Si pripravený? - 11. september

„Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen, príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22:20)

Mnohí ľudia sa dnes nazývajú znovuzrodenými kresťanmi. Ešte viac ľudí o sebe hovorí, že veria v Boha. Skúsme si teda urobiť jednoduchý test nášho vzťahu s Bohom. Predstav si, že by som ti teraz s určitosťou povedal, že Ježiš sa druhýkrát vráti na zem presne o 15 minút. Aká by bola tvoja reakcia?

Ak tvoje srdce poskočilo a podobne ako apoštol Ján si si povedal: „Amen, príď, Pane Ježišu!” usudzujem, že tvoj život s Bohom je v poriadku.

Ale ak sa tvoje srdce preľaklo a povedal si si: „15 minút? Za ten čas musím fakt rýchlo činiť pokánie!“ potom by som povedal, že tvoj vzťah s Ním nie je úplne v poriadku.

Ak niekto kráča s Bohom tak, ako má, vždy by sa mal tešiť na Pánov návrat. Osobe, ktorá skutočne pozná Boha, by sa malo vždy aspoň trošku cnieť za domovom v nebi. Cnie sa ti?

Ak sa Ježiš dnes vráti (čo sa reálne môže stať), budeš pripravený? Ježiš povedal: „Jeden bude vzatý a druhý ponechaný“ (Mt 24:40). Keď sa Pán vráti pre svoju cirkev, niektorí ľudia tu ostanú. Čo sa stane s tebou?

Stále je tu aj možnosť, že zomrieš. Nikdy nevieš, kedy to príde. Nik z nás to nevie. Čo ak je toto tvoja posledná príležitosť urovnať svoj vzťah s Bohom a ty si ju jednoducho necháš ujsť v domnienke, že príde zajtrajšok, že ešte prídu ďalšie príležitosti? Nikdy nevieš, či naozaj prídu.

Biblia nám hovorí príbeh o tom, ako prorok Izaiáš šiel za kráľom Chizkijom, aby mu povedal: „Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive“ (2Kr 20:1). Si pripravený na stretnutie s Bohom? Nečakaj. Usporiadaj si svoj život s Ním hneď teraz.

https://www.harvest.org

Boh poriadku - 10. september

„Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam...“ (Ž 18:3)

Problémom nášho moderného zmýšľania je, že vnímame Boha ako neorganizovaného a že nestanovuje žiadne pravidlá pre život a spasenie. Spýtajte sa astronóma, či je Boh neorganizovaný. Povie vám, že každá jedna hviezda sa po svojej obežnej dráhe pohybuje s ohromnou presnosťou. Spýtajte sa vedca, či je Boh neorganizovaný. Povie vám, že všetky jeho vzorce a rovnice sú pevne stanovené a že ignorovať zákony vedy by bolo totálne bláznovstvo. Ak sú teda zákony v materiálnom svete presné a nemenné, bol by Boh neorganizovaný v duchovnom svete, kde ide o večnosť duší? Rovnako ako Boh stanovil rovnice a pravidlá v materiálnom svete, stanovil pravidlá aj v duchovnom svete.

Modlitba dňa

Vďaka, Bože, za Tvoj absolútny božský poriadok, ktorý mi uprostred zmätku prináša nádej a dokonalý pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

Verím! Pomôž mojej nevere! - 9. september

Prečítaj si najprv Evanjelium podľa Marka 9,14-29.

Slová Verím! Pomôž mojej nevere! hovorí otec syna, ktorý bol posadnutý nemým duchom. Otec opisuje Ježišovi, ako tento nečistý duch hádzal chlapca do ohňa, do vody, aby ho zahubil. Potom sa obráti k Ježišovi a hovorí: „Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami!“ (Mk 9,22)

Ježiš odpovedá: „Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ (Mk 9,23)

Otec tohto ťažko trápeného chlapca počas rokov určite spravil všetko, čo bolo v jeho silách, aby chlapcovi pomohol. Čím viac sa o to pokúšal, tým viac hasla jeho nádej. Očakávania sa stratili. Nič neosoží. Pri stretnutí s Ježišom zrazu zisťuje, že už vo svojom vnútri nemá žiadnu vieru. Konečne je tu Niekto, kto má moc pomôcť. Môj syn môže byť uzdravený a zrazu som prekážkou ja.

Nedokážem veriť. Nedokážem vyprodukovať silnú vieru, ktorú človek potrebuje, aby dostal pomoc.

Vtedy mu Ježiš upriami pohľad z jeho bezmocnosti na Spasiteľa. Prišiel si správne. Ja som ten jediný, ktorý dokáže pomôcť. A ja verím, preto môžem, a ja ti pomôžem.

Je dôležité naučiť sa rozlišovať medzi falošnou a pravdivou nádejou. Keď chlapcov otec hľadá potešenie a nádej vo viere, ktorú sám dokáže vyprodukovať, napĺňa ho vina, beznádej, pocit, že je nehodný Božej pomoci. Paralyzuje to myšlienky, pocity a vôľu. Skutočná duchovnosť ťa ale nenapĺňa sebanenávisťou a strachom. Pamätaj, že Boh ťa stvoril, aby si mohol životom kráčať vzpriamene. Treba len prísť k Bohu taký, aký si a vyznať svoj hriech a potrebu Boha.

Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2Kor 2,17)

 Istým znakom blízkosti Svätého Ducha a Jeho diela je, že vnímame, že sa nám dýcha ľahšie, nie ťažšie.

Vo svojej nedokonalosti a pochybnostiach otec kričal: „Verím! Pomôž mojej nevere!“

Viete si predstaviť zmenu u chlapcovho otca, ktorý poznal len pochybnosti, bolesť a takú veľkú beznádej, že sotva dýchal, a keď zrazu chápe, že Ježiš im môže pomôcť?

Veriacemu je všetko možné a Ježiš verí!

Podobne ako chorý nemá rád svoju chorobu, ale chce sa jej zbaviť, podobne ten, kto sa trápi nad svojou slabou a pošliapanou vierou nemá tento stav rád, ale modlí sa k Bohu, aby mu s tým pomohol. H. Muller.

Verím! Pomôž mojej nevere!

Drahý priateľ, ak si v hlbokej núdzi a si tam už tak dlho, že si myslíš, že už nič nemá zmysel a cítiš sa, akoby neexistovala pomoc pre človeka ako ty a nedokážeš veriť, aj keď veľmi chceš, pozri, Ježiš stojí pred tebou a hovorí: „Poď ku mne so svojou núdzou. Poď ku mne so svojou neverou. Všetko povedz. Aj to najtemnejšie a najhoršie. Lebo všetko je možné veriacemu. A Ja verím, Ja ti môžem pomôcť. Prijmi pomoc.“

Nech Pán skrze svojho Ducha tvojmu srdcu zjaví Krista. Nech ťa oslobodí, aby si viac videl Ježišovu pravú tvár.

V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. (1J 4,9-10)


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Kedy sa usilovať o pokoj - 8. september

„Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ Mt 5:9

Pán tu chváli vznešeným titulom a vynikajúcim chýrom tých, ktorí vynakladajú úsilie o vytvorenie pokoja nielen pre seba, ale aj pre iných ľudí tým, že pomáhajú urovnať zlé, neprehľadné záležitosti, ukončiť spory, zabrániť vojne a krviprelievaniu. Aj to je veľká cnosť, ktorá je vo svete a medzi falošnými svätcami veľmi vzácna. Lebo tí, ktorí nie sú Kristovi, sú klamári a vrahovia ako ich otec diabol (Jn 8:44). Preto neslúžia na nič iné, len na vytváranie nezhôd, sporov, vojen a podobne... Vidíme, ako si vladár, keď sa nahnevá, hneď myslí, že musí začať vojnu. Podnecuje všetkých a nedá pokoja, kým sa nepremrhá množstvo bohatstva a krvi – ale potom sa ponúknu odpustky a on zaplatí niekoľko tisíc dolárov za duše zomretých. Sliedia a neprestanú; neuspokoja sa, kým sa nepomstia, a neutíšia svoj hnev, kým nedovedú krajinu a ľud do pohromy a nešťastia – po celý ten čas sa chcú nazývať kresťanskými vládcami a majú spravodlivý dôvod. Ale na začatie vojny treba viac ako iba spravodlivý dôvod. Lebo hoci nie je zakázané vyhlásiť vojnu – ako som povedal, Kristus tu nechce obmedziť správu spoločnosti ani jej poslanie, len učí jednotlivcov, ktorí chcú žiť  po kresťansky–,  dostatočným dôvodom na vyhlásenie vojny susedovi nie je, že ja som v práve, a sused nie. Naopak hovorí: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj,“ aby tí, ktorí chcú byť kresťanmi a Božími deťmi, nielen nezačínali vojny a nezhody, ale aj pomáhali a radili k pokoju, kdekoľvek môžu, aj keby mali právo aj dostatok dôvodov oprávňujúcich viesť vojnu. Ak vyskúšal všetko a nič nepomohlo, to je dosť, aby ako vládca musel konať v sebaobrane na ochranu krajiny a ľudu. Preto by sa nahnevaní páni, ktorí hneď ostria meče a vyťahujú ich z pošvy už kvôli slovíčku, nemali nazývať kresťanmi, ale deťmi diabla. ... Proti takémuto postoju sa tu píše: Keď sa ti deje neprávosť a násilie, je choré prijať radu tvojej bláznivej hlavy a hneď viesť vojnovú výpravu, aby si sa pomstil a pohotovo vrátil úder. Naopak, mal by si premýšľať a hľadať, ako dospieť k zmiereniu a pokoju. Ale ak sa to nedá a nemôžeš to zniesť, je tu zákon a svetská správa, kde sa môžeš domáhať práva riadnym spôsobom. Vidíš, to je prvá vec, ktorú tu Kristus požaduje proti pomstychtivým horúcim hlavám. Tvorcami pokoja nazýva najprv tých, ktorí pomáhajú svojej krajine a ľudu k pokoju, napr. dobrých vládcov, radcov alebo právnikov a úradníkov. Majú svoj úrad a moc vládnuť, aby bol pokoj. Ale Kristus tým myslí aj dobrých občanov a susedov, ktorí urovnávajú spory a konflikty – vytvárané zlými jedovatými jazykmi – medzi mužom a ženou či medzi susedmi a prinášajú zmierenie a pokoj svojimi dobrými, zdravými jazykmi. ... Zapájame sa do ohovárania, lebo je na nás všetkých nalepená potupná diabolská špina: my všetci radi počúvame a hovoríme to najhoršie o svojom blížnom a vyžívame sa v tom, že na ňom nachádzame chyby. ... Sme ako hľadači škandálov, ktorí pátrajú iba po tom, čo odporne zapácha a bahníme si v tom ako prasce. Pozri, aj to sú pravé deti diabla, ktorý sa sám podľa tohto volá... ako ten, kto má pôžitok z... vytvárania sporov, len aby spôsobil vraždu a pohromu a aby nenechal ani štipku pokoja alebo harmónie medzi bratmi a susedmi, mužom a ženou... Ale ak chceš alebo musíš povedať niečo zlé o inom človeku, urob, ako ťa učil Kristus v Evanjeliu podľa Matúša v kapitole 18: Nechoď za inými, ale choď dôverne za tým, kto to spravil, a napomeň ho, aby sa polepšil... Ale ak to nepaomôže a musíš hovoriť s ostatnými, choď za tými, ktorí majú právomoc potrestať – za otcom a matkou, pánom a paňou, starostom a sudcom, a pod.

St. Louis ed., 7:388-393.

Obeť chvály - 7. september

"Radujte sa v Pánovi vždy!  Opakujem: radujte sa!“ (Flp 4:4)

Niekedy je vďakyvzdanie tou poslednou vecou, ktorú by sme chceli robiť. Jedna vec je vzdávať vďaku, keď sú účty zaplatené, náš zdravotný stav je dobrý a budúcnosť jasná. Keď sa však náš život náhle, dokonca tragicky zvrtne, vzdávanie vďaky nie je až tak jednoduché.

Napriek tomu nám Biblia vraví: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!“ (Ž 106:1) Niekedy sa cítime dobre, inokedy ani prinajmenšom. Predsa však máme Pánovi vzdávať vďaky.

Pomysli na Jóba, ktorý v jeden deň prišiel o všetko. Všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo. A predsa povedal: „Nahý som vyšiel zo života matky, a nahý sa tam navrátim. Hospodin dal, Hospodil aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.“ (Job 1:21)

Potrebujeme mať to, čo by sme mohli opísať ako teológia vďakyvzdania. Potrebujeme pochopiť, že Bohu máme ďakovať bez ohľadu na okolnosti.  Niekedy bude pre nás chváliť Boha jednoduché, inokedy, úprimne povedané, to bude obeta.

Jóbove zvelebenie Boha bolo vo chvíli, ktorú zažíval, obetou chvály. Žid 13:15 hovorí: „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“ Znamená to, že máme svoju chválu verbalizovať.

Boli sme stvorení na to, aby sme Bohu vzdávali slávu. Najvznešenejšie využitie našich hlasiviek, pier, úst, formulácie našich slov je na vzdanie úcty a slávy Bohu. Boh chce počuť, ako ho chválime. Potrebujeme dať Bohu to, čo si zaslúži, a to je sláva.

https://www.harvest.org

Rásť ako kresťan - 6. september

„Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi...“ (1Kor 3:1)

Niektorí ľudia prijali Krista, ale nikdy nedosiahli duchovnú dospelosť. Hoci boli celý život súčasťou cirkevného zboru, nikdy sa nestali zrelými kresťanmi. Stále ich považujeme za duchovné deti alebo bábätká v Kristovi. Písmo poznajú minimálne. Netúžia po modlitbe a na ich každodennom živote badáme len pár známok kresťana. Povedať „Rozhodnem sa žiť lepšie, pozbieram všetku silu vôle a napravím svoj spôsob života,“ je šľachetné, ale márne. Aj mŕtvola by mohla povedať: „Pozbieram všetku svoju silu, vstanem z tejto truhly a znova budem žiť.“ Potrebuješ moc, ktorá nie je z teba. Sám nedokážeš premôcť návyky a okovy, ktoré ťa zväzujú. Potrebuješ pomoc zvonku. Potrebuješ Krista.

Biblia hovorí o moste viery, ktorý vedie z údolia beznádeje k vysokým štítom slávnej nádeje v Kristovi. Hovorí o tom, kde sa nachádzame, no zároveň o tom, kde môžeme byť v Kristovi. Je pravdou, že dokonale zrelý budeš až v nebi v prítomnosti Krista, ale každý deň by si mal ako kresťan rásť.

Modlitba dňa

Pane, pracuj dnes na mne, aby som ako kresťan dospieval a poznal Ťa lepšie. Daj mi poznať Tvoju dokonalú vôľu pre môj život.

Billy Graham Evangelistic Association