Láska v skutkoch - 27. december

„... a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás…“ (Ef 5:2)

Nepochybujem o tom, že potrebujeme sociálnu reformu. Ak máme byť úspešní, naše generácie musia pracovať spolu a vzájomne sa počúvať. To je jednou z prvých podmienok spolupráce. V tomto bode má evanjelium Ježiša Krista dôležitú úlohu veľkého zmierovateľa. Apoštol Ján vo svojom prvom liste deklaruje: „Vám, mladí, som napísal,“ a „Vám, otcovia, som napísal.“  Odkaz adresovaný mladým aktivistom a starším dozorcom znie: „Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu;  aj my máme duše klásť za bratov. Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska?  Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním (1Jn 3:16-19).

Modlitba dňa

Otče, ak niekto nesúhlasí s mojimi názormi, nech moja láska nie je podmienená rétorikou, ale bezpodmienečnou láskou Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

Keď je silná viera, všetko ostatné je ľahké - 26. december

„A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“ (Mt  4:8-11)

Tretím pokušením je svetská sláva a moc, ako to jasne odhaľujú diablove slová, keď Kristovi ukázal všetky kráľovstvá sveta a ponúkol Mu ich, ak ho bude uctievať. Sem patria tí, ktorí odpadli od viery pre slávu a moc, aby sa mali dobre, alebo tí, ktorí veria len potiaľ, kým trvá sláva a moc. Patria sem aj bludári, ktorí zakladajú sekty a podnecujú spodinu medzi kresťanmi ohľadom viery preto, aby sa stali váženými pred svetom a požívali úctu. Toto tretie pokúšanie môžeme dať na pravú stranu, ak sme prvé dali na ľavú: prvé bolo pokúšanie nešťastím, ktoré nás láka hnevať sa, byť netrpezlivý a nedôverovať. Tretie a posledné je pokúšanie šťastím, kde nás vábi pôžitok, úcta, radosť a všetko, čo sa ospevuje. Druhé pokušenie je svojou povahou úplne duchovné a láka rozum preč od viery cez náhodu a omyl. Lebo na tých, ktorých diabol nedokáže premôcť nedostatkom, núdzou a biedou, útočí prostredníctvom bohatstva, priazne, slávy, pôžitkov, moci a pod. Tak proti nám bojuje z oboch strán. V skutočnosti „obchádza“, ako hovorí sv. Peter (1Pt 5:8). To znamená, sa snaží zo všetkých síl, keď útočí chybami, slepotou a falošným pochopením Písma na tých, ktorých nepremohol utrpením alebo láskou, to je, prvým pokušením zľava alebo tretím pokušením vpravo. Ak zvíťazí druhým pokušením, napravo aj naľavo to bude zlé: Či trpíš biedu, alebo sa tešíš z blahobytu, či bojuješ, alebo si premožený, na ničom z toho nezáleží. Keďže trpezlivosť v nešťastí a vernosť v šťastí sú nanič, ak sa mýliš vo viere. Bludári často víťazia nad prvým a posledným pokušením. No diabol ďalej hrá, predstiera, že je porazený – hoci nie je – v prvom a poslednom pokušení tak dlho, až vyhrá v druhom pokušení. Lebo necháva tých, ktorí mu patria, trpezlivo trpieť nedostatkom a opovrhovaním sveta, ale nedovolí im to robiť z celého srdca vierou. Takže, všetky tri pokúšania sú veľmi ťažké, ale najťažšie je to druhé. Napáda samo učenie viery v Duchu, keďže je duchovné a o duchovných záležitostiach. Zvyšné dve útočia na vieru vonkajšími okolnosťami, napr. šťastím a nešťastím, láskou a utrpením a pod., ale aj tieto nás podrobne preveria. Veď je bolestivé neustále kráčať za nebom a stále trpieť núdzu a jesť kamene, keď nie je chlieb. No je bolestivé aj pohrdnúť priazňou, úctou a majetkom, priateľmi a spoločnosťou, a vzdať sa vecí, ktoré už človek získal. Ale viera toto všetko dokáže, ak je založená na Božom slove. Ak je silná viera, tieto veci sú ľahké.

St. Louis ed., 11:542-543.

Dôveruj Jeho cestám - 25. december

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov.“ (Iz 55:8)

V živote sa niekedy ocitneme v situáciách, keď si vravíme: „Nerozumiem tomu. Doteraz bolo všetko v poriadku. Vôbec ničomu nerozumiem.“ Možno dokonca dodáme aj: „Bože, prečo?“

Je v poriadku pýtať sa Boha prečo. Len netreba očakávať odpoveď. Nie preto, že odpoveď neexistuje, ale preto, že aj keby nám Boh odpovedal, nepochopili by sme to.

Keď sa snažím vysvetliť isté veci mojim vnúčatám, niektorým porozumejú, a niektorým zas nie. Ešte nie sú pripravené, aby uchopili, čo im vysvetľujem.

Podobne by sa mohol nekonečný Boh snažiť vysvetliť niečo obmedzenému Gregovi a Greg by odpovedal: „S tým vôbec nesúhlasím a myslím si, že je to hrozné rozhodnutie.“

A tak Boh hovorí: „Ani Ti to nejdem snažiť vysvetľovať. Som s Tebou. To je moja odpoveď. Som s Tebou a všetkým Ťa prevediem. Neskôr sa na to spätne pozrieš a pochopíš, ako to všetko slúžilo na dobré. Nakoniec diely skladačky zapadnú na svoje miesto a Ty uvidíš celý obraz. Dovtedy mi však musíš dôverovať.“

Možno práve prechádzaš životnou búrkou. Možno loď Tvojho života akosi stroskotala, prežil si traumu či tragédiu. Vravíš: „Neviem, ako mám toto všetko zvládnuť. Neviem, čo mám robiť.“ Moja rada znie – ver Bohu.

Veríš Bohu? Je Pánom Tvojho života? Už si niekedy vyznal: „ Pane, chcem robiť to, čo odo mňa chceš Ty. Pôjdem tam, kde ma chceš mať. Patrím Ti.“?

Si tam, kde Ťa chce mať? Nie vždy to pôjde hladko, ale s Ním určite bezpečne dorazíš do cieľa.

https://www.harvest.org

Naša základná potreba - 24. december

„… lebo ma miluje…“ (Ž 91:14, Botekov preklad)

Základná potreba ľudstva je láska. Tí, ktorí „zostávajú v Ňom“, sú predmetmi Božej náklonnosti a lásky. Nemôžeš povedať, že nemáš priateľov, keď Kristus vyhlásil: „nenazývam vás viac sluhami, pretože… Nazval som vás priateľmi… (Jn 15:15). Tebe, ktorý žiališ nad faktom, že žiješ bez akejkoľvek náklonnosti a lásky, s potešením odporúčam Krista. Miloval ťa dosť na to, aby za teba položil Svoj život. A nielen to, Svojím vykúpením na kríži pre teba získal Božiu priazeň, a ty teraz vďaka Nemu môžeš prijímať bezhraničnú Božiu milosť a lásku.

Modlitba dňa

Vďaka za Tvoju lásku, Otče, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzam – v akejkoľvek situácii –, si so mnou a miluješ ma.

Billy Graham Evangelistic Association

Každá reč Božia je prečistená - 23. december

Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. (Pr 30,5)

Keď čítam tieto slová v knihe Prísloví, spomínam si na starého priateľa, ktorý je už u Pána. Volal sa Mikael Sandell a bol farárom vo Fínsku. Keď mal pätnásť rokov brigádoval v banke. Po niekoľkých mesiacoch musel skončiť, lebo vedenie banky aj zamestnanci si mysleli, že príliš veľa hovorí o Ježišovi. Keďže Mikaelovo srdce bolo plné Ježiša, nemohol mlčať o Božom Synovi, ktorý prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. „Keďže požiadavkou je, aby som prestal hovoriť o Ježišovi, tak musím skončiť v banke,“ povedal Mikael. Po nejakom čase pocítil Mikael povolanie stať sa farárom, tak začal študovať teológiu. Keď už pracoval ako farár, po krátkom čase sa našiel niekto, kto si myslel, že berie Bibliu príliš doslova. Takto predsa človek v dnešnej modernej dobe nekáže. Biskup teda poslal troch teológov, aby sa s ním porozprávali. Tí traja rátali s tým, že stretnú roztraseného mladého farára. Stretli však farára, ktorého tvár žiarila ako slnko. Svojim hosťom pripravil kávu a jedlo a povedal: „Vitajte bratia.“

Ten najstarší povedal prísnym hlasom: „Je ti jasné, že máme veľa otázok?

„Áno, preto som si na vás vyhradil celý deň. Ale mám otázku. Môžem vám položiť jednu otázku?“

„Samozrejme.“

„Moja otázka teda znie: Vy bratia, ktorí ste ku mne tak sebaisto prišli, čo si myslíte o sebe? Ste ľudia?“

Teológovia sa na seba pozreli, potom na Mikaela. Pýtali sa, či je to nejaký chyták.

„Nie, je to vážna otázka. Ste ľudia?“

Samozrejme, že návštevníci boli ľudia. Vtedy Mikael jasným hlasom plným vážnosti povedal: „Pán v Liste Rímskym hovorí: Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár...“

„Tak komu mám dôverovať? Začneme rozhovor?“

Bola to krátka návšteva. Mladý farár zostal v službe.

Keď som bol mladým farárom ja, Mikael šiel do dôchodku. Tento starý farár, jeho prívetivosť kombinovaná s pevnosťou a mnoho jeho dobrých rád boli požehnanou pomocou a korekciou pre môj život a službu. Keď mi bolo v službe ťažko alebo keď som bol unavený a slabý a chcel som sa vzdať, prišiel telefonát od Mikaela: „Brat v Kristu. Pamätaj, že Božie slovo stojí pevne, aj keď všetko ostatné padá.“

Tento muž žil s Bohom, poznal svojho Boha a mal duchovnú silu viesť iných do atmosféry viery. Mikael v mojom srdci vyvolal túžbu žiť úplne a naplno pre Boha.

Bol človekom modlitby.

Jeho modlitby neboli násilné, ale živé. Nikdy sa nemodlil za dostatok a šťastie. Nemodlil sa ani za dlhý život, ani za víťazstvo nad nepriateľmi. Podobne ako muž v Prísloviach sa modlil za to, aby bol čestný a skutočný.

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem... (Pr 30,7-8)

Prešlo už veľa rokov od Mikaelovej smrti. Ja sám som už starý. Nebolo vždy ľahké slúžiť Bohu. V službe som zažil aj sklamania, aj pády. Keď sa pozerám na muža v Prísloviach, pýtam sa sám seba: „Sú tieto veci pre mňa dôležité?“

Nie šikovnosť, ale pravda.

Nezamestnávať sa šťastím, ale posvätením.

Nehľadať chválu a bohatstvo, ale byť skutočný.

Niekto možno povie, že sa mal modliť za dôležitejšie veci. Z Biblie ale vieme, že táto modlitba má dostatočnú dôležitosť. Bohu totiž nie je ľahostajné, ako žijeme v bežnom živote. Jakub hovorí: „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ (Jk 1,22)

Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. (Pr 30,5)

Preto volám na Neho, lebo vidím, že Jeho čistota je v silnom kontraste k môjmu charakteru a mojim slovám. Bože, buď milostivý mne hriešnikovi. Keď je toto naša modlitba, patríme k svätým. Kto je svätý? To sú hriešnici, ktorým je odpustené a vstali vždy, keď padli. Preto sa aj ja modlím: Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Kapitán - 22. december

„I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť.“ (L 5:10)

V Lukášovom evanjeliu čítame, ako Ježiš používal Šimonovu loďku namiesto kazateľnice. Zástup sa na Neho valil, a tak vstúpil na loďku, máličko sa odrazil od brehu a odtiaľ kázal ľuďom. Potom povedal Šimonovi: „Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte!“ (L 5:4)

Aby bolo jasné, Ježiš nebol žiaden skúsený námorník či rybár. Ježiš bol učiteľ. Nebol jedným z tých ľudí, ktorí trávili na vode veľa času.

Šimon Peter mu odpovedal: „Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete.“ Šimonova odpoveď zahŕňala jeden mimoriadny termín a mohli by sme ju preložiť aj takto: „Celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale, majster (alebo kapitán) tejto lode, urobíme to.“

Šimon Peter Mu mohol povedať aj: „So všetkou úctou, Pane, čo sa týka učenia, naozaj sa vyznáš. Lipneme na každom slove, ktoré vyslovíš. Ale rybárčenie, v tom sme doma my. Už sme dnes lovili, a nič sme nechytili. Je to strata času.“

No keď sa odrazili na hlbinu, bolo tam toľko rýb, že sa im trhali siete a loď sa začala potápať. Na pomoc prišla aj ďalšia loď, a aj tá bola preplnená rybami. Šimon Peter bol naozaj ohromený. Povedal Ježišovi: „Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek.“ (L 5:8)

Akoby Ježišovi hovoril: „Nemárni so mnou čas. Sklamem Ťa. Nemám na to. Vôbec sa mnou neobťažuj, Ježiš.“

Ježiš mu však odpovedal: „Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť.“ (L 5:10)

Je Ježiš kapitánom Tvojej loďky? Dovoľ mu to. Dovoľ mu prevziať kontrolu.

https://www.harvest.org