Boh je Darcom života - 11. august

„On stvoril svet a všetko v ňom je.“ (Žid 1:2, preklad anglického originálu TLB)

Je veľa dôkazov, ktoré by sme mohli uviesť ako svedectvo Božej existencie. Sú vedecké dôkazy, ktoré naznačujú, že Boh existuje. Napríklad, čokoľvek je v pohybe, musí byť hýbané niečím iným, pretože pohyb je odpoveďou hmoty na silu. V materiálnom svete nemôže existovať žiadna sila bez života a život predpokladá bytie, z ktorého vyžaruje sila hýbať niečím takým, ako sú morské prúdy a planéty. Alebo argument, ktorý hovorí, že nič nemôže byť samo sebe príčinou vzniku. Ak by sa niečo malo stvoriť samo, tak by to muselo existovať pred sebou samým, a to je nezmysel. Potom tu máme aj zákon života. Vidíme predmety, ktoré nemajú intelekt, ako napríklad hviezdy a planéty, ktoré sa hýbu podľa stáleho vzorca a dômyselne navzájom spolupracujú. A tak je zjavné, že stav pohybu nedosahujú náhodne, ale plánovane. Ak niečomu chýba inteligencia, nemôže sa hýbať inteligentne. Akýkoľvek šíp by bol bez luku a lukostrelca zbytočný. Čo dáva vedenie, zmysel a vzhľad neživým predmetom? Je to Boh. On je základnou hybnou silou života.

Modlitba dňa

Pane, viem, že bez tvojej sily by bol môj život zbytočný. Pohni ma svojím Duchom Svätým, aby som Ťa oslávil vo všetkom, čo robím.

Billy Graham Evangelistic Association

Ako sme oslobodení od zákona, hriechu a smrti - 10. august

„Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.“ Iz 9:3

Tretím dôvodom, prečo sa môžu kresťania radovať, je odstránenie „prútu poháňača“, teda zákona. Pavol hovorí: zákon je silou hriechu (Rim 3:20; 7:7). Ale hovorím o zákone chápanom duchovne, ktorý odhaľuje hriech. Lebo Pavol vraví: „skrze zákon prichádza poznanie hriechu“. Nemyslím zákon v telesnom zmysle, keď cez skutky vyrába pokrytcov. Lebo tí, ktorí nepočujú zákon v duchovnom zmysle, nepociťujú palicu na svojom chrbte, teda hriech. Iste, majú na chrbte palicu, ale nemá žiadnu tiaž, teda majú hriech, ale necítia ho, ani o ňom neuvažujú. Podobne majú aj bremeno, teda smrť, ale to nemá jarmo, ktorým by ich zaťažilo; lebo nevnímajú, ako si ich smrť podmanila a ako nad nimi vládne. To isté platí pre zákon: Je pri nich prút, ale oni nepočujú hlas poháňača, prút a poháňač teda nie je to isté, tak ako palica a jej ťarcha na chrbte nie je to isté a ani jarmo a bremeno nie je to isté. Lebo my všetci sme podrobení smrti, hriechu a zákonu, ale nie všetci pociťujeme pred svojou poslednou hodinkou bodanie a víťazstvo, teda silu a nadvládu smrti, hriechu a zákona nad nami. Podobne je prútom zákon a poháňačom moc a vláda zákona. Lebo ak by nebol žiaden zákon, nebol by ani žiaden hriech. Ale keďže teraz zákon je, chceli by sme byť oslobodení od hriechu, no sme nemohúci. Lebo zákon tu je; poháňa, ženie, usvedčuje a premáha nás, núti nás uvedomiť si, že sme hriešnici; takto nás násilne stavia pod hriech. To je hlas poháňača, teda vláda a moc zákona nad nami, ktorý z nás robí služobníkov hriechu. Veď sa nazýva silou zákona, poháňačom alebo dozorcom, vymáhačom, pretože od nás neustále vyžaduje poslušnosť a jeho požiadavky a poháňanie nenechajú svedomie na pokoji. Keďže nevieme týmto požiadavkám vyhovieť, ani sa im podriadiť, zákon nás čoskoro doženie pod hriech a odsúdi nás slúžiť hriechu. No hriech nás rýchlo odovzdá smrti. Tak ležíme ako zajatí sluhovia pod smrťou, hriechom a zákonom, teda pod jarmom bremena, pod palicou na chrbte, pod prútom poháňača. Vidíme, že Izaiáš použil slovník pohoniča oslov alebo iného krutého tyrana; lebo spomína bremeno, palicu a pohoniča vo vzťahu k tomu úbohému zvieraťu... Ale ako je zákon zrušený? Hriech a smrť, ako sme povedali, stratili svoju moc a zákonný nárok na nás, takže im už viac nie sme podrobení; a nakoniec musia umĺknuť. Ale zákon je zlomený v tom, že nás už viac nepoháňa. A my sa stávame slobodnými od jeho požiadaviek a poháňania tým, že bol naplnený skrze Krista, nášho Pána. A teraz žijeme a z Ducha ochotne konáme všetko, čo od nás zákon chcel vyžadovať a vymôcť. To preto už viac nepotrebujeme žiaden zákon. A keďže jeho poháňanie a požadovanie pominulo, všetka jeho moc, zákonné nároky aj súdny spor sú minulosťou. Teraz žijeme ako takí, ktorí nemajú žiaden zákon, presne tak ako bez zákona a poháňania žije, je a pije zdravý muž – na to žiadny zákon nepotrebuje.

St. Louis ed., 11:1987-1989.

Povolaný činiť učeníkov - 9. august

„Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi.“ (Kol 1:28)

Ako kresťania sme už počuli o dobre známom Veľkom poverení: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal...“ (Mt 28:19-20).

Niekedy však prepočujeme časť o činení učeníkov. A v prípade, že nerozumiete, čo znamená činiť učeníkov, Ježiš to definoval v Jeho výzve a povolaní, ktoré nám zanechal: „... učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal...“

Dovoľte mi opýtať sa niečo: Čo keby bola celá cirkev práve taká ako ste vy? Čo keby sa každý kresťan správal presne tak ako sa správaš ty? Ako by vyzerali naše chvály? Ako by vyzerali naše modlitebné stretnutia? Koľko ľudí by bolo zasiahnutých evanjeliom Ježiša Krista? Mali by sme nejaké zdroje, ktoré by sme mohli použiť pri šírení evanjelia? Ak by bola celá cirkev presne ako ty, boli by sme biblicky negramotná cirkev, alebo by sme boli cirkev, ktorá je zakorenená a má správne učenie?

Uvádzam to preto, lebo ako kresťan si povolaný k multiplikácii. Mal by si Ježišovi činiť učeníkov. A oni sa budú učiť nasledovaním tvojho príkladu. Možno niekedy cítiš, že v skutočnosti na tom nezáleží. Snažíš sa odovzdávať Božie pravdy ďalším veriacim, no nevieš, kam to povedie. Musíš však byť trpezlivý, pretože úplný vplyv toho, čo si urobil, si nemusíš uvedomiť ešte v tomto živote.

Dnes môžeš ovplyvniť niekoho, kto ovplyvní svoj svet zajtra. Človek, ktorého si zoberieš pod svoje krídla, môže byť ďalší muž či žena, ktorý otrasie týmto svetom. Len buď usilovný v tom, čo ti Boh zveril.

https://www.harvest.org

Buď úprimný - 8. august

„Zaslúžiš si úprimné srdce; áno, úplnú úprimnosť a pravdovravnosť. Ó, daj mi tú múdrosť.“ (Ž 51:8, preklad anglického originálu TLB)

Biblia učí, že bezúhonné správanie zahŕňa pravdovravnosť. Učí nás, že by sme mali byť úprimní. S akým opovrhnutím Kristus kritizoval pokrytectvo pisárov a farizejov! V kázni na hore karhal každé pokrytecké dávanie, modlenie a postenie. Mali by sme byť pravdovravní aj vtedy, keď rozprávame o svojich minulých úspechoch v konkrétnom povolaní. Boh nás nežiada, aby sme podceňovali fakty, čo môže byť dokonca nepravdivosť, no nechce ani to, aby sme svoje úspechy alebo dary preceňovali, či už v mysli, alebo v reči. Klamstvo je čokoľvek, čo je v rozpore s holou pravdou.

Modlitba dňa

Pane, je tak jednoduché prikrášliť pravdu. Daj mi svoju múdrosť, aby som bol úplne úprimný v každom období svojho života.

Billy Graham Evangelistic Association

Od tvojho príbehu k Jeho príbehu - 7. august

„Vierou bol uchvátený Henoch, aby nevidel smrť, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A skôr, ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia, že si ho Boh obľúbil.“ (Žid 11:5)

Henoch je jeden z dvoch pomenovaných mužov v Biblii, ktorý nikdy neuzrel smrť. Biblia nám hovorí, že Henoch kráčal s Bohom (pozri 1M 5:22,24). Takisto ale hovorí, že sa mu dostalo osvedčenia (pozri Žid 11:5).

Henoch mal svedectvo. Každý človek má nejaké svedectvo, nejakú povesť. Môže byť dobré. Môže byť zlé. Môže byť obyčajné. Všetci však máme nejaké svedectvo. A prv než by sme mohli pre Boha svedčiť účinne, musíme s Ním kráčať.

Myslím tým, že ak je tvoj život naplnený Ježišom Kristom, potom ti hlásanie evanjelia pôjde celkom ľahko. Nie je to niečo, na čo sa budeš musieť cítiť mentálne pripravený. Skôr je to niečo, čo budeš jednoducho robiť preto, lebo Boh je k tebe neskutočne dobrý.

Keď budeš kráčať s Pánom tak, ako by si mal, zistíš, ako to preniká tvojím život a ovplyvňuje ťa v spôsobe, akým žiješ, v rozhodnutiach, ktoré robíš, v kamarátoch, ktorých si vyberáš a v reči. A bude to pre teba čistý kompliment, keď ti ľudia povedia: „Pozoroval som ťa. Si nejaký iný. Čo ťa motivuje? Prečo si taký, aký si?

Vtedy môžeš zareagovať: „Dovoľ mi povedať ti o svojom vzťahu s Ježišom Kristom.“ Namiesto kázne im povedz svoj príbeh. A ako im budeš hovoriť, čo sa stalo tebe, môžeš premostiť reč od svojho príbehu k Jeho. Môžeš začať osobným svedectvom. Potom im rozpovedz najúžasnejší príbeh, aký bol kedy vyrozprávaný: Ježiš sa narodil, žil dokonalý život, zomrel na kríži a znova vstal z mŕtvych.

Máš príbeh, ktorý môžeš rozprávať.

https://www.harvest.org

Prečo nie sú smrť a hriech okamžite odstránené? - 6. august

„Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.“ Iz 9:3

Druhým dôvodom kresťanov na radosť je, že „palica na jeho chrbte“ je odstránená. Ako už bolo povedané, toto sa vzťahuje na hriech, ktorý dáva smrti silu a možnosť bodať. Veď nemôžeme považovať smrť za zdolanú, ak nie je zdolaný hriech. A nie je možné, aby bola smrť bez hriechu alebo hriech bez smrti. Aj preto nemohla smrť príliš dlho vládnuť nad Kristom, aj keď Ho kvôli nám určitý čas držala. Lebo kým Kristus nevzal na seba náš hriech, nebolo v Ňom hriechu. To je aj dôvod, prečo smrť nemôže ďalej vládnuť nad kresťanmi: oni sú teraz spravodliví v Kristu a nemajú žiaden hriech, aj keď ich smrť na krátky čas zadržiava. Lebo takto boli smrť a hriech majstrovsky porazené: Neodstránite ich jednoducho naraz silou tak, že ich nikdy viac neokúsite. Namiesto toho najprv zrušíte ich právny nárok a silu, odsúdite ich súdom podľa práva, takže musia zaniknúť. Hoci ešte dočasu, kým nebudú rozmliaždené, môžu zúriť a dávať sa pocítiť, no to nie je podstatné: už bol nad nimi vynesený súd, takže už viac nemajú žiaden nárok ani žiadnu moc, musia – a to čoskoro – umĺknuť a skončiť. Toto sa robieva s mocným nepriateľom: keď ho zajmú, nezabijú ho hneď, ale nechajú ho nažive, kým ho neusvedčí súd, až potom je vykonaný rozsudok. Určite, vo väzení ešte žije, ale je to biedny život, už nemá žiadne právo ani moc škodiť, vládnuť či trápiť protivníkov. Naopak, udržiavajú ho nažive pre smrť. Už nežije, aby vládol, ale aby bol odsúdený a popravený. Toto sa stalo aj smrti a hriechu. Kristus vyhral vojnu a zajal ich, takže už viac nemôžu vládnuť ani vyhrať nad nami ako predtým, ako hovorí žalm: „Vystúpil si na výšinu a zajal si tých, ktorí z nás urobili zajatcov“ (Ž 68,19 preklad z angl.). A deň čo deň postupuje nad nimi zákon a súd; odsúdil ich evanjeliom, teda nemajú nad nami  žiadne právo ani moc, ale čoskoro majú umĺknuť a zaniknúť. Podobne hovorí Pavol v Rim 8:3, že Kristus odsúdil hriech hriechom. Skutočnosť, že sa ešte stále hýbu a prejavujú, nič neznamená. Sú odsúdené, stratili svoje zákonné práva a vládu a už nemôžu uškodiť. Okrem toho, že čoskoro skončia a zaniknú, nebude už nič. Čo mi uškodí to, že krátky čas vnímam hriech a smrť, akoby ešte vládli, keď viem, že nevládnu, ale sú odsúdené a že ich pohyb a moje prežívanie je len ich zvíjanie sa a chvenie, lebo vidia šibenicu, na ktorej majú byť popravené? Naopak, akú výhodu majú tí, ktorí krátky čas necítia hriech a smrť, akoby boli smrť a hriech odstránené silou, zatiaľ čo si hriech a smrť ponechávajú svoje zákonné práva a moc nad nimi, takže ich čoskoro premôžu a budú im vládnuť naveky?

St. Louis ed., 11:1984-1985.