Pravý kresťanský pôst - 15. november

„A keď sa postíte, nebuďte jako tí pokrytci zamračení, lebo znetvarujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa postia. Ameň vám hovorím, že už majú svoju odplatu. Ale ty, keď sa postíš, pomaž svoju hlavu a svoju tvár umy, aby nebolo viditeľné ľuďom, že sa postíš, ale tvojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne.“ Mt 6:16-18 (preklad prof. Roháček)

Tak ako pokarhal ich dávanie almužny a modlitby, tak karhá aj ich pôst. Lebo to sú skutočne tri dobré skutky, ktoré zahŕňajú všetky ostatné dobré skutky: prvý, dávanie almužien, zahŕňa všetky skutky smerom k blížnemu. Druhý, modlitba, je vziať všetky možné potreby – spoločné, aj svoje vlastné – a predložiť ich Bohu. Tretí, pôst, je o premáhaní tela... Kristus týmito slovami nechce odmietnuť pôst ako taký, ani dovoliť, aby sa ním pohŕdalo, práve tak ako neodmieta dávanie almužien a modlitbu. Skôr potvrdzuje dávanie a modlitbu a učí, ako ich správne konať. Tak chce napraviť aj pôst, aby sa robil správne a so správnym postojom, ako sa má dobrý skutok konať... Sú dva druhy pôstu, ktoré sú dobré a hodné chvály. Jeden by sme mohli nazvať svetský alebo občiansky pôst nariadený úradmi, ako všetky ostatné rozkazy či nariadenia vlády nie je vyžadovaný ako dobrý skutok a služba Bohu. Lebo ja by som rád videl, a som pripravený poradiť a pomôcť k tomu, aby vládca alebo knieža vyhlásil zákonom jeden alebo dva dni v týždni, kedy sa nemá jesť alebo predávať mäso... Tiež by som rád videl, že nariadia ľudu, aby sa večer zdržiavali jedla a pitia, raz do týždňa alebo ako uznajú za dobré... Ale toto by mala byť občianska poslušnosť, podriadenosť vláde. Okrem takéhoto pôstu by mal byť spoločný duchovný pôst, ktorý by sme my kresťania mali zachovávať. A bolo by dobré, ak by sme dodržiavali takýto pôst niekoľko dní pred Veľkou Nocou, Letnicami a Vianocami... No nemali by sme z toho spraviť službu Bohu, nie preto, aby sme si tým niečo zaslúžili, alebo si uzmierili Boha, ale ako kresťanský výchovný prostriedok a zvyk pre mládež a jednoduchých ľudí, aby sa naučili zachovávať a rozlišovať obdobia cirkevného roka... Lebo tak to musí byť, že sa niekoľko významných sviatkov ľudu zdôrazní ako dni pôstu a hodovania, aby sa kázali a pripomínali hlavné udalosti Kristovho života a Jeho činy... Ale ani toto ešte nie je skutočný kresťanský pôst, ktorý má Kristus na mysli. Tým je zápas jednotlivca. Prebieha takto: Ak sa chceš naozaj kresťanským spôsobom postiť, nestačí, že vynecháš večeru. To je to najmenej dôležité. Naopak, pravý kresťanský pôst spočíva v tom, že ovládaš svoje telo a udržiavaš ho v miernosti. To sa nevzťahuje len na jedenie, pitie a spánok, ale aj na tvoj voľný čas, rôzne druhy zábavy a všetko, čo môže byť pre telo prospešné, čím sa o telo staráme a čím ho udržiavame. Pôst znamená odoprieť toto všetko telu len preto, aby sme telo ovládli a aby sa nám podriadilo, keďže písmo predpisuje dodržiavanie pôstu (3M 16:29) a nazýva ho trápením tela, aby si nenavyklo na zábavky a pôžitok... Každý kresťan sa musí pozrieť na seba: Keďže nie sme všetci rovnakí, nemôžeme zaviesť presné pravidlá, ale každý musí konať tak, ako vníma, že potrebuje ukázniť svoje telo. Lebo pravý pôst je namierený len voči túžbam a žiadostiam tela, nie proti jeho prirodzenosti... Musí sa diať vždy, keď je potrebné skrotiť telo a privyknúť ho, aby znieslo nepriazeň a dokázalo vydržať nedostatok, ak by muselo... Toto je aj cieľom známeho pravidla pre všetkých, ktoré má dodržiavať každý kresťan: Ži mierne, triezvo a disciplinovane, nielen jeden deň v roku, ale deň čo deň a po celý čas. Písmo to nazýva triezvy život (1Tes 5:6,8).

St. Louis ed., 7:518-527.

Úžasný Spasiteľ - 14. november

„Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych.“ (Lk 24:46)

Aká moc dokázala zmeniť kríž – nástroj krvavého mučenia – na najslávnejší a najobľúbenejší symbol zo všetkých? Rimania ukrižovali tisícky ľudí pred a po Kristovi. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, žiadny rozumný človek by neuctieval niečo tak hrozné a odpudivé, ako bol kríž pokropený Jeho krvou. Ježiš zapečatil odpustenie našich hriechov práve skrze zázrak Jeho zmŕtvychvstania.

Mŕtvy Kristus nemohol byť naším Spasiteľom. Zatvorený hrob by nikdy neotvoril nebesá. Keď Ježiš prelomil okovy smrti a vstal z hrobu, dokázal, že navždy porazil hriech. Práve vtedy Jeho obeť na Kalvárii splnila svoj účel. Boh prijal výkupné za moje a tvoje hriechy. Aleluja, aký úžasný je náš Spasiteľ!

Modlitba dňa

Pane Ježišu, vždy, keď hľadím na prázdny kríž, pripomeň mi Tvoje utrpenie a víťazstvo.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo naozaj potrebuješ vedieť? - 13. november

„Keď sa rozodnilo, zhluklo sa niekoľko Židov a zaprisahali sa s kliatbou, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ Pavla nezabijú.“ (Sk 23:12)

Keby si mohol poznať celú svoju budúcnosť, chcel by si ju poznať? Keby si mal možnosť vedieť o všetkých zlých veciach, ktoré o tebe iní povedali, alebo o ich plánoch, ktorými ti chceli uškodiť, chcel by si o tom vedieť? Ja osobne nie, myslím, že by som bol veľmi sklamaný.

V Skutkoch, kapitole 23 čítame, že keď bol Pavol v rímskom väzení, „postavil sa Pán vedľa neho a riekol mu: Buď zmužilý, Pavel; lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme“ (verš 11). Pán navštívil Pavla, pretože vedel, že potrebuje mimoriadny Boží dotyk.

Pavol nevedel o tom, že niekde vonku je 40 mužov, ktorí sa zaprisahali, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú. Nevedel o tom, pretože to nepotreboval vedieť.

V živote s Bohom to niekedy funguje podobne ako v armáde. Veliteľ svojim podriadeným hovorí len informácie, ktoré potrebujú vedieť, a v čase, kedy ich potrebujú vedieť.

Niekedy prichádzame k Bohu a vravíme: „Čo sa to v mojom živote deje?“

A Boh nám odpovedá: „To teraz nemusíš vedieť, ale v správnom čase ti všetko potrebné zjavím.“

Biblia hovorí: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ (Rim 8:28)

Nie vždy rozumieme tomu, ako nám veci slúžia na dobro, ale vieme, že Boh nám v správnom čase zjaví všetko, čo potrebujeme vedieť. Dovtedy Mu jednoducho musíme dôverovať.

https://www.harvest.org

Zomri samému sebe - 12. november

„Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“  (Ž 34:19)

V živote s Bohom to funguje takto: skôr než sa vyšplháš do výšin duchovnej slávy, musíš prejsť údolím zármutku. Skôr než začneš hľadať a nachádzať spoločenstvo Krista, musíš byť poriadne vyčerpaný zo života osamote. Musíš dôjsť na svoj vlastný koniec a až potom začneš naozaj žiť. Práve nárek nedostatočnosti priťahuje Božiu pozornosť. Biblia hovorí: „Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“ Najšťastnejší deň môjho života bol vtedy, keď som si uvedomil, že moje schopnosti, moja dobrota a moja morálka sú v Božích očiach nedostatočné. Verejne a otvorene som priznal, že potrebujem Krista. A vôbec nepreháňam, keď vravím, že môj nárek sa zmenil na radosť a moje povzdychy na veselý spev.

Modlitba dňa

V údoliach môjho života si si ma pritiahol bližšie k sebe, môj Boh a Tešiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Otvor svoju ruku - 11. november

Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku... (5M 15,7-8)

Otvorená ruka symbolizuje Boží prístup k človeku. Pavol o tom píše kresťanom v Ríme: Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? (Rim 8,32)

Abrahám mal jedného dňa priniesť svojho syna Izáka ako obeť. Dostal ale povolenie vziať si ho späť. Boh to však neurobil. Neušetril svojho vlastného Syna, ale dal Ho za nás všetkých.

Tu máš v skutočnosti odpoveď na otázku, ako zachovať vieru a dosiahnuť cieľ. Ty, čo nevieš, ako sa držať pevne Boha, počuj: Boh ťa drží pevne a dopraje ti všetko. Viera buduje na samotnej Božej moci. Viera sa znova a znova stavia pred veci, ktoré náš rozum nevie zvládnuť. Takto sa musí viera preskúšavať, aby nemala nič iné na potešenie, len Božiu veľkú moc.

Jeden z otcov viery hovorí: „Ťažko je veriť, keď rozmýšľame nad Božím zasľúbením, že problémy nás úbohých a bezmocných ľudí budú vyriešené. Takto však používame vlastný meter na Božiu moc a múdrosť. Posudzujeme Boha podľa našich predstáv a robíme Ho malým, ako sme my bezmocní blázni. Toto je obyčajný výsmech Bohu!“

Priateľ, v čase skúšok a núdze sa Pán o teba sám postará. On dodrží svoje sľuby. Tak sa k nim pridaj a povedz: „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?“

Takéto je Božie srdce a rozmýšľanie v skratke.

Otvorená ruka tiež hovorí, akým spôsobom Boh chce, aby sa Jeho ľud postaral o iných okolo seba, keď sú v núdzi a ťažkostiach. Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku...

Kvôli padnutej, hriešnej prirodzenosti človeka boli takéto napomenutia veľmi dôležité. Podobné slová jednoznačne hovorili, aká je v konkrétnej záležitosti Božia vôľa. Nepotrebujeme žiaden „výklad“. Nie je tu priestor pre výhovorky.

Túto zvesť pochopí aj najjednoduchší človek: Otvor svoju ruku...

Príkaz otvoriť svoju ruku nesmeruje v prvom rade k našim zdrojom, možnostiam alebo šikovnosti. Hovorí o našom postoji k blížnym. O vôli slúžiť v láske iným. Je pravdou, že nikto nedokáže spraviť všetko, ale každý môže spraviť niečo... Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. (G 5,13)

Nikto nie je tak slobodný ako Božie oslobodené dieťa. Koho Syn oslobodil, ten je skutočne slobodný. Zároveň je treba povedať, že sloboda má aj svoje hranice. Boh, ktorý ťa stvoril, vie najlepšie, čo ti pomôže rásť v milosti a poznaní. Vo svojej láske nastavil hranice. Žiaľ nie vždy sme si vedomí, kadiaľ tie hranice idú. Zamestnávame sa skôr vlastnými záujmami, túžbami a tým, čo sami chceme.

Boh to vie. Vie, že sa to musíme učiť a cvičiť sa v tom. Myslieť na iných v rovnakej miere ako na seba. Tak sa cvičme v otváraní ruky všetkému, čo je okolo nás a tým, ktorých nám Boh do cesty posiela.

Otvor svoju ruku...

Bohu je ľahšie vložiť svoje dary a požehnanie do otvorenej ruky, a nie zavretej.

Otvor svoju ruku...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Viac ako muž - 10. november

„On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.“ (Kol 1:17)

Napoleon mal pravdu, keď povedal: „Poznám ľudí a hovorím vám, Ježiš je viac ako človek. Nemožno s Ním porovnávať žiadneho človeka, aký kedy žil na tejto zemi, pretože On bol Synom Boha.“ Keď sa Emersona pýtali, prečo vo svojej knihe Reprezentatívni muži nezahrnul aj Ježiša, Emerson im správne odpovedal: „Ježiš nebol len muž.“ Arnold Toynbee mal pravdu, keď povedal: „Ako tu stojíme a upierame pohľad na vzdialené pobrežie, jednoduchá postava vychádza z vôd a okamžite zaplní celý horizont našej histórie. Prichádza Spasiteľ.“

Modlitba dňa

Môj Spasiteľ, chválim a ctím Tvoje meno, pretože si vzkriesený Kristus, milovaný Syn Boží.

Billy Graham Evangelistic Association