boh sa o Teba stará – kde je Tvoj nebeský Otec, ktorý sa o Teba stará? Myslím, že Ťa opustil. Jedz a pi svoju vieru. Uvidíme, ako Ťa viera nasýti – keby si tak mohol jesť kamene! Boh s Tebou tak otcovsky zaobchádza, keď Ti neposiela ani kôročku chleba. Necháva Ťa takého chudobného a biedneho. Len ver, že si Jeho Syn a On je Tvoj Otec.“ Diabol naozaj pokúša všetky Božie deti takýmito myšlienkami. Aj Kristus ich určite zažil. Veď nebol kameň ani poleno, hoci bol a zostal čistý a bez hriechu, čo je pre nás nemožné. Kristova odpoveď potvrdzuje, že Ho diabol pokúšal starosťami o brucho alebo nedôverou a chamtivosťou... Kristus chce povedať: „Chceš, aby som sa zameral na samý chlieb, a zaobchádzaš so mnou, ako by som rozmýšľal len o telesnom pokrme.“ Toto pokušenie je dosť bežné, dokonca aj medzi dobrými ľuďmi. Zakúšajú ho najmä tí, ktorí sú chudobní, ktorí majú prázdny dom a dieťa. Preto sv. Pavol hovorí v 1Tim 6:10, že chamtivosť je koreňom všetkého zla. Nemyslíte si, že taká nedôvera, starosti a chamtivosť sú príčinou, že sa ľudia vyhýbajú manželstvu? Prečo ľudia bočia od manželstva a nežijú cudne, ak sa neboja, že by zomreli od hladu alebo treli núdzu? Ale mali by sa mali pozrieť na Kristove skutky a príklad v tomto texte: Znášal nedostatok štyridsať dní a nocí a napokon nezostal opustený, ale postarali sa o Neho anjeli. Po tretie, všimnime si, ako Kristus odolával a prekonával také pokušenie brucha: Keď vidí len kamene a nepožívateľné veci, vytrvá a pridŕža sa Božieho slova. Posilňuje sám seba týmto slovom a udiera ním diabla. Nech sa všetci kresťania odvážne chopia tohto verša, keď trpia nedostatkom, keď sa všetko zmenilo na kamene a keď odvaha mizne. Mali by povedať: „Aj keby bol celý svet plný chleba, aj tak človek nebude žiť chlebom. Pre život človeka je treba viac než chlieb, a síce Božie slovo.“

St. Louis ed., 11:535-537.

Schopnosť veriť - 15. december

„… a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych,…“

(R 10:9)

Je nemožné vierou uviesť čokoľvek do existencie. Písmo nezačalo existovať preto, že človek v neho veril. V prvú Veľkú noc Ježišovo telo nebolo vzkriesené preto, že hŕstka verných bola o tom presvedčená. Vieru predchádzal fakt. Z psychologického hľadiska sme neschopní veriť bez predmetu našej viery. Predmetom kresťanstva je Kristus. Viera je viac než súhlas nášho rozumu s Ježišovými výrokmi. Nie si povolaný veriť niečomu, čo nie je dôveryhodné, ale veriť historickému faktu, ktorý v skutočnosti presahuje celú históriu. Viera totiž znamená poddanie a odovzdanie Ježišovmu učeniu.  Krista nepoznávame prostredníctvom piatich fyzických zmyslov, poznávame Ho však cez šiesty zmysel, ktorý dal Boh každému človeku – schopnosť veriť.

Modlitba dňa

Keď svoj zrak upieram na Teba, Pane, moja viera je neochvejná. Príliš často však hľadím dole a potkýnam sa. Dovoľ mi dnes znovu porozumieť sile, ktorá Ťa vzkriesila.

Billy Graham Evangelistic Association

Múdrosť, ktorá prináša porozumenie - 13. december

„Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.“ (Gen 28:15)

Keď Ježiš na začiatku 14. kapitoly v Evanjeliu podľa Jána utešuje svojich učeníkov, hovorí im: „A cestu, kam idem, poznáte.“ (Jn 14:4) Tomáš mu na to odpovedá: „Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?“ (Jn 14:5) Ježišova odpoveď na Tomášovu otázku v sebe skrýva tajomstvo večnosti. Je úplne jednoduchá, no zároveň nesmierne hlboká. Na prvý pohľad sa zdá, že je pre všetkých zrozumiteľná, no ani najväčší teológovia úplne neodhalili jej ohromnú hĺbku. Toto je Ježišova odpoveď: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Jn 14:6)

Tieto slová jedným ťahom umlčali Tomášov vypytujúci sa jazyk a zároveň priniesli uistenie a pokoj do sŕdc ostatných učeníkov. V tejto dôležitej vete, ktorá zaznela z úst Božieho Syna, sa skrývalo dosť útechy pre všetky zranenia a trápenia, dosť múdrosti pre tých, ktorí túžili po porozumení, a dosť sily a moci na to, aby sa kresťanské hnutie mohlo rozhýbať.

Modlitba dňa

Pane, vedomie, že si stále so mnou, mi poskytuje útechu, akú potrebujem.

Billy Graham Evangelistic Association

Dôkaz Ježišovho zmŕtvychvstania - 10. december

„Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov...“ (Zjv 1:18-19)

O každej historickej udalosti musia byť nejaké dôkazy. Spochybňované udalosti sa musia spoľahlivo a dôveryhodne overiť a zdokumentovať. Existuje viac dôkazov o tom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ako o tom, že Július Cézar vôbec žil, alebo o tom, že Alexander Veľký zomrel, keď mal 33 rokov. Je zvláštne, že historici prijímajú tisíce faktov, hoci o nich majú len slabé dôkazy. Keď však príde na jasné dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní, tvária sa skepticky a všetko intelektuálne spochybňujú. Problémom mnohých ľudí je, že nechcú veriť. Majú tak veľa predsudkov, že nedokážu prijať skutočnosť zmŕtvychvstania Krista len na základe biblického svedectva.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, viem, že si živý, pretože žiješ v srdciach všetkých tých, ktorí Ťa milujú.

Billy Graham Evangelistic Association

Návrat Pána - 7. december

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (Flp 3:20)

Písmo naznačuje, že žijeme v dňoch, ktoré by sme mohli nazvať dňami človeka. No prichádza deň, ktorý sa bude volať Pánov Deň. Uprostred beznádeje predsa len existuje nádej! Túto nádej máme v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Bohom a zároveň bol človekom. V týchto dňoch vo svete vládne ľudská vôľa. Potom však zavládne len a len Pánova vôľa. Kým príde tento čas, Kráľ kráľov nás vyzýva hlásať Jeho posolstvo. Keď zvestujeme evanjelium, napĺňame Jeho príkaz: „Choďte a hlásajte!“ Ak tak robíme, Pán príde skoro.

Modlitba dňa

Pane, žijem v nádeji, že sa raz vrátiš. Daj mi múdrosť a lásku, aby som vedel zasiahnuť ľudí okolo mňa.

Billy Graham Evangelistic Association