Vrátiť, čo je Jeho - 15. jún

„Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska?“ 1Jn 3:17

Vieš, že to, čo je pre teba najťažšie, je vzdať sa peňazí. Predstavujú tvoj čas, energiu, talenty, celú tvoju osobnosť pretvorenú na jednotnú menu. Väčšinou sa ich húževnato držíme, napriek tomu že ich hodnota je nestála a nemôžeme si ich zobrať na druhý svet. Písmo hovorí, že všetkému, čo zarobíme, sme na istý čas správcovia. Ak ich nepoužijeme správne tak ako muž, ktorý zakopal svoje talenty, prinesie to na nás ten najprísnejší Boží trest. Desiatky sú Pánove. Ak ich využívaš pre seba, okrádaš tým Boha. Desiatky by mali byť štandard, no dať ešte viac je prejavom našej vďačnosti za Božie dary pre nás. Uprostred bolesti a problémov zahŕňa v sebe život mnoho požehnania a radosti, ktoré pochádzajú z Božej ruky. Dokonca aj naša schopnosť milovať je darom od Boha. Našu vďačnosť preukazujeme tým, že Mu vrátime časť toho, čo nám dal.

Modlitba dňa

Otče, daj mi štedré srdce, ktoré ti ochotne vracia to, čo Ti právom patrí.

Billy Graham Evangelistic Association

Motivovaní súcitom - 14. jún

„Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému.“ Mk 6,34

Niekedy mám pocit, že kresťania vnímajú neveriacich ako nepriateľov. Kazatelia zúrivo recitujú o niektorých hriechoch, ktorých sa ľudia dopúšťajú. No nezabudnime na jednu vec: za každým hriechom je prázdny, hľadajúci a stratený človek milovaný Bohom.

Nie sme povolaní, aby sme ľudí zatracovali. Sme povolaní byť skrze evanjelium vôňou Kristovou pre neveriacich. Potrebujeme súcit. Ježiš ním prekypoval. Bol pohnutý potrebami druhých.

Keď videl Máriu a Martu plakať nad smrťou ich brata Lazara „zachvel sa v duchu a vzrušený“ (Jn 11,33). Význam tejto state je v tom, že  prežíval fyzickú, emocionálnu a duchovnú úzkosť. Ježiš je jediný, kto môže oprávnene povedať: „Viem, ako ťa to bolí.“ Keď videl Máriu s Martou nariekať, ich srdce bolo Jeho srdce. Cítil tú istú bolesť a úzkosť, čo ony. A zaplakal. Taký je náš Záchranca.

Ježiš vedel, že ten istý zástup, čo v Jeruzaleme volal: „Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach!“ (Mt 21,9) bude čoskoro volať: „Ukrižuj ho!“

Napriek tomu mal súcit a nariekal: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.“ (Mt 23,37)

Pavol napísal Filipským: „Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus“ (2,5). Našou úlohou je napodobňovať Krista v súcite.

Ak chceme byť čo najviac použití Bohom, toto musí byť prvá vec v našich mysliach – nie povinnosť, nie vina, ale Bohom dané bremeno za ľudí.

https://www.harvest.org

Dvojnásobná spravodlivosť... a nespravodlivosť - 13. jún

„Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.“ Mt 3:15

Čo to znamená naplniť všetku spravodlivosť? Čo je všetka spravodlivosť? Toto je všetka spravodlivosť: považovať sa za nespravodlivého pred Bohom a úprimne uznať, že nikto nemôže obstáť pred Jeho súdom, ale každý sa musí pred Ním skloniť. Nezáleží na tom, aký bol svätý, musí uznať, že je hriešnik – tak ako Dávid –, hoci bol mužom podľa Božej vôle, túžil, aby ho Boh nepostavil pred súd, lebo ani on, ani nikto z ľudí by neobstál (Ž 143:2). Toto potom znamená naplniť všetku spravodlivosť: byť dobrý, keď nechceš byť dobrý. To znamená vyznať, že si hriešnik, nie ľpieť na svojej dobrote. To je potom dvojnásobná spravodlivosť: človek je spravodlivý z viery v Krista a nepredstiera zásluhy o spravodlivosť, jeho zásluhy sú len odpad a hriech. Veď takí sme od prirodzenosti, hriech sa drží nášho tela, kým sa neobráti na prach. Podobne je aj dvojnásobná nespravodlivosť: Niekto je gauner od narodenia, ale nechce ním byť, ukazuje peknú fasádu a nič za ňou nie je – je gauner od narodenia, a navyše to nechce priznať. Títo dvaja, Kristus a Ján, sú pred Bohom spravodliví; a svoju dobrotu preukazujú aj skrze pokoru. Preto naplnia všetku spravodlivosť zo srdca skrze vieru aj vonkajším prejavom, ktorý je svedectvom pravej vnútornej viery. V súlade s tým by sme aj my mali zostávať pokorní, nebyť sebaistí, ale neustále kráčať v bázni a pokore. Ján tu netvrdí nič iné: Preč, myslí si, preč s mojou spravodlivosťou; prichádza lepší ako ja. On sa pred Kristom nevyťahuje. Takto napĺňa všetku spravodlivosť. Pre prirodzenosť je však nepochopiteľné, že človek môže byť dobrý, no zároveň sa sám považuje aj vyhlasuje za hriešnika a nechá sa karhať ako hriešnik. Je to vznešená cnosť mať veľa milosti, zatiaľ čo konáš tak, ako by bolo mnoho hriechu; mať múdrosť Ducha, zatiaľ čo sa správaš prosto a jednoducho. Ak to tak robíš, staneš sa slobodným od spoliehania sa na seba a nadutosti.

Preto sa aj Kristus správal ako ostatní ľudia, nechal sa pokrstiť a vravel: „Nech je to tak. Tak sa má naplniť všetka spravodlivosť,“ akoby chcel povedať: „Takto má celý svet vedieť, že sme dobré deti.“ Nechcel navonok otvorene ukázať, kým je, kým Ho Otec neoslávi.

St. Louis ed., 11:2139-2140.

Kristova očisťujúca moc - 12. jún

„Lebo ak už krv kozlov a býkov... posväcuje k telesnej čistote:  o čo viac krv Krista... očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.“ Žid 9:13,14

Mať zlé svedomie je istý druh skúsenosti. Psychológovia ho môžu definovať ako komplex viny a môžu sa pokúšať logickým vysvetlením pocit viny odstrániť; no hneď ako Boží zákon tento pocit prebudí, žiadne vysvetlenie neumlčí neústupný hlas svedomia. Mnohí kriminálnici sa vydali do rúk súdnym predstaviteľom, pretože obviňovanie zo strany svedomia bolo horšie ako väzenská cela. Biblia učí, že Kristus svedomie očisťuje. Očistenie zlého svedomia a oslobodenie od neustálych obvinení je tiež istým druhom skúsenosti, no očista svedomia nie je to, čo ťa zachráni; zachráni ťa viera v Krista a čisté svedomie je len dôsledkom nápravy vzťahu s Bohom.

Modlitba dňa

Otče, stojím v bázni pred veľkosťou Tvojho odpustenia.

Billy Graham Evangelistic Association

Evanjelizovanie začína tu - 11. jún

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!” Iz 6,8

Ak mám byť úprimný, myslím, že dôvod, prečo stále viac a viac kresťanov nehovorí o svojej viere, je, že im na tom vôbec nezáleží. Ich postoj je: „Pozri, my sme za vodou, to je tvoj problém.“

Ježiš raz povedal príbeh o pannách, z ktorých päť bolo múdrych a zvyšných päť pochabých. Tých päť rozumných malo vo svojich lampách olej, tie ostatné nie. Keď sa dopočuli o tom, že ženích prichádza, panny, ktoré nemali olej, ho pýtali od tých, čo ho mali. No reakcia rozumných panien bola: „Choďte si po vlastný.“ Inými slovami: „To nie je náš problém. My sme zabezpečené. Sme šťastné. Svoje problémy si vyriešte samé.“

Myslím, že mnoho ľudí v dnešnej cirkvi sa takto cíti. Nechcú sa ničím obťažovať. Je im to jedno. Počujú tak veľa o potrebe evanjelia a počúvajú kázne o tom, ako zvestovať evanjelium iným. Existuje mnoho programov, ktoré by mali mobilizovať zbory, aby sa nejako do evanjelizovania zapojili. No nič z tohto nie je užitočné, ak nám veriacim chýba jednoduchý základ: bremeno a podiel.

Známy britský kazateľ C. H. Spurgeon povedal: „Duch svätý pohne druhými tak, že najskôr pohne tebou. Ak vieš oddychovať bez toho, aby boli druhí zachránení, oni vedia oddychovať tiež; no keď myšlienka na ich zatratenie ťa ničí, tak veľmi skoro zistíš, že ani im to nie je jedno. Dúfam, že sa dostanete do takej fázy, že sa vám bude snívať o tom, ako ľudia okolo vás túžia po Kristovi. A začneme plakať: „Bože, daj mi niekoho, komu môžem svedčiť, lebo zomriem.“ A potom sa nájdu ľudia, ktorým budete svedčiť.”

Musí nám na tom záležať.

https://www.harvest.org

Jeho milosť trvá - 10. jún

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. (Ž 107,1)

Čas od času sa stanú veci a udalosti, ktoré nás skutočne tešia, ale potom upadnú do zabudnutia. „Netrvalo to dlho,“ povedal muž o veciach, ktoré ho na chvíľu potešili. Áno, väčšina vecí tu na zemi je časovo ohraničená a pominuteľná. Veci sú preč, keď nám ich najviac treba. Radosti sveta majú často krátke trvanie.

Boh však takýto nie je. Jeho milosť trvá naveky. Máš výsadu prebývať v tejto milosti. Jeho milosť nepozná zmenu, aj keď okolnosti v živote a pocity sa menia. Je dôležité vedieť to, pretože diabol chce Božiu milosť zatemniť.

Chce ťa oklamať, aby ti ukradol pokoj v Kristovi a Jeho dokonanom diele. Robí to tak, že ti pripomína, že ešte stále si hriešnikom a pripomína ti všetky tvoje zlyhania a pády. Pripomína ti, že Boh nenávidí a odmieta hriech. Aj keď je pravda, čo hovorí, zneužíva ju, aby odviedol tvoj pohľad od samotnej Pravdy.

Keď ma diabol napadne spôsobom, že to vyzerá, akoby ma napadlo Božie slovo, vtedy je ľahko upadnúť do beznádeje. Lebo aj keď som zachránený a mám odpustenie hriechov, moja stará prirodzenosť nie je mŕtva. Staré srdce je plné hriechov a starostí, ktoré nesieme od Adamovho pádu. Je to viditeľné mnohými spôsobmi. V myšlienkach, pocitoch, túžbach, slovách a skutkoch. V neochote a povrchnosti voči Bohu a ľuďom. Nemáme chuť čítať si slovo a modliť sa. Máme hriešne myšlienky...

Vieme, že Božie slovo toto všetko odsudzuje. Zároveň bojujeme a chceme žiť život viery a zisťujeme, že sa nevieme od tohto všetkého oslobodiť. Ako teda veriť, že Boh prebýva v mojom srdci a že Božia milosť spočíva nad mojím životom?

V takomto čase a pri takých útokoch je dôležité oprieť sa o slová z Božieho písma, kde sa hovorí o zmluve milosti, ktorú s nami Boh uzavrel. O Božie slová (nie naše svedomie alebo pocity), ktoré hovoria o krvi, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. A v neposlednom rade je dôležité oprieť sa o to, čo Božie slovo hovorí o Božej milosti. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.

Boh určite potrestá a postupne napraví všetko, čo je v mojom živote zlé. Bude ma vychovávať, napomínať a formovať, aby som videl svoj hriech a aby som sa od neho oddelil.

Božie slovo aj zvestuje, že Božia milosť a milosrdenstvo zabezpečujú, že zároveň aj v tých najťažších časoch vlastním večnú milosť. Božia milosť trvá naveky. Božie slovo hovorí, že Boh sa hnevá na môjho nepriateľa – hriech – a ten nenávidím aj ja.

Boh sa hnevá na hriech, ale ja som v Kristovi slobodný od Božieho hnevu, od obvinení a súdu zákona. Mám večné odpustenie a som Božím dieťaťom a dedičom, lebo Jeho milosť trvá naveky.

Nech mám trochu milosti od Boha vidieť túto pravdu tak jasne, že budem aspoň trochu tušiť, aká obrovská je Božia dobrota a budem môcť žiť v istote, že Božia milosť trvá naveky. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.

Modlime sa: Udržuj ma v istote viery v evanjelium. Zachráň celú moju rodinu, mojich najbližších, najmilších, deti, vnúčatá. Zjav svoju dobrotu ľuďom, ktorých stretneme. Si dobrý, Tvoja milosť trvá naveky.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii