Nepravdepodobné publikum - 24. august

Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali." (Sk 16:25)

Nedávno som v televízii sledoval reklamu na načúvací prístroj, ktorý bol navrhnutý tak, aby vyzeral ako bluetooth slúchadlo. V skutočnosti to ani prinajmenšom nie je telefonické zariadenie. Jednoducho iba zosilňuje zvuk okolo človeka, ktorý ho nosí. Možno existujú aj ľudia, ktorí majú prístroj, aby mohli nenápadne počúvať rozhovory iných.

Biblia hovorí, že ako Pavol a Sílas vo väzení vo Filipách spievali svoje polnočné chvály Bohu, ostatní väzni ich počúvali. Slovo počúvať môže byť preložené ako „počúvať pre potešenie“. Tvoja obľúbená skladba ťa nejakým spôsobom priťahuje. Hudbu vnímam vždy, a keď počujem pieseň, ktorú milujem, hneď ma chytí za srdce a počúvam pre potešenie.

Tam vo väzení všetci tajne načúvali, pretože predtým nič podobné nepočuli. Zaujímalo by ma, či Pavol a Sílas spievali nejaké úchvatné harmónie. Možno nie, ale myslím si, že len ten nápad spievať chválospevy Bohu na takom temnom, skľučujúcom a strašnom mieste zaujal pozornosť ostatných väzňov.

Môžeš byť úžasný uctievač a pritom vôbec nespievať dobre. Všetko je o postoji tvojho srdca a ochote osláviť a uctievať Boha bez ohľadu na okolnosti.

Tam vonku je stratený svet, ktorý nás kresťanov pozoruje. Sleduje nás, keď sa nám darí i keď sa nám nedarí až tak dobre. Keď nás svet vidí vzdávať Bohu chvály za takých okolností, je to silné svedectvo. Otvára to dvere pre službu. A odrazu je tu publikum ochotné počúvať, čo máme na srdci, ktoré by nás za iných okolností nepočúvalo.

https://www.harvest.org

Boží štandard - 23. august

„Pretože spása, ktorá pochádza z viery v Krista... je už blízko na dosah každého z nás...“ (Rim 10:8, preklad anglického originálu TLB)

Kristus povedal, že vo vedomí duchovnej chudoby, ktorá dovoľuje Bohu prichádzať do našich duší, je pocit blaženosti. Biblia učí, že naše duše sú choré. To spôsobuje všetky problémy a ťažkosti vo svete. Zapríčiňuje to všetky problémy, zmätky a sklamania v tvojom vlastnom živote. Slovo, ktorým označujeme danú chorobu, nie je pekné. Neradi ho používame. To slovo je „hriech“. Všetci máme svoju hrdosť. Neradi si priznávame, že sme sa mýlili alebo že sme zlyhali. Boh však vraví: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ V živote podľa Božieho štandardu sme zlyhali. Prvým krokom k šťastiu, pokoju a spokojnosti je nevyhnutne vyznanie našich hriechov.

Modlitba dňa

Pýcha mi dlho bránila v uvedomení si mojej potreby Teba, Pane. Každý deň mi pomáhaj uvedomovať si, že bez Teba nie som nič.

Billy Graham Evangelistic Association

Začni tam, kde si - 22. august

„Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život.“ (Prís 11:30)

Raz som niekde čítal, že 95 % kresťanov ešte nikdy neviedlo iného človeka ku Kristovi. Prečo je to tak? Niekto by mohol povedať: „Mojím obdarovaním nie je byť evanjelistom.“

To môže byť pravda. No napriek tomu, že nie si povolaný byť evanjelistom, si povolaný evanjelizovať.

Myšlienka rozšírenia evanjelia do celého sveta môže zdanlivo vzbudzovať obavy a byť zdrvujúca, no je uskutočniteľná.  Môžme ju pripodobniť k jednej z tých starých otázok o tom, ako zjesť slona. Odpoveď na ňu je: kúsok po kúsku. Ako zasiahneme svet evanjeliom? Človeka po človeku. Boh si môže použiť každého z nás, aby priviedol človeka k Ježišovi Kristovi.

Začni tam, kde si, v sfére vplyvu, ktorý ti Boh dal. Začni rozprávaním svojho vlastného osobného svedectva, ako si prišiel ku Kristovi. Myslím, že evanjelizovanie príliš komplikujeme. Ak by nebolo možné viesť iných k Pánovi, prečo by nás On sám  povolával kázať evanjelium všetkému stvoreniu?

Prís 11:30 nám hovoria: „Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život.“ A Dan 12:3 vraví: „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“

Boh ťa chce použiť, aby obrátil ľudí k spravodlivosti. Ako však hovoríš ľuďom svoje svedectvo, zdôrazňuj, čo urobil Ježiš. Vzdal sa kvôli nám svojho života. Pulzom evanjelia je, že On za nás zomrel na kríži.

Obrátenie je Božie dielo a jedine Božie, a predsa, On nás povolal byť súčasťou procesu. Bez Boha sa človek neobráti. Avšak bez človeka nebude z väčšej časti konať Boh.  Boh chce zasahovať ľudí prostredníctvom ľudí.

https://www.harvest.org

Veriace srdce - 21. august

„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim 10:9)

Srdce je v tele pumpou krvi. Tento výraz môžeme pužiť aj metaforicky, keď rozprávame o láske a pocitoch. Keďže srdce je ústredným orgánom tela a je životne dôležité, Biblia o ňom hovorí ako o mieste, z ktorého pramení život. Synonymicky sa teda používa so slovom „život“. Keď Biblia hovorí: „Syn môj, daj mi svoje srdce,“ neznamená to, že si máme svoje skutočné srdcia vyrezať a dať ich Bohu. Znamená to, že mu máme odovzdať svoje životy, naše všetko. Keď prichádzame ku Kristovi, nedávame mu len oficiálny rozumový súhlas svojou mysľou, ale máme „veriť v srdci.“ Môžeme veriť v Ježiša ako historickú osobnosť, ale ak máme mať „spásonosnú vieru“, naša viera musí zahŕňať celú bytosť. Keď veríme celým srdcom, vôľa, emócie a rozum sú odovzdané Kristovi.

Modlitba dňa

Pane, verím a teším sa z vedomia, že si živý a že si mojím Spasiteľom!

Billy Graham Evangelistic Association

Nová Kristova kázeň - 20. august

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ Mt 5:3

Kým pre kresťanov, ktorí sú Jeho žiakmi, je táto kázeň milá a sladká, pre židov a ich veľkých svätých je trpká a neznesiteľná. Veď hneď na začiatku im týmito slovami dáva ťažkú ranu: odmieta a odsudzuje ich učenie a učí opak. V skutočnosti preklína ich život a učenie, ako ukazuje Lk 6:24-26. Lebo zhrnutím ich učenia bolo: Ak sa má niekto dobre tu na zemi, je požehnaný a Boh mu je priateľsky naklonený. A všetko, čo robili, bolo zamerané na toto: ak sú dobrí a slúžia Bohu, Boh by im mal dať dostatok a nedovoliť, aby mali tu na zemi nejakú núdzu, ako o nich hovorí Dávid v Ž 144:12-15. Kristus proti tomuto hovorí: „Je potrebné niečo iné, než mať sa dobre tu na zemi,“ akoby chcel povedať: „Moji milí učeníci, keď budete kázať medzi ľuďmi, zistíte, že všetci učia a veria, že tí, ktorí sú bohatí, mocní atď., sú požehnaní, zatiaľ čo tých, ktorí sú chudobní a biedni, Boh odmieta a odsudzuje“ ...  Aj dnes, tomu verí celý svet... Je to najrozšírenejšia viera a náboženstvo na zemi, ktorých sa podľa tela a krvi pridŕžajú všetci ľudia. V podstate nie sú schopní považovať čokoľvek iné za požehnanie. To preto tu Kristus prináša kresťanom novú kázeň: Budú požehnaní, aj keby boli úbohí, trpeli biedou a museli sa tu na zemi zaobísť bez bohatstva, moci a cti a nemali sa dobre. Dostanú inú, večnú odmenu: Budú mať dostatok v nebeskom kráľovstve. Ale ty povieš: „Čo? Vravíš, že všetci kresťania musia byť chudobní? Žiadnemu kresťanovi nie je dovolené mať peniaze, majetok, česť, vplyv a pod.? Alebo, čo majú urobiť bohatí, napr. kniežatá, vládcovia a králi? Musia všetci zanechať svoje majetky a postavenie? Musia si kúpiť nebeské kráľovstvo od chudobných, ako poniektorí učili?“ Odpoveď: Nie. Kristus nám nehovorí, aby sme si niečo kupovali od chudobných, ale aby sme my sami boli chudobnými, a aby sme boli medzi takýmito chudobnými, ak chceme mať nebeské kráľovstvo. Lebo tu sa píše: „Blahoslavení sú chudobní,“ ale On tiež dodáva: „chudobní v duchu“. Preto nestačí byť len telesne chudobný a nemať žiadne peniaze a majetok. Lebo vlastniť peniaze, tovary, pôdu a mať zamestnancov nie je samo osebe nesprávne; naopak, je to Boží dar a Boží poriadok. Nikto nie je blahoslavený preto, že je bedár a nič nevlastní. Kristus vyzýva byť „duchovne chudobný“ ... To potom znamená využívať počas svojho života všetky časné veci a telesné potreby ako hosť, ktorý na cudzom mieste strávi noc a ráno sa pohne ďalej. Taký hosť nepotrebuje viac ako stravu a posteľ, 1Tim 6:7-8... Takže takto to je s kresťanmi: Je to od Boha, že máš časné veci na udržanie svojho života. Boh sa nehnevá, že ich používaš pre svoje telo. Ale nesmieš k nim priložiť svoje srdce, akoby si chcel žiť večne na zemi, no musíš sa stále sťahovať a rozmýšľať o odlišnom, vznešenejšom a lepšom poklade, ktorý ti patrí a zostane tvojím naveky... Nikto tomu nerozumie, ak sa najprv nestane pravým kresťanom. Lebo toto vyučovanie aj všetko, čo nasleduje, je len a len ovocím viery, ktorú musí v srdci stvoriť sám Duch Svätý. Tam, kde viera nie je, nebude ani nebeské kráľovstvo a nebude nasledovať ani duchovná chudoba, krotkosť atď. Namiesto toho zostanú len zádrapky a závisť, sváry a boje pre časné vlastníctvo. To je dôvod, prečo Jeho slová svetské srdcia nepochopili. Nikdy sa nedozvedia, ani nezakúsia, čo je duchovná chudoba; nikdy neuveria tomu, čo On hovorí a zasľubuje o nebeskom kráľovstve.

St. Louis ed., 7:355-361.

Prvá láska... - 19. august

Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť... (Zj 2,2)

Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! (Zj 2,4-5)

Keď Pán hovorí cirkevnému zboru: „Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť...“ je to veľmi pozitívne. Dnes nie je veľa cirkevných zborov, o ktorých sa tieto slová dajú povedať. Aj napriek tomu však tomuto dobrému cirkevnému zboru jedna vec chýba: prvá láska, ktorá je taká podstatná pre Božie dieťa!

Predstavte si, prvú lásku stratili uprostred svojej práce v cirkevnom zbore. Možno to bola práve práca, ktorá spôsobila, že stratili úzke spoločenstvo s Bohom. Môžeme povedať, že viac a viac pracovali pre Boha, ktorého menej a menej poznali. Aj tak ale o Ňom teoreticky vedeli veľa. Božie slovo však hovorí, že pre Božie dieťa je prirodzené mať prvú lásku u seba po celý čas. Čo je teda tá prvá láska?

Mnohí myslia na prvé pocity, angažovanosť, odvahu, oheň. Za to zaiste ďakujme Bohu. Ježiš vo svojej zvesti zboru v Efeze ale nemyslí na naše pocity, odvahu a oheň. Iní hovoria, že prvá láska to je, keď nemáme inú oporu v živote len Ježiša. Biblia to ale nazýva spásou. Čo však hovorí Božie slovo? Keď je napísané: Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky, na aké skutky Boh myslí? Choď a verejne hlásaj Jeruzalemu: Takto vraví Hospodin: Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou. (Jer 2,1-2)

Keď si kráčala za mnou v púšti. To je prvá láska! Boh pripomína Izraelu, ako Ho nasledoval a miloval v čase, keď ho vyslobodil z Egypta. Kým ho Boh nepriviedol do zasľúbenej krajiny, nasledoval Ho neobsiatou krajinou. Kráčal za Bohom aj cez púšť!

Všimnite si, že tieto slová v Jeremiášovi nie sú výčitkou. Boh pripomína niečo, na čo si s radosťou spomína!

Púšť obrazne hovorí o tom, čo znamená byť sám s Bohom. Nie sám s Bohom v rajskej záhrade, ale na púšti. Nič, len ty a Boh. Ty a Boh bez publika. Boh hovorí o čase, keď si sa viac zamestnával samotným Bohom, než tým, čo pre Neho môžeš spraviť. Viac si sa zamestnával nasledovaním Pána, než si sa vyhýbal ťažkostiam a skúškam.

Boh nebol prostriedkom na dosiahnutie tvojich cieľov. Boh bol cieľom. Nič v tomto svete ti nemohlo zabrániť kráčať s Ním.

Boh túži viac po tebe, viac po tom, aby bol pri tebe blízko, než po veciach, ktoré pre Neho môžeš spraviť. Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato. (Iz 57,20)

Nepokoj je presným opakom prvej lásky. Intenzívne aktivity sú opakom prvej lásky. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! (Zj 2,4-5)

Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou. (Jer 2,1-2)

Čo s týmito slovami spravíš vo svojom živote?

Boh ťa volá do púšte, ktorá sa volá ticho!

Na miesto, kde ste ty a Ježiš sami – bez publika.

Na takejto púšti rastie láska.

Čo teda spravíš?

Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. (Iz 55,1-3)


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii