Túžobné očakávanie - 7. apríl

„Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.“ Mt 24:42

Jedného večera sme so ženou ležali v posteli a rozprávali sa o vytrhnutí.  Hovorili sme o tom, aké úžasné to bude, keď sa po nás Pán vráti. Keď Cathe vravela, že by sa to mohlo stať aj počas spánku, napadla mi záludná myšlienka. Potichu som sa zošmykol z postele na podlahu, trochu sa chichotajúc. Povedala: „Pán po nás príde, to bude úžasné, však Greg?... Greg?“ Načiahla sa a ja som tam nebol. Ležal som na zemi a smial som sa.

Je to úsmevný príbeh, ale tragické je, že to bude skutočný scenár pre mnohých. Jeden bude vzatý a druhý zostane. Ježiš povedal: „Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24:40-42).

Čo sa stane s tebou? Si pripravený na Jeho návrat? List Židom 9:28 hovorí: „Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú.“

Tešíš sa na Jeho návrat? Tešiť sa na Kristov príchod znamená žiť v očakávaní tejto udalosti. Znamená to byť pripravený stretnúť sa s Ním. Tiež to znamená, že nebudeš robiť nič, čo by brzdilo tvoj duchovný život. Ak je v tvojom živote niečo, čo by si mal zmeniť, niečo, čo nie je v poriadku pred Bohom, vyzývam ťa, aby si sa tým hneď teraz zaoberal.

https://www.harvest.org

Krista môžeme vidieť jedine v evanjeliu - 6. apríl

„A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho, a v Toho, kto povstane vládnuť nad národmi, budú dúfať národy.“ Rim 15:12

Tento verš nájdeme v Izaiášovi 11:10. V hebrejčine sa píše: „V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.“ Význam tohto verša je jednoznačný: pohania prijmú Krista a podriadia sa mu. No sv. Pavol mierne zmení slová a drží sa starých prekladateľov, ktorí preložili Bibliu do gréčtiny. Význam však ostáva rovnaký. Pod spojením „koreň Izajov“ by sme nemali rozumieť kmeň Izajov (ktorý bol Dávidovým otcom), ako keď maliari maľujú Izajov strom, s mnohými konármi, alebo ako ľudia ospevujú Máriu: „koreň Izajov priniesol“ ... To všetko sú strojené výklady. Kristus samotný, a nikto iný, je tento koreň alebo kmeň, ako daný verš z Izaiáša jednoznačne hovorí, keď tvrdí, že pohania budú dúfať v tento kmeň alebo koreň Izajov, ktorý vládne nad národmi. To však nemôžeme povedať o Izajovi či Márii. Kristus je však pomenovaný „koreň Izajov“, pretože je potomkom Izajovej rodiny skrze Dávida, no zároveň v ňom skončilo telesné narodenie. Skrze utrpenie bol pochovaný v zemi a ukrytý pred svetom ako beztvarý koreň. Z Neho však následne vyrástol nádherný strom kresťanskej cirkvi a rozšíril sa po celom svete. Ak by maľba Izajovho stromu znázorňovala Kristovo utrpenie a z toho plynúce ovocie, potom by to bola vhodná maľba. No keď Pavol hovorí: „povstane vládnuť nad národmi,“ je to ekvivalent k hebrejskému: „ktorý stojí ako koruhva národov“. Kristova vláda sa v dôsledku toho javí ako vláda s duchovnou podstatou. Skrze evanjelium je po celom svete vyvyšovaný ako symbol, zjavný pre ľudí, ktorého sa majú vierou držať. Ľudia ho nemôžu vidieť na vlastné oči, len ako symbol v evanjeliu. A  takisto potom vládne nad ľuďmi ako symbol skrze evanjelium, a nie tým, že je fyzicky prítomný. No keď hovorí, že v Neho budú dúfať národy, neznamená to nič iné ako to, čo hovorí hebrejský text: „pohania ho budú vyhľadávať“. Znamená to, že Ho budú hľadať a pridŕžať sa Ho a vkladať doňho všetku svoju útechu, nádej a oddanosť. Nebudú si žiadať ani túžiť po ničom inom ako po Ňom samotnom. No keď nám latinský preklad Izaiáša 11:10 hovorí: „a slávny bude Jeho príbytok,“ ktorý apoštol vynecháva, je zrejmé, že sv. Hieronym to nepreložil správne, mysliac si, že Izaiáš písal o Kristovom hrobe. Čo tým Izaiáš naozaj myslel, bolo, že jeho odpočinok je slávny, a teda, jeho smrť či umieranie nie je ako umieranie iných ľudí, ktorí získavajú slávu, dokiaľ žijú, ale nič z nej nemajú po svojej smrti. No sláva Izajovho koreňa prvýkrát povstala zo smrti. Lebo až po Jeho smrti prvýkrát povstal k skutočnému životu, sile a cti ako symbol a vládca národov – skutočný Pán nad všetkým, sediaci po pravici Boha.

St. Louisské vyd., 12:50 – 52

Priprav sa na utrpenie - 5. apríl

„Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.“ (1Tim 4: 10)

Náš život má počiatok v utrpení. Životná cesta človeka je poznačená bolesťou a tragédiami, a naše životy končia po boku nepriateľa zvaného smrť. Ten, kto si myslí, že môže uniknúť chápadlám utrpenia a sklamania, jednoducho nemá dostatočnú vedomosť o Biblii, histórii alebo živote. Majstrovský hudobník vie, že slávu a uznanie predchádza utrpenie. Pozná hodiny, dni a mesiace vyčerpávajúceho cvičenia a sebaobetovanie, ktoré stoja za jednou hodinou dokonalého prevedenia, keď je jeho majstrovstvo vyzdvihnuté. Študent vie, že roky štúdia, núdza a sebazaprenie predchádzajú víťazoslávny deň promócií a vyznamenania. Áno, každý sa stretne s mrakmi utrpenia, no Boh hovorí: „Prichádzam k tebe uprostred hustého a tmavého mračna utrpenia.“ Skrze vieru môžeš vidieť Jeho svätú tvár aj uprostred búrky. Boh má vo všetkom utrpení svoj plán a zámer.

Modlitba dňa

Nebeský Otec, pomôž mi pamätať na to, že žiadne moje utrpenie nie je nadarmo. Uč ma cez to viac o Tvojej láske a úteche.

Billy Graham Evangelistic Association

Dokonalý Tvorca mieru - 4. apríl

„Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy?“  1Tes 2:19

Smrť dôkladne rozdeľuje, ale Ježiš Kristus dokonale spája. Veriacich, ktorých rozdelila smrť, Ježiš opäť zjednotí. Pri vytrhnutí cirkvi sa kresťania v oblakoch stretnú nielen s Kristom, ale budú znovu aj so svojimi drahými a priateľmi, ktorí už odišli k Pánu. Nie je úžasné to vedieť?

Ak si stratil blízkeho, ktorý bol veriaci, znovu ho uvidíš. Je v tom veľká útecha pre každého, kto stratil niekoho, koho mal rád. V jednom okamihu sa budeš venovať svojmu životu na zemi a v nasledujúcom sa ocitneš v prítomnosti samého Ježiša Krista a tvojich drahých zosnulých. V 2. kapitole 1. listu Tesalonickým apoštol Pavol prezrádza, že sa stretneme nielen s našimi kresťanskými priateľmi a drahými, ale aj s ľuďmi, ktorí uverili v Ježiša prostredníctvom nášho svedectva. Píše: „Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy?“ (1Tes 2:19)

Z toho sa zdá, že každého z nás v nebi obklopí hlúčik tých, ktorým sme pomohli veriť v Ježiša. Vedz, že Boh dáva rast evanjeliu (viď 1K 3:7) a skrze svoju milosť nám dáva možnosť zúčastniť sa toho úžasného procesu – vidieť ľudí prichádzať k viere. A keď sa dostaneme do neba, budeme môcť vidieť, aký dosah mal náš život.

Nenabáda ťa to, aby si sa začal dvojnásobne snažiť pri osobnej evanjelizácii? Nevedie ťa to k tomu, aby si pre Neho niečo urobil?

https://www.harvest.org

Medzi Božími ľuďmi nie je rozdiel - 3. apríl

Hovorím totiž, že sa Kristus stal služobníkom obrezaných pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia (dané) otcom; a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané.“ Rim 15:8-9

Pavol práve vyhlásil, že každý by mal druhých prijímať v Božej úcte podľa Kristovho príkladu. Eliminoval medzi Božími ľuďmi všetky rozdiely: medzi svätými a hriešnikmi; medzi silnými a slabými, medzi bohatými a chudobnými. Majú totiž jednu vec spoločnú, jedno vlastníctvo v Kristovi, ktorý v nich spôsobuje jedno srdce, jednu odvahu, jednu myseľ, jedny ústa a všetok spoločný majetok či už duchovný, alebo dočasný, bez ohľadu na to, akí sú rozdielni. Pavol to následne upevňuje v mocných veršoch z Písma. Takto eliminuje všetky príčiny nejednoty aj skrze Písmo, a stavia sa medzi Židov a pohanov ako rozhodca a sprostredkovateľ, ako keby chcel povedať: „Vy, Židia, nemôžete odsúdiť pohanov pre to, že s vami nejedia a nepijú podľa vašich tradící; majú totiž rovnakého Krista ako aj vy, ako to v predošlej časti prehlásilo Písmo. Rovnako vy, pohania, nemôžete opovrhovať Židmi, že jedia a pijú podľa svojich tradícií; pretože v Písme im bol zasľúbený ten istý Kristus. A teda, kedže Písmo hovorí o Kristovi pre všetkých a zhromažďuje pod Ním rovnako Židov, ako aj pohanov a keďže mimo Krista nikto nič nemá a v Kristovi má každý úplne všetko – prečo sa chcete hádať, súdiť a deliť medzi sebou namiesto toho, aby ste sa navzájom príjímali v láske, rovnako ako vás prijal Kristus? Koniec-koncov, nikto nemá pred ostatnými výhodu: prečo sa chcete hádať a rozdeľovať pre jedlo, nápoje, oblečenie, deň, miesta, gestá a podobné veci, na ktorých nezáleží, pretože sú to dočasné veci, čo idú mimo Krista, ktorý tieto dôvody nepodporuje?

Dovoľme teda tým, ktorí chcú, byť v týchto záležitostiach slobodní. No ak je niekto slabý vo viere a ešte nie úplne slobodný, znášajte a trpte ho, kým nezosilnie, a myslite na to, že keď tak budete robiť, nič nestratíte, pretože v Kristovi máte všetko.“ „... Kristus sa stal služobníkom obrezaným,“ čo znamená, že židovskému národu bol kazateľom, učiteľom,  apoštolom, Božím poslom. Ježiš totiž nikdy nekázal pohanom; nikdy k nim nebol poslaný, len k Židom. Nebolo to však kvôli ich zásluhám, ale ako sa tu píše: „pre pravdu Božiu.“ O akej pravde hovorí? Boh zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, že Kristus sa narodí z ich potomstva (Gen 22:18; 26:4; 28:14). A teda, aby sa zjavila Božia pravda, Kristus prišiel v súlade so zasľúbením. A tak nachádzame Božiu pravdu: dodržiava svoje zasľúbenia... Toto je dôvod, prečo Židia neobdržali Krista len skrze milosť zasľúbenia, ale tiež skrze Božiu pravdu, že svoje zasľúbenia naplní. No pohania nedostali ani milosť zasľúbenia, ani pravdu naplnenia, ale len čistú, neskrývanú, neočakávanú, prekvapivú milosť, ktorú im Kristus ponúka, bez akéhokoľvek zasľúbenia, bez akejkoľvek povinnosti naplniť Božiu pravdu. No keďže Písmo prehlásilo, že pohania majú prijať Krista bez akéhokoľvek zasľúbenia, bez akéhokoľvek čakania a očakávania, to isté Písmo sa musí aj tu naplniť. Žiadna strana teda nemá prednosť; no Židom je Kristus daný skrze Božie zasľúbenie a pravdu, kým pohanom z čistej neočakávanej milosti... A teda, keďže Kristus je daný spoločne Židom aj pohanom (aj keď z rôznych dôvodov), aj oni by mali byť jednotní, prijímať jeden druhého, znášať druhých bremená, trpieť slabosti ostatných bez akéhokoľvek rozdielu medzi jednotlivými ľuďmi, menami, životnými obdobiami a akýmikoľvek inými možnými rozdielmi.

St. Louisské vyd., 12:45 – 49

Nestrať Ho z očí - 2. apríl

„A keď Ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali Ho.“ (Lk 2:45)

Musíme čeliť skutočnosti, že škriepky presiakli aj do nášho cirkevného života. Je pravda, že z Cirkvi sa momentálne stal cirkevný bojovník. No cirkevný boj by mal byť o zasvätení sa zjavenej pravde a Božej svätosti, a nie o vnútrocirkevnom hašterení a škriepkach. V Lukášovi, druhej kapitole čítame, že Ježiš sa jedného dňa Jozefovi s Máriou stratil. Kde sa im stratil? Na tom najnepravdepodobnejšom mieste na svete – v Chráme. Videl som, ako mnoho ľudí stratilo Ježiša priamo v kostole. Videl som, ako Ho stratili pri hádke o tom, kto bude vedúci spevokolu, kto bude hrať na organe, kto bude starším zboru, alebo kto by mal byť farárom. Áno, aj keď sme kresťania, sme tiež ľudia, a  Ježiš nám ľahko zmizne z očí, dokonca aj priamo v chráme!

Modlitba dňa

Pane, nedovoľ, aby som Ťa v každodenných situáciách života stratil z očí.

Billy Graham Evangelistic Association