Večný život - 11. máj

„... na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi...“ (Tit 1:2)

Život je úžasná príležitosť, pokiaľ ho využijeme ako podmienku pre večnosť. Ak zlyháme v tomto, napriek tomu, že by sme uspeli vo všetko ostatnom, náš život bude zlyhaním. Pre človeka, ktorý premárni príležitosť pripraviť sa na stretnutie s Bohom, nie je pomoci. Naše životy sú nesmrteľné. Boh stvoril človeka odlišne od ostatného stvorenstva. Stvoril ho na vlastný obraz ako živú dušu. Po tom ako nám telá umrú a naša pozemská existencia zanikne, duša bude žiť naveky. O tisíc rokov budeš viac živý ako v tejto chvíli. Biblia nás učí, že život nekončí na cintoríne. Pre tých, ktorí vložia svoju dôveru v Božieho Syna, Ježiša Krista, má pripravený večný život.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti za večný život, ktorý mám v Kristovi a za pokoj, ktorý mám vďaka tomuto víťaznému zasľúbeniu! Pomôž mi dnes odovzdať štafetu tejto radostnej správy ľuďom okolo mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

Nepodceňujme nepriateľa - 10. máj

„Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“ Jn 10,10

Existuje príbeh o boxerovi, ktorý počas zápasu dostával poriadnu nakladačku. Naklonil sa k trénerovi a zakričal: „Vzdávam to, tento chlap ma ničí!“ Tréner mu odpovedal: „Veď ťa ešte ani netrafil! Ešte sa ťa tou rukavicou ani nedotkol!“ Zarazený boxer odvetil: „Potom by som bol rád, keby si dal pozor na rozhodcu, pretože ma tu celkom určite niekto mláti!“

Podobným spôsobom dostáva údery naša kultúra. Naše deti sú zasiahnuté. A ani nevedia kým.
Jednou z najbrilantnejších stratégií, ktorá satanovi vychádza, je presvedčenie ľudí, že neexistuje, zatiaľ čo manipuluje ich životmi. Je aktívny. To môže byť  jediné prijateľné vysvetlenie pre hrôzy, skazenosť a podlosť, ktorých je ľudstvo schopné.

Ak veríte tvrdeniu, že ľudia sú v podstate dobrí, potom máte viac viery ako ja – alebo ste možno väčší blázon. Ľudia sú vo svojej podstate zlí. A diabol pracuje cez hriešnu ľudskú prirodzenosť, aby ich dostal ku konaniu zla.

Boh dáva každému možnosť voľby, slobodnú vôľu, schopnosť povedať áno alebo nie. V Liste Rímskym 6:16 sa píše: „Neuvedomujete si, že sa stávate otrokmi toho, čo ste si vybrali, že budete poslúchať? Môžete byť otrokom hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo si môžete vybrať poslušnosť voči Bohu, ktorá vedie k spravodlivému životu.“ (Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní: alebo hriechu – na smrť, alebo poslušnosti – na spravodlivosť?)

Ježiš to stručne vyjadril, keď povedal: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. (Jn 10,10).  Máte v živote na výber: Boh alebo diabol.

Nepodceňujme diabla. Je to prefíkaný nepriateľ. Má za sebou mnoho rokov skúseností so zdokonaľovaním svojho remesla.

https://www.harvest.org

Kristus ako zástera - 9. máj

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“ Jn 1:14

„Telo“ tu znamená celú ľudskú bytosť – telo aj dušu – podľa zvyku Písma, ktoré nazýva človeka telom, ako v Jánovi 1,13: „ani z vôle tela“ (Botekov preklad). V Kréde hovoríme: „Verím vo vzkriesenie tela,“ teda vo vzkriesenie všetkých ľudí. Kristus vraví: „A keby neboly zkrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo“ (Mt 24:22, Roháčkov preklad). Aj v Žalme 78:39: „Pamätal, že sú telo, dych, ktorý odchádza a nevracia sa.“ Ďalej Kristus hovorí: „jako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život“ (Jn 17:2, Roháčkov preklad). Preto to tak podrobne rozoberám, lebo tento verš zapríčinil mnoho útokov medzi heretikmi za čias vzdelaných vznešených biskupov. Niektorí, ako Photinus a Apollinaris, učili, že Kristus bol človekom bez duše – ľudskú dušu u Neho nahrádzala božskosť. Manichaeus ale učil, že Kristus nemal skutočné ľudské telo, ale len vyzeral ako človek prichádzajúci cez Máriu, no neprevzal od nej telo a krv, podobne ako slnko svieti cez sklo, no neberie si tým jeho hmotnú podstatu. To je dôvod, prečo sa evanjelista tak názorne vyjadruje a vyhlasuje, že On sa stal telom, teda človekom ako každý iný človek, ktorý má telo a krv, telo a dušu... V tých časoch, nech už boli heretici akokoľvek prevrátení, zostávali stále v Písme a niektoré doktríny nerušili. Ale čo zostane, keď sa už viac neuznáva a nekáže toto Božie narodenie a viera, ale z kazateľníc sa rozhlasujú len ľudské zákony a skutky? Čo na tom záleží, či Kristus je, alebo nie je Boh, či mal skutočné telo, alebo len vyzeral ako telo, či mal dušu, alebo nie, či prišiel pred, alebo po svojej matke, či všetky tie omyly a herézy, ktoré kedy existovali, sú platné, alebo nie – lebo my nemáme Krista viac ako všetci tí heretici. Ani my z Neho nemáme osoh, a to je to isté, ako keby sa zbytočne stal človekom, ako keby všetko o Ňom bolo napísané zbytočne – veď sme našli spôsob, ako získať Božiu milosť svojimi skutkami! Preto nie je rozdiel medzi našimi biskupmi a všetkými heretikmi, ktorí kedy boli, okrem tohto jedného: my používame Krista slovami ako zásteru a zdanie, ale pod tým obalom na Neho zabúdame a nevyužívame Ho, akoby naozaj bol len fikciou, ako v Neho bláznivo verili heretici. Sv. Peter to vyhlásil v 2Pt 2:1... Načo je to, že Kristus nie je taký, ako o Ňom kázali heretici, ak pre nás nemá väčší význam a neprináša nám väčší úžitok ako im? Aký má význam, ak takú herézu odsúdime a Krista správne slovami vyznáme, ale naše srdcia Ho nevnímajú inak ako oni? Nevidím, že by vedeli preukázať, že Kristus je na niečo potrebný, ak by som vedel skutkami získať Božiu milosť. Ak by sa to dalo, nebolo by dôležité, že je Bohom a stal sa človekom. Potom by bolo zbytočné všetko, čo bolo o Ňom napísané. Stačilo by Boha hlásať tak, ako v Neho verili Židia – potom musím začať svojimi skutkami získavať Jeho milosť. Čo iné by som mal robiť? Čo iné by som potreboval?

St. Louis ed., 11:196 – 198.

Naplnenie duchovných potrieb - 8. máj

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...“ Mt 28:19

Kresťanské misie sú medzi agresívnymi hnutiami v histórii unikátne. Kresťanstvo vo svojej pravej podstate nemá sebecké motívy, nepotrebuje presadzovať žiadny systém, jeho motivácia nie je v zisku. Jeho jedinou prácou je „hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.“ Nič viac, nič menej. Slová „apoštol“ a „misionár“ znamenajú to isté: „ten, ktorý je vyslaný“. Slovo apoštol je z gréčtiny; a slovo misionár pochádza z latinčiny.

Nová Zmluva je kniha o misiách. Evanjeliá hovoria o Ježišových misijných úspechoch a Skutky apoštolov rozprávajú o misijnom snažení apoštolov. Učeníci boli vyslaní do sveta silou vzkriesenia a evanjelium malo dosah na ľudí žijúcich vo svete. Peter išiel do Lodu, Jaffy, Antiochie, Babylonu a Malej Ázie. Ján išiel do Samárie, Efezu a do miest v Stredomorí. Tomáš precestoval ďalekú Indiu. Pavol, vrstovník raných misionárov, využíval cesty postavené Rímom, aby rozniesol po ríši evanjelium. Dnes je dopyt po misionároch väčší ako kedykoľvek predtým! Svet je rozlohou čoraz menší, no neustále sa zväčšuje počet obyvateľov. Žijeme vo svete protichodných, mätúcich názorov! Žijeme vo svete zložitých problémov! No čo je najdôležitejšie, žijeme vo svete zúfalých duchovných potrieb.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi byť svetlom v tomto svete plnom tmy, pripraveným na každú príležitosť podeliť sa o Tvoju lásku s tými, ktorí majú veľké duchovné potreby.

Billy Graham Evangelistic Association

Nastal čas obliecť si výzbroj - 7. máj

„Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla.“ Rim 13,12

Či sa ti to páči, alebo nie, ak nasleduješ Ježiša, ľudia budú voči tebe prechovávať nepriateľstvo. Ježiš povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“

Je to pravda. Ak začneš rozprávať druhým o Ježišovi Kristovi, sleduj, čo sa bude diať. Svet s tebou bude zaobchádzať ako s Ježišom. To je ten boj medzi Božím potomstvom a satanovým potomstvom, o ktorom čítame v Prvej knihe Mojžišovej.

Ako kresťania máme voľbu. Nevolíme si medzi tým, či budeme alebo nebudeme bojovať v tomto duchovnom boji, ale je to voľba medzi víťazstvom a prehrou, napredovaním a ustupovaním. V kresťanskom živote buď prekonávame my, alebo sme prekonávaní.

Žijeme v kritickej dobe. Diabol vie, že jeho dni sú zrátané. Dobre pozná svoj rozsudok. Avšak pokúsi sa urobiť všetko pre to, aby spôsobil čo najväčšiu škodu do dňa, kedy bude čeliť svojmu súdu. To je dôvod pre nás, aby sme viac spozorneli. Každá bitka sa ráta. Každý jeden deň je dôležitý.

Biblia hovorí: „Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla.“ (Rim 13:12)

Je čas obliecť si výzbroj. Ale najprv potrebujeme odhodiť skutky tmy. Skoncuj so životom, ktorý uprednostňuje kompromisy. Nesnaž sa viac žiť pre oba svety. Oblečme si výzbroj svetla. Zapojme sa do boja, buďme aktívni. A pozorujme, ako bude náš Pán konať.

https://www.harvest.org

Útočisko viery - 6. máj

Izrael nemal z vlastnej sily poraziť faraóna alebo prelomiť putá modloslužby pred tým, než bojoval s Amalékom. Nemal sám rozdeliť vody mora a poraziť faraónovu armádu. Izrael nemal sám dosiahnuť, aby z neba padal chlieb alebo premeniť zlú vodu v Máre. Teraz však má bojovať proti Amálékovi. Doposiaľ Pán bojoval za neho. Teraz bude bojovať v ňom a skrze neho!

Avšak zodpovednosť hľadať útočisko v Pánovi leží na ňom. Dávid hovorí: „... k vodám osviežujúcim ma privádza.“ (Ž 23,2) Pán privádza Dávida k osviežujúcim vodám, ale je to Dávidova zodpovednosť napiť sa. Keď to nespraví, tak mu voda neprinesie žiaden úžitok.

Keď v nás začne prebývať Duch Svätý, ako dôsledok toho, že veríme a vyznávame Kristovu smrť zmierenia a znovunastolenie Božieho kráľovstva, vtedy začína boj proti Amálékovi, boj proti telu.

Je rozdiel medzi tým, či v nás stará prirodzenosť ešte prebýva, alebo či nad nami vládne! Keďže teda platí ešte zasľúbenie, že vojdeme do Jeho odpočinku, bojme sa, aby nevysvitlo, že niekto z vás zaostal. (Žid 4,1)

Pred mnohým rokmi som videl prírodopisný film o živote hyen. Film mi obrazne pripomenul, čo znamená zaostať na ceste. Keď sa svorka hyen priblížila ku skupine zvierat, kde si chcela odchytiť potravu, spravila najprv zastrašujúci útok. Keď sa zvieratá rozutekali, hyeny si ich pozorne preštudovali. Hľadali, ktoré zviera je slabé alebo choré, ktoré nevládze bežať s ostatnými. Na to jedno sa zamerali a z toho bola ich potrava.

Hyeny si vyberajú korisť spomedzi tých, ktorí zaostávajú, kým ostatní bojujú a bežia. Dávaj si pozor a nezaostávaj. Svet vždy zaútočí na tých, čo zaostávajú. Tam získava najviac zajatcov a potravy.

Týmto nemienim, že ten, kto žije s Kristom, je vždy slobodný od útokov. Ale kým žiješ blízko Krista, satan ani svet ťa nemôžu zničiť. Ak si jedným z tých, ktorí úplne zaostávajú, ak si unavený a deprimovaný, tak sa modlím, aby ti Božie slovo a Boží Duch zjavili tvoj vážny stav.

Máš však aj pochopiť s akou obrovskou láskou, starostlivosťou, milosťou a milosrdenstvom sa Boh stará o dušu, ktorá napriek všetkej nedokonalosti a hriechu predsa patrí k Jeho ľudu. Aj keby si bol úplne posledný, ten, čo zaostal, tak Boh chce spraviť všetko, aby ťa zachránil.

Počuj, ty zneistená duša v beznádeji, ktorá takmer stráca nádej života viery: Hospodin bude bojovať proti Amálékovi z pokolenia na pokolenie. (2M 17,16)

Vo svojej modlitbe prosím, aby Boh uzdravil tvoj duchovný zrak, aby si uvidel, čo evanjelium skutočne obsahuje a čo Boh zasľúbil tomu, kto si volí hľadať svoj úkryt v Ňom.

Všimni si ty chudobná, hriešna, suchá a utlačená duša, že odpustenie hriechov, synovstvo u Boha a dedičstvo Božieho kráľovstva, je dnes Božím darom pre teba.

Všetko toto ti patrí v okamihu, keď sa ukryješ v Ňom. A keď sa ti zdá, že je to pre teba nemožné, cítiš sa, akoby si sa stále viac potápal vo vlastnej úbohosti, tak vedz, že Boh, ktorý ťa stvoril, ťa aj vykúpil!

Ruka z trónu sa k tebe naťahuje. Chyť sa jej!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii