Ľudská prirodzenosť sa nemení - 21. november

„Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1:29)

Keď Kristus visel na kríži, hriech dosiahol vrchol. Najhorší prejav hriechu sa udial práve na Kalvárii. Hriech nikdy nebol černejší ani strašnejší. Na kríži vidíme obnažené ľudské srdce so všetkou svojou skazenosťou. Niektorí vravia, že ľudia sa odvtedy zlepšili. Myslia si, že ak by sa Kristus vrátil dnes, nik by Ho neukrižoval. Vraj by sme Ho veľkolepo privítali. Kristus sa k nám v skutočnosti vracia každý deň – v Biblii, ktorú nečítame, v kostoloch, do ktorých nechodíme, v potrebách ľudí, ktoré ignorujeme. Som presvedčený, že keby sa Kristus dnes vrátil, ukrižovali by sme Ho ešte skôr, ako to urobili ľudia pred 2 000 rokmi. Hriech sa nikdy nepolepší. Ľudská prirodzenosť sa nemení.

Modlitba dňa

Otče, vezmi moje myšlienky a skutky, ktoré nanovo kladú Ježiša na kríž.

Billy Graham Evangelistic Association

Takmer kresťan - 20. november

„I povedal Agripa Pavlovi: Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana.“ (Sk 26:28)

Slovo takmer je veľmi zaujímavé. Niekedy ho používame, keď chceme oddialiť niečo, na čo ešte nie sme pripravení. Je to slovo, ktoré sa nám zároveň spája s prokrastináciou. Napríklad keď k nám v reštaurácii príde čašníčka a pýta sa: „Už ste si vybrali?“

No my stále prezeráme menu, a tak odpovieme: „Ehm, takmer.“

Alebo keď sa manželia vyberú na spoločnú večeru a manžel už v chodbe čaká svoju manželku. „Už si nachystaná?“

A ona odpovedá: „Takmer.“

Potom sú však aj slová, s ktorými sa slovo takmer nikdy nespája. Neexistuje takmer tehotná žena ani takmer víťaz, a ani takmer kresťan. Žena buď je tehotná, alebo nie je. Buď si vyhral, alebo prehral. Buď si kresťan, alebo nie si.

Možno si na dobrej ceste k tomu, aby si sa stal kresťanom. Možno skúmaš Ježišove výroky. No buď veríš, alebo neveríš.

V Skutkoch, v kapitole 26 čítame o mužovi, ktorý sa volal Agripa. Ja ho nazývam „takmer kresťan“. Prečo? Pretože keď mu Pavol zvestoval evanjelium, povedal: „Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana.“ (Sk 26:28)

Bezmála. Takmer. Bol blízko, ale nie dosť blízko. Očividne sa ho Pavlovo mocné a presvedčivé svedectvo evanjelia dotklo, no potom sa otočil a utiekol od neho preč. Bol takmer kresťanom.

Len Boh Ti môže zjaviť tvoju potrebu Krista, ale len Ty v Neho môžeš uveriť a začať Mu dôverovať. Boh to za Teba neurobí, pretože Ti dal slobodnú vôľu. Závisí len od Teba, či odpovieš a rozhodneš sa nasledovať Ježiša Krista.

https://www.harvest.org

V čom je kresťanstvo odlišné? - 19. november

„Niet Ho tu, ale vstal.“ Lk 24:6

Je niečo, čo odlišuje kresťanstvo od všetkých ostatných náboženstiev sveta. Kresťanstvo neprináša len pravdu o vykúpení skrze smrť nášho Spasiteľa, ktorý bol ukrižovaný za naše hriechy, ale zároveň hovorí o tom, že Kristus vstal z mŕtvych. Jedine kresťanská viera prehlasuje, že vodca zomrel, vstal z mŕtvych a teraz žije. Na mnohých náhrobných kameňoch čítame: „Tu odpočíva...“ avšak Kristov hrob zdobia slová „Niet Ho tu.“ Kresťania nenavštevujú žiadne posvätné pohrebiská, neuctievajú žiadne prašné pozostatky, ani nekonajú pobožnosti v hrobkách. Na zemi žilo a žije mnoho skvelých ľudí, mnohí už len v spomienkach tých, ktorí ich poznali, ale iba jeden Muž, Ježiš Kristus, porazil smrť a bude žiť naveky.

Modlitba dňa

Tvoje zmŕtvychvstanie mi neustále prináša radosť, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Jakub alebo Pavol - 18. november

Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná? (Jk 2,20)

Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. (R 3,28)

Keď tieto dva biblické verše vytrhneme z kontextu, tak sa môže zdať, že si odporujú. Keď ale čítame Pavlov a Jakubov list vo svetle celého svedectva Biblie, tak vidíme, že u Jakuba nie sú témou skutky, ale viera. Podobne ako u Pavla.

Pavol sa pozerá na základ viery a Jakub na jej dôsledky. Obidvaja hovoria veľa o viere a skutkoch a dávajú nám dvojakú perspektívu na ospravedlnenie z viery. Túto dvojakú perspektívu nachádzame zreteľne všade aj u Pavla, keď pozorne čítame.

Pozrime sa teda na tieto dve veci, ktoré sú životne dôležité pre život viery. Dve veci, ktoré nie je možné oddeliť: viera a skutky.

Viera je základom spasenia – na to sa zameriava Pavol.

Skutky sú ovocím viery – na to sa zameriava Jakub.

Keby sme chceli oddeliť tieto dve veci od seba, bolo by to akoby sme sa hádali, či ide vlak po ľavej koľajnici, alebo po pravej. Keď je niekde položená len jedna koľajnica, vieme s istotou povedať, že vlak nepríde. Vlak závisí na tom, že sú koľajnice dve a idú paralelne vedľa seba.

Keď Pavol v Liste Rímskym hovorí, že skutky nespasia človeka, myslí tým na skutky ako na cestu spásy. Skutky zákona. Keď Jakub hovorí o tom, že skutky sú dôležité, rozpráva o skutkoch ako o ovocí viery, nie ako o skutkoch zákona. Ale povie niekto: „Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“ (Jak 2,18)

Pre Jakuba je evanjelium dôležité! Tu však rozpráva o ovocí viery. Keď niekto hovorí, že Jakub odporuje Pavlovmu učeniu o ospravedlnení z viery, tak nepochopil ani Jakuba, ani Pavla. Témou Jakuba je kresťanská etika, nie doktríny. Vedie nás k praktickým dôsledkom viery. Robí tak na základe viery. Viera je hlavnou témou aj u Jakuba. Náš pohľad zameriava na ovocie, ktoré prináša viera, ak je živá a nie len vedomosť o Bohu.

Rozpráva o dobrých skutkoch, ktoré viera produkuje. Ježiš hovorí: „Každý strom zaiste poznať po ovocí...“ (Lk 6,44)

Niektorí teológovia nemajú radi Jakubov list a hovoria, že je veľmi ovplyvnený jeho židovskými koreňmi. Určite je to pravda, to nie je nič negatívne. Ale takto hovoria tí, ktorí zabúdajú na naše duchovné korene. Ježiš hovorí: „Vy vzývate, čo nepoznáte; my vzývame, čo poznáme; lebo spasenie je zo Židov...“ (J 4,22)

Jakub nezvestuje židovstvo! Nepopiera ale ani duchovné korene, ktoré má, ktoré máme aj my, čo veríme v Ježiša Biblie. Jakub nám vysvetľuje, že viera v Boha a život s Bohom, je niečo viac ako teória. Pánov opätovný príchod je inšpiráciou k listu. Vyzýva nás, aby sme boli trpezliví, kým čakáme na veľký Pánov deň.

Jakubov list je dôležitý pre všetkých Ježišových nasledovníkov, vo všetkých kultúrach a časoch. Zvlášť v posledných časoch, kedy mnohí považujú za pravdu, že Ježiš je Spasiteľom sveta, ale Jeho slová vo svojom živote nepraktizujú.

Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná? (Jak 2,20)

Reformátor Luther povedal: „Mŕtva viera je taká viera, ktorá si bez skutočného obrátenia a polepšenia prisvojuje potešenie Božích zasľúbení milosti.“

Ježiš hovorí: „Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem.“ (J 15,14)

Je zjavné, že Ježiš mieni, že viera prináša konkrétne dôsledky do nášho života. Nie je to otázka toho, či sme aktívni, alebo nie. Je to o tom, čo nás poháňa ku konaniu. Aký zdroj leží v pozadí nášho života? Viac ide o to, čo nás poháňa, než o výsledok a do toho Božie slovo hovorí jasne. Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. (Jak 1,22)


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Naša dokonalá budúcnosť - 17. november

„Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.“ (Heb 13:14)

Máme tendenciu uvažovať o zemi ako o niečom skutočnom a o nebi ako o niečom surreálnom, čo sa vymyká realite. V skutočnosti je to však naopak. Nebo je skutočné. Všetko, čo mu predchádza, je len letmý pohľad na to, čo ešte len príde. Zem je slabý odvar neba, nie naopak.

Aj keď žiješ radostným a šťastným životom, v nebi to bude ešte lepšie. Možno máš teraz všetko, čo si si kedy prial, možno dokonca viac, ako si si prial, ale nebo sa bude vymykať aj tvojim najdivokejším snom.

Nebo je skutočné, zem je len kópiou. V Liste Hebrejom sa píše: „Konajú bohoslužbu v tom, čo je obrazom a tieňom nebeských vecí...“ (Heb 8:5)

C. S. Lewis napísal, že vzťah medzi nebeskými vrchmi a údoliami a pozemskými vrchmi a údoliami nie je vzťah kópie a originálu, ani vzťah náhrady a pôvodiny, skôr by sme to mohli prirovnať k rastlinám – zem je ako koreň a nebo ako kvet. Zem je ako uhlie a nebo ako diamant.

Môj priateľ a spisovateľ Randy Alcorn raz poznamenal, že naším problémom je tendencia najprv uvažovať o zemi a od nej si odvodzovať, aké je nebo, hoci by sme mali začínať nebom a od neho si odvodiť, aká je zem.

Nebo je jednoducho dokonalé, náš večný príbytok. Zem je len kópia, náš dočasný príbytok. Nebo je tá najlepšia budúcnosť a nádej pre kresťanov. Nechcem tým samozrejme povedať, že život na zemi je nanič. Život môže byť nádherný. Možno dnes prechádzaš niečím ťažkým a zajtra sa to zmení na dobré. Na zemi zažívame mnoho krásnych a radostných okamihov. No dokonalá radosť príde až vtedy, keď sa stretneme s Pánom v nebi. Nemali by sme na to zabúdať.

https://www.harvest.org

Poznávaj Bibliu - 16. november

Poznanie Biblie je kľúčom k plnohodnotnému a zmysluplnému životu. Slová tejto Knihy majú moc dopĺňať chýbajúce kúsky, stavať mosty nad priepasťami a navrátiť žiarivosť vyblednutým farbám nášho života. Nauč sa hľadať riešenia svojich problémov v Biblii. Na jej stránkach nájdeš správnu odpoveď. Čo je však najdôležitejšie, Biblia nám zjavuje, aký je Boh. Filozofi už stáročia bojujú s otázkou Najvyššej bytosti. Kto to je? Alebo čo to je? Kde je? Ak niekto taký existuje, zaujíma sa o mňa? Ak áno, môžem ho spoznať? Na tieto a milióny ďalších otázok odpovedá Svätá kniha, ktorú nazývame Bibliou.

Modlitba dňa

Čítať Tvoje Slovo a lepšie Ťa v ňom spoznávať je naozaj úžasné, môj Pán a Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association