Opri sa o Skalu - 2. marec

K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká.“ Ž 61:3

Keď sa staneš kresťanom, neznamená to, že budeš neustále na „vrchole“. Žalmista Dávid zišiel do úplných hlbín, ako aj apoštol Pavel. No Božia milosť, pokoj a radosť sú prítomné uprostred akýchkoľvek okolností. Slzy či pokušenie prídu tak či tak, pocítime nátlak. No do tvojho života príde nový rozmer, nový smer a nová sila, aby si mohol čeliť okolnostiam, ktorými práve žiješ.

Modlitba dňa

Dávid a Pavel sú mi príkladom v dôvere Tebe, Pane, aj počas neznesiteľných životných ťažkostí. Chválim ťa rovnako ako oni.

Billy Graham Evangelistic Association

Mimoriadny misionár - 1. marec

Irian Jaya: Stanley Albert Dale

Aj večnosť dal im do sŕdc.“ Kaz 3:11

Šípy sa jeden po druhom zabodávali do jeho tela, no Stanley Albert Dale ich jeden po druhom vytiahol a trstené šípy na kolene zlomil. Krv z jeho nespočetných rán stekala do rieky. Kričiaci bojovníci Yali sa báli, že tento biely muž, alebo duong, je nesmrteľný. Yaliovia z inej dediny sa už Dalea predtým pokúsili usmrtiť. Báli sa posolstva, s ktorým prišiel, pretože jeho nasledovníci pálili ich tradičné modly a duchovné miesta vyčlenené na uctievanie. Aj vtedy Dalea zasiahli, no tento duong odkráčal a úplne sa uzdravil.  

Dale prišiel do vrchov v Irian Jaya (dnešná Indonézia) v 60. rokoch minulého storočia s cieľom rozprávať o Kristovej láske. Teraz čelil stovkám kričiacich bojovníkov, a šípy si z tela vyťahoval tak rýchlo, ako sa mu zabodávali do kože. Yaliov varovali, že Duch, ktorý bol v ňom, je veľmi mocný. Napokon Dale spolu s druhým misionárom padli. Pri Daleových nohách bolo na kope viac ako šesťdesiat zlomených šípov. Bojovníci následne rozrezali jeho telo na kúsky zo strachu, že by mohlo opäť povstať.

Yaliovia si mysleli, že toto bude koniec evanjelia v ich údolí, no týmto to len začalo. Prišli iní kresťania a mnohí z tých istých bojovníkov, ktorí strieľali šípy na Daleovo telo, uverili. Duong, ktorý vtedy nechcel umrieť, teraz chváli Ježiša po boku svojich obrátených vrahov.

Napriek tomu, že Yaliovia považovali Daleovo telo za nesmrteľné, v skutočnosti to bola jeho duša, ktorá nemohla umrieť. Misionári, ktorí pokračovali v Daleových šľapajách, pomohli Yaliom porozumieť večnosti. Hovorili im o Bohu.   

Premýšľaj chvíľu nad tým, aké udalosti, ľudia a veci ti zabrali v tomto týždni najviac času. Iste, praktická oblasť života nás núti zaoberať sa vecami, ktoré len ťažko môžeme nazvať večnými: špinavé plienky, zvoniace telefóny, pranie a žehlenie, futbalový tréning. No Daleov príbeh nám pripomína, že máme uprednostňovali veci, ktoré zavážia vo večnosti. Ktorá časť tvojho každodenného života má večný význam? Ak si na ňu nevyhradíš čas ty, kto to spraví?

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Uchvátení - 28. február

„Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.“ 1Tes 4:16-17

V 8. kapitole Skutkov čítame, že potom čo Filip priviedol Etiópčana ku Kristu: „Pánov Duch uchvátil Filipa“ (v. 39). Filip nebol uchvátený do neba; ocitol sa na inom mieste. Keď si spomeniem na všetky tie kalifornské diaľnice, chcel by som, aby Boh tento zázrak zopakoval.

Raz budú veriaci uchvátení, aby boli s Pánom v oblakoch. Potom, keď sa vráti na zem, prídeme s Ním. Je rozdiel medzi vytrhnutím cirkvi a druhým príchodom Krista. Vytrhnutím začne súženie. Obdobie súženia začína vytrhnutím cirkvi a končí druhým príchodom. Pri vytrhnutí prichádza Ježiš po svoju cirkev. Pri druhom príchode prichádza so svojou cirkvou. Kolosenským 3:4 hovorí: „Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.“ Asi najkľúčovejšie verše o vytrhnutí sú: „Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom“ (1Tes 4:16-17).

Vytrhnutie sa udeje náhle. Biblia hovorí: „razom, ihneď“ (1K 15:52 – pozn.: v angl. preklade doslovne za 1 mihnutie oka). Hovorí sa, že mihnutie oka trvá asi tisícinu sekundy. To znamená, že by sme každý okamih nášho života mali žiť v očakávaní Pánovho návratu.

https://www.harvest.org

Ako vieme, akým je Kristus kráľom? - 27. február

„Bol nad Ním aj nápis [po grécky, latinsky a hebrejsky]: Tento je kráľ židovský.“ Lk 23,38

Nad Jeho hlavou bol nápis, na ktorom bolo napísané, že je kráľ Židov. Ktorí by však chceli vedieť, akým bol kráľom, nech nad tým usilovne premýšľajú. Potom zistia, že namiesto purpurového rúcha bolo jeho celé telo zahalené ranami a modrinami a miesto koruny mal tŕnie zabodnuté do hlavy. Na kríži visí kráľ, za ktorého sa svet hanbí, opovrhuje ním a vôbec ho nepovažuje za kráľa, ako aj Izaiáš píše (53,2-3): „Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.“ Bez ohľadu na to ako to vyzerá pred svetom, nech je to pre nás najcennejší a najkrajší poklad, čo nám tento kráľ daroval. Obetoval svoje telo a krv na nečestnom a neposvätnom mieste.  Obetované voly, kravy a teľatá boli posvätené na oltári v chráme, kde obeť prebiehala.

No Kristus bol to posvätenie na neposvätnom a prekliatom oltári. Až po dnes sú šibenice a popravné pivnice odpudzujúce a nepríťažlivé miesta. Mojžiš (5M 21,23) píše: „lebo povesený je zlorečenstvom od Boha (Roháček); Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve“ (Galatským 3,13).  V očiach sveta je zlorečenstvo to, že si Kristus vybral spôsob obety ako voly a teľatá. No všetko sa to udialo kvôli nám, aby sme porozumeli, že vydal dokonalú, kompletnú a dostačujúcu obeť za naše hriechy. Ľudia s ním mohli mať aspoň zľutovanie, ako to môžeme vidieť pri mnohých vyvrheľoch, ktorým sa aspoň v núdzi zo súcitu poskytne strava či milé slovo. No nik nemal takéto zľutovanie s Ježišom: Keď si pýtal vodu, dali mu ocot; keď volal na Boha o pomoc, prekrúcali Jeho slová a vysmievali sa mu, že volá na Eliáša. Až tak Ho nenávideli a opovrhovali Ním. Až tak ďaleko však Kristus so svojou obeťou zašiel: bol považovaný za najhoršieho a najnebezpečnejšieho človeka. Bol súdený ako zločinec či vrah. Bez milosti a zľutovania. Všetky kliatby padli na Neho, bol zbičovaný a obetovaný tým najponižujúcejším spôsobom. A to všetko kvôli nám, lebo to stálo naše hriechy.

Poznáš Boha? - 26. február

„Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje.“ Jn 10:14

Pokiaľ sa nám Boh nezjaví cez osobnú skúsenosť, nikdy Ho v skutočnosti nespoznáme. Väčšina z nás vie o Bohu, ale to neznamená, že Ho aj pozná. O Bohu sa dozvedáme prostredníctvom cirkvi, nedeľnej školy, mládežníckych aktivít, skrze službu chvál. Mnohí ľudia svoje pátranie po Bohu ukončia v tomto bode. Jedna vec je s niekým sa zoznámiť, ale úplne iná je spoznať ho osobne.

Modlitba dňa

Pane, Ty si skutočne dobrý Pastier, ktorý ma každý deň vedie. Pomôž mi milovať a spoznať Ťa hlbšie, tak aby aj ostatní mohli k Tebe prísť.

Billy Graham Evangelistic Association

Ten, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac - 25. február

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. (Ef 3,20)

List Efezským je listom, ktorý hovorí o Božom tajomstve, ktoré nám bolo evanjeliom zjavené a volá nás k viere v prorocké a apoštolské svedectvo. List zjavuje, ako Boh vo svojej milosti a bohatej nádhere dáva moc a silu nášmu vnútornému človeku svojim Duchom. Rozpráva o tom, ako bude Kristus vierou prebývať v našich srdciach a ako my budeme naplnení všetkou Božou plnosťou.

„Čím viac poznáme Boha, tým viac sa modlíme,“ povedal jeden obchodník s farbami v Osle menom Oskar Hansen. Keď som študoval v Osle, navštevoval som ho 2 – 3-krát do týždňa. Napomínal a povzbudzoval ma k pravidelnému štúdiu Slova. „A predtým než začneš čítať, modli sa o Ducha múdrosti a zjavenia, aby si správne porozumel Bohu,“ hovoril Oskar. Pozrel sa mi hlboko do očí a pokračoval: „A zažiješ predivné veci, keď prídeš so svojím srdcom pred Jeho trón, pred Toho, ktorý môže učiniť oveľa viac, než si dokážeš predstaviť, alebo sa modliť.“

Ten, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme... Sú to obrovské veci, o ktorých Pavol hovorí. Pamätajme na to, že Pavol vtedy sedel vo väzení v Ríme. Nevedel, čo ho čaká. Prepustenie, doživotie alebo rozsudok smrti. Pavol sa však nebál. Nedovolil vonkajším okolnostiam, aby riadili jeho myšlienky a skutky. Kresťanom do Korintu napísal: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“ ( 2K 4,17-18)

Upriamil si svoj pohľad, svoju nádej, svoju dôveru na Neho, ktorý môže urobiť oveľa viac, než za čo sa dokážeš modliť a oveľa viac, než dokážeš pochopiť? Máš pred očami neviditeľné? Je veľa ľudí, ktorí sa snažia upokojiť svoju túžbu po Bohu vecami, ktoré v skutočnosti tešia len chvíľu. Zriedka sa zastavíme, aby sme sa stíšili pred Bohom a pamätali na to, že On môže urobiť viac, než čakáme. Pred Bohom, ktorý vydal svojho vlastného Syna, aby zomrel namiesto teba, aby si len z milosti mohol prijať odpustenie hriechov, radosť, nádej a večný život. Priatelia môžu zradiť, ale Pán sa nikdy neodvráti od človeka, ktorý k Nemu prichádza a hľadá odpustenie.

Adamovo dedičstvo, náš hriech, naša duchovná chudoba, naša slepota a nevera sú často viditeľné a veľmi citeľné. Život v Bohu je však skrytý nášmu chápaniu, našim zmyslom a spolieha sa výlučne len na Božie zasľúbenia a Božiu pravdivosť. No nie je ľahké veriť tomu, čo nemôžeme vidieť ani cítiť. Nie je ľahké veriť skrytej milosti a spravodlivosti, keď vidíme a cítime opak. Drahý priateľu, nikdy nestrať vieru v moc krvi Baránkovej. Je tu spravodlivosť, ktorá je ti daná bez tvojej zásluhy, pretože Zástupca trpel namiesto teba a pykal za všetok tvoj hriech a úbohosť.

Ver, že milostivý a dobrotivý Boh ťa práve teraz prijíma takého, aký si práve teraz. On pozná tvoje slabosti, zrady, pády, ale aj moc krvi Baránkovej.

Otvor svoje ústa a povedz si nahlas: „On, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme a rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás, On môže urobiť všetko nové v mojom živote.“ Pamätaj si, že je napísané: „... podľa moci, ktorá pôsobí v nás...“ Počuješ tie slová?

Dovolíš drahému Bohu, ktorý je Otcom milosrdenstva a Bohom každého potešenia, vstúpiť do svojho života s Jeho odpustením, milosťou a mocou? Každý deň začni tým, že si povieš: „Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.“ (Ef 3,20-21)

A keď pôjdeš spať, povedz si to isté. Áno, obracaj sa každú chvíľu na Toho, ktorý môže učiniť omnoho viac, než prosíme alebo chápeme.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia