Čo robí hrdinu, hrdinom? - 30. jún

„Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus), a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty i Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter.“ Jn 1, 41-42

Slovo hrdina počuť v našej kultúre často. No vieme, čo naozaj znamená? Vyzerá to tak, že máme veľa celebrít, no málo hrdinov. Historik Daniel Boorstin to vysvetlil takto: „Celebrity sú ľudia, ktorí tvoria správy, hrdinovia sú ľudia, ktorí tvoria históriu.“

Hrdina je niekto, kto sa dokáže nezištne obetovať. Niekto, kto uprednostní potreby druhých pred svojimi. Niekedy pomenovanie hrdina dostane niekto počas svojho života, niekedy až po smrti. V takýchto prípadoch ich nazývame neospevovanými hrdinami, pretože sme si až do ich smrti neuvedomili ich hrdinstvo.

Jedným z neospevovaných hrdinov v Novej Zmluve bol Ondrej, Petrov brat. Ondrejovi nie je v Novej Zmluve venovaného veľa miesta, no to, čo o ňom čítame, je výnimočné. Ondrej bol známy tým, že bol ten, čo priviedol ostatných k Ježišovi. Keď zistil, že Ježiš je ten dlho očakávaný Mesiáš, ihneď našiel svojho brata a priviedol ho k Ježišovi.

Ondrej si to veľmi jednoducho mohol nechať pre seba a povedať si: „Nechcem aby sa to dozvedel Peter. Pravdepodobne prevezme nad celou situáciou kontrolu.“  No Ondrej ho k Ježišovi priviedol. Vždy keď čítame o Ondrejovi, niekoho privádza k Ježišovi.

Môžeme Ondreja označiť ako patróna neospevovaných hrdinov. Ľudí, ktorí urobia, čo je potrebné a nikto si ich nevšimne. Všetku pozornosť a slávu chcú dať Bohu. Jednu vec si musíme zapamätať: Ak by sme mali viac Ondrejov, mali by sme aj viac Petrov.

https://www.harvest.org

Jeho načasovanie je dokonalé - 29. jún

„... aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ Rim 12:2

Boh má plán pre život každého kresťana. Každá okolnosť, každá zákruta osudu slúži pre tvoje dobro. Zapadá do celkového obrazu tvojho života. Jeho plánom je zdokonaliť ťa. Všetky veci slúžia na tvoje dobro a Jeho slávu. Ako mladá kresťanka chcela byť moja manželka Ruth misionárkou, rovnako ako jej otec a mama. No Boh mal pre jej život iný zámer. Zmenené okolnosti jej odhalili Božiu vôľu, a nakoniec bola šťastná na mieste, kde ju Boh umiestnil. Mnohí z nás prosia Boha, aby zmenil okolnosti tak, aby vyhovovali našim túžbam, namiesto toho aby sme prispôsobili svoju vôľu tej Jeho. Nenechaj, aby ťa okolnosti vyviedli z rovnováhy. Hľadaj radšej Božiu vôľu pre svoj život, zjavenú skrze tieto okolnosti.

Modlitba dňa

Ako často chcem predbehnúť Tvoje vedenie, Otče. Pomôž mi úplne Ti dôverovať a uvedomiť si, že uprostred všetkých udalostí, objasňuješ svoju vôľu pre môj život.

Billy Graham Evangelistic Association

Dokonalosť v slabosti - 28. jún

„Aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti“ Flp 3,10

Nick Vujicic bol vychovávaný v milujúcej kresťanskej rodine. Narodil sa však bez končatín a deti v škole k nemu boli veľmi kruté. Miestami si Nick zúfal. Neskôr však zistil, že Boh si aj jeho môže použiť na svoju slávu a dnes cestuje po svete a delí sa o svoj príbeh. Nickov život nám ukazuje, ako môže Boh pracovať aj skrze ľudské slabosti a utrpenie.

Časť poznania Krista spočíva v prežívaní Jeho utrpenia. Apoštol Pavol trpel. V Druhom liste Korintským, v 12. verši píše o skúsenosti, ako bol uchvátený do nebies a videl veci, ktoré nedokázal popísať. Pokračoval však takto: „Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova” (verše 7-9).

Boh dokáže pracovať skrze hendikep – niekedy aj viac efektívne ako cez niekoho, kto hendikep nemá. Ak si zažil niečo ťažké, ak ti nečakane zomrel niekto blízky, ak trpíš nejakým postihnutím či inými fyzickými problémami, a vieš sa stále radovať, tak si veľmi mocný svedok. A tvoje svedectvo môže mať väčšiu moc ako svedectvo niekoho bez slabosti.

https://www.harvest.org

Kristus sa pripojil k ľudstvu priateľsky - 27. jún

„Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster – kde bývaš? Povedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej podvečer.“ Jn 1:35-39

Evanjelista Ján tu nehovorí o povolaní apoštolov, ale jednoducho opisuje, ako sa spoznali s Kristom a rozprávali sa, lebo Kristus prišiel k ľuďom ako priateľ. V tom čase Jánovi učeníci dospeli na základe svedectva a kázania ich učiteľa Jána Krstiteľa o Kristu k tomu, že sa im Kristus zapáčil. Oni teda počuli a videli Krista, spoznali a zoznámili sa s Ním. Potom, čo sa s Ním zoznámili a spriatelili, od Neho znova odišli a vrátili sa domov. Ešte sa nestali Kristovými učeníkmi, ani k tomu neboli povolaní. No neskôr prichádza Kristus ku Galilejskému moru, ide okolo a povoláva ich ako svojich apoštolov. Prvýkrát Ho videli pri Jordáne, ale ani im nenapadlo, že sa stanú Jeho učeníkmi. Evanjelista týmito slovami ukazuje, že Kristus Pán zvláštnym spôsobom priťahoval ľudí k sebe a spoznával sa s nimi. A keď Kristus neskôr prichádza ku Galilejskému moru a robí zázraky, napr. premieňa vodu na víno, a poznajú Ho všetci, vtedy vyhľadá Šimona a Ondreja, Jakuba a Jána (Mt 4:18-22). A vtedy začína povolanie. Ale evanjelista Ján teraz o tomto povolaní nehovorí, len o zoznámení, že Kristus bol vľúdny človek, ktorý sa spriatelil s každým, takže sa s Ním ľudia radi rozprávali... Ján Krstiteľ tu smeruje svojich učeníkov na Krista, čo bolo jeho poslaním. Namiesto toho, aby si ich nechal pri sebe, ich takto odovzdáva novému učiteľovi hovoriac: „To je ten Učiteľ; On krstí Duchom Svätým a ohňom.“ Keď to počujú učeníci, ako jednoduchí zbožní ľudia tomu veria a Jánom vyslovené slová: „Tento muž je Baránok a pravý Učiteľ,“ ich pohnú, aby nasledovali Ježiša. Preto títo dvaja učeníci nasledovali Krista na miesto, kde býval... a strávili s Ním deň. Bolo to milé zoznámenie a spriatelenie, že sa chceli sami presvedčiť o svedectve, ktoré o Ňom vyslovil Ján. Ochotne chceli byť pri Ňom, sledovať Ho, počuť Ho rozprávať, hovoriť s Ním. No nezavolal ich. Ani s Ním nestrávili celý deň, veď prišli o desiatej, teda okolo štvrtej poobede. Toľko teda boli s Ním. No evanjelista nenapísal, čo robili, alebo o čom sa rozprávali. Len naznačil, že sa k nim Kristus správal milo, priťahoval ľudí, až mal 12 apoštolov a 72 učeníkov (Lk 10:17). Kristus nezačal svoje kráľovstvo násilím ani zlosťou – o tom snívali židia, že Mesiáš príde ako veľmi mocný vládca. Naopak, On sa pripája k ľuďom veľmi priateľským spôsobom, je vľúdny, prijíma každého, kto k  Nemu príde, rozpráva sa so všetkými a nikoho nevylučuje zo svojej priazne. Tak ho opísal prorok Izaiáš: nebude bojovať, ani sa hádať; nesfúkne tlejúci knôt, ani neodlomí nalomenú trstinu (Iz 42:2-4). 

St. Louis ed., 7:1741-1743.

Boh ťa stvoril - 26. jún

„Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ 1Jn 1:3

Boh ťa stvoril! Bol si utvorený na Jeho obraz! Bol si vytvorený podľa obrazu a podoby Stvoriteľa. Keď ťa Boh tvoril, mal s Tebou zámer. Ten základný zámer je, že chcel, aby si s Ním mal spoločenstvo. Ak človek nemá spoločenstvo s Bohom, je stratený, zmätený a dezorientovaný. Keďže nevie nájsť svoje miesto, má pocit, že nikam nepatrí. Existujú tisícky ľudí, ktorí priznávajú, že nie sú šťastní. Ekonomické zabezpečenie, oddych, potešenie a dobrá komunita, v ktorej žijú, im nepriniesli pokoj a radosť, ktoré očakávali. Dôvodom je, že človek bol stvorený na Boží obraz a nedokáže nájsť dokonalý oddych, radosť, šťastie a pokoj, kým nepríde späť k Bohu.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi dnes hovoriť druhým o spoločenstve, ktoré môžu zažiť aj oni. Tvoja láska mi v tom pomôže.

Billy Graham Evangelistic Association

Nie ďaleko od kráľovstva - 25. jún

„Ale Saul nivočil cirkev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhal ich do väzenia.“ Sk 8,3

Zdá sa ti niekedy, akoby niektorých ľudí Boh nemohol zachrániť? Ľudí, ktorých si proste nevieš predstaviť ako Ježišových nasledovníkov? Predstava, že držia v ruke Bibliu alebo hovoria: „Chvála Pánovi!“ je veľmi nepravdepodobná. Neveríš, že by sa také niečo mohlo udiať.

Možno sú to oni, čo sa do teba neustále navážajú. Vždy keď ťa stretnú, majú ďalšie otázky, ktorými ťa ostreľujú. Niekedy ich to nahnevá. Niekedy sú až trochu nepriateľskí. A niekedy si z teba a z tvojej viery v Ježiša Krista robia pred inými ľuďmi posmech. A tebe len prebleskne hlavou: „Ten človek je tak veľmi ďaleko od nebeského kráľovstva.“

No môže sa diať pravý opak. Človek, ktorý ti dosť komplikuje život, môže byť práve krôčik od poznania Krista. Nik nie je za hranicou Božieho dosahu. A niekedy ľudia, o ktorých si myslíme, že sú najďalej, sú bližšie, než si myslíme.

Neexistuje lepšia ilustrácia ako tá Pavlova. Posmievanie a kritizovanie kresťanov mu nestačilo, poľoval na nich ako na zvieratá a väznil ich. Dohliadal na smrť prvého mučeníka cirkvi – Štefana.

Keď Pavol uveril v Ježiša Krista, bolo to príliš nečakané a mnohí ľudia túto informáciu prijímali skepticky či podozrievavo. Jeho obrátenie bolo tak výnimočné, že to Nová Zmluva zachytáva až na troch miestach. Pavol tento svet zmenil. Zanechal za sebou mnoho zborov a veriacich.

Uveriť v Ježiša Krista bola tá posledná vec, čo som mal na pláne v deň, keď som sa stal kresťanom. Žiadna osoba to neurobila. To mohol Boh. Tak zotrvaj v modlitbách za  neveriacich v tvojom živote – a sleduj, čo Boh urobí.

https://www.harvest.org