Tvoje skutočné „ja“ - 26. marec

Veď On vie, ako sme utvorení...“ Ž 103:14

Bolo nesmierne dôležité, že v čase, keď naši prví astronauti trénovali pred letmi na Mesiac, požadovalo sa od nich, aby na otázku: „Kto si?“ poskytli dvadsať odpovedí. Sprav si aj ty rovnaký test. Potom ako spíšeš svoj zoznam a dôjdu ti odpovede, opýtaj sa sám seba, či si na otázku skutočne odpovedal. Naozaj vieš, kto si? Vedci sa zhodujú, že naše zúfalé hľadanie vedie ľudstvo k tomu, aby hľadalo hrdinov a imitovalo druhých, aby „na seba prilepili kúsky druhých.“ Milujeme sa tak, ako by to spravil nejaký herec. Golf hráme štýlom Jacka Nicklausa. Časť tohto procesu je prirodzená, veď imitovaním druhých sa učíme. Smutné však je, že človek, ktorého zostrojujeme, nie je ozajstný. „Kto som?“ voláš, pokým sa túlaš po svete a hľadáš seba samého. Zamysli sa nad týmto: tvoje „ja“ má tri časti. Jednou z nich je človek, o ktorom si myslíš, že si. Druhou je človek, za ktorého ťa považujú druhí. A treťou je človek, o ktorom Boh vie, že si, a kým môžeš byť v Kristovi.

Modlitba dňa

Pane, pomôž mi prelomiť masku a spoznať sa tak, ako ma poznáš Ty.

Billy Graham Evangelistic Association

Výška a hĺbka - 25. marec

... aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka. (Ef 3,17-18)

Ďalšou dimenziou v živote viery je výška. Pán skrze proroka Izaiáša hovorí: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov - ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.“ (Iz 55,8-9)

Výška! Je obrovský výškový rozdiel medzi našimi myšlienkami, našimi cestami a Pánovými myšlienkami. Hovoríme o výške, ktorá je nekonečne vyššia, než dolet najmodernejších rakiet. Ako je nebo nad zemou, o toľko vyššie sú Božie cesty v porovnaní s našimi. Niekto raz povedal: „Pokúšať sa pochopiť Boha, je ako pokúšať sa preliať Stredozemné more do pohára.“

Nejde o to, že by Stredozemné more neexistovalo, problémom je veľkosť pohára. Keby sme menej času trávili tým, že chceme Boha pochopiť a vysvetliť a viac času tým, že Mu chceme načúvať a prispôsobiť svoje životy tomu, čo hovorí, rozumeli by sme viac výške vo zvesti milosti, ktorou je evanjelium. Pavol sa modlí, aby sme spolu so svätými vedeli vystihnúť, aká výška v tom všetkom spočíva. Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho. (J 7,38-39)

Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. (Kol 3,1-2)

Nech Boh uzdraví naše oči viery, aby sme pohľad pozdvihli ponad zem, ponad tmavé mraky, hore k Nemu, ktorý premohol svet a je Svetlom sveta.

Náš duchovný život však musí mať aj hĺbku, aby sme neboli povrchní.

Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mliekom som vás kŕmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní... (1K 3,1-3)

Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. (Iz 45,3)

Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. (Pr 2,1-5)

Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. (Ef 5,15-17)

Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen. (Ef 3,14-21)

Dal skrze svojho Ducha... – toto nie je požiadavka, ale pomoc tým, ktorí si nevedia pomôcť. Moc, ktorá sa nedá získať tým, že človek v úsilí zaprie seba samého, alebo sa o to bude snažiť. Človek ju dostáva vtedy, keď padá pred Krista a otvára sa všetkému, čo On dáva.

Keď sa bohatstvo, radosť a pokoj, ktoré sú skryté v Kristovej láske, naozaj dostanú do našich sŕdc, vtedy budeme naplnení všetkou Božou plnosťou. Keď si konečne uvedomíme, že je to dar, za ktorý už Kristus zaplatil, budeme otvorení prijať tento daru. Lebo už poznáme Kristovu lásku.

Používaním Božieho slova a jeho praktizovaním až potiaľ, pokiaľ chápeme, rastieme v milosti a poznaní. Keď sa nám bezhraničná Božia milosť zjaví v celej šírke, dĺžke, výške a hĺbke, bude v nás pôsobiť Jeho moc.

Vtedy bude zákon viery, evanjelium o celom Kristovom diele zjavené nášmu srdcu. A tak už nežiješ viac ty sám, ale Kristus žije v tebe. To je život viery v hĺbke! To je život viery v milosti!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Najväčšia výsada - 24. marec

A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“ Iz 6:8

Najvýznamnejším dňom v mojom živote bol deň, keď som prijal Ježiša Krista ako môjho Spasiteľa a Pána. Ten deň zmenil smer môjho života.

Keď som začal chodiť do kostola, bol to pre mňa úplne nový svet. Nič som nevedel o Biblii ani o cirkvi ako takej. Nepoznal som spôsob, akým kresťania premýšľali a usudzovali. No chcel som sa o Pánovi dozvedieť viac. A čo bolo najdôležitejšie, chcel som mať s Bohom vzťah. Nevedel som sa Ho nabažiť.

Mal som priateľa Grega, ktorého som poznal už od základnej školy. Pamätám si, ako som mu po tom ako som sa stal kresťanom, povedal: „Greg, viem, že sa bojíš, že sa zo mňa stane fanatik. No chcem, aby si vedel, že nikdy nebudem jeden z tých kresťanov, ktorí so sebou nosia Biblie, majú na krku krížik a chodia rozprávať o Bohu ľuďom na uliciach a hovoria veci ako: ,Chvála Bohu.‘ Nebudem taký, sľubujem.“ Myslím, že som ho upokojil.

O dva týždne neskôr som naňho narazil na Newportskej pláži. Za tento krátky čas som už vyšiel na ulice a hovoril ľuďom o Pánovi. V ruke som mal Bibliu, na krku zavesený krížik a predtým ako som sa nazdal, som hovoril: „Chvála Bohu!“ Greg pozrel na mňa, ja som pozrel naňho a obaja sme vybuchli smiechom.

Boh ma menil a ja som chcel správou evanjelia zasiahnuť ostatných ľudí. Chcel som, aby ma Boh použil. A udivuje ma, že Stvoriteľ vesmíru, všemohúci Boh, chce pracovať v mojom živote.

To, že nás chce Boh použiť, je tá najväčšia výsada, akú si vieme predstaviť.

https://www.harvest.org

Bez evanjelia nemôžeme chváliť Boha - 23. marec

A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.“ Rim 15:5-6

Jedinou dobrou vecou, ktorú môžeme pre Boha spraviť, je chváliť Ho a ďakovať mu. Je to tiež jediný pravý prejav chvály Bohu, ako sám hovorí v Žalme 50:23: „Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.“ Všetko ostatné od Neho dostávame na to, aby sme mu mohli obetovať chválu. A pokiaľ sa ti predkladá iný spôsob chvály Boha, vedz, že je to omyl a podvod. Napríklad, v tomto období svet šalie a predbieha sa v zasväcovaní domov, kostolov a kláštorov na Božiu chválu; rovnako ako zlaté a hodvábne odevy; strieborné nádoby a obrazy; zvony a organy; sviečky a lampáše – všetky tieto predmety by mali byť použité na pomoc blížnemu, no ľudia ich chcú darovať Bohu. Navyše, v kostoloch mrmlú a kvília dňom i nocou, zatiaľ čo Božia chvála a úcta ticho spočívajú na celom svete, pretože nie sú pripútané ku konkrétnemu miestu alebo osobe... Oslava Boha zahŕňa slobodnú chválu za stolom, v izbe, v pivnici, v podkroví, v dome, na poli, na akomkoľvek mieste, kedykoľvek a v  kohokoľvek podaní...

No ako sa medzi nami môže stať chvála a vďaka Bohu skutočnou oslavou Boha, ak Ho nemilujeme a neprijímame Jeho dary? A ako Ho máme milovať, ak Ho nepoznáme a nepoznáme ani Jeho dary? A ako máme poznať Jeho dary, ak sa o nich nevyučuje a evanjelium ostáva zabudnuté pod kostolnými lavicami? Tam kde totiž nie je evanjelium, nie je možné poznať Boha. Z toho vyplýva, že nie je možné, aby sa tam nachádzala Božia láska. A z toho ďalej vyplýva, že nie je možné, aby sa tam nachádzala Božia chvála... Pavol hovorí, že oslava Boha by mala byť jednotná a jednohlasná. To nastane, keď sme jednomyseľní a uvedomíme si, že sme si navzájom rovní a v Kristovi sme dostali rovnaké dary, aby nikto nikým nepohŕdal a aby nešiel každý svojím vlastným smerom. Pýtate sa, ako sa to môže stať? Takto: každý, kto je mimo Krista, je zatratený; každý potrebuje Krista rovnako. No keď sa obrátime, každý z nás príjme rovnaký krst, rovnakú Večeru Pánovu, rovnakú vieru, rovnakého Krista, rovnakého Ducha, rovnaké evanjelium – v skratke, rovnakého Boha. Nebeský chlieb je rozdelený pre každého rovnako, tak isto ako tomu bolo na púšti... Môže sa stať, že jeden kresťan príde k lepšiemu pochopeniu Krista ako iný. Môže sa tiež stať, že niekto bude Krista milovať viac, alebo bude mať silnejšiu vieru. No to neznamená, že má viac ako ten druhý. Kristus je ten istý vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú spásy. Preto je naozaj Kristus. Keďže sú teda dary spoločné pre slabých aj zdravých vo viere, pre silných aj pre tých, čo trpia v živote nedostatkom, nikto by nemal druhého považovať za menejcenného, ale v jednote prijať ostatných a jednomyseľne chváliť Boha tak, aby chvála vyznela, ako keby pochádzala z jedného srdca a jedných úst. Keďže každý chváli Boha za to isté, tak každý má v srdci a na perách rovnakú vec.

Každý totiž pozná Krista a chváli za to Boha, a tiež za to, čo od Krista prijali, ako už bolo spomenuté (Ž 72:15): "Modlitbu Mu budú neustále predkladať."

St. Louisské vyd., 12:39 – 42

Radosť z poznania - 22. marec

Blahoslavený..., ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu.“ Ž 146:5

Blahoslavený je ten, kto pozná tajomstvo prichádzania za Bohom v každodennej modlitbe. Pätnásť minút osamote s Bohom každé ráno ešte predtým ako vykročíš do nového dňa, môže zmeniť okolnosti a pohnúť vrchmi! No všetka táto radosť a všetky bezhraničné benefity, ktoré sa vylievajú z nebeskej studnice, sú podmienené naším vzťahom s Bohom. Podmienkou k tomu, aby sme boli Jeho deťmi, je absolútna závislosť a úplné podvolenie sa. Len Jeho deti majú právo dostať veci, ktoré prinášajú šťastie; a na to, aby sme sa stali Jeho deťmi, sa musíme vzdať svojej vôle v prospech Jeho vôle. Človek Boha nespoznáva cez skutky – spoznáva Ho vierou, skrze milosť. K šťastiu a nebu sa nemôžeš prepracovať skutkami, nedostaneš sa tam moralizovaním, nedostaneš sa tam reformami, nedá sa kúpiť. Prichádza ako Boží dar skrze Krista.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, nebeský Otec, za dar radosti, ktorá prichádza z poznania Tvojho Syna, Ježiša Krista. 

 Billy Graham Evangelistic Association

Ty a ja navždy - 21. marec

Túžite poznať Boha spôsobom, ktorý prevyšuje váš rozum, to hlboké poznanie, ktoré pochádza jedine zo skúsenosti. Deje sa to, len keď ste na Jeho misii. Jeho láska a moc cez vás prúdia k iným, kým hľadáte spôsoby, ako ich priviesť do Jeho kráľovstva. Neexistuje nič podobné, ani iný spôsob, ako to získať.

Čím ste starší, tým skôr vás môže prepadnúť panika. Obzriete sa späť a vidíte, ako zriedkavo ste zažívali Boha a ako málo ste spravili pre Jeho kráľovstvo. Spôsobí to, že sa zdráhate prísť pred Neho, lebo viete, že ste míňali čas a peniaze na seba. Videl som, ako ľudia prišli k tomuto ohromujúcemu poznaniu a boli z toho skľúčení a paralyzovaní. Boh to nechce. On chce generáciu starších ľudí, ktorí sú ochotní zmeniť sa, aj keď im budú hovoriť, že sa to nedá. Mladšia generácia potrebuje príklad starších mužov a žien ochotných činiť pokánie, ochotných priznať si, že uprednostnili sebecký život, než aby žili pre kráľovstvo, ktorí túžia zmeniť svoje spôsoby a odteraz už žiť pre večnosť, odhodlaných varovať mladšiu generáciu, aby neopakovala ich chyby.

Malo by to fungovať tak, že čím ste starší, tým máte viac nadšenia. Mali by ste byť schopní pozrieť sa späť na svoj život a vedieť, že ste splnili to, na čo ste prišli na svet. Presne to bol Ježiš schopný povedať: „Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať.“ (J 17:4)

Pavol musel byť celý nadšený, keď Timoteovi písal nasledujúce slová. Viete si predstaviť, že by ste jedného dňa mohli povedať:

„Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu. Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:5 – 8)

Hovoril mladému Timoteovi, aby sa stále zameriaval na misiu bez ohľadu na to, aké to bude bolestivé. Pavol ho ako starší muž uisťuje, že to stojí za to, pretože jedného dňa môže byť Timotej v rovnakej pozícii, v akej je on. Pavlov život sa chýlil k záveru a vedel, že už dokončil beh. Urobil, čo mal na svete urobiť, a mieril do neba, aby si tam vyzdvihol svoju odmenu.

Skúste si predstaviť, aké by bolo byť v tom momente v Pavlovej koži. Nechajte to nadšenie vsiaknuť. Pavol verne nasledoval Krista aj napriek zlému začiatku (1Tim 1:12 – 16). Naplnil svoju misiu na zemi napriek bitkám, väzeniu a pokušeniam. Teraz sa blíži k smrti a očakáva svoju odmenu. Kto so zdravým rozumom by si nechcel vymeniť miesto s Pavlom v tomto bode? Môcť na konci života prehlásiť niečo také – čo viac by ste mohli chcieť? Smeruje váš život k takému záveru?


Ukážka z knihy od Francisa a Lisy Chan: Ty a ja navždy, manželstvo vo svetle večnosti. V rámci špeciálnej akcie ponúka stránka chcemviac.com túto knihu v elektronickej podobe na obmedzený čas (do 8.apríla) zadarmo na stiahnutie.