Chop sa príležitosti - 17. január

Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod“ (2P Tim 4, 2).

Moja matka bola vydatá a rozvedená sedemkrát, takže som prakticky mal službu na celý úväzok hlásať evanjelium jej bývalým manželom. Konkrétne mi traja z nich prichádzajú na myseľ.

Jedným je Oscar Laurie, ktorý si ma adoptoval. Zvestoval som mu evanjelium a on uveril v Ježiša. Bolo to úžasné.

Ďalším bol muž, ktorého si moja matka vzala na Havaji. Navštívil som ho, keď som prednášal vo Waikiki Shell, čo je veľmi blízko Oahu, kde býval. Ale nemal záujem urobiť čokoľvek s tým, čo som mu hovoril.

Potom to bol Bill, posledný manžel mojej matky. Ona sama znovu vydala svoj život Pánovi mesiac predtým, ako si ju Boh povolal do neba. Za nejaký čas sa stalo, že som bol na ceste na letisko, keď som dostal správu, že Bill je veľmi chorý.

Pomyslel som si: „Čo keď mu už neostáva veľa času? Je paradoxné, že idem kázať ľuďom o Ježišovi a tu je niekto, kto Ježiša veľmi potrebuje.“ A tak som otočil auto a išiel som k Billovmu domu.

V momente ako som vošiel dnu, som uvidel, ako vážne ochorel. Znovu som mu vysvetlil evanjelium a potom som povedal: „Bill, chceš sa modliť a prijať Ježiša do svojho života?“ Vždy tejto otázke vzdoroval, ale tentoraz povedal áno a modlil sa.

Keď som odišiel z jeho domu na letisko, ďakoval som Pánovi za to, čo sa udialo. Neskôr v ten deň, keď moje lietadlo pristálo, dostal som sms, že Bill umrel.

Našou prácou je oznamovať. Božou prácou je obrátenie. Našou prácou je zasievanie semienka. Jeho je žať tam, kde bolo zasiate. Robme svoju časť. V stávke je večnosť.

https://www.harvest.org

Najväčší motív zvestovať evanjelium - 12. január

A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd(Žid 9, 27).

Jedna z najčastejších sťažností na cirkev je na kazateľov hlásajúcich síru a pekelný oheň. „Nemáme radi tento druh kázní,“ hovoria ľudia.

No ja sa pýtam – kde sú títo kazatelia? Kedy ste naposledy počuli kázať o síre a pekelnom ohni? Nevybavujem si, kedy naposledy som takéhoto kazateľa videl v televízii a ešte menej si spomínam, že by som počul o pekle. Vidím odkazy zvestujúce, ako sa stať úspešným a mať sa dobre. Ale musíme povedať celú pravdu.  

Potrebujeme sa na túto tému pozrieť biblicky, nie emotívne, a uvedomiť si, že každého život raz skončí. Jedna vec je jasná: všetci zomrieme a vstúpime do života po smrti. Kniha Kazateľ 3, 1-2 nám hovorí: „Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať.“

Ježiš sa venoval rozprávaniu o pekle viac, než ktokoľvek iný. Zo štyridsiatich podobenstiev, ktoré vyučoval, sa viac ako polovica vzťahuje na Boží posledný súd. Je to preto, že peklo je reálne pre reálnych ľudí. J. I. Packer povedal: „Nekonečné peklo sa nedá z Nového zákona odstrániť, rovnako ako ani nekonečné nebo.“

Naším najväčším motívom pre to, aby sme vyšli, a hlásali evanjelium, by malo byť to, aby ľudia nešli do pekla. To je konečné zúčtovanie. Ak hovoríme ľuďom, že budú mať hojné zaopatrenie, pokoj a radosť, keď budú veriť v Ježiša, je to pravda. No úprimne, toto sú len okrajové výhody. Najväčším aspektom evanjelia, ktoré je „dobrou správou“, je to, že nemusíme do pekla. Miesto toho môžeme  ísť  do neba.

Ak poznáš ľudí, ktorí nie sú kresťanmi, smerujú do pekla. Otázkou je: čo robíš, aby si ich získal?

https://www.harvest.org

Bez predsudkov - 8. január

Nato Peter otvoril ústa a hovoril: „Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje (Sk 10, 34).

Pred viac ako päťdesiatimi rokmi žil pastor Charles, známy medzi svojimi kamarátmi ako Chuck. Cítil, že Boh ho povolal vyučovať Bibliu zrozumiteľným spôsobom. Stal sa pastorom malého zboru známeho ako Calvary Chapel v Orange County v Kalifornii.

Kultúrna revolúcia bola v plnom prúde a deti hromadne strácali rozum. Sex, drogy a  rock ‘n’ roll boli mantrou týchto dní. Rodičia si mysleli, že celá generácia je stratená.

Chuck sa pozeral na týchto hippies a rozhodne s nimi nechcel mať nič do činenia. Ale jeho žene Kay, jednej z neospevovaných hrdinov Ježišovho hnutia, ležali tieto deti úprimne na srdci a modlila sa za ne.

Jedného dňa ich dcéra priviedla domov skutočného hippies. Ukázalo sa, že je kresťan a rozprával o tom, ako jeho kamaráti prichádzajú k viere v Ježiša. Chuck a Kay chceli pre nich otvoriť ich zbor Calvary Chapel, a tak Chuck predložil návrh na stretnutí starších.

Ale starší nechceli hippies v zbore, pretože by svojimi bosými nohami zašpinili nový koberec. A tak v najbližšie nedeľné ráno stál Chuck pri hlavnom vstupe s lavórom s vodou a uterákom, pripravený umyť im nohy, aby mohli prísť do zboru.

Chuck vyhral bitku. Hippies začali prichádzať a stali sa súčasťou moderného prebudenia známeho ako Ježišovo hnutie, ktorého pôsobenie pokračuje dodnes. Chuck Smith bol ochotný prekonať osobné predsudky a povedať: „Áno, Pane.“

Je v tvojom živote niekto odlišný? Niekto, koho úplne nemáš záujem získať? Si ochotný prekonať osobné predsudky? Si ochotný povedať: „Áno, Pane“?

https://www.harvest.org

Hlavný Boží spôsob ako zasiahnuť ľudí - 3. január

 

Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom“ (Jer 29, 13).

Kornélius bol stotník, ktorý žil v Cezarey, rímskej kolónii, na okraji izraelskej krajiny. Bol to rímsky dôstojník, ktorý velil skupine sto vojakov a len určití muži boli pre túto pozíciu spôsobilí. Rímsky historik opísal stotníkov ako prirodzených vodcov známych pre svoju vernosť a spoľahlivosť na bojovom poli.

Kornélius bol takým mužom. Bol zdržanlivý, zodpovedný a odvážny. Bol tiež naučený uctievať rímskych bohov, väčšinou prevzatých z Grécka, ktoré Rimania dobyli. Bol tiež vedený  k tomu, aby uctieval cisára ako boha.  

Ako žil medzi Židmi, mohol mať takéto myšlienky: „Verím, že slúžia skutočnému Bohu.“ Dával peniaze chudobným a modlieval sa k Bohu Izraela.  Aj keď nebol Židom, vzýval Boha. A pretože Kornélius hľadal Boha úprimne, Boh poslal anjela s príkazom pozvať Petra, ktorý mu zodpovie jeho otázku.

Prečo sa vlastne tento anjel sám nedostal k jadru veci a nezvestoval Kornéliovi evanjelium?  Pretože kázať evanjelium nie je prácou anjelov. Majú si plniť úlohy na Pánov príkaz v zákulisí.

Boh zasahuje ľudí hlavne skrze ľudí. Ako je napísané v Liste Rímskym 10:14: „Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“

Peter bol mužom, ktorého chcel Boh použiť, aby získal Kornélia. Takže mu kázal a Kornélius uveril v Ježiša Krista, Duch svätý bol vyliaty na tých, ktorí Petra počúvali a evanjelium sa dostalo do sveta pohanov.

https://www.harvest.org

Naše dobré skutky nemajú názov - 16. január

Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21:5

Prichádzame k ďalšej časti – dobrým skutkom. Krista prijímame nielen ako dar viery; prijímame Ho aj ako príklad lásky k blížnemu, ktorému máme slúžiť a konať dobre, ako aj Kristus nám. Skrze vieru sa ti ponúka Kristus, ktorého obdržíš so všetkým, čo vlastní. Láska ťa dáva tvojmu blížnemu so všetkým, čo vlastníš. Kresťanský život sa skladá z týchto dvoch vecí, výhradne a úplne. Kvôli tejto viere a láske v živote nasleduje utrpenie a prenasledovanie. Z utrpenia a prenasledovania vyrastá nádej v trpezlivosť. Teraz možno rozmýšľaš, ktoré dobré skutky máš prejavovať svojmu blížnemu. Odpoveď znie, že nemajú názov ani meno. Tak ako dobré skutky, ktoré koná Kristus voči tebe, tiež nemajú názov, rovnako ani dobré skutky, ktoré máš konať voči svojmu blížnemu, nemusia, ani by nemali mať, názov. No ako ich spoznáme? Odpoveď: Nemajú názov kvôli tomu, aby medzi nimi nevznikol rozdiel a aby sa nerozdelili na časti a aby si potom nerobil len niektoré a iné nie. No máš sa vydať úplne, so všetkým, čo dokážeš, rovnako ako Kristus, ktorý neostal len pri modlitbách či pôste. Modlitby a pôst nie sú tým, čo pre teba urobil. No vydal ti seba samého úplne so všetkým, s modlitbami, pôstom, všetkými skutkami a utrpením, takže sa v Ňom a na Ňom nenachádza nič, čo ti nepatrí, alebo čo pre teba nespravil. Rovnako, nie sú to dobré skutky, keď dáš almužnu, alebo keď sa modlíš. Dobré skutky sú, keď sa celkom vydáš svojmu blížnemu a slúžiš mu tak, ako to potrebuje a ako to dokážeš, či už skrze almužnu, modlitbu, pomoc, pôst, radu, útechu, vyučovanie, nabádanie, karhanie, ospravedlnenie, zaodenie, nakŕmenie alebo dokonca utrpenie, či položenie zaňho života. Povedz mi, kde v kresťanstve môžeme vidieť takéto skutky?

Prial by som si, aby som mal hlas ako hrom a aby som mohol zakričať do celého sveta a vytrhnúť slovné spojenie „dobré skutky“ zo sŕdc, úst, uší a kníh všetkých ľudí, alebo im aspoň poskytnúť pravdivé porozumenie tohto výrazu. Celý svet spieva, rozpráva, píše a rozmýšľa o dobrých skutkoch... No stále sa žiadne dobré skutky nedejú; dokonca o tejto téme nikto nič nevie... Ak máš uší na počúvanie a srdce na rozmýšľanie, počúvaj a porozumej, ktoré skutky sú a nazývajú sa dobrými. Dobrý skutok sa volá dobrým, pretože je užitočný, robí dobre a pomáha tomu, pre koho je vykonaný – prečo by sa inak volal dobrý? Existuje totiž rozdiel medzi dobrými skutkami a skutkami, ktoré sú veľké, dlhé, mnohé a nádherné. To, že niekto dokáže hodiť do diaľky veľký kameň je ohromný skutok, no komu to prinesie osoh? ... Aby sme sa dostali k podstate, komu to pomôže, ak na steny, kameň a drevo v našich kostoloch natrieš zlato a striebro? ... Komu pomôže, ak sa postíš za sv. Katarínu, sv. Martina a iných svätých? ... Komu to pomôže, ak by boli všetci neustále na omši? ... Všetko to je konanie hlupákov a zvádzanie; prišli s tým ľudské klamstvá a nazvali to dobrými skutkami... Strom neprináša ovocie pre seba, ale aby z neho mali osoh ľudia a zvieratá. A ovocie je dobrými skutkami stromu.

St. Louisské vyd., 11:17 – 19.  

Boh ťa musí hľadať a nájsť! - 11. január

Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21:5

Po piate, hovorí, že prichádza. Niet pochýb, že ty za ním neprichádzaš, a nie si to ty, kto ho privedie. Je pre teba príliš veľký a nedosiahnuteľný. Nepodarí sa ti dosiahnuť naňho, ani keď vynaložíš všetky sily, ani pomocou práce a námahy, aby si sa azda nechválil, že si Ho k sebe priviedol svojimi zásluhami a svojou osobnosťou. Naopak, drahý človek, všetky zásluhy a postavenie ležia v prachu, a na tvojej strane sa nachádza len ohromný nedostatok a nehodnosť, kým na Jeho strane absolútna milosť a zľutovanie. „Stretávajú sa tu chudobní a bohatí,“ ako hovorí Dávid v Žalmoch. Týmto odsúdil všetky nehanebné, nekresťanské učenia o slobodnej vôli, ktoré pochádzajú od pápeža, univerzít a kláštorov. Všetky ich učenia totiž zahŕňajú to, že na začiatku by sme mali spraviť prvý krok my. My máme začať tým, že budeme hľadať Boha, že k Nemu prídeme a získame Jeho milosť. Pozor, pozor na tento jed. Nie je to nič iné ako diabolské učenie, ktoré zvádza svet. Predtým ako budeš volať na Boha a hľadať Ho, musí najskôr On prísť a nájsť ťa, ako hovorí Pavol v liste Rímskym 10:14-15... Boh musí spraviť prvý krok, podnietiť začiatok, až potom Ho môžeš hľadať a volať naňho. Keď začínaš s hľadaním, On tam už je. No, ak tam nie je, tak určite nebudeš schopný ničoho okrem hriechu,  a to o to viac, ak si zaumieniš robiť veľké a sväté veci a staneš sa tak zatvrdnutým pokrytcom...

Pouč sa z tohto evanjelia a zisti, ako nás Boh robí dobrými a aký je toho začiatok. Neexistuje iný začiatok ako taký, že k tebe pristúpi tvoj Kráľ a začne v tebe konať. Deje sa to takto: Evanjelium musí najskôr niekto kázať, a ty ho musíš počuť. V ňom započuješ a naučíš sa, že všetko, čo máš, je pred Bohom ničím, a že všetko, čo robíš, alebo čo chceš sám začať, je hriech, a že teda najprv v tebe musí prebývať tvoj Kráľ. Pozri, tvoja spása začína vtedy, keď zahodíš svoje skutky a zúfalstvo, pretože začuješ a zbadáš, že všetko to je hriech a nemá cenu, tak ako hovorí evanjelium. A potom začneš vierou prijímať svojho Kráľa, priblížiš sa k Nemu, požiadaš Ho o milosť a útechu budeš hľadať výlučne v Jeho dobrote. No skutočnosť, že Ho počuješ a prijímaš, nie je z tvojej sily, ale vďaka Božej milosti, ktorá v tebe zasadí evanjelium, aby si uveril, že ty aj tvoje konanie nie sú ničím. A vidíš, ako málo ľudí to prijíma, takže aj toto je dôvod, prečo Kristus plače nad Jeruzalemom... Navyše to, že sa hlása evanjelium a že prichádza tvoj Kráľ, nie je tvojou silou ani zásluhami. Boh ho vysiela z čistej milosti. Neexistuje teda väčší hnev Boží, ako keď nevyšle evanjelium... Naopak, neexistuje ani väčšia milosť, ako keď pošle evanjelium... Vidíš? Toto znamená „tvoj kráľ k tebe prichádza“: Ty Ho nehľadáš, On hľadá teba; ty ho nemôžeš nájsť, on nájde teba. Kazatelia totiž pochádzajú od Neho, nie od teba. Ich kázanie prichádza od Neho, nie od teba. Tvoja viera pochádza od Neho, nie od teba. A všetko, čo v tebe vykonáva viera, pochádza od Neho, nie od teba. Poznaj, že ak nepríde, ostaneš vonku. Tam, kde nie je evanjelium, nie je ani Boh, ale jedine hriech a zatratenie bez ohľadu na to čo robí, vytvára, čím trpí a čím žije slobodná vôľa.

St. Louisské vyd., 11:7 – 10.