On dáva večný život - 30. júl

„Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1Jn 5:13)

Nedávno som čítal, že Ameriku bude bezpečné vyslanie jedného človeka na Mars stáť sto miliárd dolárov. To, aby nás, hriešnikov, dostal Boh do neba, Ho stálo obetovanie krvi Jeho jediného Syna, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu. Tým, že zakúsil smrť každého z nás, zobral na seba náš trest a zmazal našu vinu. Teraz Boh môže odpúšťať. Vo chvíli vďakyvzdania raz Pavel zvolal: „... Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Opakuješ teraz tieto slová, ako ich čítaš? Ak áno, tak verím, že budeš mať dôvod byť vďačný a že zažiješ Božiu lásku vo svojom srdci. Vyskúšaj a uvidíš. Biblia učí, že si môžeš byť stopercentne istý, že si spasený.

Modlitba dňa

Otče, napriek tomu, že moja konečná myseľ nedokáže pochopiť všetky zázraky evanjelia, ďakujem Ti za uistenie, že skrze Krista som spasený

Billy Graham Evangelistic Association

Začať neznamená ukončiť - 29. júl

V Božom slove niekedy stretávame ľudí, ktorí raz začali svoju púť s Bohom. Počas cesty sa však niečo udeje a človek stráca z dohľadu cieľ a začína hľadať uspokojenie srdca na iných miestach ako u Boha. Napríklad Terach. Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. Terach žil celkom dvestopäť rokov; potom Terach zomrel v Cháráne. (1 M 11,31-32)

Jedného dňa Terach začal svoju púť do Kanaánu. Aj keď sa dožil dvestopäť rokov, nikdy nedošiel do cieľa. Jedného dňa spravil rozhodnutie, ktoré ho stálo všetko. Prešiel veľkú vzdialenosť. Na jednej zo životných križovatiek však bolo niečo dôležitejšie než Kanaán. Takže začať cestu nie je to isté, ako dosiahnuť cieľ. Začať, neznamená ukončiť!

Alebo Démas, o ktorom Pavol píše svojmu mladému spolupracovníkovi Timotejovi. ... lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky... (2 Tim 4,10)

Neviem, čo bol Démasov problém, ale podobne ako Terach, aj on začal cestu za cieľom, ktorý nikdy nedosiahol. Démas jedného dňa vyznal svoju vieru vo vzkrieseného Krista a bol súčasťou prvého spoločenstva kresťanov. Začal dobre. Pavol bol rád, že má so sebou Démasa, keď bol vo väzení. V tom čase napísal Pavol viacero zo svojich listov. Niečo sa ale v živote mladého muža stalo. Tak si zamiloval svet, že zabudol na cieľ.

Nie je isté, či Démas vedome odmietol Boha, alebo otvorene odmietol vieru. Vzkriesený Kristus však už nebol cieľom jeho života. Prišlo niečo, čo rozdelilo jeho myseľ. Perspektíva večnosti sa stále viac zahmlievala. Tak sa zamestnal svetom, že Ježiš už nebol Pánom jeho života. Je smutné čítať Pavlove slová, keď Timotejovi píše o tom, že ho Démas opustil. ... lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky...

Všetci sme v nebezpečenstve, že stratíme zameranie na cieľ. Je tak veľa vecí a tak veľa hlasov, ktoré chcú získať našu pozornosť. Reklama v poštovej schránke, televízia, noviny, mobil alebo ľudia a vzťahy okolo nás.

Keď Ježiš jedného dňa navštívil priateľov, ktorých mal v Betánii, Lukáš rozpráva, že Mária sedela pri Jeho nohách a počúvala Jeho slová, kým Martu zamestnávalo všetko, čo bolo treba pripraviť. Marta sa hnevala, že jej Mária neprišla pomôcť. V tejto súvislosti Ježiš hovorí: „Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci.“ (Lk 10,41)

Ježiš akoby Marte hovoril, že jej myseľ je rozpoltená. Je naplnená toľkými vecami, že sa nevie koncentrovať na to najdôležitejšie.

Ako je to s tebou, keď toto práve čítaš? Keď si si už raz vyvolil veriť v Ježiša a byť Jeho nasledovníkom? Horí ešte tvoje srdce? Je život s Bohom pre teba ešte dôležitý? Máš ešte zrak jasne upriamený na cieľ?

Alebo už hmla sebectva a temnota individualizmu uhasili radosť, ktorá kedysi horela v tvojom srdci? Je ti ľahostajná budúcnosť?

Drahý brat, sestra, musíme utiecť z kráľovstva sebectva, kde každý žije len pre seba, kde každý koná a rozmýšľa na základe svojich potrieb a vôle. My, ktorí sme sa jedného dňa vydali na cestu s Ježišom, sa nesmieme otáčať späť, ako to urobila Lótova žena. Keď sa jeho žena obzrela, premenila sa na soľný stĺp. (1M 19,26)

Kedykoľvek čítame Božie slovo je dôležité, aby sme si pamätali, že cieľom Božieho súdu je vždy prebudiť svoj ľud k rozmýšľaniu, k uvedomeniu si, aké bláznivé je odmietať Boha.

Boh nás cez Teracha, Démasa a iných prebúdza kým sa to dá. Máme začať odznova. S ohňom v srdci a cieľom pred sebou.

Prorok Izaiáš hovorí: „Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine.“ (Iz 43,18-19)

Začaté neznamená ukončené. Nech Pán chráni naše srdcia živé. Keď tvoje srdce umiera, obráť sa nanovo na Toho, ktorý dokáže obnoviť mŕtvych, podobne ako to spravil u Lazara.

Boh túži robiť nové veci v tvojom živote!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Boh je náš utešiteľ - 28. júl

„Ja, ja som vaším Tešiteľom!“ (Iz 51:12)

Vieme, že aj uprostred smútku existuje útecha, pretože uprostred smútku nám Boh ponúka svoju pieseň. Jeho prítomnosť v našich životoch premieňa zármutok na pieseň, a to pieseň útechy. Bol to presne tento druh útechy, ktorý umožnil zbožnému Angličanovi pozrieť sa do hlbokej tmavej jamy v zemi, kde pred bombardovaním stál jeho dom, a povedať: „Vždy som chcel suterén. Teraz si môžem spokojne postaviť nový dom, presne ako som vždy chcel.“ Bol to presne tento druh útechy, ktorý umožnil mladej pastorovej žene učiť skupinku dievčat v nedeľnej škole v neďalekom kostole aj v deň pohrebu jej manžela. Jej trúchlenie nebolo bez nádeje – bolo to trúchlenie s vierou, dobrotou a Božou múdrosťou. Verila, že náš nebeský Otec nerobí chyby.  

Modlitba dňa

Ó nebeský Otče, ktorý poznáš utrpenie a zármutok kvôli obeti Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Ďakujem ti za útechu, ktorá obklopuje všetkých, ktorí Ťa milujú.

Billy Graham Evangelistic Association

Sila tvojho svedectva - 27. júl

„Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ (Dan 12:3)

Na knihe Skutkov apoštolov ma zaujalo to, ako často apoštol Pavol používal svoje svedectvo, keď kázal evanjelium. Keď prehováral ku skupine ľudí, alebo rozprával pred významnými vodcami v Ríme, často rozprával svoj vlastný príbeh.

Každý kresťan má osobné svedectvo. Svedectvo je úžasné práve tým, že je to most, ktorý môžeš vystaviť, aby si šíril evanjelium.

Keď rozprávam svoje svedectvo, často hovorím veci ako: „Takto som sa zvykol pozerať na kresťanov,“ a potom opíšem ako som ich vnímal (čo nebolo vo veľmi dobrom svetle). Možno som povedal: „Takto som rozmýšľal... Taký som bol... Avšak stalo sa mi toto... Tu je to, čo pre mňa urobil Kristus.“

Každý má svedectvo. Pravdaže, svedectvá niektorých kresťanov sú dramatické. No bez ohľadu na to,  či človek prišiel k viere v Krista z najväčšieho bahna, alebo žil pomerne morálny život, výsledok je vždy rovnaký. Všetci sme boli hriešnici oddelení od Boha na ceste do pekla. Kristus však za nás zomrel. Svoju vieru sme vložili v Neho. A bolo nám odpustené.

Každý má svoj príbeh. Akýkoľvek však ten príbeh je, vždy mieri priamo ku krížu. Ježiš za nás zomrel. Zaplatil za naše hriechy. Vstal znova z mŕtvych.  Vieš o tejto správe dosť na to, aby si ju mohol hovoriť ostatným.

Neexistuje dôvod, prečo by ťa Boh nemohol použiť na to, aby nasmeroval iných ku Kristovi. Otázkou je: budeš k dispozícii? Budeš Bohu k dispozícii, aby si mohol byť nástrojom, ktorý si bude používať?

https://www.harvest.org

Byť krotký - 26. júl

„Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ Mt 5,5

Tento verš sa zhoduje s 3. veršom, ktorý hovorí: „Blahoslavení chudobní duchom“ atď. Lebo ako v ňom zasľubuje nebeské kráľovstvo a večné vlastníctvo, tak tu pridáva sľub týkajúci sa časného života a majetku tu na zemi. Ale ako to ide dohromady: „byť chudobný“ a „zdediť zem“? Znie to, akoby kazateľ zabudol, čo povedal na začiatku. Lebo ak má niekto vlastniť zem a statky, nemôže byť chudobným. A „vlastniť zem“ znamená v tomto verši mať všetko možné dobro tu na zemi. Nehovorí, že každý bude vlastniť celú krajinu; inak by Boh musel stvoriť viac svetov. Skôr myslí na dobro, ktoré Boh ľubovoľne dáva každému: dáva ženu, deti, zvieratá, dom, hospodárstvo, a čo k tomu patrí, takže človek môže žiť a zotrvávať v krajine, teda tam, kde žije, a môže byť pánom svojho vlastníctva, ako zvyčajne o týchto veciach hovorí Písmo: „dúfajúci v Hospodina vlastniť budú zem“ (Ž 37:9, 11) atď. A v Ž 37:22 hovorí, že: „Ním požehnaní vlastniť budú zem“ atď. Dôvod, prečo podáva vysvetlenie predošlého verša, je: Byť chudobný duchom neznamená byť bedárom, ani zahodiť svoje peniaze a majetok. Lebo Kristus chce, aby Jeho kresťania bývali a zostávali v krajine a zapodievali sa zemským majetkom, ako tu môžeme počuť. A teraz, čo to znamená byť „krotký“? Najprv musíš vedieť, že Kristus tu nehovorí o správe vecí verejných a jej inštitúciách. Veď oni nesmú byť krotké, lebo používajú meč, ktorým musia potrestať zlo a musia sa hnevať a odplácať tým, čo sa volá Boží hnev a pomsta (Rim 12:17,19,21; 13:4). Kristus tu naopak hovorí o jednotlivcoch, ako máme žiť každý za seba samého vo vzťahoch s inými, mimo svojho úradu a jeho pôsobnosti. Napríklad: hovorí o otcovi a matke, ako žije mimo vzťahov so svojimi deťmi, keď neuplatňuje svoj otcovský alebo materský úrad, teda vo vzťahoch s tými, ktorí ich nevolajú otec alebo mama, napr. so susedmi a inými ľuďmi. Často hovorievam, že musíme rozlišovať to dvoje: úrad a osobu. Muž menom Ján alebo Martin sa veľmi líši od muža, ktorého voláme kurfirst, doktor alebo kazateľ. Lebo to sú akoby dve odlišné osoby v jednom človeku. Jednou je tá, ako sme boli stvorení a ako sme sa narodili, podľa nej sme si všetci rovní, muži, ženy, deti, mladí, starí atď. Ale keď sa narodíme, Boh nás oblečie a ozdobí na inú osobu: Zmení ťa na dieťa a mňa na otca. Jedného na pána, iného na sluhu. Z jedného urobí princa, z iného mešťana a tak ďalej. Keďže človek zastáva Bohom danú úlohu, chodí ozdobený v Jeho sláve, a už nie je jednoducho Ján alebo Mikuláš, ale je nazývaný Saský princ alebo otec, alebo vládca. Kristus tu nehovorí o týchto úradoch, necháva ich ďalej vykonávať úrad a vládu, ako to nariadil. Hovorí tu skôr o samotnom jedincovi, ktorým je každý sám o sebe, aké majú byť vzťahy jedného človeka k druhému. Preto, keď máme úrad a právomoci, máme a musíme konať rázne a prísne, nahnevať sa a potrestať a pod. Lebo vtedy musíme konať, čo nám Boh dal a čo nám prikázal pre Neho robiť. Ale mimo úradu nech sa každý naučí byť krotkým k iným, teda nech sa naučí nezaobchádzať s blížnym neprimerane z nenávisti alebo pomsty ako tí, ktorí sú tvrdohlaví, ktorí nič neznesú a ničoho sa nevzdajú, ale obracajú svet naruby, nechcú nikoho počúvať, nechcú, aby mal niekto iný úžitok, ale rýchlo zovrú svoj majetok a nemyslia na nič iné, len vyrovnať si účty s blížnym... Preto si vyber, ako chceš žiť: Môžeš žiť krotko a trpezlivo medzi ľuďmi a nechať si, čo máš. Alebo môžeš stratiť, čo máš, pajediť sa a zúriť, a nebudeš mať pritom pokoja.

St. Louis ed., 7:369-372.

Ži ovocie Ducha - 25. júl

„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon.“ (Gal 5:22,23)

Kristus ťa môže zbaviť vnútorného konfliktu. Človek bez Boha sa vždy ocitá medzi dvomi túžbami. Jeho prirodzenosť ho nabáda na zlé a svedomie ho vyzýva k dobru. Antagonické túžby a nenávistné emócie ho potom držia v stave osobnostnej nestability. Medicínski vedci usúdili, že tento konflikt je hnacou silou väčšiny fyzických porúch a nervových kolapsov. Mnohí lekári v súčasnosti veria, že medzi mnohými príčinami spôsobujúcimi nachladnutie, sú stres, napätie a vnútorný konflikt. Pavel musel byť uprostred podobnej osobnej občianskej vojny, keď zvolal: „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Následne si sám odpovedá, keď hovorí: „Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!"

Modlitba dňa

Pane, len tvoj Duch Svätý má kontrolu nad mojimi najvnútornejšími pocitmi. Pomôž mi byť si dnes vedomý Tvojej prítomnosti.

Billy Graham Evangelistic Association