Ježiš sa nikdy nemení - 11. október

„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid 13:8)

Biblia hovorí: „A ako je ľuďom uložené raz umrieť...“ Bežnému človeku sa to zdá ako neúprosná a beznádejná situácia. Stovky filozofií a veľa náboženstiev vzniklo s úmyslom obísť Božie slovo. Moderní filozofi a psychológovia sa stále pokúšajú preukázať, že aj iná cesta, než tá Ježišova, je východiskom. Ľudia ich však skúsili všetky a žiadna z nich neviedla nikam inam než nadol. Kristus prišiel, aby nám poskytol odpovede na tri pretrvávajúce problémy – hriechu, smútku a smrti. Je to Ježiš Kristus a jedine On, kto je rovnako pretrvávajúci a nemenný „rovnaký včera i dnes, i naveky.“ Všetky ostatné veci sa môžu zmeniť, ale Kristus ostáva nemenný.

V nepokojnom mori ľudských vášní Kristus stojí neochvejne a pokojne, pripravený privítať každého, kto sa na Neho obráti, aby prijal požehnanie Jeho bezpečia a pokoja.  Pretože žijeme v období milosti, v ktorom Boh zasľubuje, že „kto chce“, môže prísť a prijať Jeho Syna. Toto obdobie milosti však nebude trvať večne. Dokonca aj teraz žijeme z požičaného času.

Modlitba dňa

Ježiš, aj keby sa moji milovaní, priatelia a kolegovia zmenili, Ty budeš vždy ten istý. Vďaka za Tvoju nemennú lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

Odpustiť a zabudnúť? - 10. október

„Pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. V pravde hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny.“ Mt 5:25-26

V predchádzajúcom verši hovoril Kristus o tom, čo by mal urobiť človek, ktorý urazil alebo nahneval svojho blížneho. No tu hovorí o človeku, ktorého urazil jeho blížny... Chce povedať: „Ak si urazil blížneho, mal by si sa s ním s láskou zmieriť. No urazená strana by sa mala dať uzmieriť a ochotne odpustiť.“ Toto je tiež chúlostivý bod a mnoho ľudí dokáže pekne zakrývať lotra vo svojom vnútri tým, že hovoria, že oni ochotne odpustia, ale nezabudnú. Lebo vždy je tu zásterka: povedať, že hnevať sa na zlo je spravodlivé. A oni si myslia, že majú opodstatnený dôvod, že sú v práve a jednajú správne. Preto nás znovu vystríha a ukazuje, že piate prikázanie nielen zakazuje hnev, ale aj prikazuje ochotne odpúšťať a zabúdať na neprávosť, ktorú sme utrpeli, ako to robil, a naďalej robí Boh s nami, že nám odpúšťa hriech tak, že ho vymazáva zo svojich záznamov a viac si ho nepamätá (Iz 43:25). Nejde o to, aby si naň zabudol v tom zmysle, že o tom viac nesmieš premýšľať, ale tak, že tvoje srdce je priateľsky naklonené blížnemu tak, ako bolo predtým, než ti ublížil. Ale ak máš v srdci stále niečo zapichnuté, takže nie si až taký priateľský a milý k svojmu blížnemu ako predtým, potom si nezabudol na urážku a celkom ju neodpustil. Ešte si ničomník, ktorý prichádza k oltáru s obeťou a praje si slúžiť Bohu,  zatiaľ čo má srdce plné hnevu, závisti a nenávisti. Ale len veľmi málo ľudí o tom uvažuje. Väčšina prichádza s navonok pekným výzorom a nevidí, ako sa ich srdce postavilo k tomuto prikázaniu, ktoré nestrpí žiadnu zlosť alebo závisť voči blížnemu. Ale, ako som už povedal, je pravda, že musí a má existovať hnev. Ale dozri, aby ten hnev postupoval tak, ako má a ako ti bol prikázaný: máš sa hnevať pre svoj úrad a kvôli Bohu, ale nie kvôli sebe. Nesmieš pomiešať svoju osobu a svoj úrad. Keď sa to týka tvojej osoby, nesmieš sa hnevať s nikým, bez ohľadu na to, ako veľmi ti ublížil. Ale tam, kde to vyžaduje tvoj úrad, sa hnevať musíš, aj keby si ty ako osoba neutrpel žiadnu ujmu. Tak sa zbožný sudca hnevá na zločinca, hoci osobne mu nepraje nič zlé a radšej by ho nechal bez trestu. Lebo jeho hnev pochádza zo srdca, v ktorom nie je nič iné len láska k blížnemu, len ten zlý skutok, ktorý treba potrestať, musí vyvolať hnev sudcu. Ak by nebol zlý čin, nebol by ani hnev, ani trest. Ale ak tvoj brat urobil niečo proti tebe a nahneval ťa, no požiadal o odpustenie a odkladá zlý skutok, aj tvoj hnev má vyprchať. Veď z čoho pochádza utajená zášť, ktorú predsa len uchovávaš v svojom srdci, hoci ten skutok a príčina tvojho hnevu už nejestvuje a namiesto toho sú tu iné skutky toho, kto sa stal iným človekom, novým stromom s novými plodmi, kto ťa teraz miluje a poctil ťa tou najväčšou poctou, keď sa pred tebou obvinil a potrestal? Bol by si zúfalcom pred Bohom aj pred ľuďmi, ak by si sa na oplátku nezachoval láskavo a úprimne mu neodpustil – právom by si sa vystavil súdu, ktorým tu Kristus hrozí.

St. Louis ed., 7:438-440.

Tu pre teba - 9. október

„Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne.  Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16:33)

Štúdie ukázali, že 85 % vecí, ktorých sa obávame, sa nikdy nestane. To znamená, že zo všetkého, čo ťa momentálne trápi, sa 85 % nestane. Čo však zvyšných 15 %? Nuž, Boh bude s tebou aj v ťažkých časoch.

Boh nám nesľúbil, že budeme žiť v bezbolestnom svete. Ježiš povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16:33). Musíme čeliť faktom. Naši milovaní raz odídu a náš život zaplavia ťažkosti.

Je tu však dobrá správa: hoci žijeme v krajine smrti, máme namierené do krajiny života. Áno, smrť príde, no Ježiš nám zasľúbil: „Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý;  bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia“ (Zjav 1:17-18). Som tak rád, že On drží kľúče. Ak by som mal kľúče ja, už by boli dávno stratené.

Niekto sa ma prednedávnom opýtal, aký je môj najduchovnejší zážitok. Inými slovami, kedy som vo svojom živote cítil Božiu prítomnosť viac než inokedy. Musel som sa zamyslieť. A potom som si spomenul na najduchovnejší zážitok svojho života. Božiu prítomnosť som cítil viac ako inokedy, keď som sa dozvedel, že môj syn Christopher zomrel a Boh tam bol.

Môžeme sa radovať z toho, že Boh má všetko vo svojich rukách. Bude s nami a dá nám všetko, čo potrebujeme a kedy to potrebujeme.

https://www.harvest.org

Čisté srdce - 8. október

„Zachovávaj sa čistý.“ (1Tim 5:22)

Farizeji neboli šťasní ľudia. Mali zvraštené obočie, úzkostlivé rozpory a boli frustrovaní. Boli plní zlosti, horkosti, predsudkov a nenávisti. Prečo? Jednoducho preto, lebo stratili pohľad Božieho chápania čistého srdca. Mysleli si, že dodržiavanie zákona stačí. To však nebol Boží plán. Dodržiavanie zákona nespôsobilo čistotu srdca ani šťastie duše. Ježiš učil, že Boh sa pozerá hlbšie než len na vonkajšie skutky jednotlivca. Hľadá naše srdce a uvažuje nad ním. Boh až tak veľmi nesúdi vonkajšok ako vnútro. Pozerá sa na motívy, myšlienky a úmysly tvojho srdca.

Modlitba dňa

Otče, daj mi čistotu srdca, aby som Ti v úprimnej pokore smel slúžiť a chváliť Ťa.

Billy Graham Evangelistic Association

Ty, kto si smädný - 7. október

Ó, všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,1-3)

Všimni si, aké obrazy vo svojom pozvaní Pán používa. Voda, víno, mlieko a chlieb. Základné životné potreby tu ilustrujú potreby duše. Toto pozvanie je úplne iné než pozvania iných náboženstiev, ktoré stavajú na tom, čo dokáže človek zaplatiť. Evanjelium nestojí na tom, čo človek dokáže spraviť, ale na tom, čo zadarmo prijme.

Je to zaujímavý obchod, ktorý otvára dvere ľuďom, ktorí nemajú peniaze. „Vietor“ zo sveta večnosti, ktorý opäť vanie nad hriešnou a smrteľnou zemou a ponúka svoju čerstvú, živú vodu smädným dušiam.

Nachýľte uši,“ volá Boh. Znamená to: zastavte sa. Premýšľajte nad ponukou. Ponuka tebe, keď sa nedarí. Tebe, keď nie si dostatočný pred Bohom. Keď nemáš čím platiť...

Pozvanie nepatrí len vybraným ľuďom, ale každému. Každému, kto je smädný, kto je v núdzi. Každému, kto potrebuje odpustenie, milosť, radosť a pokoj s Bohom.

Zároveň je treba povedať, že kým sa táto ponuka týka všetkých smädných, týka sa naozaj len tých, ktorí smädní sú. Ježiš v reči na vrchu hovorí: „Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5,6)

Ponuka v Izaiášovi 55 patrí všetkým ľuďom bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, obdarovanie, finančnú situáciu alebo zdravie. A predsa patrí len tým, ktorí sú smädní.

Počas slávnosti stánkov, ktoré pozostávali zo siedmych slávnostných dní, vodu z prameňa Siloe vylievali na oltár a zhromaždení spievali: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“ (Iz 12,3)

V súvislosti s týmito slávnosťami a s týmto zvykom vylievať vodu na oltár, stojí Ježiš v posledný deň slávností medzi ľuďmi a hovorí: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ (J 7,37) Je len jedna podmienka, že si smädný. Znamená to, že máš potrebu. Uvedomuješ si tú potrebu? Alebo už ani nepoznáš tie najhlbšie potreby svojej duše?

Ó, všetci smädní, poďte…

Ak hovoríš: „Nezaujíma ma to, nepotrebujem žiadne odpustenie, nepotrebujem Boha, nepotrebujem pomoc, pretože som našiel zmysel života a je mi dobre v tom, čo nachádzam vo svete,“ tak Ježišovo pozvanie pre teba nič neznamená.

Ak si ale smädný alebo niečo viac, čo sa nedá za peniaze kúpiť, tak je to pre teba úžasná možnosť. Prijmi odpustenie, radosť, pokoj a večný život.

Nejde tu o radosť, ktorá zakladá na vonkajších okolnostiach, ale o radosť, ktorú dáva Svätý Duch a ktorá ti patrí bez ohľadu na to, čo sa v živote deje.

... poďte, kupujte bez peňazí...

Ty, kto nemáš čím zaplatiť, máš len svoj hriech, pády a falošné nádeje, poď. Kupuj bez peňazí...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Krv, ktorá očisťuje - 6. október

„Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov...“  (Zjv 1:5)

Krv sa v Biblii spomína 460-krát. V Novom zákone Ježiš hovorí o svojej vlastnej krvi 14-krát. Prečo? Pretože práve preliatím svojej krvi nám umožnil spasenie. Zaplatil pokutu za náš hriech a vykúpil nás. Odmenou za náš hriech a vzburu je smrť, no Ježiš prišiel a povedal: „Vezmem tú smrť na seba!“ Dobrovoľne položil svoj život a odpykal si trest, ktorý sme si zaslúžili my. O tom je príbeh kríža.

Nekončí to pri vykúpení, krv Ježiša Krista nás zároveň ospravedlňuje. To, že sme ospravedlnení, znamená omnoho viac ako to, že je nám odpustené. Môžem ti povedať, že ti odpúšťam, ale tým ťa stále neospravedlním. Boh nám však odpúšťa našu minulosť a zároveň nás zaodieva spravodlivosťou, akoby sme nikdy nezhrešili. Stálo Ho to však krv Jeho Syna, ktorú musel preliať na kríži.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, s obrovskou vďakou v srdci Ti ďakujem za Tvoju obetu na kríži. Tvoja krv ma očistila od hriechu a priniesla mi odpustenie.

Billy Graham Evangelistic Association