Naše hriechy visia na Kristovom krku - 16. jún

„Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho Židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta; a nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi: Nepíš: Kráľ židovský, ale že On povedal: Kráľ židovský som! Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, napísal som.“ (J 19:19-22)

Ďalšie evanjeliá spomínajú, že Ježišovi dali na Golgote piť ocot zmiešaný so žlčou (Mt 27:34). Dávajú tým najavo, že nik na zemi nie je taký nenávistný a zlomyseľný ako nepriatelia evanjelia. V skratke, ich nenávisť nie je ľudská, ale úplne diabolská. Nepochybne dali vrahom vedľa Ježiša pohár vína podľa slov v Knihe prísloví: „Hynúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpknutým: Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy!“ (Pr 31:6-7) No Ježišovi dali namiesto vína ocot a keďže im to nestačilo, zmiešali ho so žlčou podľa Matúšovho evanjelia a s myrhou podľa Markovho evanjelia (Mk 15:23), čo je ešte trpkejšie. ... Takto bol teda Kristus ukrižovaný. Visí na kríži ako najväčší zlodej, lotor, burič a vrah, aký kedy kráčal po zemi. Takto musí nevinný Baránok, Kristus, niesť cudziu vinu a platiť za ňu. Mali sme ju totiž niesť a zaplatiť za ňu my sami. Naše hriechy visia na Ježišovom krku. To my sme tí hriešnici, zlodeji, lotri, buriči a vrahovia. A hoci nimi možno nie sme navonok, sme nimi pred Bohom. Kristus prichádza a stavia sa na naše miesto, nesie naše hriechy a platí za nich, aby sa nám skrze Neho dostala pomoc. Ak v Neho veríme, zachraňuje nielen nás, ktorí sa vyhýbame hrubým vonkajším hriechom, ale aj tých, ktorí do takýchto hriechov padajú, ak sa úprimne kajajú a veria v Krista. Mnohí vrahovia sú zachránení, keďže aj príbeh Kristovho utrpenia hovorí o vrahovi na kríži, ktorý sa obrátil a bol zachránený.

St. Louis ed., 8:954-955.

Konajte svoje spasenie - 15. jún

„A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.“ (F 2:12)

Počas zlatej horúčky v polovici 19. storočia prišli do Kalifornie ľudia z celého sveta, pretože počuli, že sa tam nachádza zlato. Niektorí si zjavne mysleli, že keď prídu do Kalifornie, nájdu kusy zlata len tak ležať na uliciach. Je síce pravda, že v tom čase bolo v Kalifornii dosť zlata, no ľuďom rýchlo došlo, že ho tam nebolo toľko, koľko dúfali.

Množstvo zlata sa nachádzalo v baniach, no na to, aby ste sa k nemu dostali, bolo treba veľmi ťažko pracovať a v práci vytrvať.

Presne to sa Pavol snaží vysvetliť svätým vo Filipách, keď im píše: „... s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie“ (F 2:12). Máme konať to, čo do nás vložil Boh. Musíme objaviť, čo pre nás Pán učinil.

Nepíše sa tam, aby sme pracovali na vlastnom spasení. Píše sa tam, že máme konať svoje spasenie. Spasenie je dar od Boha. V Liste Efezským sa píše: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Ef 2:8-9) Nepracujeme, aby sme boli spasení, my konáme spasenie.

Pavol tento výrok napísal veriacim. Konať svoje spasenie znamená žiť vierou, uskutočňovať ju. Sloveso konať tu nesie význam „pracovať tak, aby sme dosiahli cieľ“. Máme priviesť naše spasenie do cieľa.

Boh pracuje v srdci každého človeka, no my to musíme žiť, musí sa to prejaviť navonok. Spasenie musíme dolovať ako tí kalifornskí baníci. To znamená, že máme s bázňou a chvením kráčať k cieľu a dokonale naplniť naše spasenie.

https://www.harvest.org

Jeho láska je zrejmá - 14. jún

„… Božia láska k nám…“ (1J 4:9)

Všimnite si Božiu lásku. Biblia učí, že Boh je láska. Ty a ja sme boli hriešnici. Boli sme odcudzení od Boha. Boli sme Boží nepriatelia. Vzbúrili sme sa voči Bohu. Zaslúžili sme si peklo, ale napriek tomu, že sme Bohu vzdorovali, vzopreli sme sa Mu, zhrešili sme proti Nemu, boli sme Boží nepriatelia – Biblia vraví, že Boh nás aj tak miloval nekonečnou láskou, takže bol ochotný poslať Svojho Syna na smrť na kríži za naše hriechy. Neexistuje človek, ktorý má schopnosť takto milovať, pokiaľ nepríde ku Kristovi. Sám nemáš silu milovať.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma obklopuje, kdekoľvek by som bol, Pane Ježiši. Je tak veľa ľudí, ktorí vo svojich životoch potrebujú Tvoju lásku, aby ich uzdravila. Naplň ma, aby som bol preplnený bezpodmienečnou láskou k ľuďom.

Billy Graham Evangelistic Association

Odpoveď na pochybnosti - 13. jún

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” (J 5:24)

Ľudia sa ma často pýtajú, či kresťania môžu stratiť spasenie. Majú strach, že by sa im to mohlo stať, a myslím, že na to majú dobrý dôvod. V životoch čerstvo rozhodnutých kresťanov často prichádzajú pochybnosti. Rovnako je to v životoch kresťanov, ktorí kráčajú s Pánom roky. Úplne prvý spôsob, akým had pokúšal ľudí v záhrade Eden, spočíval práve v snahe spochybniť Boha. Had povedal Eve: „Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“ (1M 3:1) Inými slovami: „Naozaj Boh povedal to, čo si myslíš, že povedal?“

Ak Ti niekedy hlavou behajú myšlienky ako: „Možno nie som spasený; možno vo mne Kristus nežije...“ musíš sa postaviť na Božie Slovo. Nespoliehaj sa na svoje emócie, tie sa môžu neustále meniť. Tu je niekoľko veršov, ktorými si v takej situácii môžeš pripomínať Božiu vernosť:


„Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.“ (1J 5:10)

„A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.“ (R 8:16)

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” (J 5:24)

„Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1J 5:13)

Keď bol Ježiš pokúšaný na púšti, na každú výzvu odpovedal slovami: „Je napísané,“ a za nimi citoval Písmo. Ježiš stál na základoch, na ktorých môžeme stáť aj my. Citovanie Písma upevní našu vieru. Práve preto potrebujeme poznať Božie Slovo.

https://www.harvest.org

Nedeľná radosť - 12. jún

„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ (Ž 122:1)

Veľa ľudí dostane v nedeľné ráno, ako to volám ja – „nedelídu“. Viete, čo je nedelída? Útočí na obeť krátko pred raňajkami v nedeľné ráno. Je sprevádzaná pocitom slabosti a letargie. Niekedy má obeť miernu bolesť hlavy, ktorú zhoršujú bijúce kostolné zvony spoločenstva. Táto choroba má však krátke trvanie, zvyčajne sa vytratí na poludnie, keď obeť môže zjesť hlavné jedlo dňa a poobede hrať golf. Príznaky sa však zvyčajne znova objavia v nedeľu večer okolo pol ôsmej a potom zmiznú, až kým nenastane ďalšie nedeľné ráno.

Modlitba dňa

Nech mám vždy takú radosť, ako mal Dávid, keď sa každú nedeľu pripravujem chváliť Ťa v Tvojom dome, nebeský Otče.

Billy Graham Evangelistic Association

Skutoční kresťania - 11. jún

„Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás.“ (1J 2:19)

V momente, keď praktizujúci kresťan akoby z ničoho nič odíde od Pána, mnohí sa pýtajú: „Stratil spasenie?“

Myslím, že by sme sa skôr mali pýtať: „Mal vôbec niekedy spasenie?“ To, či je niekto naozaj úprimným kresťanom, ukáže len čas. Ako teda zistíš, či si naozaj zachránený? Skús si položiť tieto otázky:

Je Ježiš Kristus Pán? (1J 4:15) Kresťanstvo je o Ježišovi. Ak nemáš vzťah s Ježišom, neviem, kým si. Možno si náboženský človek, ale určite nie si skutočným kresťanom.

Počúvam Kristove prikázania? (1J 5:3) To neznamená, že kresťania sú bezhriešni. No ak si kresťan, mal by si hrešiť stále menej a menej.

Cítim sa zle a nešťastne, keď hreším? (1J 3:9) Ak naďalej hrešíš bez výčitiek a bez presvedčenia, mal by si sa sám seba spýtať, či si skutočne kresťanom.

Vyhýbam sa zlému? (1J 5:18) Alebo skôr žiješ život na hrane? Otázka, ktorú by sa kresťania nemali pýtať, je: „Ako ďaleko môžem zájsť a stále sa nazývať kresťanom?“

Milujem iných kresťanov? (1J 5:1) Ak miluješ Boha, miluješ aj Jeho deti. Ak máš pocit, že nechceš svoj čas tráviť s inými kresťanmi, pravdepodobne niečo nie je v poriadku.

Všetko sa ukáže na konci. Skutočný kresťan sa vždy vráti domov.

https://www.harvest.org