Určite nezostaneš rozrobený - 5. august

„A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“   (F 1:6)

Je veľa dôvodov, prečo som rád, že nie som Boh. Jedným z nich je, že patrím k tým, čo sa do vecí pustia, a potom na ne zabudnú. Mám na polovicu dokončené veci ako modely, ktoré som začal stavať pred tromi rokmi a sľubujem, že ich raz dokončím. Celé ich postavím, už treba len namaľovať pár vecí. Poviem: „Musím si ísť kúpiť tú farbu... niekedy.“ A nikdy sa k tomu nedostanem.

Alebo si môžem upratovať stôl a mať to už takmer hotové. Potom si pomyslím: „Urobím to trochu neskôr. Teraz chcem robiť niečo iné.“

Nie ste radi, že Boh nie je taký? Predstavte si, ako na nás pracuje a potom Ho to naraz prestane baviť. Mám toho dosť. Chcem sa presunúť ďalej na nový život. Nedokončím ho. A ty zostávaš rozbabraný.

Boh je s nami a vie o všetkom, čo sme pre Neho niekedy spravili. Občas, keď niekde verne potichu pracujeme pre Pána, neznejú nám od ľudí žiadne fanfáry. Neuvedomujú si, aká je to pre nás obeť. Nevidia, že neskoro v noci vstávame a modlíme sa za ľudí, ani že sme tam vonku a verne rozsievame. Ľudia si to nevšímajú, ale Ježiš Kristus to vidí. A ak to robíme pre Neho, nie je to vlastne všetko, na čom naozaj záleží?

On dokončí dielo, ktoré začal v našich životoch, a On má tiež pre nás budúcnosť. To neznamená len, že sa jedného dňa dostaneme do neba, ale aj to, že dokončí prácu na tom, aby sme boli viac a viac ako Ježiš.

https://www.harvest.org

Kristovi bratia - 4. august

„A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám. A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom. A ako šli zvestovať to Jeho učeníkom, ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. Ježiš im riekol: Nebojte sa! Choďte, zvestuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ (Mt 28:7-10)

Kristus nielenže hovorí učeníkom, aby sa nebáli, Jeho slová útechy sú omnoho hlbšie a krajšie. Hovorí totiž: „Choďte, zvestuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Ján vo svojom evanjeliu zas píše, že Ježiš povedal Márii (J 20:17): „Choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ Tomu sa vraví kázať ľuďom s útechou. Veď volá svojich učeníkov „bratia“. Titul brata nie je medzi ľuďmi ničím výnimočný. Keď totiž človek volá iného človeka bratom, daný titul prináša osoh maximálne v oblasti financií či priateľstva. No keď nás Kristus, Boží Syn, volá bratmi, je to vynikajúci, vznešený a neopísateľný titul.  Ak nás totiž volá bratmi, bude sa s nami zároveň musieť deliť a neponechá si svoje dedičstvo pre seba, ale sprístupní ho všetkým nám. Musíme si teda uvedomiť, že Pán Ježiš nepoužíva tento titul len tak povrchne, ako to majú vo zvyku ľudia, keď jeden druhému píšu „Drahý brat,“ a pritom ho v srdci považujú za najhoršieho nepriateľa a prajú mu v živote len to najhoršie. Ak nás Kristus volá bratmi, úprimne tým myslí, že je naším bratom, že nás považuje za svojich bratov a že chce s nami zaobchádzať ako so svojimi bratmi. Ako sa teda apoštolom dostala takáto česť? Zaslúžili si snáď tento titul za to, ako od Neho nehanebne ušli, zapreli Ho a stratili všetku nádej, že Ježiš bude znovu žiť a budovať svoje kráľovstvo? Za takéto správanie ich Pán mohol považovať za nepriateľov, nie za bratov. No ako sme už povedali skôr, Ježiš sa zaujíma o úbohých hriešnikov a chce, aby prijali Jeho vzkriesenie a našli v ňom útechu. Inak by ich nemohol úprimne volať bratmi, pretože sa k Nemu zachovali hrozne a taký titul si nezaslúžili. Ani my si ho nezaslúžime. Aj my sme úbohí hriešnici, no aj napriek tomu tento titul máme prijať. Veď Kristus dokonca prikazuje kresťanom, aby sa modlili slovami: „Otče náš, ktorý si na nebesiach...“ Ak voláme Boha na nebesiach naším „Otcom“, automaticky sme bratmi Krista, ktorý v Jánovi 20:17 hovorí: „Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ Jediný rozdiel je v tom, že Kristus je vlastný a večný syn Boha, zatiaľ čo nám sa tejto cti dostáva len skrze Krista, pretože za nás zomrel a vstal z mŕtvych pre naše dobro, aby sme sa vierou v Neho stali Božími deťmi. Sme adoptované deti, nie rodené deti, ako to rozlišuje Pavol. Slovo, ktorým Kristus volá učeníkov svojimi bratmi, je skutočným rozhrešením, ktorým ich oslobodzuje od hriechov. Mali by na nich zabudnúť a viac sa nebáť. Kristus je totiž bez hriechu. Ak sú teda učeníci Jeho bratmi, tiež musia byť bez hriechu. Inak by bol Ježiš pri dedičstve vo výhode a nebol by skutočným bratom. Avšak keď sám tvrdí, že sme Jeho bratia, znamená to, že budeme mať rovnaký podiel na dedičstve.

St. Louis ed., 13.1:522-524.

Sklamanie sa stáva radosťou - 3. august

„... budú Mu hľadieť na tvár...“ (Zjav 22:4)

Jednou z veľkých výhod toho, že je človek kresťanom, je obrovská nádej, ktorá presahuje až za hrob do slávy Božieho zajtraška. Malé dievča bežalo smerom k cintorínu v čase, keď sa na ulici stmievalo. Prebehla popri priateľovi, ktorý sa jej opýtal, či sa nebojí nočného prechádzania popri hroboch.  „Oh, nie,“ povedala. „Nebojím sa. Môj dom je hneď na druhej strane!“ My kresťania sa nebojíme noci smrti, pretože náš nebeský domov je „hneď na druhej strane“. Vzkriesenie Ježiša zmenilo polnoc trúchlenia nad stratou blízkeho na úsvit opätovného stretnutia s ním; zmenilo polnoc sklamania na úsvit radosti; zmenilo polnoc strachu na úsvit pokoja. Dnes môže viera a dôvera v Ježišovo vzkriesenie zmeniť tvoj strach na nádej a tvoje sklamanie na radosť.

Modlitba dňa

Čohokoľvek sa bojím najviac, Pane Ježiši, dávam to do tvojich milujúcich rúk vediac, že Ty mi dáš pokoj a odvahu.

Billy Graham Evangelistic Association

Nádej do budúcnosti - 2. august

„Ježiš však hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!“ (Mt 14:27)

Obávaš sa práve neistej budúcnosti? Si prestrašený, a cítiš sa, akoby si zlyhal? Ježiš vie, kde si presne v tejto chvíli. On vie, čo prežívaš.

Hneď potom čo Ježiš nasýtil 5 000 ľudí niekoľkými chlebami a rybami, povedal učeníkom, aby nasadli do lode a išli na druhú stranu. Oni Ho teda poslúchli. Ježiš medzitým vyšiel na vrch modliť sa.

Potom, počas plavby cez Galilejské more, prišla silná búrka. Bola horšia než väčšina búrok, ktoré učeníci dovtedy zažili. Stále viac silnela. Vlny ich presahovali a oni sa začali báť o život.

Biblia hovorí, že keď bola loď dosť ďaleko od brehu zmietaná vlnami, prišiel k nim počas štvrtej nočnej stráže Ježiš. Kráčal po vode. Keď Ho však učeníci zbadali, boli zdesení. Mysleli si, že je to duch. Takže Ježiš im hneď povedal: „Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!“ (Mt 14:27)

Dôvod, prečo sa nemuseli báť, je jednoduchý: Ježiš im pomôže obstáť v búrke. Možno sa práve teraz cítiš prestrašený. Možno si myslíš: „Neviem, čo so mnou bude.“ Ježiš je na palube života, ktorý Ho prijal. Ak si Ho požiadal, aby bol tvojím Spasiteľom a Pánom, je tu s tebou.

To znamená, že Boh dokončí dielo, ktoré začal v tvojom živote – aj keď by si zlyhal, aj keď by si urobil chybu. Boh má budúcnosť pre každého z nás. Takže buď odvážny. On je s tebou a má pre teba svetlejší zajtrajšok.

https://www.harvest.org

Prevrátený svet - 1. august

„Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré…“ (3J 11)

Musíme si v našich mysliach upevniť tento fakt: žijeme v prevrátenom svete. Ľudia nenávidia vtedy, keď by mali milovať, hádajú sa, keď by mali byť priateľskí, bojujú vtedy, keď by mali byť pokojní, zraňujú, keď by mali uzdravovať, kradnú, keď by sa mali o veci deliť, robia zlé vtedy, keď by mali robiť dobré. Raz som videl hračkárskeho klauna so záťažím v hlave. Bez ohľadu na pozíciu, do akej klauna postavíš, vždy bude nakoniec prevrátený. Postavíš ho na nohy či na bok, no len čo ho pustíš, prevráti sa dolu hlavou. Neobrátení ľudia sú presne ako ten klaun! Môžeš s nimi robiť čokoľvek, avšak stále sa zvrtnú do prevrátenej pozície. To je dôvod, prečo učeníci nezapadli do sveta. Človeku, ktorý je dole hlavou, sa zdá, že človek, ktorý sa nachádza v horizontálnej pozícii, je naopak. Pre hriešnika je spravodlivý človek čudák a abnormalita. Kresťanská dobrota je pokarhaním pre zlomyseľných, jeho horizontálna pozícia predstavuje reflexiu nad svetskou prevrátenou pozíciou.

Modlitba dňa

Nech nikdy nerobím kompromisy svojej pozície pred Tebou, Pane Ježiši, ktorý si dal svoj svätý život za mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

Žiaden strach - 31. júl

„Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu.“ (Ž 27:5)

Občas, keď sa dostaneme do určitých situácií, hovorievame: „Prečo Boh dovolil, aby sa mi toto stalo?“ Neskôr, keď prejde niekoľko rokov, a s odstupom času vidíme jasne, môžeme sa obzrieť späť a vidieť, prečo Pán urobil to, čo urobil – alebo prečo neurobil to, čo sme si mysleli, že má urobiť.

Ak mám byť úprimný, som rád, že často neviem, čo okolo mňa prebieha. Nemusíme vedieť, čo sa deje v nadprirodzenom ani v pozemskom svete, o možných sprisahaniach proti nám alebo o tých, ktorí nás chcú zničiť. Ale toto vieme: Pán je s nami, kdekoľvek sme.

Dávid, ktorý vedel, čo je to obávať sa o svoj život, napísal v Ž 27:5 tieto slová: „Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu.“

A potom v Iz 54:17 počujeme: „Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa – znie výrok Hospodinov.“

Ľudia možno dokážu klamať a na čas všetkých zavádzať, ale napokon to vyjde najavo. Všetko sa nazve pravým menom. Dobrá správa je, že aj keď ľudia proti tebe ako Božiemu dieťaťu kujú pikle, nemusíš sa báť. Pán je s tebou. Bol s Pavlom v jeho väzenskej cele a je s tebou všade, kdekoľvek si.

https://www.harvest.org