Najväčší motív zvestovať evanjelium - 12. január

A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd(Žid 9, 27).

Jedna z najčastejších sťažností na cirkev je na kazateľov hlásajúcich síru a pekelný oheň. „Nemáme radi tento druh kázní,“ hovoria ľudia.

No ja sa pýtam – kde sú títo kazatelia? Kedy ste naposledy počuli kázať o síre a pekelnom ohni? Nevybavujem si, kedy naposledy som takéhoto kazateľa videl v televízii a ešte menej si spomínam, že by som počul o pekle. Vidím odkazy zvestujúce, ako sa stať úspešným a mať sa dobre. Ale musíme povedať celú pravdu.  

Potrebujeme sa na túto tému pozrieť biblicky, nie emotívne, a uvedomiť si, že každého život raz skončí. Jedna vec je jasná: všetci zomrieme a vstúpime do života po smrti. Kniha Kazateľ 3, 1-2 nám hovorí: „Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať.“

Ježiš sa venoval rozprávaniu o pekle viac, než ktokoľvek iný. Zo štyridsiatich podobenstiev, ktoré vyučoval, sa viac ako polovica vzťahuje na Boží posledný súd. Je to preto, že peklo je reálne pre reálnych ľudí. J. I. Packer povedal: „Nekonečné peklo sa nedá z Nového zákona odstrániť, rovnako ako ani nekonečné nebo.“

Naším najväčším motívom pre to, aby sme vyšli, a hlásali evanjelium, by malo byť to, aby ľudia nešli do pekla. To je konečné zúčtovanie. Ak hovoríme ľuďom, že budú mať hojné zaopatrenie, pokoj a radosť, keď budú veriť v Ježiša, je to pravda. No úprimne, toto sú len okrajové výhody. Najväčším aspektom evanjelia, ktoré je „dobrou správou“, je to, že nemusíme do pekla. Miesto toho môžeme  ísť  do neba.

Ak poznáš ľudí, ktorí nie sú kresťanmi, smerujú do pekla. Otázkou je: čo robíš, aby si ich získal?

https://www.harvest.org

Boh ťa musí hľadať a nájsť! - 11. január

Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21:5

Po piate, hovorí, že prichádza. Niet pochýb, že ty za ním neprichádzaš, a nie si to ty, kto ho privedie. Je pre teba príliš veľký a nedosiahnuteľný. Nepodarí sa ti dosiahnuť naňho, ani keď vynaložíš všetky sily, ani pomocou práce a námahy, aby si sa azda nechválil, že si Ho k sebe priviedol svojimi zásluhami a svojou osobnosťou. Naopak, drahý človek, všetky zásluhy a postavenie ležia v prachu, a na tvojej strane sa nachádza len ohromný nedostatok a nehodnosť, kým na Jeho strane absolútna milosť a zľutovanie. „Stretávajú sa tu chudobní a bohatí,“ ako hovorí Dávid v Žalmoch. Týmto odsúdil všetky nehanebné, nekresťanské učenia o slobodnej vôli, ktoré pochádzajú od pápeža, univerzít a kláštorov. Všetky ich učenia totiž zahŕňajú to, že na začiatku by sme mali spraviť prvý krok my. My máme začať tým, že budeme hľadať Boha, že k Nemu prídeme a získame Jeho milosť. Pozor, pozor na tento jed. Nie je to nič iné ako diabolské učenie, ktoré zvádza svet. Predtým ako budeš volať na Boha a hľadať Ho, musí najskôr On prísť a nájsť ťa, ako hovorí Pavol v liste Rímskym 10:14-15... Boh musí spraviť prvý krok, podnietiť začiatok, až potom Ho môžeš hľadať a volať naňho. Keď začínaš s hľadaním, On tam už je. No, ak tam nie je, tak určite nebudeš schopný ničoho okrem hriechu,  a to o to viac, ak si zaumieniš robiť veľké a sväté veci a staneš sa tak zatvrdnutým pokrytcom...

Pouč sa z tohto evanjelia a zisti, ako nás Boh robí dobrými a aký je toho začiatok. Neexistuje iný začiatok ako taký, že k tebe pristúpi tvoj Kráľ a začne v tebe konať. Deje sa to takto: Evanjelium musí najskôr niekto kázať, a ty ho musíš počuť. V ňom započuješ a naučíš sa, že všetko, čo máš, je pred Bohom ničím, a že všetko, čo robíš, alebo čo chceš sám začať, je hriech, a že teda najprv v tebe musí prebývať tvoj Kráľ. Pozri, tvoja spása začína vtedy, keď zahodíš svoje skutky a zúfalstvo, pretože začuješ a zbadáš, že všetko to je hriech a nemá cenu, tak ako hovorí evanjelium. A potom začneš vierou prijímať svojho Kráľa, priblížiš sa k Nemu, požiadaš Ho o milosť a útechu budeš hľadať výlučne v Jeho dobrote. No skutočnosť, že Ho počuješ a prijímaš, nie je z tvojej sily, ale vďaka Božej milosti, ktorá v tebe zasadí evanjelium, aby si uveril, že ty aj tvoje konanie nie sú ničím. A vidíš, ako málo ľudí to prijíma, takže aj toto je dôvod, prečo Kristus plače nad Jeruzalemom... Navyše to, že sa hlása evanjelium a že prichádza tvoj Kráľ, nie je tvojou silou ani zásluhami. Boh ho vysiela z čistej milosti. Neexistuje teda väčší hnev Boží, ako keď nevyšle evanjelium... Naopak, neexistuje ani väčšia milosť, ako keď pošle evanjelium... Vidíš? Toto znamená „tvoj kráľ k tebe prichádza“: Ty Ho nehľadáš, On hľadá teba; ty ho nemôžeš nájsť, on nájde teba. Kazatelia totiž pochádzajú od Neho, nie od teba. Ich kázanie prichádza od Neho, nie od teba. Tvoja viera pochádza od Neho, nie od teba. A všetko, čo v tebe vykonáva viera, pochádza od Neho, nie od teba. Poznaj, že ak nepríde, ostaneš vonku. Tam, kde nie je evanjelium, nie je ani Boh, ale jedine hriech a zatratenie bez ohľadu na to čo robí, vytvára, čím trpí a čím žije slobodná vôľa.

St. Louisské vyd., 11:7 – 10.

Jednoduchý odkaz - 10. január

Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske.“ (Jn 15:9)

Veľký švajčiarsky teológ Dr. Karl Barth bol pravdepodobne najväčším svetovým teológom svojej doby a tiež skvelým filozofom. Nie vo všetkom som s ním súhlasil, no bol mojím priateľom a rešpektoval som ho. Keď bol raz v tejto krajine, na jednom zo seminárov sa ho študent opýtal: „Dr. Barth, aká je najväčšia pravdou, čo vám prišla na myseľ?“ Všetci študenti zo seminára skoro nedýchali. Očakávali nejakú veľkú, hlbokú, ťažkú, komplikovanú odpoveď. Dr. Barth pomaly zdvihol svoju strapatú šedivú hlavu, pozrel sa na študenta a povedal: „Ježiš ma miluje, to viem, lebo tak mi to hovorí Biblia“  (detská pieseň v angličtine).

Modlitba dňa

Drahý Ježiš, nech poznanie Tvojej lásky vždy udržujem v skutočnej jednoduchosti – nech ju nekomplikujem mnohými vedomosťami. Ďakujem, že ma miluješ.

Billy Graham Evangelistic Association

Mimoriadny „zločinec“ – prvá časť - 9. január

Saudská Arábia: pastor Wally, filipínsky pracovník

Veď on svojim anjelom prikáže... na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň.“ (Ž 91:11-12)

Bol najhľadanejším zločincom v celej Saudskej Arábii. Nestíhali ho pre krádež alebo vraždu, či znásilnenie. Stíhali ho kvôli tomu, že bol kresťanským kazateľom a vodcom veľkej podzemnej cirkvi v hlavnom meste Saudskej Arábie.

Bez obvinenia uniesli pastora Wallyho z domu a priviedli do miestnosti s tromi mužmi. Tam mu uštedrili facky, kopali ho a udierali. Najbolestivejšie bolo šľahanie jeho chodidiel. Keď údery pominuli, jeho ruky a nohy boli fialové ako baklažán. Uprostred všetkej tejto bolesti prikázali mučitelia Wallymu, aby sa postavil. „Nemôžem,“ povedal im. Každý centimeter štvorcový jeho chodidiel mu spôsoboval bolesť a nemal sa ako podopierať. „Prosím, dovoľte mi kľačať.“ No mučitelia odmietli.

Zatiaľ čo ho traja muži bili, pastor Wally sa za nich modlil. Jeho modlitby mu pripomenuli jeden verš: „Veď on svojim anjelom prikáže... na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň“ (Ž 91:11-12). Navzdory svojim doráňaným chodidlám sa Wally, obklopený tromi mužmi, postavil. Boli šokovaní z toho, že môže stáť po takom dlhom mučení.

„Stál som na rukách Božích anjelov,“ povedal neskôr pastor Wally. „Nemohli ich vidieť, ale ja som cítil, že tam boli a pomáhali mi stáť.“

Zdá sa, že niektorí ľudia spôsobujú svojim strážnym anjelom nadčasy. Rovnako ako pastor Wally sa so zbožným svedectvom a nebojácnym duchom kvôli Kristovi neustále nachádzajú na hrane. No vieme si tiež predstaviť, že niektorí strážni anjeli majú množstvo času, pokiaľ sú priradení kresťanom, ktorí nerobia nič preto, aby rozšírili Božie kráľovstvo. Aj keď situácia, v ktorej sa ocitol pastor Wally, bola jedinečná, jeho modlitba by nemala byť. Niekedy musíme stáť na rukách Božích anjelov, aby sme boli Kristu verní. Vyžarujeme tento druh vrúcnej túžby na našich pracoviskách? V našich domovoch? Našej škole? Pros Boha, aby na miestach, kde sa ti dnes zdá byť ťažké postaviť sa za Krista, poslal svojich anjelov, nech je to kdekoľvek.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Bez predsudkov - 8. január

Nato Peter otvoril ústa a hovoril: „Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje (Sk 10, 34).

Pred viac ako päťdesiatimi rokmi žil pastor Charles, známy medzi svojimi kamarátmi ako Chuck. Cítil, že Boh ho povolal vyučovať Bibliu zrozumiteľným spôsobom. Stal sa pastorom malého zboru známeho ako Calvary Chapel v Orange County v Kalifornii.

Kultúrna revolúcia bola v plnom prúde a deti hromadne strácali rozum. Sex, drogy a  rock ‘n’ roll boli mantrou týchto dní. Rodičia si mysleli, že celá generácia je stratená.

Chuck sa pozeral na týchto hippies a rozhodne s nimi nechcel mať nič do činenia. Ale jeho žene Kay, jednej z neospevovaných hrdinov Ježišovho hnutia, ležali tieto deti úprimne na srdci a modlila sa za ne.

Jedného dňa ich dcéra priviedla domov skutočného hippies. Ukázalo sa, že je kresťan a rozprával o tom, ako jeho kamaráti prichádzajú k viere v Ježiša. Chuck a Kay chceli pre nich otvoriť ich zbor Calvary Chapel, a tak Chuck predložil návrh na stretnutí starších.

Ale starší nechceli hippies v zbore, pretože by svojimi bosými nohami zašpinili nový koberec. A tak v najbližšie nedeľné ráno stál Chuck pri hlavnom vstupe s lavórom s vodou a uterákom, pripravený umyť im nohy, aby mohli prísť do zboru.

Chuck vyhral bitku. Hippies začali prichádzať a stali sa súčasťou moderného prebudenia známeho ako Ježišovo hnutie, ktorého pôsobenie pokračuje dodnes. Chuck Smith bol ochotný prekonať osobné predsudky a povedať: „Áno, Pane.“

Je v tvojom živote niekto odlišný? Niekto, koho úplne nemáš záujem získať? Si ochotný prekonať osobné predsudky? Si ochotný povedať: „Áno, Pane“?

https://www.harvest.org

Vezmi si zasľúbené dedičstvo - 7. január

Starozmluvná paralela s Listom Efezským sa nachádza v Józuovej knihe, ktorá hovorí o tom, ako Boh dal Kanaánsku krajinu Božiemu ľudu. Kanaán nie je obrazom neba, ale obrazom kresťanského života, ktorý žijeme tu a teraz.

Je zaujímavé, že Boh im dal Kanaán, ale záležalo od nich, či si vezmú svoje dedičstvo. Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. (Joz 1,3)

Boh im dal krajinu. Napriek tomu ju nevlastnili, kým do nej nevstúpili. Boh im sľúbil krajinu, ale to neznamenalo, že ju dostanú bez boja. Krajina bola plná silných nepriateľov, proti ktorým museli bojovať, aby ju získali. Zdá sa mi, že na toto z času na čas zabúdame...?

S vierou v Božie zasľúbenie mali uprostred svojej nedokonalosti bojovať proti mnohým a silným nepriateľom. Boh im nikdy nepovedal: „Teraz ste už dosť silní.“ Nie, Boží sľub znel: „Dám vám krajinu.“ Podobne aj v Novej zmluve hovorí: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.“ (Ef 1,3)

Je smutné, že len málo kresťanov si vzalo za svoje požehnanie, ktoré im Boh už daroval a ktoré im v skutočnosti už patrí. Zároveň chcem povedať, že nemá zmysel hovoriť o prvom, druhom alebo stom požehnaní, pretože tu ide o to jediné Božie požehnanie!

Ide tu o prehĺbenie sa v Božom slove, v Božích verných zasľúbeniach, aby človek objavil, čo sa skutočne skrýva v slovách o tom, že Boh nás požehnal všetkým duchovným požehnaním.

Ide o to, že sa každý deň hlbšie a hlbšie ponárame do Božích zasľúbení, aby sme vierou praktizovali to, čo teoreticky vyznávame. Józuova kniha hovorí, aby sme si vzali dedičstvo a keďže to bude boj na každom mieste, kam vstúpi naša noha, Pavol nás vyzýva, aby sme na seba vzali celú výzbroj Božiu. (Ef 6)

V Kristovi mi patrí všetko! Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. (2K 1,20)

Ak povieš, že v Kristovi si nedostal všetko, zapieraš, čo Ježiš získal svojím víťazstvom. V Kristovi som dostal všetko – všetko nebeské duchovné požehnanie v Kristovi!

Zároveň treba povedať, že existujú dva spôsoby, ako sa môžeme zachovať voči požehnaniu, ktoré je Božím darom z milosti. Buď si dedičstvo/požehnanie prisvojíš, alebo nie. Ten, kto sa bojí boja, bojí sa ceny, ktorú treba zaplatiť, nikdy neokúsi radosť z víťazstva. Teraz nehovorím o spáse, ale o živote, ktorý môžeme žiť, lebo Boh z milosti nás spasil a oslobodil.

Starý príbeh z Dánska z obdobia, keď bol hlad a núdza a bolo ťažké prežiť, hovorí o troch bratoch, ktorí počuli o tom, že keď sa človek dostane do Ameriky, môže si zarobiť kopu peňazí. Keďže nebolo možné ušetriť na lístok, bolo to pre nich nedosiahnuteľné. Jeden z bratov však povedal: „Ak budeme tvrdo pracovať a šetriť, možno ušetríme dosť na to, aby jeden z nás vycestoval a keď zarobí dosť, pošle nám peniaze a pôjdeme za ním.“ O niekoľko rokov poslali najstaršieho brata loďou do Ameriky. Vzal si so sebou jedlo a vodou, ale po piatich dňoch už nemal ani jedlo ani vodu. Celý deň zvládol bez jedla, ale večer zaklopal kuchárovi na dvere a opýtal sa: „Nemáš starý chlieb na vyhodenie, ktorý by som mohol dostať?“

„Aha, tak tu si,“ povedal kuchár.

„Poznáš ma?“ spýtal sa prekvapene Dán.

„Nikdy v živote som ťa nevidel, ale myslím si, že to si ty, kto vždycky chýba pri stole s jedlom.“

 „Áno,“ hovorí Dán, „mali sme peniaze sotva na lístok a nemám za čo jesť.“

„Drahý priateľu,“ hovorí kuchár, „či nevieš, že jedlo máš v cene lístka?“

Mnohí kresťania žijú podobne ako tento „chudobný“ Dán. Nevedia, čo všetko lístok zahŕňa. Počuj, čo Ježiš hovorí: „Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (J 10,9-10)

Počujte, čo Pavol hovorí veriacim v Korinte: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ (1K 2, 2)

Venuj svoj čas štúdiu Božích zasľúbení a modli sa, nech Boh tvojmu srdcu zjaví, čo vlastníš v Ježišovom dokonanom, spásonosnom diele. On prišiel, aby si mal život v hojnej miere.

Drahý priateľu, jedlo je v cene lístka. Nech ti Boh zjaví, kým je, aby si prijal to, čo pre teba vo svojej milosti pripravil. Boh je dobrý! Prijmi dnes Jeho dobrotu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia