Odvaha stáť - 10. jún

„Keď však (trpí) ako kresťan, nech sa nehanbí za to,  ale nech oslavuje Boha

týmto menom.“ (1Pt 4:16)

V západnom svete je veľkým problémom anemické, zriedené kresťanstvo, ktoré sformovalo anemického zriedeného a zbabelého kresťana, ktorý nie je ochotný verejne sa zastať akejkoľvek záležitosti. Potrebujeme však energického, dynamického, priebojného kresťana, ktorý taký bude každý deň v týždni a ktorý je pripravený, ak by to bolo nevyhnutné, za svoju vieru aj zomrieť. Potrebujeme kresťanov, ktorí sú morálni, čestní, láskaví, odvážni, silní a oddaní nasledovníci Pána Ježiša Krista.

Modlitba dňa

Uvedomil som si, aké zbabelé a pohodlné je moje kresťanstvo. Daj mi Tvoju odvahu, Pane Ježiši, aby som Ťa nasledoval oddanejšie.

Billy Graham Evangelistic Association

Zmierenie - 7. jún

„Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna…“ (R 5:10)

Slovo „zmieriť“ doslova znamená „priviesť do správneho vzťahu“. Znamená to spojiť dve strany, ktoré by mali byť spolu. Biblia hovorí o ľudskom pokolení ako o Božích nepriateľoch. Možno by si povedal, že nie si Božím „nepriateľom“, ale podľa Písma sme buď pasívnymi, alebo aktívnymi Božími nepriateľmi. Zmierenie znamená „byť privedený späť do plného vzťahu a priateľstva s Bohom“. To je to, čo Kristus dosiahol na kríži. Aká vzrušujúca myšlienka!

Modlitba dňa

Tvoj kríž, drahý Spasiteľ, ma v pokornej vďačnosti privádza na kolená. Vďaka, že si mi odpustil celú minulosť a že mi dávaš každodenne silu žiť v Tvojej moci.

Billy Graham Evangelistic Association

Jeho najlepšie pre teba - 5. jún

„… s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie…“ (F 2:12)

Tí, ktorí komunikovali s mladými ľuďmi, nepotrebujú robiť prieskum verejnej mienky na to, aby vedeli, že vo všeobecnosti pôsobí liberálna sexuálna aktivita skazu. Stáva sa rakovinou v telách, mysliach a charakteroch tých, ktorí sa jej oddávajú, takmer bez výnimky. A sú tu ďalšie obete – nevinne sa prizerajúci rodičia, starí rodičia, starí rodinní známi, učitelia a poradcovia, ktorí sú oveľa viac zainteresovaní, než by si dokázal pochopiť. Chcú pre teba len to najlepšie. Čokoľvek menej ako šťastná manželská plavba im spôsobuje bolesť. Múdrosť nadobudnutá rokmi vraví, že predmanželské vzťahy sú vždy chybou.

Biblia učí, že sex stvoril Boh. Stvoril „muža a ženu“. Potom sa píše: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ To zahŕňalo aj sexuálnu príťažlivosť medzi mužom a ženou, ktorých stvoril. Preto sex nie je hriech! Je to Boží dar ľudskej rase. Slúži na rozmnožovanie; ako pôžitok manželského zväzku a naplnenie manželskej lásky.

Modlitba dňa

Všetky dary, ktoré si nám dal, sú na to, aby sme z nich mali potešenie, poslúchajúc Tvoje prikázania, nebeský Otče. Udržuj ma v stálom vedomí Tvojho učenia.

Billy Graham Evangelistic Association

Svetlo a tieň - 3. jún

„Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá,  plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.“

(2Tim 4:5)

Všetky umelecké majstrovské diela zahŕňajú rovnako svetlo, ako aj tieň. Šťastný život nie je ten, ktorý je plný slnečnej žiary, ale ten, ktorý na to, aby vytvoril krásu, používa oboje, svetlo aj tieň. Najlepší hudobníci sú spravidla tí, ktorí vedia, ako vytvoriť pieseň zo smútku. Fanny Crosby, ktorej duch planul vierou v Krista, videla viac svojimi nevidiacimi očami, než vidí väčšina z nás normálnym zrakom. Dala nám jedny z najlepších gospelových piesní, ktoré potešujú naše srdcia a životy. Pavol a Sílas vo väzení zamorenom potkanmi vo Filipách, bičovaní väzenským dozorcom, spievali o polnoci svoj chválospev. Ich trpezlivosť v utrpení a prenasledovaní však viedla k usvedčeniu pohanského väzenského dozorcu.

Modlitba dňa

Nech sa moje srdce naučí spievať uprostred zdanlivej temnoty. Udeľ mi Svoju milosť, aby som Ťa chválil, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

Najlepší život, aký existuje - 25. jún

„ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy,“ (1Pt 1:8)

Väčšina ľudí, keď premýšľa nad kresťanským životom, životom zasvätenom Bohu, predpokladá, že je plný pravidiel a obmedzení, trápenia a nudy.

Biblia nám hovorí: „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.“  (1K 2:14)

Keď spoznáš Boha, a uvedomíš si, že Biblia nie je len obyčajná kniha, ale živé Božie slovo pre každého z nás, život dostáva úplne nový zmysel. Keď si uvedomíš, že modlitba nie je nejaký rituál, ale že hovoríme so všemocným, vševediacim a vždy milujúcim Bohom, ktorý sa o nás zaujíma, znamená to veľa. A keď sa zhromaždíme a spievame Mu chvály, to nie je len, že spolu spievame pár piesní, ale vyvyšujeme meno Pánovo. To je niečo, čo svet nemá. Tam von nič také nie je.

Keď naozaj spoznáš Boha, uvedomíš si, že kresťanský život je ten najlepší, aký existuje. A keď chodíš s Pánom, ako hovorí Biblia, máš „nevýslovnú radosť“. To nie je taká radosť, aká pochádza z nabudenia alkoholom či drogami, lebo za ňu sa platí privysoký účet.

Ak hľadíš len na tento svet a netráviš dostatok času s Pánom, potom budeš mať nižšiu mienku o Bohu a zveličenú o svete, aj keď by to malo byť úplne naopak. Ale keď vieš, kto je Ježiš, vieš aj, aký je svet.

Šťastný život je život s Bohom. Neuspokoj sa s nejakou lacnou chabou náhradou, ktorú ponúka tento svet. Snaž sa o skutočný život.

https://www.harvest.org

Celý príbeh - 22. jún

„lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ (Sk 20:27)

Počul som príbeh o skupine vojakov, ktorí sa pýtali svojho nového kaplána, či verí, že skutočne existuje peklo pre stratených hriešnikov.

Usmial sa a odpovedal: „Nie, v to neverím.“

„Potom zbytočne plytváte naším časom,“ povedali. „Ak nejestvuje peklo, nepotrebujeme vás. A ak existuje, zvádzate nás na scestie. Tak či tak, je nám bez vás lepšie.“

Keď svedčíme o Pánovi, niektorí z nás sú ochotní o Ňom rozprávať, keď sú vhodné okolnosti, ale ak je čo i len trochu možné, že prídu rozpaky alebo výsmech, zostaneme ticho.

Alebo pokušenie oznámiť len časť evanjelia. Chceme ľuďom povedať, že Boh ich miluje. Chceme im vravieť, že Ježiš môže naplniť prázdnotu v ich živote. Chceme im hovoriť o radosti z Pána. Samozrejme, to sú úžasné veci.

Ale nechceme im povedať , že existuje skutočné miesto nazývané peklom, ktoré čaká na tých, ktorí odmietnu Bohom ponúkané odpustenie. Nechce sa nám hovoriť, že zožnú to, čo zasievajú, a že budú čeliť všetkým následkom svojho hriechu. Sme z toho nesvoji.

Ak sme praví kresťania, musíme prinášať toto posolstvo. Apoštol Pavol pred tým necúval. Povedal starším v Efeze: „lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ (Sk 20:27)

Kedy si naposledy niekomu rozpovedal celý príbeh? Možno ti to bolo nepríjemné. Možno to bolo nepríjemné dotyčnému. Ale nechcel by si radšej, nech mu je síce trochu nepríjemne, ale napokon sa kajá zo svojich hriechov a uverí v Krista? To je zo všetkého najdôležitejšie.

https://www.harvest.org