Potreba lásky - 1. február

„Udržujte sa v Božej láske…“

(Jud 1:21)

Manžel s manželkou navštívili sirotinec. Dúfali, že si v ňom adoptujú dieťa. V rozhovore s chlapcom, ktorého chceli, mu lákavými slovami hovorili o mnohých veciach, ktoré mu môžu dať. Na ich počudovanie malý chlapec odpovedal: „Ak mi nemáte ponúknuť nič iné okrem dobrého domu, oblečenia, hračiek a iných vecí, ktoré má väčšina detí – radšej by som ostal tu.“ „Čo iné, okrem týchto vecí by si, prosím ťa, chcel?“ Spýtala sa ho žena. „Chcem len niekoho, kto ma bude milovať,“ odvetil malý chlapec. Tu to máme! Dokonca aj malý chlapec vie, že „nie samým chlebom bude človek žiť.“ Naše najhlbšie túžby a želania môžu byť naplnené len obnoveným spoločenstvom s Tým, na koho podobu sme boli stvorení, Bohom.

Modlitba dňa

Vďaka, že ma miluješ, Bože. Vedomie toho ma nikdy neprestane udivovať. Chválim a milujem ťa, môj nebeský Otec.

Billy Graham Evangelistic Association

Trvalý pokoj - 31. január

„Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Lebo On je náš pokoj…“

(Ef 2:13,14)

Nezmyselné povedačky o mieri ho do sveta neprinesú. V škótskom Glasgowe sme mali možnosť vidieť, ako komunisti pochodovali okolo Námestia svätého Gregora s transparentmi, na ktorých stálo: „Naše motto je POKOJ!“ Moje myšlienky zabehli späť do Kórei, kde som videl zmätok a utrpenie, ktoré spôsobili presne tí ľudia, ktorí teraz používajú za svoje motto „pokoj“.  Pokoj je viac ako päť malých bielych písmen namaľovaných na červenom kuse látky, ktorý nesie pochodujúci fanatik v červenom sprievode. Nie je to skončenie nepriateľstiev len tak naoko, chvíľkové zastavenie v horúcej či studenej vojne. Skôr je to niečo pozitívne. Je to špecifický vzťah s Bohom, do ktorého je človek privedený. Je to duchovná realita v ľudskom srdci, ktorá prišla do živého kontaktu s nekonečným Bohom.

Modlitba dňa

Tvoj trvalý pokoj presahuje ľudské sľuby, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

Obnovenie našej existencie - 30. január

„Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.J 3:5

Kristus tu vraví Nikodémovi: „Prišiel čas, že vaša obriezka, zákon i Mojžiš majú pominúť. Lebo doteraz ste čakali na mňa ako na toho, o kom prorokoval Mojžiš a proroci, hovorili vám, aby ste ma počúvali. Teraz, keďže som prišiel, počúvajte mňa a skryte svoje dobré skutky, obrady, obete a ostatnú službu v chráme. Poďte ku mne a dajte sa pokrstiť vodou a Duchom Svätým. Tento krst vám dáva nové narodenie a premieňa vás na nových ľudí, prináša znovuzrodenie a obnovenie vašej existencie. Lebo Duch Svätý do nás vkladá vieru. Touto vierou znovu získavame Boží obraz, ktorý sme stratili v raji. Keď sme pokrstení a veríme, že Kristus za nás zomrel, deň za dňom rastieme vo viere a tiež v ovocí a dobrých skutkoch Ducha Svätého. Ak chcete byť spasení, prijmite moje učenie. Lebo ja mám kázať a Mojžiš má teraz mlčať.“

Nik neverí okrem tých, ktorým to daruje Duch Svätý prostredníctvom zvestovania evanjelia. Lebo Duch Svätý musí zabezpečiť, aby sa kázalo evanjelium. Duch Svätý je tiež pisárom, ktorý ho zapisuje do našich sŕdc, takže ja verím a hovorím: Verím v Ježiša Krista. Teda službou Ducha Svätého je toto: nové narodenie. On ho učí aj zapisuje. Tí, ktorí veria v Krista – že sa narodil, zomrel za nás a bol pochovaný, a tiež že vstal z mŕtvych –, tí sa narodili znovu a nanovo.

Ak zotrvávaš v tejto viere, potom je prítomný Duch Svätý a krstí ťa, posilňuje a prehlbuje tvoju vieru a dáva do srdca nové zmýšľanie. On v tebe tiež prebúdza nové sväté myšlienky a pocity, takže začínaš milovať Boha a prestávaš sa zaoberať všetkým bezbožným a bezvýhradne konáš, čo chce od teba Boh, miluješ blížneho a vyhýbaš sa hnevu, nenávisti a závisti. Také sú skutky tých, ktorí sa najprv znovu narodili, a to skrze krst, kde je Duch Svätý prítomný a kde tvorí nového človeka. Len čo sa človek znovu narodí, nový človek začne používať všetky šaty, jedlo a nápoje – a kresťan hovorí: „Ak nechceš nosiť náboženské šaty, nos jednoduchý odev. Ak nechceš mať sivé rúcho, daj si červené. Nezáleží na tom, ako sa obliekaš, rovnako ako nie je dôležité, či si muž alebo žena. Lebo nič z toho nespôsobí, že sa znovu narodíš, namiesto toho to, že verím v Krista, ktorý za mňa zomrel, spôsobuje, že sa zrodím nanovo. Viem to z Božieho slova skrze Ducha Svätého a tiež z krstu. Prečo by som mal k tomu nosiť náboženské rúcho?

Kresťanovi sú  tieto veci okolo obradov nanič. Najdôležitejšie je byť pokrstený Duchom Svätým a cez Neho získať vieru – toto vedie k novému narodeniu. Potom slúžim Bohu prvými troma prikázaniami. Následne podľa ostatných prikázaní desatora spravujem svoj úrad, povolanie a vlastníctvo, milujem blížnych a pokojne nažívam so svojou ženou. Ak sa potom objaví kríž, znášam ho ochotne, idem na kázeň, kde počujem Krista, môjho biskupa, a nepotrebujem utekať do Ríma či putovať k sv. Jakubovi – to bude iná kázeň, ako sa staneme novým človekom a ako potom, ako noví ľudia, aj konáme dobré skutky. A toto je hlavná časť nášho kresťanského učenia, aby ľudia vedeli, ako sa majú znovu narodiť skrze vodu a Ducha Svätého, nie tým, že nosia túto alebo tamtú časť náboženského odevu. Lebo nábožný odev len zakrýva starého ničomníka v nás a nepremieňa nás na nových ľudí. Ale Nikodém ničomu z toho nerozumie.

St. Louis ed., 7:1861-1863.

Zmysel života - 29. január

„Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ (Zjav 4:11)

Jeden zo základných rozdielov medzi ľuďmi a zvieratami je, že zvieratá neuctievajú, zatiaľ čo ľudia áno. Prečo? Lebo Boh takýmto spôsobom stvoril iba ľudí. Biblia hovorí, že do našich sŕdc vložil večnosť. Tušíme, že existuje niečo viac, a to nás vedie k uctievaniu.

Niektorí ľudia porozumeli, že sme stvorení, aby sme poznali a uctievali Boha, nášho Stvoriteľa. Napriek tomu mnohí z nás Pána neuctievajú, a tak prichádzame o to, čo pre nás Boh pripravil. V Zjavení Jána 4:11 čítame: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ V záhrade v Edene žil Adam v dokonalom raji. Boh mu dal spoločnosť, aby sa oň mal s kým deliť. Adam mal prechádzať záhradou a objavovať, čo Boh stvoril. Z príbehu v 1. knihe Mojžišovej by sa mohlo zdať, že Adam a Boh mali každý deň dohodnuté stretnutie. Pán k nemu v pokoji prichádzal a spoločne sa zhovárali.

Zvyšok príbehu už poznáte. Adama a Evu pokúšalo zakázané ovocie a napokon ho zjedli. Ako dôsledok prišiel na svet hriech. Keď neskôr prichádza do záhrady Pán, volá: „Adam, kde si?“

Istým spôsobom sa dnes pýta to isté nás: „Kde si? Túžim po vzťahu s tebou. Chcem, aby si objavil dôvod, prečo som ťa stvoril.“

Boh nás postavil na túto zem, aby sme Ho uctievali. Stvoril nás pre svoju radosť. Hlavným zmyslom života je poznať, uctievať a oslavovať Boha, ktorý nás stvoril.

https://www.harvest.org

Vidiac svoju potrebu - 28. január

„Len blázon by si povedal: Boh neexistuje. A prečo to hovorí? Lebo jeho srdce je skazené, jeho skutky nečisté a zlé. Jeho život rozkladá hriech.“

(Ž 53:1, preklad z anglického originálu The Living Bible)

Žijeme ako malý mravec na miniatúrnom zrnku prachu vonku vo vesmíre. Dostaneme doktorský titul, dôležito vykročíme na pódium a vyhlásime: „Nuž, neviem, či Boh existuje, alebo nie.“ A dokonca sa nevieme ani ovládať. Nevieme zabrániť tomu, aby sme sa nepresviedčali o nepravosti takejto myšlienky. Nevieme zabrániť výrobe jadrových zbraní, ktoré by mohli zničiť svet. Nevieme zabrániť vzájomnej nenávisti, bojovaniu a zabíjaniu. Neviememe zabrániť vzájomnému okrádaniu. Nevieme zabrániť umieraniu, pretože všetci raz zomrieme. Niet divu, že Biblia hovorí: „Blázon vo svojom srdci hovorí, niet Boha,“ pretože človek, ktorý popiera existenciu Boha, je blázon.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, pomôž mi žiť tak, že keď budem hovoriť iným o Tvojej existencii, budú naklonení priznať, že existuješ a prijať Ťa.

Billy Graham Evangelistic Association

Aby ste vedeli - 27. január

Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky. (1J 2,17)

Ak sa niekto zameria na svet, svet ho čoskoro ovládne a bude viesť a formovať svojím rozmýšľaním. Keď naše sebecké túžby dostanú možnosť rozvíjať sa, vedie to k životu, v ktorom sa všetko točí okolo nás. Ovocím takého života je, že sa odvraciam od Boha, aby som dosiahol všetky svoje sebecké plány. Je zjavné, že každý, kto si zvolí takú cestu, nemiluje Boha.

Človek zo sveta by mal mať jasno v tom, že ho čaká ten istý osud ako svet, ktorý je Božím nepriateľom. Takýto človek je už mŕtvy. Veriacim do Korintu Pavol píše: „Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ (1Kor 6,9-11)

Spása sa netýka len nádeje a večného života v budúcnosti. Spása prináša zmenu už tu a teraz. Ježiš pomáhal ľuďom porozumieť, ako vyzerá skutočná duchovnosť. Veď ako Luther hovorí: „Kristus nás nielen vykúpil z viny hriechu, On nás v pravde vykúpil aj z jeho moci.“

Pavol píše: „Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.“ (R 6,11-13)

Byť Ježišovým učeníkom znamená prejsť úzkou bránou, ktorá vedie do života, a potom krok za krokom pokračovať cestou, ktorá je úzka. Človek nenájde Božiu cestu, keď bude pritakávať väčšine. Väčšina je na ceste do zatratenia.

Či rozprávame o širokej alebo úzkej ceste, nejde o to, ktorá je aká pekná a rovná, ale o to, kde končia. Ježišovo kázanie, všetko, čo robil, všetko, čo o Ňom hovorí evanjelium, koliduje s naším chápaním seba a Boha. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

Naše hodnotenie života, okamihov a večnosti musí riadiť Boh, Jeho Slovo, Jeho Duch, nie svet. Ide tu o dva rozdielne spôsoby žitia. Neexistuje tretia alternatíva. Buď žiješ pre Boha, alebo pre svet.

V deň súdu rozdelí Boh ľudí na svoje deti a deti sveta, preto by si mal prijať možnosť obrátiť sa k Ježišovi. Vyznaj svoj hriech. Upri pohľad na svet večnosti a pamätaj, že údelom človeka je raz zomrieť a potom príde súd.

Apoštoli dostali od Boha úlohu sprostredkovať Božie zjavenie. Ja verím v Ježiša, o ktorom oni svedčia. A verím a viem, že ich svedectvo je pravdivé. Drahý priateľ, ide tu o večný život. Nedovoľ svetu alebo diablovi, aby ti pokrivili obraz o Bohu. Veď pravdivý Boží obraz je takýto: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. (Ž 103,8)

Čítaj Bibliu a dovoľ Bohu, aby ti svojím slovom a svojím Svätým Duchom zjavil nádej spásy, ktorú vo svojej milosti ponúka.

Neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. (Ef 1,16-19)


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii