Búranie a stavanie - 13. august

Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. (Jer. 1,9) Možno je v týchto slovách skrytý zážitok, podobný tomu, aký zažil Izaiáš. Z bázne pred Bohom však Jeremiáš detailnejšie neopisuje, čo všetko sa stalo. Niektoré zo zážitkov s Bohom zostávajú len…

Zlá spoločnosť - 12. august

„Vtedy začal sa (Peter) zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval.“  Evanjelium podľa Matúša 26:74 Keď Peter zapieral Ježiša, neudialo sa to v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minút, ale v priebehu niekoľkých hodín. Uplynula hodina, odkedy prvý človek povedal Petrovi: „I ty si bol s Ježišom Galilejským!“ kým…

Mimoriadne mučeníctvo (druhá časť) - 11. august

Rím: Papylus „Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu.“ (1. Kor 2:1) Prokonzul obrátil svoju pozornosť na Papyla, ktorý stál neďaleko miesta, kde visel krvácajúci Carpus. „Máš deti?“ spýtal sa prokonzul. „Ó, áno, skrze Boha mám veľa detí.“ Niekto…

Mimoriadne mučeníctvo (prvá časť) -10. august

Rím: Carpus „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ (1. Kor 1:18) „Moje prvé meno a meno, ktoré som si vybral, je Kresťan. Vo svete sa volám Carpus.“ „Poznáš cisárove nariadenia,“ vyhlásil prokonzul, „si povinný uctievať všemocných bohov Ríma. Preto ti radím,…

Milovanie tmy - 9. august

„A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ Evanjelium podľa Jána 3:19 Farizeji nespochybňovali Ježiša preto, že s Ním len nesúhlasili. Pochybovali o Ňom preto, že sa voči Nemu zatvrdili. Pochybnosť je záležitosťou mysle. Aj kresťania majú chvíle…

Posledné pokušenie viery - 8. august

„Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha.“ (Luk 17:15) Tento návrat sa musel odohrať po tom, ako sa ukázal kňazom spolu s ostatnými. Evanjelista sa nezmieňuje o tom, ako prišli ku kňazom a čo sa tam stalo. No skrze jedného z nich, ktorý sa vrátil, a jeho vďačnosti, nám…