Žite podľa Ducha - 11. február

Spása a život viery s Bohom nie sú len o tom, že treba uveriť v Krista, ale aj o tom, že každý deň máme žiť podľa Ducha. Kráčať pred Božou tvárou a nechať sa napĺňať Duchom.

A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. (Ef 5,18)

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. (G 5,16)

Čo však konkrétne znamená žiť podľa Ducha? V prvom rade je dôležité povedať: „Nedovoľ satanovi, aby to celé obrátil hore nohami, pretože satan hovorí: ,Tak, teraz sa musíš naozaj usilovať nerobiť, čo chce telo a tak budeš žiť podľa Ducha.‘“

Ian Thomas hovorí: „Ak žiť podľa Ducha alebo nechať sa Duchom viesť má byť odmenou za to, že nerobíme, čo chce telo, zamieňame si metódu a dôsledky. Jedinou spravodlivosťou, ktorú na tejto ceste dosiahneme, je samospravodlivosť, ktorá vedie buď k sebaľútosti, alebo k samochvále a sebaistote.“

Nechať sa viesť Duchom, žiť podľa Ducha, nie je odmenou, ale metódou. Evanjelium o Ježišovi hovorí, že to, čo zažívaš ako beznádej, je v konečnom dôsledku tvoja jediná nádej! Musíš si uvedomiť, že nikdy nedokážeš poraziť Barabbáša! Tvojou úlohou je len dovoliť Ježišovi, aby vstúpil...

Boh ti hovorí, aby si kráčal podľa Ducha – nie, aby si lietal. Boh ťa jednoducho volá ku kroku viery. Ku kroku, ktorý sa dá urobiť, ale musíme mať jasno v tom, že dovoliť Ježišovi, aby vstúpil, znamená, že Barabbáš je ukrižovaný – to znamená, že je ukrižované naše „ja“. Pred tým, než povieme, že chceme dovoliť Bohu, aby vstúpil do našich životov, musíme sa sami seba spýtať, či sme pripravení zaplatiť túto cenu. Ježiš hovorí: „Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť? Aby sa mu potom, keď položil základ, a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť: Tento človek začal stavať, a nemohol dostaviť.“ (L 14,27-30)

Dovoliť Bohu, aby vstúpil... čo to znamená? V prvom rade si musím vyvoliť to, že sa budem vystavovať zjavovaniu Slova tým, že budem študovať Božie Slovo! Potom premýšľať nad tým, čo som prečítal. Nekončí to tým, že odložím Bibliu. Vtedy to len začína. Musíme sa modliť o múdrosť a Ducha, ktorý nám zjaví pravé poznanie Boha – to znamená, že to, čo čítame, sa pretaví do skutočných dôsledkov nášho života!

Lebo pravda, ktorá sa nežije, je teóriou, nie pravdou!

Jeden príbeh hovorí o obchodníkovi ešte z doby pred vynájdením telefónu. Vlastnil veľkú fabriku. Vycestoval do zahraničia a bol preč dlhý čas, ale fabriku viedol prostredníctvom listov, ktoré domov posielal. Po štyroch rokoch sa vrátil domov. Keď prišiel do fabriky, videl, že viacero okien je rozbitých. Keď vošiel dnu, videl asistentku, ako sedí s nohami vyloženými na stole a pletie si ponožky. Väčšina strojov bola ticho. Vedúci zmeny sedí a fajčí, zamestnanci hrajú karty. Obchodník pristúpil k vedúcemu zmeny a povedal: „Nedostali ste moje listy?“ Vedúci odpovedá: „Áno, a každý z tvojich listov sme si veľmi vážili. Tvoje listy sme študovali na skupinkách. Na niektorých stretnutiach sme tvoje listy čítali nahlas a niektorí zamestnanci vedia časť listov naspamäť.“

Obchodník sa pozrel vedúcemu do očí a povedal: „A čo ste urobili s tým, čo som vám napísal?“

„Urobili?“ hovorí vedúci spýtavo. „Urobili? Čo tým myslíš...?“

Muži si listy vážili. Študovali ich, rozprávali sa a diskutovali o nich a niektorí sa naučili časti listov naspamäť. Boli zajedno v tom, čo je zmyslom listov vlastníka fabriky, ale podľa odporúčaní a príkazov nekonali. To pripomína moderné kresťanstvo, kde sa tak zamestnávame učením, vyznaním, dotkrínami (samozrejme, že sú dôležité), že zabúdame na to, čo nám vlastne „šéf“ prikázal. Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. (Jk 1,22)

Viera má skutky, ale pamätaj si, že žiť podľa Ducha, nie je tvoje vlastné úsilie alebo odmena za to, že si nekonal skutky tela. Nie je to odmena, je to spôsob kráčania s Bohom. Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela.

Apoštolove slová o žití podľa Ducha nie sú príkazom, ale ponúknutím pomoci.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Modli sa, aby si bol schopný sa modliť - 10. február

„Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.“ Luk 21:28

Kristus nás týmito slovami právom učí, že by sme sa mali skôr radovať a tešiť, keď vidíme, že sa približuje posledný deň. Chce poučiť tých, ktorí sa obávajú pre malomyseľnosť, aj keď sú inak zbožní, keď hovorí, že by sa mali vzpriamiť a pozdvihnúť hlavy, čo znamená, že by nemali od strachu a smútku vešať hlavu. V súlade s tým hovorí: „Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali“ (Mt 24:6). Na konci sveta, keď všetky hriechy získajú prevahu a „ochladne láska mnohých“ (Mt 24:12), bude veľmi nebezpečné žiť medzi ľuďmi. A po tomto zmätku hriechov bude nasledovať ešte horší zmätok trestov a zla, vojen, hladu, moru a zničenie všetkého. Priateľu, kto by si neprial koniec takého zla?

Preto Kristus upokojuje svojich, ktorí budú v tom čase žiť, teda tých, ktorí sa modlia za oslobodenie od hriechu a každého zla, a sľubuje im, že ich vykúpenie je na dosah. Udeje sa potom niečo ohromné: kým iní hynú od strachu, Kristov ľud žije v nádeji a radosti a túži po tom, čoho sa všetci ostatní boja tak ako Kristov ľud hriechu: kým všetci ostatní lipli na hriechu a milovali ho, on ho neznášal. Tu môžeš vidieť, že je len málo ľudí, ktorí sa správne modlia modlitbu Pánovu a túžia po príchode Božieho kráľovstva a vyslobodení zo všetkého zla, keďže je toľko tých, ktorí chcú, aby posledný deň nikdy nenastal. A pritom nevidia tento odsúdený a bezbožný strach, teda veľké brvno v svojich očiach, a robia veľa dobrého, aspoň tak si myslia, čím sa chcú oslobodiť od hriechu, hoci sa svojím konaním stávajú čoraz viac nespôsobilými pre posledný deň. Ak nevieš prekonať strach z posledného dňa vo svojom srdci, tak že si nevieš priať, aby prišiel posledný deň, potom si praj, aby si bol schopný priať si jeho príchod; modli sa, aby si sa mohol modliť; túž po tom, aby si vedel túžiť. Nezúfaj, ale buď smutný, že si taký slabý, že sa bojíš svojho vykúpenia. A nepochybuj, že ťa Boh vypočuje, ako zasľúbil: „každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené“ (Lk 11:10). Nech ťa poteší, že tu sú aj iní, ktorí po tom tiež túžia a prosia za teba. Vedz, že tento strach musí byť z teba vykorenený; inak budeš na veky odsúdený. Lebo je to hriech proti Duchu Svätému – marí milosť a tvoje vykúpenie a obhajuje hriech, ktorý nechce byť vykorenený.

St. Louis ed., 13.1:1013 – 1014.

Začítaj sa do Slova - 9. február

"Kto pohŕda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu." Prís 13,13

Ako kresťania máme v sebe Božieho Ducha. Našou zodpovednosťou je držať hriech mimo našich životov, aby v nás mohol Duch prinášať svoje ovocie. Postav svoj život na Biblii. Ako kresťania máme iba jedinú autoritu, jediný kompas: Slovo Božie. Abraham Lincoln v liste priateľovi povedal: „Veľmi prospešne sa zapájam do čítania Biblie. Všetko čo môžeš, zober z tejto Knihy na vedomie a vyváž svoju vieru. Budeš žiť a umrieš ako lepší človek.“ Začni svoj deň s touto Knihou; a ako sa deň blíži ku koncu, dovoľ Slovu, nech prehovorí nejakou múdrosťou k tvojej duši. Nech je pevným základom, na ktorom bude stáť tvoja nádej. Nech je Palicou Života, vďaka ktorej žije tvoj duch. Nech je Mečom Ducha, ktorý z tvojho života odrezáva zlo a pretvára ťa na Jeho obraz a podobu.“

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, Tvoje Slovo je pokrmom pre celé moje bytie. Chválim Tvoje sväté meno!

Billy Graham Evangelistic Association

Extrémna neposlušnosť - 8. február

Jericho: Rachab

„Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom.“ Rim 13,1

Keď poslal Józua dvoch vyzvedačov, aby obzreli krajinu a Jericho, schovali sa u neviestky Rachab. Jej dom bol postavený na hradbách Jericha a tieto hradby boli vybudované, aby zabránili nepovolený vstup nevítaným návštevníkom. Keď sa kráľ dopočul, že v meste sú izraelskí vyzvedači, okamžite poslal Rachab správu. Prikázal jej, aby vyviedla vyzvedačov, ktorí vošli do jej domu.

Rachab neposlúchla príkaz svojho kráľa a  vyzvedačov ukryla, dokonca klamala, aby ich ochránila. Neskôr toho večera potajomky prepašovala vyzvedačov z mesta tak, že ich spustila po dlhom povraze z okna pod hradby.

Rachab vedela o Bohu Izraela len veľmi málo, ale bola pripravená pomôcť Jeho ľudu. Neposlúchla svojich pohanských predstaviteľov autority. Dokonca ohrozila svoj vlastný život, ale bola ušetrená.

Podobný prípad pašeráctva sa nachádza v Skutkoch apoštolov  9, 25. Hneď po svojom obrátení strávil Pavel niekoľko dní s učeníkmi v Damašku, kde v synagógach kázal a vyučoval. Židia boli z Pavlovej zmeny takí zmätení, že ho považovali za nebezpečného. Učeníci ho spustili dolu hradbami, keďže mestské brány boli strážené, a tak ušetrili jeho život pred Židmi, ktori sa radili, ako ho zabiť.

Niektorí kresťania veria, že v neslobodných krajinách vyvoláva neposlušnosť vládnym autoritám prenasledovanie. Zaslúžia si čínski kresťania, ktorí sa odmietnu prihlásiť do oficiálne povolenej cirkvi, fyzické trestanie, ktoré podstupujú? Zaslúžia si v islámskych krajinách moslimovia, ktorí konvertujú na kresťanstvo, byť ukameňovaní na smrť? Aj keď niektoré otázky môžu byť vysvetľované odlišne, všetci kresťania sa zhodnú na tom, že nemôžeme dovoliť vláde, aby nás nútila neposlúchať Božie zákony. Samozrejme to neznamená, že kresťania sú oprávnení vykonávať osobnú pomstu proti štátu. Neposlušnosť je oprávnená iba v tedy, keď si musíme voliť medzi vernosťou Kristovi a poslušnosťou vládnym nariadeniam. Na koho strane stojíš v takejto situácii? Študuj Písmo a rozhodni sa.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Vernosť v maličkostiach - 7. február

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom.“  Lk 16:10

Nikdy nezabudnem na deň, keď som šiel do zboru Calvary Chapel of Costa Mesa k pastorovi Chuckovi Smithovi ponúknuť svoje služby ako dobrovoľník. Mal som devätnásť a povedal som: „Pastor Chuck, chcem, aby ma Boh použil. Budem tu robiť všetko, čo mi poviete.“

Myslel som, že ma požiada, aby som kázal na bohoslužbách cez týždeň. Namiesto toho povedal: „Chcem, aby si sa porozprával s jedným človekom – pastorom Romainom.“

Vtedy som ešte nevedel, kto je pastor Romain. Dozvedel som sa, že bol inštruktorom výcviku v námorných silách a mal pôžitok v cvičení zelenáčov, ako som bol ja. Mojou úlohou bolo v podstate zadarmo robiť správcu domu.  

Pomyslel som si: „Moment. Myslel som, že mi dovolia slúžiť Bohu.“

Dovolili. V skutočnosti hovorili: „Buď verný v malých veciach. Ak nie, potom ti nedáme žiadnu inú prácu.“ Tak som začal poctivo robiť každú prácu, ktorú som dostal. A časom mi kedy-tedy dovolili viesť biblické štúdium. Kázal som na niektorých veľmi zaujímavých miestach aj v psychiatrických zariadeniach. A keď všetci pastori odišli na obed, požiadal som sekretárku, aby všetky telefonáty ľudí, ktorí volali kvôli poradenstvu, presmerovala ku mne. Ľudia si neuvedomovali, že keď volali do zboru po radu, hovorili s devätnásťročným chlapčiskom. Tak veľmi som túžil robiť čokoľvek, čo som mohol, aby som slúžil Pánovi.

Zistil som, že keď chcem, aby ma Boh použil, musím byť najprv ochotný robiť nedôležité maličkosti. Pretože nikdy nemôžeme byť primalí na to, aby nás Boh použil – len priveľkí.

https://www.harvest.org

Tešiť sa uprostred desivých znamení - 6. február

„A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.“ Luk 21:27-28

Kristus prízvukuje: „uvidia Syna človeka prichádzať...“ to je viac ako jednoduché konštatovanie: „potom príde Syn človeka.“ Chce tým naznačiť, že tento príchod sa udeje viditeľne, hoci prvý príchod prebehol v skrytosti a pastierom ho najprv museli z neba ohlásiť anjeli. Ale Jeho posledný príchod nebude nikto ohlasovať a budú ho vidieť všetky stvorenia na každom mieste. Prvý príchod sa dial v opovrhnutí a bezvýznamnosti, tento bude vo veľkej sláve, ako sa píše v Zjavení Jána (1:7): „uvidí Ho každé oko.“ Matúš dodáva: „Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec“ (Mt 24:31). To je deň, o ktorom píše sv. Pavol: „Pán osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc“ (1K 4:5). Vtedy budú odhalené všetky veci všetkých ľudí a pokolenia zeme budú plakať. Predovšetkým tento posledný príchod opisuje prorok Sofoniáš: „Čuj! Hospodinov deň je trpký; kričať v ňom bude hrdina. Dňom prchkosti bude ten deň, dňom súženia a tiesne, dňom trosiek a pustošenia, dňom tmy a temnoty, dňom oblakov a mrákavy, dňom trúbenia a vojnového kriku“ (Sof 1:14-16).

Všimni si, ako proroci opisovali Pánov deň. Čo nám chceli povedať? Priateľu, kto sa môže tešiť na taký zúrivý príchod? Kto to pochopí a porozumie tomu? Ale toto vraví kresťanom, ktorých trýzni v tomto živote mnoho protivenstiev a ktorí túžia len po jednom – byť oslobodení od hriechu a všetkého zla. V súlade s tým sa v modlitbe Pánovej modlíme: „Príď kráľovstvo Tvoje; zbav nás od zlého.“ Ak túto modlitbu vyslovujeme úprimne, musíme sa uprostred týchto desivých znamení radovať. Lebo to, po čom túžime, prichádza. To je dôvod, prečo by sme mali vrelo túžiť po Kristovom príchode a milovať ho, ak chceme byť oslobodení od hriechu a všetkého zla. Lebo On hovorí: „približuje sa vaše vykúpenie.“ A tí, ktorí sa boja a nechcú, aby prišiel ten deň, ako sa môžu modliť: „Príď kráľovstvo Tvoje; zbav nás od zlého“? Veď sami seba obviňujú a bojujú proti sebe. Lebo čo znamená vykúpenie? Kto by nechcel byť vykúpený? Preto hovorí sv. Pavol: „Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie“ (2.Tim 4:8) a: „očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša“ (Tit 2:13). Podobne Kristus vraví: „buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána“ (Lk 12:36). Toto je dôvod, prečo by sme sa mali snažiť nemať odpor voči poslednému dňu a neutekať pred ním; lebo taký útek je odsúdeniahodný a prináleží odsúdeným, zatvrdeným a povrchným. To ich tvrdé hlavy musí rozdrviť tento strašný strach. Lebo ako prinesie tento deň zbožným to najväčšie bezpečie a radosť, tak neznesiteľne desivý bude pre bezbožných. Rovnako ako je v tomto živote pravda sladká a príjemná pre zbožných, kým bezbožným sa hnusí.

St. Louis ed., 13.1:1010 – 1011.