Správny dôvod na presadzovanie spravodlivosti - 5. september

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Mt 5:7

To je tiež krásne ovocie viery a správne nasleduje po tom, čo bolo povedané pred ním: Ak chceš pomôcť ľuďom a podporovať, aby sa všade diali veci spravodlivo, mal by si byť aj láskavý a milosrdný, nemal by si sa teda rýchlo nahnevať, ak sú ešte stále nedostatky, ak veci nejdú celkom tak, ako by mali, ak je ešte stále nádej na zlepšenie. Lebo aj toto je cnosť falošných svätcov: nie sú schopní mať súcit alebo milosrdenstvo s neistými a slabými, ale trvajú na dodržiavaní všetkých pravidiel v tom najprísnejšom ponímaní a vyberajú si len tých naozaj najpoctivejších. Ako náhle zbadajú malé zlyhanie, čas milosti skončil a začnú zúriť. Aj sv. Gregor učí, ako spoznať takých ľudí, keď hovorí: „Pravá svätosť je milosrdná a súcitná, ale falošná svätosť nemôže inak len zúriť a besnieť, a pritom vyhlasuje, že koná z lásky a jej cieľom je svätosť.“ Veď vidíme, ako to v obrovskom rozsahu prebieha vo svete: Všetka zhýralosť a zúrivosť sveta sa deje pod nádherným obalom a zdaním, že sa to deje kvôli svätosti... Ale ušľachtilý strom sa pozná po ovocí. Lebo vtedy, keď by mali presadzovať spravodlivosť, aby sa všetko dialo v cirkvi aj krajine správne, neurobia nič. Nemajú v úmysle niekoho poučiť ani pozdvihnúť; sami nežijú v inom, len v neprávosti. A ak ich niekto napomenie pre skutky, alebo dokonca ak ich nepochváli a nekoná, ako si oni prajú, musí byť heretikom a nechať sa odsúdiť do pekla. Pozri, taký je každý falošný svätec. Lebo ho vlastná svätosť robí až takým pyšným, že opovrhuje všetkými ostatnými a nie je schopný mať súcitné a milosrdné srdce. Preto je v tomto verši potrebné varovanie pred takýmito škodlivými svätými: Nech každý vie, že ak pracuje so svojím blížnym a chce mu pomôcť a pozdvihnúť ho v jeho životnom položení, nech je tiež schopný byť milosrdný a odpúšťať – ľudia tak budú môcť vidieť, že chceš presadzovať spravodlivosť pre správne dôvody a nie preto, aby si ostatným mohol dať pocítiť tvoju svojvôľu a hnev. Tak budeš oprávnený láskavo a múdro zaobchádzať s tým, kto chce zanechať nespravodlivosť a polepšiť sa. Maj trpezlivosť s jeho neistotou a slabosťou, až kým ich neprekoná. Ale ak si to všetko skúsil, a nevidíš žiadnu nádej na zlepšenie, môžeš ho nechať a posunúť ho tým, ktorých úradom je trestať. To je jedna stránka milosti: rada odpúšťa hriešnikom a slabým. Druhou je konať dobre tým, ktorí trpia nedostatkom alebo potrebujú pomoc. To sú skutky milosrdenstva (na základe Mt 25:35-36). Pyšní svätci nepoznajú ani túto stránku milosrdenstva. Len ľad a mráz, srdce zmrznuté na kosť. Bez štipky lásky alebo túžby, aby robili blížnemu dobre, ani žiadne milosrdenstvo, aby odpustili poklesok... Preto touto kázňou a napomenutím opovrhujú a preto je medzi nimi márna. Nájde len tých poslucháčov, ktorí sa pridŕžajú Krista a ktorí Mu už veria, ktorí vedia, že nie sú svätí, ale ktorí, podľa predchádzajúcich veršov, sú chudobní, biedni, krotkí a skutočne hladní a smädní, ktorí sú ochotní nikým neopovrhovať, ale ujímajú sa potrieb každého človeka a sú schopní súcitiť. Tým je adresované potešujúce zasľúbenie: „Blahoslavení ste tí, ktorí ste milosrdní; lebo ako odplatu dostanete len a len milosrdenstvo, v tomto i budúcom živote“ – to milosrdenstvo, ktoré nevýslovne prevyšuje všetky ľudské skutky i láskavosť.

St. Louis ed., 7:377-379.

Poď a pozeraj! - 4. september

„Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila;  či to nie je Kristus?“ (Jn 4:29)

V jednoduchosti zmeneného života je veľká sila. Len čo sa Ježiš dorozprával so ženou pri studni v Samárii, žena odišla do mesta a začala o Ňom hovoriť ostatným. Biblia nám vraví: „žena teda nechala tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je Kristus?“ (Jn 4:28-29)

Jej svedectvo bolo také silné, že ľudia napokon uverili. Biblická pasáž pokračuje slovami: „A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Všetko mi povedal, čo som robila“ (v. 39). To je sila zmeneného života.

Keď židovskí vodcovia vypočúvali muža, ktorého Ježiš uzdravil, odpovedal im: „... jedno viem,  že som bol slepý a teraz vidím.“  (Jn 9:25)

Je nesmierne dôležité popísať situáciu pred a potom, čo pre teba Boh niečo urobil. Možno by si ľudia vôbec nevedeli predstaviť, že si bol taký, aký si bol, alebo že si zvykol robiť určité veci preto, lebo Ježiš Kristus ťa tak zmenil. Keď však ľuďom rozprávaš svoj príbeh, môže sa ich jedinečným spôsobom dotknúť.

Je zaujímavé, ako často apoštol Pavol, ktorý bol brilantný rečník, vynikajúci komunikátor a úžasná kapacita, používal na prehovorenie k ľuďom svoje svedectvo. Keď rozprával pred rímskym správcom v 24. kapitole Skutkov apoštolov, začal svojím príbehom viery. Následne prešiel k neodmysliteľnému jadru posolstva evanjelia.

Tvoje svedectvo, tvoj príbeh je cesta, ako začať stavať most. Most, ktorý bude viesť k väčšiemu príbehu. Príbehu Ježiša

https://www.harvest.org

Moc reči - 3. september

„Poddajte sa teda Bohu…“ (Jak 4:7)

Máme jazyk a hlas. Tieto nástroje reči môžeme používať deštruktívne alebo konštruktívne. Svojím jazykom môžeš ohovárať, reptať, nadávať, sekírovať, hádať sa, alebo ho môžeš podriadiť Božiemu Duchu a urobiť z neho nástroj požehnania a chvály. V ekumenickom preklade Biblie sa v Liste Jakuba 3:3 píše: „Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo.“ Rovnako je to aj s nami – keď sa poddávame požiadavkám Krista v našich životoch, naša divoká povaha sa dostáva pod Jeho kontrolu. Stávame sa miernymi, krotkými a „užitočnými Pánovi“ (2Tim 2:21).

Modlitba dňa

Daj, nech som pod Tvojou kontrolou, Pane Ježišu Kriste. Zober všetku pýchu, ktorá mi bráni úplne sa Ti poddať.

Billy Graham Evangelistic Association

Božie zasľúbenia u mňa nefungujú - 2. september

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Mat 4,1-4)

Text, ktorý sme čítali, začína slovami: Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal... Slovo potom naznačuje, že skôr, než bol Ježiš vyvedený na púšť, sa niečo stalo. Tretia kapitola končí príbehom o tom, ako Ježiš prichádza k Jánovi Krstiteľovi, aby sa dal pokrstiť. Po tom, ako bol pokrstený, je napísané: A hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. (Mat 3,16-17) Aké silné utvrdenie v tom, že Ježiš je Syn Boží! Aký zážitok a bohatá skúsenosť!

Po tejto bohatej duchovnej skúsenosti Duch vedie Ježiša na púšť, aby bol pokúšaný. Pozorne si to všimni. Takto sa to stane aj v tvojom osobnom živote. Po bohatej duchovnej skúsenosti prichádzajú často ťažké skúšky, tma alebo pokúšanie. Prichádzajú potom...

Vtedy prichádza diabol a šepká ti do ucha: „To, čo si zažil, to asi nebolo skutočné, veď sa pozri, ako sa cítiš teraz.“ Diabol zameriava tvoj pohľad na okamih súčasnosti a vonkajšie okolnosti. Vie, že keď stratíš perspektívu večnosti a zamestnáš sa vonkajšími vecami namiesto Boha, príde beznádej. Cesta z beznádeje k pádu nie je dlhá. Pripomeňme si tiež, že slovo pokušenie má dvojaký význam:

  1. zviesť, zvábiť, dráždiť
  2. skúšať

Boží hlas z neba znel jasne: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Toto jasné vyznanie a potvrdenie je základ, ktorý Ježiš dostáva skôr, ako prichádza pokušenie. Diabol ale bude vždy siať pochybnosti o tom, čo Boh povedal. Diablovým cieľom pri pokúšaní je spochybniť Božie slovo. Zvádza, vábi, dráždi naše myšlienky preč od Boha a vedie náš pohľad na okamih súčasnosti, na ľahké riešenia a osobnú pohodu. Máme sa pozerať hlavne na seba. Avšak Božím cieľom pri tom, keď sme vystavení pokúšaniu, je posilniť vieru a odtrhnúť pohľad od seba a uprieť ho na Neho.

Pamätajme, že Ježiša na púšť viedol Duch. Nie diabol, ale Duch. To nám hovorí, že život pod Božím požehnaním vo výsade milosti neznamená, že nebudeme pokúšaní ani skúšaní.

Z tohto sa učíme, že pokušenie nie je hriechom, kým podľa pokušenia nekonáme. Medzi pokušením a otroctvom je obrovský rozdiel.

Zo spôsobu, akým diabol napáda a zo spôsobu, akým Ježiš odpovedá vidím, že je dôležité dobre poznať Božie slovo. Duša, ktorá nie je naplnená Božím slovom, Božími zasľúbeniami, sa nemá ako brániť, keď prídu chvíle pokušenia.

Aby sme žili v ochrannej moci Slova, musíme žiť v Slove. Svoje pády obhajujeme slabou prirodzenosťou, ale pravdou je, že každodenne zabúdame na Slovo a sme odkázaní na vlastné sily.

Keď je duša podvyživená a život riadia naše vlastné myšlienky, túžby, potreby a chute, tak prehrávame boj. Vtedy je život životom v stálych pádoch. Takáto skúsenosť vedie ku kázaniu, ktoré ľudí potešuje, že takýto život je prirodzený, keďže sme tak bezmocní.

Diabol začína Ježišovo pokúšanie tým, že spochybňuje Božiu dobrotu. Nedôvera v Otcovu starostlivosť.

Si hladný a smädný, je ti strašne, naozaj by ti takto bolo, keby si bol Boží Syn? Teraz máš skvelú príležitosť ukázať, že Ním naozaj si. Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! (Mt 4,3)

Boj je predsa dobrý. Azda si nemyslíš, že by chcel, aby ti bolo takto. Veď nespravíš chybu, keď trochu zlepšíš podmienky, v ktorých sa nachádzaš. Ježišov spôsob, ako odpovedá pokušiteľovi nám hovorí, že máme úplne zlý smer, ak chceme uspokojiť náš hlad, lebo potreba je taká silná. Znie to veľmi správne, keď pokušiteľ hovorí: „Ako môžeš veriť v dobrého Boha, keď sa o teba nestará a je ti tak zle?

Buď čestný,“ hovorí diabol. Božie sľuby a zasľúbenia u teba nefungujú. Nezabudni, že diabol je klamár, je otcom každej lži. Prišiel, aby zahubil a ničil. Úprimnosť, čestnosť a pravdu nehľadá. Tvári sa však, že mu ide o pravdu. Všimni si, čo hovorí Ježišovi. Si Boží Syn? Diabol to vie veľmi dobre! Diabol chce ukázať, že Boh je Bohom spôsobom, ktorý nie je Boží! Priateľu, nezamestnávaj sa vonkajšími vecami, ťažkosťami a bolesťami natoľko, že pokušiteľ do teba dokáže zasiať pochybnosti o Božej dobrote a starostlivosti.

Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. (Iz 54,10)


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Aký je tvoj príbeh? - 1. september

„Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.“ (Rim 10:17)

Každý si rád vypočuje pekný príbeh, najmä, ak je skutočný. Keď príde na svedectvo tvojej viery, jedným z najúčinnejších nástrojov v tvojej evanjelizačnej zásobe je osobné svedectvo.

Svedectvo je silným nástrojom na stavanie mostov. Je to spôsob, ako sa spojíš so svojím poslucháčom, takže on alebo ona môžu vidieť, ako si prišiel k tomu, kým si a prečo veríš tomu, čomu veríš. Je to spôsob, ako zaujať ľudí, vystavať most a takisto im pomôcť vidieť, ako sa sami môžu dostať k viere.

Ďalšou skvelou vecou na šírení tvojho svedectva je, že môžeš nepriamo kázať evanjelium. Môžeš povedať niečo ako: „Predtým, než som sa stal kresťanom, neviedol môj život nikam. Bola v ňom prázdnota. Rozmýšľal som, čo nie je v poriadku, čo mi chýba. Jedného dňa som však šiel na bohoslužbu do kostola a počul som farára povedať...“

Alebo môžeš povedať: „Niekto ku mne prišiel a povedal mi tieto slová... Vypočul som si ich, uveril im a zareagoval na ne.“

V skutočnosti môžeš počas rozprávania svojho vlastného príbehu šíriť evanjelium. A keď skončíš, môžeš sa opýtať: „Čo si o tom myslíš?“ Už si to niekedy počul? Uvažoval si niekedy nad tým, kto je Ježiš?

Aký je tvoj príbeh? Každý nejaký má. Každý má svedectvo a každé svedectvo je platné.

Keď sa dostaneš k jeho podstate, každé je v zásade rovnaké. Všetci sme boli stratení. Všetci sme boli oddelení od Boha. Všetci sme boli vinní, osamelí a báli sa smrti. A všetci sme boli na ceste do pekla. Ježiš Kristus vo svojej milosti však zasiahol do našich životov a zmenil nás. To je tvoj príbeh, ktorý stojí za rozpovedanie.

https://www.harvest.org

Nie dosť dobrý - 31. august

„... ktorý nemá vlastnej spravodlivosti...“ (Flp 3:9)

Ľudia vchádzajú mnohými dverami, ktoré nevedú do Božieho kráľovstva. Niektorí skúšajú dvere dobrých skutkov. Vravia: „Môžem sa dostať do neba, len ak vykonám dostatok dobrých vecí, pretože Boh ocení všetky dobré veci, ktoré robím.“ Je úžasné robiť dobré veci, nemôžeme však urobiť dostatok dobrých vecí, aby sme Boha uspokojili. Boh vyžaduje dokonalosť, a my dokonalí nie sme. Ak sa chystáme vstúpiť do Božieho kráľovstva, musíme byť úplne dokonalí. Pýtaš sa: „Tak ako vlastne budem dokonalý?“ Potrebujeme byť oblečení do spravodlivosti Pána Ježiša. Existujú len jedny dvere do kráľovstva a tými dverami je Ježiš. A nikdy sa nedostaneme do neba, ak nepôjdeme Jeho cestou.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, nie je nič, čo by som mohol urobiť, aby som bol hodný Tvojej lásky, a predsa si mi dal Ježiša – môjho Spasiteľa a Pána!

Billy Graham Evangelistic Association