Sila voľby - 30. júl

„Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne,… Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára.“ (Iz 61:1)

Viktor Frankl vo svojej knihe Hľadanie zmyslu života opisuje reakcie dvoch bratov s rovnakým dedičstvom, prostredím, v rovnakom koncentračnom tábore pod nacistickou vládou. Z jedného sa stal svätec a z druhého podliak. Frankl nám udáva dôvod. Povedal: „Každý človek má v sebe silu vybrať si, ako bude reagovať v každej situácii, ktorá sa mu prihodí.“ Boh nás obdaril silou voľby. Niektorí ľudia dnešnej doby si neželajú prijať zodpovednosť za svoje konanie. Obviňujú spoločnosť. Obviňujú prostredie. Obviňujú školy. Obviňujú okolnosti. Adam však zhrešil v dokonalom prostredí za dokonalých okolností. Nemôžeme dávať všetko za vinu niekomu inému. Musíme prijať svoj podiel viny. Spoločnosť tvoria jednotlivci. Ak je v našej spoločnosti sociálna nespravodlivosť, my sme tí zlí; sme totiž súčasťou spoločnosti. Prijmime svoju zodpovednosť niečo s tým urobiť.

Modlitba dňa

S tvojou pomocou, živý Pane, chcem robiť správne rozhodnutia, aby som sa mohol dotknúť spoločnosti Tvojou uzdravujúcou láskou.

Billy Graham Evangelistic Association

Buďte zmužilí - 29. júl

„Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ (Žid 4:16)

Apoštol Pavol šiel do Jeruzalema, aby sa podelil s evanjeliom, a ocitol sa v chladnej vlhkej tmavej väzenskej cele.

Som si istý, že počas prvej noci v nej bol vystrašený, lebo Pán mu povedal: „Buď zmužilý, Pavel; lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.“ (Sk 23:11) Ten výraz „buď zmužilý“ by sa dal preložiť „maj odvahu“. Usudzujem, že Pavol bol trochu ustráchaný, trochu frustrovaný.

Kedykoľvek čítame v Biblii, že sa objavili Boží anjeli a povedali: „neboj/te sa,“ bolo to zvyčajne preto, že sa niekto v tej chvíli bál. Takže keď sám Pán povedal: „Buď zmužilý, Pavol,“ Pavol presne v tej chvíli potreboval tieto neobyčajné slová.

Verš 11 zo Skutkov 23 tiež hovorí: „V nasledujúcu noc postavil sa Pán vedľa neho [Pavla].“ Niekedy sa zdá, akoby bol Pán jediný, kto pri nás stojí. Ale ak aj všetci ostatní Pavla opustili, Ježiš bol dostatočný spoločník. Ak ho všetci ostatní zavrhli, Ježišovo uznanie stačilo. Hoci okolnosti, v ktorých sa nachádzal, neboli ideálne, som si istý, že Pavol vedel, že je lepšie byť v tom väzení s Pánom než kdekoľvek inde bez Neho.

Ježiš je aj v tvojom väzení, nech je v tvojom živote to väzenie akékoľvek a kdekoľvek. On vie, čím prechádzaš. Máš Boha, ktorý vie, aké to je čeliť tomu, čomu čelíš. Preto choď k Nemu. Prines Mu svoje problémy. Prines Mu svoje starosti. Choď smelo pred Jeho trón a prijmi milosť a milosrdenstvo, ktoré On dáva, aby ti pomohol v čase tvojej núdze.

https://www.harvest.org

Neboj sa, raduj sa! - 28. júl

„A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám. A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom. A ako šli zvestovať to Jeho učeníkom, ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. Ježiš im riekol: Nebojte sa! Choďte, zvestuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ (Mt 28:7-10)

Skutočnosť, že anjel hovorí ženám, aby rýchlo šli a povedali učeníkom, že Kristus vstal z mŕtvych, je zároveň istým prehlásením, že učeníci sa majú radovať a prijať vzkriesenie. Teraz sa však zamyslime nad učeníkmi. Nie sú to tí úbohí hriešnici, ktorí neostali s Pánom, ale nehanebne Ho opustili, keď ich najviac potreboval? Peter Ho dokonca zaprel. Učeníci sa v tom čase spoločne schovávali pred Židmi. Nik nepremýšľal nad tým, že Kristus znovu ožije a začne budovať svoje kráľovstvo. Keď prišli ženy či neskôr Šimon Peter a učeníci z Emauz, a hovorili, že videli Pána, nik im neveril. Mysleli si, že sú to len rozprávky. Dokonca keď k nim prišiel sám Ježiš, a ukázal im ruky a nohy, a dovolil im, aby sa ho dotkli, stále tomu nechceli uveriť a mysleli si, že je to len duch. Pre anjela bolo však naozaj dôležité, aby učeníci počuli o Kristovom vzkriesení aj napriek tomu, že sa topili v neviere a hrýzlo ich svedomie. To jednoznačne nasvedčuje, že Pán Ježiš vstal, aby potešil skrúšených a maloverných, ba dokonca i tých, ktorí vôbec neveria. Vstal, aby sa v Ňom tešili, hľadali Ho a našli uňho pomoc a ochranu. Ak sa teda ocitneme v boji s jednou z týchto slabostí, hriechu či neviery, nezúfajme a nemyslime si, že Kristus nás už nechce. V tejto biblickej pasáži predsa vidíme, že anjeli prichádzajú z neba, len aby potešili slabých a úbohých hriešnikov. Správu učeníkom odkazujú po ženách, aby učeníci mohli prísť na to, že Kristus vstal, a tešiť sa z toho. Tam, kde je Kristovo zmŕtvychvstanie, tam je aj útecha, radosť a čisté svedomie. V tomto obraze Krista už nie je smrť, hriech ani Boží hnev. To je posolstvo anjelov o zmŕtvychvstalom Kristovi. Prišli z neba k biednym a vystrašeným, aby ich poučili o zmŕtvychvstaní, v ktorom majú mať radosť a útechu. Táto kázeň či svedectvo anjelov by nám mali sami osebe stačiť. No Kristus prichádza za ženami a hovorí s nimi rovnako ako anjeli. Pozdravuje ich s nesmiernou láskavosťou a vraví im, aby sa nebáli. Učí nás tým, ako máme vďaka vzkrieseniu uniknúť strachu a radovať sa. Nič na svete nedokáže vydesiť kresťana, ktorého Pánom je Kristus. Hriech ho nedokáže vystrašiť, lebo vieme, že Kristus zaň zaplatil. Smrť ho nedokáže vystrašiť, pretože Kristus ju prekonal. Peklo roztrhal na kúsky, zviazal a zajal diabla. No čo ak je svet ku kresťanom nepriateľský a spôsobuje im muky a utrpenie? Čo by sme mali robiť? Každé utrpenie je len dočasné a vieme, že z Kristovho zmŕtvychvstania sa budeme tešiť večne. Preto slová anjelov a neskôr aj slová Pána Ježiša kresťanom neustále pripomínajú, aby sa nebáli, ale radovali. Ďakujte Bohu a chváľte Ho, lebo Kristus vstal z mŕtvych a viac Ho tu niet.

St. Louis ed., 13.1:521-522.

Pravý hrdina - 27. júl

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda, i život…“ (J 14:6)

Kvôli tomu, že sa mladí ľudia sklamali v spoločnosti, začali hľadať odpovede na svoje otázky sami. Všade, kam cestujem, nachádzam mladých ľudí, ktorí sa pýtajú: Čo je pravda? Kto to hovorí? Čo je správne a čo nesprávne? Existuje nejaká najvyššia autorita? Áno! Tá autorita existuje! Jestvuje morálny zákon! Príkladom tohto zákona bola skutočná Osoba. Existuje pravý hrdina, v ktorého môžeš veriť a ktorý ťa nikdy nesklame. Jeho meno je Ježiš Kristus. Narodil sa do sveta, ktorý bol neusporiadaný a presiaknutý nespravodlivosťou rovanko ako ten tvoj. Zmenil ho však tým, že zmenil ľudí.

Modlitba dňa

Ty, Pane Ježiši, si Najvyššia autorita a moja duša ťa chváli!

Billy Graham Evangelistic Association

V zajatí strachu - 26. júl

„Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?“ (Ž 27:1)

Všetci vieme, aké je byť v zajatí strachu. A strach pracuje spolu so svojou blízkou kamoškou, ustarostenosťou. Títo dvaja často spolupracujú. Môžeš sa pristihnúť, že hráš tú hru „čo ak“ a  máš zauzlený žalúdok.

Moderný lekársky výskum skutočne potvrdil, že ustarostenosť naozaj môže narušiť odolnosť človeka voči chorobe. A viac než to, spôsobuje ochorenie nervového systému, obzvlášť nervového systému tráviacich orgánov a srdca. Priveľká ustarostenosť môže dokonca skrátiť život.

Všetci poznáme, aké je to obávať sa niečoho, ale až príliš často sa v živote obávame nesprávnych vecí. A zároveň sa neobávame tých správnych vecí v živote – alebo by som možno mal povedať Toho Pravého v živote. Nebojíme sa Boha. A predsa nám Biblia hovorí, že bázeň pred Bohom je počiatkom múdrosti.

Báť sa Boha neznamená krčiť sa pred Ním od hrôzy. Strach pred Bohom je správnejšie definovať ako zdravý strach báť sa Ho zarmútiť. Ak som zhrešil, nemám strach, čo mi Boh urobí. Naopak, bojím sa, čo som Mu urobil ja. To znamená báť sa Boha.

Pozoruhodné na bázni pred Bohom je, že ak sa bojíš Boha, nebojíš sa ničoho iného. Na druhej strane, ak sa nebojíš Boha, bojíš sa všetkého ostatného.

Dávid povedal: „Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?“ (Ž 27:1) Iba človek, ktorý môže povedať „Hospodin je pevnosť môjho života,“ môže potom dodať aj: „koho sa mám ľakať?“

Zviera ťa práve teraz strach a obavy? Potom dovoľ Pánovi byť pevnosťou tvojho života.

https://www.harvest.org

Povzbudenie - 25. júl

„... očakávajúc blahoslavenú nádej…“ (Tit 2:13)

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa zbaviť frustrácie, je pamätať na to, že Kristus sa znova vráti. Najvzrušujúcejšia slávna pravda na celom svete je druhý príchod Ježiša Krista. Keď sa rozhliadneme vôkol seba, a z každej strany vidíme pesimizmus, mali by sme si pamätať, že Biblia je jediná kniha na svete, ktorá predpovedá budúcnosť. Biblia je modernejšia než zajtrajšie ranné noviny. Biblia presne predpovedá budúcnosť a tvrdí, že naplnenie všetkých vecí je druhý príchod Ježiša Krista na zem. Ak je dnes tvoj život pochmúrny, depresívny a tmavý, Kristus môže tieto temné mraky prevrátiť naruby. Slnečný svit Jeho lásky môže stále zažiariť do najtemnejšej časti tvojho života.

Modlitba dňa

Túžim vidieť Tvoju tvár, Ježiši Kriste, teším sa z očakávania Tvojho opätovného príchodu!

Billy Graham Evangelistic Association