Žiť v Jeho moci - 18. júl

„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (Fil 4:13)

Ježiš bol pokorného srdca. Ak v nás prebýva, pýcha nikdy nebude vládnuť v našich životoch. Ježiš mal milujúce srdce. Ak v nás zotrváva, nenávisť a horkosť nad nami nikdy nebudú mať moc. Ježiš mal srdce, ktoré rozumelo a odpúšťalo. Ak v nás žije, milosť bude zmierlivo pôsobiť na naše vzťahy s blížnymi. Ježiš mal nesebecké srdce. Ak v nás žije, sebeckosť nebude nikdy prevládať, no pred sebeckými pohnútkami bude vždy stáť služba Bohu a iným. Možno si hovoríš: „Je toho príliš veľa!“ S tým súhlasím. Ak by si sa Mu chcel vyrovnať svojou silou a vlastným srdcom, nebolo by to možné. Pavel si uvedomoval, že takéto srdce nikdy nezíska vlastnou snahou.    

Modlitba dňa

Ježiš, ži vo mne dnes tak, aby som vyžaroval Tvoju lásku a milosť.

Billy Graham Evangelistic Association

Postavíš sa do trhliny? - 17. júl

„Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud.  Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti nim a vyhubím ich; teba však učiním veľkým národom.“             (Ex 32:9-10)

Na vrchole hory Sinaj Boh v skutočnosti povedal Mojžišovi: „Už to mám. Týchto ľudí vyhubím.“

Izraeliti boli svedkami Božích zázrakov, a predsta sa stále uchýlili k modloslužbe. Povedal by som, že Mojžiš bol ich prvou modlou, kým zlaté teľa druhou, čo dokazuje fakt, že keď ich Mojžiš nechal, aby mohol vystúpiť na vrchol hory, obrátili sa k falošnému uctievaniu.

„Avšak Mojžiš sa snažil obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a hovoril: „Prečo vzplanul Tvoj hnev, Hospodine, proti Tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z Egypta? Prečo by mali Egypťania hovoriť: Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme.  Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.“ (Ex 32:11-12)

Boh sa dal obmäkčiť. Čo sa stalo? Presvedčil Mojžiš Boha, aby niečo neurobil? Vôbec nie. Boh Mojžiša skúšal. Myslím, že Boh v podstate hovoril: „Mojžiš, rozumieš, že chcem, aby sa niekto postavil do trhliny a prihováral sa za môj ľud? Postavíš sa teraz za tento ľud?“

Bola to Mojžišova skúška, ktorú zvládol. Modlil sa. Prihováral sa. To je to, čo ako veriaci potrebujeme robiť. Potrebujeme sa za ľudí modliť a starať sa o nich.

Kedy si sa naposledy modlil za svojich neveriacich priateľov a susedov? Kedy si sa naposledy modlil za svojich neveriacich príbuzných? Kedy si naposledy úpenlivo prosil Boha za spásu ich duší?

Boh aj dnes stále hľadá príhovorcov. Stále hľadá ľudí, ktorí sa budú modliť za ostatných. Boh stále hľadá ľudí, ktorí sa postavia do trhliny a budú sa pred jeho tvárou prihovárať za iných.

https://www.harvest.org

Nepriateľ nás klame - 16. júl

„Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešľachetníka.“ (Ef 6:16)

O diablovi existuje veľa vtipov, no diabol nie je vtip. Ak by som o satanovi hovoril univerzitným študentom pred pár rokmi, zobrali by to na ľahkú váhu, no teraz už nie. Dnešní študenti chcú o diablovi vedieť čo najviac, rovnako aj o čarodejníctve a okultizme. Mnohí nevedia, že sa obracajú k satanovi. Sú oklamaní, pretože podľa slov Ježiša Krista je satan otec lží a najväčší klamár všetkých dôb. Nazýva ho podvodníkom. Pri ceste za svojím cieľom diabol ľudí zaslepuje voči ich potrebe Krista. V našom svete pôsobia dve sily – Kristova sila a diablova sila. Musíš si vybrať.

Modlitba dňa  

Rozhodol som sa Ti slúžiť, môj drahý Ježiš. Daj mi svoju silu, aby som vedel bojovať proti satanovým podvodom.

Billy Graham Evangelistic Association

Kto je v skutočnosti hrozbou...? - 15. júl

Vyrastal som u adoptívnych rodičov v malej dedine na severe Švédska. V mojom živote nebolo miesto pre Boha. Tušil som, že Boh existuje, ale celý čas som skúšal presvedčiť sám seba, že to nie je pravda. Keby Boh existoval, musel by som veľa vecí v živote zmeniť. Keďže som nechcel brať ohľad na nič iné okrem seba, svojich túžob a potrieb, nemohol som Boha vpustiť do života a svojej budúcnosti. Moje odmietanie Boha bolo v skutočnosti ovocím pokriveného obrazu o Bohu, ktorý som v sebe nosil. Boha som bral ako hrozbu voči svojmu šťastiu a budúcnosti. Podobne ako muž posadnutý nečistým duchom, o ktorom hovorí Marek v 1. kapitole: Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci. V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto: Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží!

Muž posadnutý nečistým duchom sa nachádza v synagóge! Vidíme, že zákonníci, ktorí mali byť učiteľmi ľudu, ich vodcami, ktorí mali ľuďom pomáhať na ceste za Bohom, nevedeli, kto je Ježiš. Ten nečistý duch to však vedel. Jeho vyznanie je jasnejšie ako vyznanie mnohých kazateľov v dnešnej dobe. Hovorí: „Si ten Svätý Boží.“ Všimnime si aj iné čo hovorí: „Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží!

  1. Čo ťa do nás?
  2. Prišiel si nás zahubiť!

Často stretávam ľudí, ktorí majú podobný obraz o Bohu, ako tento posadnutý nečistým duchom. Človek si myslí, že sa bude mať dobre, keď sa do neho Boh nebude starať. Keď sa Bohu obrátime chrbtom, aby sme žili v hriechu, našu predstavu o Bohu ničí satan, ktorý klame. Keď je už obraz o Bohu pokrivený, človek si myslí, že ak Boh vstúpi do jeho života, tak zmizne všetko šťastie a zábava. Pri stretnutí s Božími deťmi, so spoločenstvom kresťanov, takýto človek hovorí: „Čo ťa do mňa, nechcem mať s cirkvou nič spoločné, viem, ako to funguje, to nie je pre mňa, nechaj ma tak.“ Je dôležité vedieť, že mnoho ľudí žije práve s takýmto obrazom Boha. Zaslepení hriechom a egoizmom si myslia, že Boh je pre ich život hrozbou a nevidia, že je to presne naopak, že Boh je predpokladom života. Obrátiť sa k Bohu, vo viere hľadať v Kristovi odpustenie, spásu, večný život, nie je únikom z reality. Práve naopak. Je to nájdenie skutočnej reality. On je cesta, pravda a život.

Drahý priateľ, Boh nie je hrozbou pre tvoj život. Je to hriech. S hriechom prichádza nepokoj, beznádej, prázdnota a strach. Hriech nikdy nedá to, čo sľubuje. Len kradne radosť, pokoj a život. Kradne samotný zmysel života!

Príbeh o človeku posadnutom nečistým duchom je presným obrazom našej doby, kde sa Boh v našej egoistickej kultúre vyčleňuje zo všetkých oblastí a vedomosť o Bohu sa znižuje na minimum. A to málo, čo človek o Bohu vie, je žiaľ chybné.

Farizeji, zákonníci, náboženskí vodcovia ľudu nevedeli, kto je Ježiš. Ale nečistý duch ani chvíľu neváhal. Vedel, kto je Ježiš.

Keď je obraz Boha tak pokrivený, až si človek myslí, že spása a posvätenie ohrozujú život, budúcnosť a šťastie, tak je človek stratený. Píšem tebe, kto si uvedomuješ, že hriech nedáva to, čo ponúka. Len ťa klame a ničí tvoju vedomosť o Bohu. Pán Ježiš má však moc odpúšťať hriechy. Cez svoje slovo a s pomocou Svätého Ducha ti môže ukázať kým v skutočnosti je. Môže ti zjaviť nebeského Otca, ktorý ťa miluje. Nechce ti dať len ten pravý obraz Boha, chce ti dať aj pravý obraz ľudí v tvojom okolí a pravý obraz o tebe samom. Drahý človek, ja ťa nemôžem prinútiť, aby si žil v Ježišovej blízkosti. Prosím ťa ale, prečítaj si pozorne Novú zmluvu aspoň tri krát.

V ten deň, keď skončíš, choď do izby, zatvor dvere a v tichu sa spýtaj: „Kto je v skutočnosti hrozbou môjmu životu?“ Kto je hrozbou môjmu šťastiu a pokoju? Je to Ježiš...? Alebo sú tou hrozbou hlasy, ktoré mi hovoria, že Ježiš chce môj život zničiť?

Boh je dobrý. Pane pomáhaj nám spoznať pravý obraz o Tebe, aby sme si uvedomili a rozumeli, aký si dobrý a čo dokážeš v našich životoch spraviť, keď Ti to dovolíme.

Nech Božia milosť a moc Kristovho vzkriesenia vykoná svoje dielo v situáciách, ktoré sú z ľudského pohľadu beznádejné. Ježiš neohrozuje tvoj život. Je Božou príležitosťou ku zmene.

Počuj slovo proroka: Odo dneška budem požehnávať. (Ag 2,19b) Toto nie je hrozba, ale ponuka pomoci!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Múdrosť na dnešný deň - 14. júl

„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ... a dostane sa mu jej.“ (Jk 1:5)

Zmierenie s Bohom, pokoj Boží v ľudskom srdci a radosť zo spoločenstva s Kristom majú blahodarný vplyv na telo aj myseľ a vedú k rozvoju a uchovaniu fyzickej aj mentálnej sily. Kristus teda podporuje najlepšie záujmy tela a mysle, ako aj ducha – ako prídavok k vnútornému pokoju, rozvoju duchovného života, radosti a spoločenstva s Kristom a novej sile, ktorá prichádza po znovuzrodení. Existujú isté výsady, z ktorých majú úžitok len skutoční kresťania. Jednou z takých výsad je Božia múdrosť a nepretržité vedenie.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, dovoľ mi žiť tak blízko Teba, aby mi Tvoja múdrosť nepretržite vstupovala do mysle.

Billy Graham Evangelistic Association

Sila integrity - 13. júl

„Chcem si počínať múdro a bezúhonne, buď mi na pomoci!  Vo svojom dome budem žiť počestne.“ (Ž 101:2, Botekov preklad)

Čo je integrita? Znamená to mať charakter, nie byť charakterom (mnohí by to tak definovali). Jedna z definícií vraví, že integrita je to, kým si v skrytosti. Inými slovami, kým si, keď si úplne sám a nikto sa nepozerá?

Náš charakter môže byť podmienený aj tým, aký druh televíznych programov nás zaujme alebo aký typ internetových stránok navštívime, keď nás nikto nevidí. Aké myšlienky by sme mali v hlavách, keby sme vedeli, že o nich nikto nebude vedieť? Samozrejme, Boh sa stále pozerá a vie o všetkom, no my na to často zabúdame.

Páči sa mi, ako to vyjadril Will Rogers: „Ži tak, aby si sa nepozastavil nad tým, že predávaš svojho papagája mestským klebetníkom.“

Počul som príbeh o pastorovi, ktorý jedno pondelkové ráno nastúpil do autobusu, zaplatil si lístok, sadol si na svoje miesto, no v tom si uvedomil, že šofér autobusu mu vydal viac drobných, než mal. Na ďalšej zastávke pastor pristúpil k šoférovi a povedal: „Prepáčte, pane, no vydali ste mi drobné navyše. Chcem vám ich vrátiť.“

Šofér autobusu odvetil: „Neurobil som chybu, pastor. Včera som bol vo vašom kostole a počul som vás kázať o čestnosti. Chcel som teda vidieť, či tak žijete.“

Kompromisy neoslovia nikoho. V charaktere je sila. V integrite, zbožnosti a postavení sa za to, čomu veríme.

Často si neuvedomujeme, že ľudia nás pozorujú. Všímajú si, ako sa správame. Možno nám nepovedia, že nás sledujú, no chcú vidieť, či sme charakterní, či sme morálne zásadoví.

https://www.harvest.org