Pozeraj sa hlboko - 28. jún

„Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona!“

(Ž 119:18)

Niektorí, ktorí spochybňujú pravdivosť Božieho slova, to robia preto, lebo sú neochotní pripísať Bohu čokoľvek, čo sami nedokážu dosiahnuť. Ak máš nejakú pochybnosť ohľadom vnuknutia Biblie, vráť sa späť a pozri sa na to znova. Pozri sa na to vo svetle človeka, ktorý sa celý svoj život pozeral na zablatenú kaluž a ktorý je po prvýkrát konfrontovaný výhľadom na oceán!

Možno len práve teraz zachytávaš prvý pohľad Božej neobmedzenej moci. Možno Ho len práve teraz začínaš chápať takého, aký v skutočnosti je. Pretože ak je Boh Duch, čo Ježiš prehlasuje, že je, nemáme problém prozreteľnosti ani zvrchovanosti v otázke človeka, nemáme problém s tým, že bol inšpiráciou pre človeka, ktorý napísal Bibliu. Všetko do seba zapadne, len čo pochopíme, kto je Boh a aký je.

Modlitba dňa

Môj Otče a môj Bože, ako každý deň čítam Písmo, otváraš moje oči k čoraz väčšej nádhere Tvojej úžasnej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Vyber si správne - 27. jún

„A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd,“ (Žid 9:27)

Čo ak by tvoj život dnes skončil? Aký odkaz by si zanechal? Prečo by si ťa ľudia pamätali? Ešte nie je príliš neskoro na zmenu.

Čítal som článok o opernom spevákovi, ktorý si neuvedomoval, aké prorocké slová vyslovuje. Richard Versailles bol tenorom Metropolitnej opery. Počas predstavenia vyšiel na rebrík a zaspieval: „Veľká škoda, že nemôžeš žiť dlhšie.“ Zrazu zmeravel a spadol na zem. Predstavenie ihneď zastavili a uháňali s ním do nemocnice. Onedlho po príchode ho vyhlásili za mŕtveho. Nevedel, že tie slová sú jeho posledné.

Každý z nás vysloví posledné slová, poslednýkrát vydýchne. Nezáleží na tom, či si niekto slávny a či niekto neznámy. Každého čaká posledný výdych. Čo ak by ten tvoj prišiel dnes? Kde stráviš večnosť?

Biblia hovorí: „ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd“ (Žid 9:27). Po smrti už nie je žiadna ďalšia šanca. Ale sú ich tisíce, možno až milióny pred ňou. Raz zomrieš a hotovo. Už nebude žiadna možnosť, aby si skúsil niečo zmeniť. Potom už bude príliš neskoro. Ty určuješ, predtým než zomrieš, kde stráviš večnosť. To je obdobie, kedy si vyberáš.

Dnes žiješ jedným z dvoch spôsobov. Žiješ buď správne, alebo nesprávne. Buď si na úzkej ceste, ktorá vedie k životu, alebo na širokej ceste, ktorá vedie k zániku. Žiješ buď šťastný kresťanský život, radostný život, život, ktorý má cieľ a zmysel, alebo žiješ smutný, prázdny život oddelený od Boha. Konečným cieľom cesty je nebo alebo peklo. Ty rozhoduješ, kam pôjdeš.

https://www.harvest.org

Buď dobrým správcom - 26. jún

„Vykupujte čas…“

(Ef 5:16)

Sme správcami svojho času. Boh udelil každému jednému z nás malý „kúsok večnosti“ nazývanej čas. Tieto zlaté chvíle príležitostí nám boli rozdelené, aby sme ich využili a aby boli na Božiu slávu. Ak ich využívame múdro, Božia všemohúca ruka ich vpletie do plátna večnosti. Henry Thoreau varoval: „Nemôžeš zabiť čas bez toho, aby si nespôsobil ujmu večnosti.“ „Ten, kto nemá víziu večnosti,“  povedal Carlyle, „si čas neuchráni. Iba jeden život, ktorý skoro uplynie, avšak práca pre Krista nikdy navždy nezmizne.“ To je pocit každého človeka, ktorý túži byť dobrým správcom svojho času. Bol nám zverený malý úsek zásadného času. Ak ho investujeme múdro, večnosť nám vráti dividendy.

Modlitba dňa

Zbav ma mojej prokrastinujúcej prirodzenosti – aké jednoduché je strácať čas. Chcem byť schopný zanechať dedičstvo času stráveného pre Teba, Pane, pretože to je večné.

Billy Graham Evangelistic Association

Najlepší život, aký existuje - 25. jún

„ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy,“ (1Pt 1:8)

Väčšina ľudí, keď premýšľa nad kresťanským životom, životom zasvätenom Bohu, predpokladá, že je plný pravidiel a obmedzení, trápenia a nudy.

Biblia nám hovorí: „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.“  (1K 2:14)

Keď spoznáš Boha, a uvedomíš si, že Biblia nie je len obyčajná kniha, ale živé Božie slovo pre každého z nás, život dostáva úplne nový zmysel. Keď si uvedomíš, že modlitba nie je nejaký rituál, ale že hovoríme so všemocným, vševediacim a vždy milujúcim Bohom, ktorý sa o nás zaujíma, znamená to veľa. A keď sa zhromaždíme a spievame Mu chvály, to nie je len, že spolu spievame pár piesní, ale vyvyšujeme meno Pánovo. To je niečo, čo svet nemá. Tam von nič také nie je.

Keď naozaj spoznáš Boha, uvedomíš si, že kresťanský život je ten najlepší, aký existuje. A keď chodíš s Pánom, ako hovorí Biblia, máš „nevýslovnú radosť“. To nie je taká radosť, aká pochádza z nabudenia alkoholom či drogami, lebo za ňu sa platí privysoký účet.

Ak hľadíš len na tento svet a netráviš dostatok času s Pánom, potom budeš mať nižšiu mienku o Bohu a zveličenú o svete, aj keď by to malo byť úplne naopak. Ale keď vieš, kto je Ježiš, vieš aj, aký je svet.

Šťastný život je život s Bohom. Neuspokoj sa s nejakou lacnou chabou náhradou, ktorú ponúka tento svet. Snaž sa o skutočný život.

https://www.harvest.org

Kto je to? - 24. jún

„… opovrhli slovom Hospodinovým…“ (Jer 8:9)

Apoštol Pavol sa raz opýtal: „Kto si, Pane?“ To je otázka, ktorej musí čeliť každý z nás. Ak Ježiš tvrdil, že je Božím Synom, a vedel, že ním nie je, tak bol podvodník, najväčší klamár, akého svet kedy poznal. Ak si myslel, že je Boh, a nevedel rozdiel, potom to bol blázon. Ale ak bol skutočne tým, za koho sa prehlasoval, potom je skutočne právom Pánom našich životov. Čo nám zabraňuje uznať tohto Krista, ak je skutočne taký, ako nám Ho opisuje Biblia?

Každý z nás musí čeliť otázke, ktorú položil Pilát: „Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?“ Pilát si umyl ruky a povedal, že nemá s Ježišom nič spoločné, avšak Boh nás nenechá len tak vykľučkovať. Musíme povedať „áno“, alebo „nie.“ Môžeme sa z Ježiša vysmievať, môžeme Ho zapierať, môžeme Ho ignorovať, alebo Ho môžeme prijať.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, je mnoho ľudí, ktorí Ťa stále odmietajú. Vezmi odo mňa všetko, čo by mohlo zabrániť ďalším ľuďom prijať Ťa ako svojho Spasiteľa a Pána.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo si zobrať zo vzkriesenia Ježiša Krista? - 23. jún

 „Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal.“ (Mt 28:5-6)

Toto sa stalo počas Veľkej noci spolu so zjavením nášho drahého Pána Ježiša Krista, ako môžeme čítať v evanjeliách. Je preto naozaj dôležité, aby sme túto časť dobre poznali. Je to súčasť našej viery, od ktorej závisí naozaj veľa, ako sa môžete dočítať ďalej. Nestačí, aby sme dobre poznali tento príbeh. Musíme sa tiež naučiť, na čo nám to slúži a čo si z toho máme brať. Budeme teda trochu hovoriť o úžitku a výhodách. Ak by totiž mal človek kázať o vzkriesení deň čo deň po celý jeden rok, aj tak by o tom nedokázal kázať dostatočne. Nik sa nedokáže naučiť dostatočne veľa o vzkriesení, je to tak bohatá téma. No ak chceme uchopiť aspoň úlomok toho, čo si máme brať zo zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, musíme zvážiť dva rôzne obrazy. Najprv tu máme smutný, skrúšený, utrápený, žalostný a krvavý obraz, o ktorom počúvame na Veľký piatok. Kristus tam visí medzi vrahmi a umiera vo veľkej bolesti. Nad týmto obrazom by sme, drahí priatelia, mali uvažovať so srdcom, ktoré nepochybuje o tom, že toto všetko sa stalo kvôli našim hriechom. Skutočný a večný Kňaz sa rozhodol dať samého seba ako obetu a zaplatiť smrťou. Každý by si mal uvedomovať, že hriechy takto zranili a utýrali Krista a že Kristovo utrpenie je len môj a tvoj hriech. Preto keď si pripomíname tento smutný obraz plný krvi a rozjímame nad ním, mali by sme rozjímať len a len nad našimi hriechmi. A keby tu mal tento obraz byť naveky, bolo by to naozaj desivé. No aj v našom vyznaní viery spájame tieto dve časti dokopy – Kristus „ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych...“ Vidíme teda, že ten prvý obraz netrvá dlho. Skôr než ubehnú tri dni, náš drahý Pán prináša odlišný, nádherný, zdravý, priateľský a radostný obraz. Robí to preto, aby sme sa naučili pevne uchopiť útechu spolu s istotou, že naše hriechy sú zničené a zomreli spolu s Kristom, ale zároveň to, že sme spravodliví a navždy zachránení skrze Jeho vzkriesenie, ako píše aj Pavol v Liste Rímskym: „... Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie.“ (R 4:25) V 1. liste Korintským zas hovorí: „Ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.“ (1K 15:17-19) Tak ako predtým hriech visel na Jeho krku a pribil Ho na kríž, v druhom obraze už žiaden hriech nie je, je tam len spravodlivosť. Nevidíme bolesť ani smútok, len radosť. Nevidíme smrť, iba život – večný život, ktorý je omnoho dôležitejší ako tento dočasný život. V druhom obraze by sme sa mali oprávnene radovať. Samozrejme, ak rozjímame nad prvým obrazom, navonok je to naozaj niečo hrozné. No ak zohľadníme dôvod, ktorý je za tým všetkým, nemali by sme si viac priať nič iné. V prvom obraze totiž vidíš, ako od teba Boh berie hriechy. Boli by pre teba príliš ťažké a zničili by ťa. Preto ich položil na svojho Syna, ktorý je večný Boh a je na hriech dostatočne silný. Nechaj svoj hriechy na Ňom. Nenájdeš pre ne lepšie miesto. Vždy by ťa len ťažili a boli ti bremenom. Zváž potom aj druhý obraz, v ktorom je Pán Ježiš, ktorý bol najprv v hroznom a utrápenom stave pre tvoj hriech, už krásny, čistý, slávny a radostný. Vidíš, že všetok hriech sa vytratil. Prejdime teda k záveru. Keďže tvoje hriechy už nie sú na tebe, pretože sám Boh ich od teba vzal a položil ich na Krista, a keďže po vzkriesení už nie sú ani na Kristovi, kde teda sú? Azda nie sú pravdivé slová proroka Micheáša (Mich 7:9), že naše hriechy boli hodené do hlbín mora, kde ich nenájde ani diabol, ani žiadne iné stvorenie?

St. Louis ed., 13.1:510-512.