Extrémny „Krst“ - 18. január

Judsko: Ján Krstiteľ

On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ (Jn 3,30)

Ján Krstiteľ nikdy neprestal hovoriť o spravodlivosti. Keď sa kráľ Herodes Antipas zbavil svojej manželky, aby si mohol zobrať ženu svojho brata, vyzýval ho k zodpovednosti. Povedal Herodesovi, že, ak tak urobí, poruší Božie zákony. V Herodesovi rástla nenávisť k Jánovi pre toto napomenutie, ale zároveň sa ho obával, pretože ľudia považovali Jána za proroka. Herodes chcel Jána zabiť, ale neodvážil sa položiť na neho ruku a riskovať tak vzbudenie verejnej nevôle. Avšak pod tlakom svojej novej ženy Herodiady Jána uväznil.

Keď bol Ján vo väzení, poslal poslov k Ježišovi, aby si overil, či je tým Očakávaným, o ktorom prorokoval. Na základe Ježišovho uistenia, že Ním je, Ján vedel, že jeho životná služba je zavŕšená. Mesiáš prišiel. Ján vedel, že čo sa mu teraz deje, má len nepatrný význam. Všetkým, na čom záležalo, bol Ježiš.

Na narodeniny kráľa Herodesa poslala kráľovná Herodiada svoju dcéru, aby pred ním tancovala . Keď Herodes nerozvážne prisahal dať dievčaťu, čokoľvek by si žiadala, a ona prefíkane chcela Jánovu hlavu na mise. Herodes v rozpakoch pred svojimi hosťami nemal odvahu odmietnuť takúto krutú požiadavku, a preto dal Jána sťať.

Mnohí obdivujú a vychvaľujú odvahu mučeníkov, ale oni nežili a nezomierali preto, aby boli obdivovaní. Je možné obdivovať príbehy mučeníkov až do takej miery, že stratíme zo zreteľa zámer ich životov. Tí, ktorí boli zabití pre svoju vieru, zomreli so zámerom osláviť Ježiša a nie ho zatieniť.  Našou reakciou na ich životy by mala byť väčšia úcta k Pánovi a nie úžas pre telo a krv. Tvojím hlavným zmyslom oddanosti nie je to, čo Ti prinesie poctu. Tvoja zbožnosť nie je o tom, že tvoje meno bude zapísané do kresťanskej siene slávy. Tvoja oddanosť musí priniesť slávu Ježišovi samotnému.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Chop sa príležitosti - 17. január

Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod“ (2P Tim 4, 2).

Moja matka bola vydatá a rozvedená sedemkrát, takže som prakticky mal službu na celý úväzok hlásať evanjelium jej bývalým manželom. Konkrétne mi traja z nich prichádzajú na myseľ.

Jedným je Oscar Laurie, ktorý si ma adoptoval. Zvestoval som mu evanjelium a on uveril v Ježiša. Bolo to úžasné.

Ďalším bol muž, ktorého si moja matka vzala na Havaji. Navštívil som ho, keď som prednášal vo Waikiki Shell, čo je veľmi blízko Oahu, kde býval. Ale nemal záujem urobiť čokoľvek s tým, čo som mu hovoril.

Potom to bol Bill, posledný manžel mojej matky. Ona sama znovu vydala svoj život Pánovi mesiac predtým, ako si ju Boh povolal do neba. Za nejaký čas sa stalo, že som bol na ceste na letisko, keď som dostal správu, že Bill je veľmi chorý.

Pomyslel som si: „Čo keď mu už neostáva veľa času? Je paradoxné, že idem kázať ľuďom o Ježišovi a tu je niekto, kto Ježiša veľmi potrebuje.“ A tak som otočil auto a išiel som k Billovmu domu.

V momente ako som vošiel dnu, som uvidel, ako vážne ochorel. Znovu som mu vysvetlil evanjelium a potom som povedal: „Bill, chceš sa modliť a prijať Ježiša do svojho života?“ Vždy tejto otázke vzdoroval, ale tentoraz povedal áno a modlil sa.

Keď som odišiel z jeho domu na letisko, ďakoval som Pánovi za to, čo sa udialo. Neskôr v ten deň, keď moje lietadlo pristálo, dostal som sms, že Bill umrel.

Našou prácou je oznamovať. Božou prácou je obrátenie. Našou prácou je zasievanie semienka. Jeho je žať tam, kde bolo zasiate. Robme svoju časť. V stávke je večnosť.

https://www.harvest.org

Naše dobré skutky nemajú názov - 16. január

Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21:5

Prichádzame k ďalšej časti – dobrým skutkom. Krista prijímame nielen ako dar viery; prijímame Ho aj ako príklad lásky k blížnemu, ktorému máme slúžiť a konať dobre, ako aj Kristus nám. Skrze vieru sa ti ponúka Kristus, ktorého obdržíš so všetkým, čo vlastní. Láska ťa dáva tvojmu blížnemu so všetkým, čo vlastníš. Kresťanský život sa skladá z týchto dvoch vecí, výhradne a úplne. Kvôli tejto viere a láske v živote nasleduje utrpenie a prenasledovanie. Z utrpenia a prenasledovania vyrastá nádej v trpezlivosť. Teraz možno rozmýšľaš, ktoré dobré skutky máš prejavovať svojmu blížnemu. Odpoveď znie, že nemajú názov ani meno. Tak ako dobré skutky, ktoré koná Kristus voči tebe, tiež nemajú názov, rovnako ani dobré skutky, ktoré máš konať voči svojmu blížnemu, nemusia, ani by nemali mať, názov. No ako ich spoznáme? Odpoveď: Nemajú názov kvôli tomu, aby medzi nimi nevznikol rozdiel a aby sa nerozdelili na časti a aby si potom nerobil len niektoré a iné nie. No máš sa vydať úplne, so všetkým, čo dokážeš, rovnako ako Kristus, ktorý neostal len pri modlitbách či pôste. Modlitby a pôst nie sú tým, čo pre teba urobil. No vydal ti seba samého úplne so všetkým, s modlitbami, pôstom, všetkými skutkami a utrpením, takže sa v Ňom a na Ňom nenachádza nič, čo ti nepatrí, alebo čo pre teba nespravil. Rovnako, nie sú to dobré skutky, keď dáš almužnu, alebo keď sa modlíš. Dobré skutky sú, keď sa celkom vydáš svojmu blížnemu a slúžiš mu tak, ako to potrebuje a ako to dokážeš, či už skrze almužnu, modlitbu, pomoc, pôst, radu, útechu, vyučovanie, nabádanie, karhanie, ospravedlnenie, zaodenie, nakŕmenie alebo dokonca utrpenie, či položenie zaňho života. Povedz mi, kde v kresťanstve môžeme vidieť takéto skutky?

Prial by som si, aby som mal hlas ako hrom a aby som mohol zakričať do celého sveta a vytrhnúť slovné spojenie „dobré skutky“ zo sŕdc, úst, uší a kníh všetkých ľudí, alebo im aspoň poskytnúť pravdivé porozumenie tohto výrazu. Celý svet spieva, rozpráva, píše a rozmýšľa o dobrých skutkoch... No stále sa žiadne dobré skutky nedejú; dokonca o tejto téme nikto nič nevie... Ak máš uší na počúvanie a srdce na rozmýšľanie, počúvaj a porozumej, ktoré skutky sú a nazývajú sa dobrými. Dobrý skutok sa volá dobrým, pretože je užitočný, robí dobre a pomáha tomu, pre koho je vykonaný – prečo by sa inak volal dobrý? Existuje totiž rozdiel medzi dobrými skutkami a skutkami, ktoré sú veľké, dlhé, mnohé a nádherné. To, že niekto dokáže hodiť do diaľky veľký kameň je ohromný skutok, no komu to prinesie osoh? ... Aby sme sa dostali k podstate, komu to pomôže, ak na steny, kameň a drevo v našich kostoloch natrieš zlato a striebro? ... Komu pomôže, ak sa postíš za sv. Katarínu, sv. Martina a iných svätých? ... Komu to pomôže, ak by boli všetci neustále na omši? ... Všetko to je konanie hlupákov a zvádzanie; prišli s tým ľudské klamstvá a nazvali to dobrými skutkami... Strom neprináša ovocie pre seba, ale aby z neho mali osoh ľudia a zvieratá. A ovocie je dobrými skutkami stromu.

St. Louisské vyd., 11:17 – 19.  

Uistenie o Jeho láske - 15. január

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?“ (Ž 27:1)

Mnohí ľudia dnes žijú v otroctve strachu. Jeden psychiater v nedávno publikovanej výskumnej práci tvrdí, že najväčším problémom jeho pacientov je strach. Strach z toho, že sa zbláznia, že spáchajú samovraždu, že budú osamelí alebo strach zo srdcovo-cievneho ochorenia, rakoviny, prírodnej katastrofy alebo smrti. Stávame sa národom bojazlivých ľudí. Naprieč storočiami plných ťažkostí, pokušení, skúšok, žiaľu a kríz prinášal Boh odvahu do sŕdc tým, ktorí Ho milujú. Biblia je plná uistení o Božej pomoci a úteche v akýchkoľvek problémoch, ktoré by mohli do ľudského srdca priniesť strach. Dnes môže kresťan prísť k Písmu s plným uistením, že Boh sa postará o toho, kto vloží svoju dôveru a istotu do Neho. Kresťania sa môžu na budúcnosť pozerať so zasľúbením, s nádejou a radosťou a bez strachu, odradenia či skľúčenosti.   

Modlitba dňa

Pane, uistenia o Tvojej láske tíšia strach môjho srdca.

Billy Graham Evangelistic Association

Stvorení na dobré skutky - 14. január

... a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. (Ef 2,6-10)

V Liste Efezským v 2. kapitole Pavol hovorí, že Boh nás obživil a naplnil. To znamená, že nám dal nový život! Nový život, úplná zmena! Nový spôsob rozmýšľania, nové záujmy a sny. Aj vnímanie rôznych vecí sa zmenilo.

Mnohí ste už určite počuli, že „z milosti“ znamená nezaslúžene, bez akejkoľvek našej zásluhy. Avšak to, že je to bez našich zásluh, neznamená, že je to bez našej zodpovednosti!

Prijímame spásu len z milosti, ale je to naša zodpovednosť, či budeme žiť v milosti a z milosti. Sme zachránení od zmýšľania a konania svetským spôsobom. Spasení k oslobodenému životu v nasledovaní a poslušnosti. Spasení k úplne novému životu, ktorý za žiadnych okolností neznamená pasivitu! Stvoril a oslobodil nás, aby sme kráčali v dobrých skutkoch, na ktoré nás už aj pripravil.

Potom anjel Hospodinov zavolal z neba na Abraháma druhý raz a riekol: Prisahám na seba - znie výrok Hospodinov: Pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, veľmi ťa požehnám, a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. (1M 22,15-18)

U Abraháma sa vedomosť o tom, čo chce Boh, premenila na praktický skutok. To je skutočná viera, keď sa naše poznanie premieňa na skutok. Viera, ktorá nevedie ku konkrétnym skutkom každodenného života, je poznaním alebo vedomosťou, nie vierou. Preto Pavol píše do Efezu a veriacim hovorí: „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“

Veď sme Jeho dielo... že „sme Jeho dielo“ znamená, že celá naša spása je výsledkom toho, ako Boh vo svojej milosti konal pre nás. Ježišov bezhriešny život, Jeho smrť, ktorou nás zmieril s Bohom, Jeho víťazné vzkriesenie, zasľúbenia a zasľúbenie príchodu sa týkajú nás.

On stvoril niečo nové! A k čomu nás teda nanovo stvoril? Božie slovo hovorí, že k dobrým skutkom. K skutkom, ktoré pred nás dal a na ktoré nás pripravil, aby sme v nich kráčali. Študovaním Slova, Biblie, sa nám zjavuje Božia vôľa a my vieme, v ktorých skutkoch máme kráčať.

Takto to bolo aj s Danielom. Štúdium Písma zapálilo Danielovo srdce. Na začiatku 9. kapitoly v Danielovej knihe Daniel hovorí, že v prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema: sedemdesiat rokov. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som sa v pôste, vo vrecovine a v popole, úpenlivo modlil. Modlil som sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, vyznával som a hovoril: Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, čo Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne; vzopreli sme sa a odklonili od Tvojich prikázaní a od Tvojich nariadení. (Dan 9,2-5)

Keď si Daniel v Písmach všimol počet rokov, počas ktorých bol podľa Jeremiáša Jeruzalem zrúcaný, v pôste, vo vrecovine a v popole sa úpenlivo modlil.

To znamená, že keď sa jeho srdca dotklo napísané Slovo, zrodila sa v ňom intenzívna a zapálená modlitba. Je dôležité vedieť, že Daniel, hrdina viery, podobne ako Abrahám, bol mužom modlitby.

Daniel bol iný ako ostatní. Niečo v jeho srdci horelo. Ten oheň zapálilo Božie slovo. Čo to hovorí nám dnes...?

Keď Pavol píše svojmu mladému spolupracovníkovi Timoteovi, hovorí aj toto: „Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.“ (2Tim 1,8)

Utrpenie a moc sa od seba nedajú oddeliť! Určite nie vtedy, keď hovoríme o Božej moci. Ak chceš na to nájsť príklady, študuj Mojžiša, Abraháma, Jozefa alebo Jeremiáša...

V Biblii je dosť príkladov o tom, ako utrpenie a moc kráčajú bok po boku, podobne ako jedna koľajnica vedľa druhej.

Pamätaj, že si Božím dielom, stvoreným v Kristovi Ježišovi, na dobré skutky, v ktorých máš kráčať...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Mimoriadny „zločinec“ – druhá časť - 13. január

Saudská Arábia: pastor Wally

My sme predsa chrám živého Boha.“ (2. Kor 6:16)

„Pane, dnes večer sa tu môže stať čokoľvek,“ modlil sa pastor Wally, „prosím ťa však, nedovoľ im zobrať mi život.“

Ako bitka pokračovala, pastor Wally sa stále modlil za svojich saudských mučiteľov. Uprostred modlitieb si spomenul na verše, ktoré hovoria, že naše telá sú chrámom Ducha Svätého.

„Ďakujem ti, že mi dovoľuješ byť tvojím chrámom,“ modlil sa Wally, „verím, Bože, že nechceš chrám, ktorý je zbúraný a zneužívaný nepriateľom. Chceš chrám, ktorý je oslávený a plný Tvojej nádhery. Prehlasujem úplné obnovenie môjho tela, Pane. Bez ohľadu na to, čo mi títo mučitelia spravia, modlím sa, aby si bol ešte viac oslávený, keď budem úplne uzdravený. Ľudia neuvidia ani známku toho, čo títo mučitelia môjmu telu urobili.“

Na chrbát a nohy pastora Wallyho dopadali údery palice a jeho ruky a chodidlá boli pohmoždené tak, že sa už takmer nedali používať. Nakoniec, keď už boli príliš unavení z mučenia tohto kresťana, doviedli ho späť do jeho cely.

Wally sa hodiny modlil a potom upadol do prerušovaného spánku, počas ktorého cítil Božiu prítomnosť a hojivý dotyk. Keď sa zobudil, jeho ruky a nohy boli uzdravené. Necítil žiadnu bolesť z predošlej bitky. Wallyho premohlo, ako ho Boh uzdravil.

Zašiel pastor Wally priďaleko, keď sa vo viere modlil za svoje uzdravenie? Zneužil počas svojej bezočivej žiadosti Písmo? Dôkazy nám naznačujú, že Wally nič z týchto vecí nespravil. V skutočnosti len zobral Boha za slovo. Mnohým kresťanom by prospelo, keby to robili tiež. No nemôžme zobrať Boha za slovo, ak Jeho Slovo nepoznáme. Pastor Wally si bol schopný spomenúť na povzbudivé verše v čase núdze, lebo nad Písmom strávil veľa času. Mnohí verní kresťania, ktorí sú mučení, nie sú okamžite uzdravení, no Boh si používa naše svedectvá, či sme uzdravení, alebo nie. Si schopný spomenúť si na Božie Slovo, keď treba? Vieš viac o Písme, než poznáš Písmo samotné? Povedz Bohu, že si pripravený zobrať Ho za slovo.  

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.