Kristus prináša väčšiu radosť než svet trápenie - 13. apríl

„Ľuďom dobrej vôle.“ Lk 2:14 (v origináli: „ľuďom dobrú vôľu“, pozn. red.)

Anjeli pridávajú tieto slová, akoby chceli povedať: „Chceli by sme, aby si celý svet ctil Boha a nažíval navzájom v pokoji.“ No budú mnohí, ktorí si nebudú vážiť evanjelium, neprijmú tohto Syna, ale budú Ho prenasledovať. Preto nech Boh dá tým, ktorí sú zbožní, spokojné a radostné srdce, nech hovoria: „Mám Spasiteľa; nebeské kráľovstvo je moje; Kristus – Boží Syn – je môj. Preto, aj keď ma niečo zraňuje; aj keď som prenasledovaný; aj keď sa na mňa valí všetko možné nešťastie, pre túto vieru a presvedčenie nebudem netrpezlivý ani nahnevaný, ale budem sa tešiť. Žiaden smútok, žiaľ či prenasledovanie, akokoľvek veľké a ťažké mi nezabráni, ani nepokazí radosť a potešenie, ktoré mám v tomto novonarodenom dieťati.“ Milí anjeli prajú také srdcia všetkým veriacim, aby mohli mať dobrú myseľ v protivenstvách; a keď diabol zúri, oni môžu spievať, veď majú Kristov pokoj a radosť v Ňom, môžu pevne stáť v každom nešťastí, a dokonca posmievať sa diablovi, keď im ubližuje, hovoriac: „Diabol, ak nedokážeš nič viac, len útočiť na moje telo, život a majetok, mal by si radšej prestať, lebo mi nemôžeš ublížiť. Mám večného Spasiteľa, ktorý mi vo večnosti odplatí všetku telesnú ujmu.“

Mt 19,29: „Nikdy nedokážeš urobiť niečo až také zlé, aby si zničil moju radosť, ktorú mám kvôli tomuto dieťatku.“ To je význam slova „eudokia“ v tomto verši: dobré, pokojné, radostné a odvážne srdce, ktoré sa príliš nestrachuje o to, čo sa deje, a hovorí diablovi a svetu: „Nemôžem sa kvôli tebe vzdať svojej radosti; ani sa nebudem báť tvojho hnevu. Rob si, čo chceš; Kristus prináša väčšiu radosť ako žiaľ, čo spôsobuješ ty.“ Drahí anjeli nám svojou piesňou úprimne želajú také srdce. Svet túto pieseň po milých anjeloch neopakuje, svet spieva pieseň svojho boha, diabla. Celá je prevrátená naruby: „Sláva diablovi v pekle, rozbroje na zemi a ľuďom neochotu a mrzutosť.“ Tak totiž vedie diabol svoju nevestu – svet: preklína, berie nadarmo Božie meno, prenasleduje a zavrhuje Božie slovo, následne vytvára nepokoj, spory, nejednotu, vojny, vraždy a riadi veci tak, že nikto nemá ani chvíľu radosť, nikto si nemôže užiť ani hlt jedla bez smútku a strachu. Úbohé sektárske duše tomu napomáhajú ako diablove hlásne trúby, ich falošné učenie hanobí Boha na nebesiach a rúha sa Mu. Ale skutočný harmatanec začne, keď diabol poštve škodlivými myšlienkami proti sebe kniežatá a vládcov, takže verejne sľubujú jeden druhému len to najlepšie, ale za chrbtami si robia to najhoršie. „Presne takto sa mi to páči,“ pospevuje si diabol. Tak sa oslavuje diabol v pekle, keď vznikajú rozbroje na zemi a ľudia majú bojazlivé a zúfalé srdcia... Proti tomu spievajú milí anjeli a prajú nám odvážne srdcia, ktoré vedia byť smelé a vzdorovať, keď sa veci nevyvíjajú priaznivo, aj uprostred všetkých nešťastí a protivenstiev.

St. Louis ed., 13.1:75 – 77.

Ježiš je náš utešiteľ - 12. apríl

„Ale náš Pán Ježiš Kristus... ktorý si nás zamiloval... nech vám On sám potešuje srdcia...“ (2Tes 2:16,17)

Kristus je odpoveďou na zármutok. Keď Harry Lauder, známy škótsky komik, obdŕžal správu, že jeho syn bol vo Francúzsku zavraždený, povedal: „V časoch, ako sú tieto, sú len tri cesty, ktorými môže človek ísť: Môže si zúfať a zahorknúť. Môže sa usilovať utopiť svoj žiaľ v alkohole alebo skazenom živote. Alebo sa môže obrátiť k Bohu.“ Obráť sa vo svojom žiali k Bohu. Tisícky ľudí sa už obrátili, no ty možno ešte stále nesieš svoje bremená. Boh ťa prosí: „Na mňa uvaľ všetky svoje starosti, lebo ja sa o teba starám.“ (1Pt 5:7). Ty, ktorý prechádzaš údolím smrti, ktorý sa musíš rozlúčiť s tými, ktorých si miloval, ty, ktorý trpíš nedostatkom a zažívaš nešťastie, ktorý si nespravodlivo prenasledovaný pre spravodlivosť – vzchop sa, buď odvážny. Náš Pán je adekvátny aj pre zármutok.

Modlitba dňa

Ježiš, v zármutku odo mňa Tvoja útecha zoberie všetku horkosť a túžbu a dá mi odvahu čeliť bolesti srdca. Tvoja milosť ma utešuje a Tvoje plecia ma podopierajú. Ďakujem Ti, drahý Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Než príde súd - 11. apríl

„Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi.“ 1Tes 5:9

V nedeľu po vytrhnutí budú v niektorých zboroch bohoslužby ako zvyčajne. Budú rovnaké ako predtým, možno na nich bude trochu viac ľudí.

V 2. a 3. kapitole Zjavenia Jána podáva Ježiš diagnózu cirkvi. Kapitoly 4 a 5 hovoria o cirkvi v Nebi. Ale počnúc 6. kapitolou, ktorá uvádza súženie, tam už o cirkvi nie je žiadna zmienka až po 18. kapitolu. A to preto, že cirkev je mimo planéty Zem – v Božej prítomnosti.

To neznamená, že počas súženia nebudú na zemi kresťania. Keď budú veriaci vytrhnutí, aby boli s Pánom, ľudia uveria. Kristus vezme svoju cirkev, aby bola s Ním predtým, než príde toto obdobie súdu. Peter napísal: „A neodpustil ani starému svetu, ale Nóacha, zvestovateľa spravodlivosti, ochránil ako ôsmeho, keď dopustil potopu na bezbožný svet“ (2Pt 2:5). Peter týmto uisťuje, že Kristus ochráni svoju cirkev pred veľkým súžením.

Je dôležité poznamenať, že nikde v Písme Boh nevylieva hnev na svoj ľud vtedy, keď súdi neveriacich. Svojich vtedy vždy ušetril a zachránil. Dokonca aj počas Paschy ochránil Izraelitov v Egypte, keď krvou baránka natreli veraje dverí. Boh dovolí, aby Jeho ľud prechádzal skúškami. Pôjdeme cez ťažkosti. Ale je rozdiel medzi nimi a obdobím súženia po vytrhnutí.

Áno, niektorí budú vzatí, iní zostanú. Na ktorej strane budeš ty?

https://www.harvest.org

Čo je tam, kde nie je Kristus? - 10. apríl

„Na zemi pokoj.“ Lk 2:14

Tieto slová musíme chápať tak ako predchádzajúce. Je to prianie a zároveň proroctvo, že medzi tými, ktorí poznajú toto nemluvňa, a prijali Ho, to teraz tak bude: šťastie a dobro na zemi. Lebo čo je tam, kde nie je Kristus? Je svet niečo iné ako bezútešné peklo a  kráľovstvo diabla, veď je v ňom len neznalosť a pohŕdanie Bohom, klamstvo, podvádzanie, lakomstvo, obžerstvo, pijanstvo, behanie za frajerkami, bitky a vraždy? Lebo takto to chodí vo svete, keď sa povie „čierne“, musíš pod tým rozumieť „biele“, ak chceš vychádzať s ľuďmi a nenechať sa úplne podviesť. Neexistuje láska ani vernosť; nikto nie je pred nikým v bezpečí. Človek sa musí báť svojich priateľov rovnako ako svojich nepriateľov, a niekedy aj viac. Takto vládne a riadi svet diabol.

Ale ako spievajú anjeli: tí, ktorí spoznali a prijali toto dieťa Ježiš, budú Bohu vzdávať slávu vo všetkom, tak spievajú a želajú – v skutočnosti sľubujú a potešujú –, že tyrania diabla teraz skončí a kresťania budú medzi sebou žiť pekne, v pokoji a spokojnosti; že si budú radi pomáhať a radiť, budú predchádzať sporom či nesvornosti a žiť vo vzájomnom priateľstve, takže budú mať mierumilovnú vládu, budú spolu pekne žiť a kvôli tomuto nemluvňaťu radi urobia druhému to najlepšie. Dobrí anjeli hovoria: „To sa stane, keď sa Bohu dostane sláva, ktorá Mu patrí, keď bude uznávaný ako Pán, od ktorého máme všetko.“ Potom sa budú ľudia k sebe správať milo; nikto nebude nikoho nenávidieť či nežičiť mu, čo má; nik nebude komandovať iných, ale každý bude druhého považovať za dôležitejšieho, než je sám, hovoriac: „Drahý brat, modli sa za mňa k Bohu.“ Potom nastane pokoj, hojnosť a šťastie. Lebo slovo „pokoj“ v hebrejčine znamená „všetky dobré veci“. Taký pekný a pokojný život by mal byť medzi kresťanmi – každý robí to, čo poteší iných, a vyhýba sa tomu, čo sa ostatným nepáči. Tí, ktorí takto nežijú, nepočujú spev anjelov, ale vreskot šelmy, diabla, ktorý im spieva: „Ukradni; scudzolož; zabi,“ a pod. To je diablovo heslo z pekla. Ale medzi kresťanmi to tak nemá byť; medzi nimi má byť tak, ako spievajú milí anjeli. Veľmi pekne zhrnuli našu oslavu Boha: najprv musí byť vďaka odovzdaná do nebies, keď oslavujeme a chválime Boha samého; a potom máme na zemi žiť ako bratia a nepočúvať škodlivé návrhy a tyranské spôsoby diabla. Milí anjeli by radi videli, že sa takto deje po celom svete. Ale oni vedia, že väčšina ľudí nechce mať nič s dieťaťom Ježiš a vo svete ich obklopuje rozvrat.

St. Louis ed., 13.1:74 – 75.

Zodpovednosť rodiny - 9. apríl

„Preto teraz požehnaj dom svojho služobníka“ (2Sam 7:29)

Mimo náboženského vplyvu je rodina najdôležitejšou jednotkou spoločnosti. Bolo by dobré, keby každá domácnosť bola kresťanská, no vieme, že to tak nie je. Rodina a domov nikdy nemôžu uplatniť svoj skutočný vplyv, pokiaľ ignorujú biblický štandard. Biblia vyzýva k disciplíne a uznaniu autority. Ak sa to deti nenaučia doma, vyjdú do spoločnosti bez správneho postoja k autorite a zákonu. Vždy sa nájdu výnimky, no vo väčšine prípadov platí, že dieťa je z veľkej časti také, ako ho vyformoval jeho domov. Jediný spôsob, ako zabezpečiť dobrý domov pre tvoje deti je postaviť nad nich Pána, a naplno ich vychovávať v Pánových veciach. Pred Bohom si zodpovedný za domov, ktorý im poskytneš.

Modlitba dňa

Otče, drž ma od akéhokoľvek slova alebo skutku, ktorý by bránil deťom, aby Ťa milovali.

Billy Graham Evangelistic Association

Moc a bolesť kríža - 8. apríl

Rozprávali sme o živote v Bohu. O živote v atmosfére viery. O zápase za zachovanie viery v dobe, keď sa väčšina ľudí zaoberá konzumom, pohodlím, materiálnymi a pominuteľnými vecami.

Naším povolaním je praktizovať Božie slovo v každodennom živote. Hovorili sme tiež o tom, že je to revolúcia, pretože tu ide o život premieňajúce evanjelium. Prvým krokom k tomu, aby sme zažili túto „revolúciu“, je ochota zažiť ju vo vlastnom živote.

Musíme si tiež pripomenúť, že nie je daná iná cesta, než cesta pšeničného zrna, o ktorej hovorí Ježiš v Jánovom evanjeliu: „Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (J 12,24)

Najväčšou prekážkou na ceste pšeničného zrna je to, o čom Ježiš hovorí v nasledujúcom verši: „Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život.“ (J 12,25)

Tieto veci sú deťom sveta úplne cudzie. Sú cudzie aj náboženskému človeku, ktorý má svoje túžby a srdce v tomto svete. Pre Ježiša je v takom srdci málo miesta, ale veľa miesta pre mamonu, vlastné ja a túžbu vlastniť.

Nikde v Novej zmluve sa nasledovanie Ježiša neopisuje ako cesta bez požiadaviek, kde si človek môže vybrať, čo sa mu hodí. Keby to tak bolo, prečo by Ježiš hovoril, aby sme si zrátali, čo to stojí, keď Ho chceme nasledovať? (L 14,27-30)

Najväčším negatívnym vplyvom pádu do hriechu nie je to, že nerozumieme ceste kríža a cene, ktorej sa nedá vyhnúť, keď Ho nasledujeme. Najhoršie je to, že pád do hriechu nás zaslepil a nevidíme slobodu a krásu, ktorá sa v nasledovaní Krista ukrýva.

Satan nám dokáže šikovne porozprávať, čo to bude stáť, keď budeme v pravde a bázni nasledovať Ježiša. Nehovorí nám však o tom, čo stratíme, keď Bohu do života vstúpiť nedovolíme. Našej starej prirodzenosti je cudzia cesta pšeničného zrna. Stratiť svoj život v tomto svete a tým ho získať. Dovoliť Bohu, aby vstúpil do života však neznamená, že z nás budú duchovní extrémisti alebo budeme žiť v napätí. Znamená to, že v malých a veľkých životných rozhodnutiach si zvolíme ukrižovanie vlastného ja – budeme kráčať cestou pšeničného zrna...

Mnohí chcú zažiť moc kríža vo svojom živote, ale len málokto sa chce vzdať samého seba! Toto sú dôležité veci v dobe, keď vychádza mnoho kresťanských kníh, ktoré rozprávajú o tom, ako môžeme mať podiel na moci kríža bez toho, aby sme zažívali aj jeho bolesť. Knihy, kázne, aktivity, ktoré rozprávajú v Božom mene, ale ich centrom je človek! Hovoria o veľkom Bohu, ale spôsobom, ktorý učí, že vlastné ja je v centre.

Ježiš nesľubuje úspech, bohatstvo ani že sa všetko podarí. Hovorí: „Zober svoj kríž a nasleduj ma.“ Predtým, než povieš „áno“, posaď sa a zrátaj si, čo ťa bude nasledovanie Krista stáť.

Keď hľadám Boha, mal by som sa pýtať: „Je pre mňa dôležitejšie, aby sa diala Jeho vôľa, alebo aby sa naplnili moje vlastné túžby? Hľadám Jeho dary a pomoc alebo hľadám Krista?“ Počuj Pánovo slovo: „Poďte len a súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny.“ (Iz 1,18-19)

Prečo je tak veľa duchovne podvyživených, zbabelých, unavených a prázdnych kresťanov? Preto, lebo nechcú počuť, čo hovorí Boh. Chcú uniknúť bolesti kríža, a tým unikajú aj Jeho moci, pokoju a dokonalej radosti. A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne. (Kol 1,29)

... v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. (Kol 2,3) Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. (F 2,13)

Žime v každodennom spoločenstve s Ježišom, žime v atmosfére viery, kde zo srdca s apoštolom Pavlom môžeme povedať: „A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.“


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia