Pán Boh a Ty.

Si originálny človek!
Si jedinečný preto, lebo Pán Boh si to myslí. Hovorí, že v Jeho očiach máš veľkú hodnotu. Stará sa o teba a o tvoj život. V tejto lekcii sa budeme zaoberať vzťahom medzi Pánom Bohom a človekom:

- Pán Boh ťa stvoril
- Pán Boh ťa pozná
- Pán Boh ťa miluje
- Pán Boh ťa prijal do svojej rodiny

PÁN BOH ŤA STVORIL

1. Genesis (1. kniha Mojžišova) je knihou začiatkov. Prvá kapitola sa zaoberá tým, ako Pán Boh stvoril vesmír. Prečítajte si 1M 1:1-5. Pripojte k uvedeným faktom aspoň tri ďalšie, ktoré sa týkajú stvorenia.

Pán Boh existoval pred “začiatkom” 1M1:1
Pán Boh stvoril nebo i zem 1M1:1

....................................................


2. Ako stvoril Pán Boh svet? Žid 11:3

....................................................


3. Prečo stvoril Pán Boh všetky veci? Zjav 4:11

....................................................


4. Prečo Pán Boh stvoril teba? Iz 43:7

....................................................


Otázka na rozmýšľanie

Dôstojnosť, ktorú dal Pán Boh človekovi, sa prejavuje v jeho jedinečnosti, v jeho postavení a v jeho poslaní. Nájdi niektoré fakty z 1M 1:26-28, ktoré poukazujú na:

a. jedinečnosť človeka

....................................................

b. postavenie človeka

....................................................

c. poslanie človeka

....................................................


PÁN BOH ŤA POZNÁ

5. V Žalme 139:1-6 sa Dávid zmieňuje o viacerých oblastiach svojho života, ktoré Pán Boh “preskúmal a poznal”. Vypíš si z nich aspoň štyri, potom označ tie, ktoré Pán Boh “preskúmal a poznal” pri tebe.

....................................................


6. Ako reagoval Dávid, keď si uvedomil, že ho Pán Boh dokonale pozná? Žalm 139:23-24

....................................................


Otázka na rozmýšľanie

Čo učí Pán Ježiš o Božom záujme o teba v Mt 10:29-31?

....................................................


PÁN BOH ŤA MILUJE

7. Čo bolo najväčším prejavom Božej lásky? 1J 4:9-10

....................................................


8. Zamysli sa nad veršom J 3:16

a. K akému činu viedla Pána Boha Jeho láska?

....................................................

b. Čo to znamená že Pán Boh svojho Syna “dal”?

....................................................

c. Ako môže človek získať večný život?

....................................................


9. V Ev. Jána 10:9-16 Pán Ježiš pripodobňuje svoju lásku a starostlivosť k láske a starostlivosti pastiera. Aké veci má pre nás pripravené?

Verš Čo ti chce Pán Ježiš dať?

J 10:9
....................................................

J 10:10
....................................................

J 10:11
....................................................

J 10:15
....................................................


10. Ktoré z týchto vecí sú pre teba najdôležitejšie?

....................................................

Stíš sa k modlitbe. Poďakuj Pánu Bohu za to, že ťa všetkým týmto zaopatruje. Osobitne spomeň tie veci, ktoré pre teba znamenajú najviac. Chváľ nebeského Otca, že ti tieto veci dal skrze Pána Ježiša a že si ich nemusíš zaslúžiť svojimi činmi.


PÁN BOH ŤA PRIJAL DO SVOJEJ RODINY

11. Ako učí Pán Ježiš svojich učeníkov oslovovať Pána Boha? Mt 6:9

....................................................


12. Je Pán Boh Otcom každého človeka? Vysvetli to. J 8:42-44

....................................................


13. Ako sa možno narodiť do Božej rodiny? J 1:12-13

....................................................

“Dôležitosť istoty viery spočíva v tom, že podobne ako dieťa vo vzťahu k rodičom,
ani ja nemôžem milovať Pána Boha alebo Mu slúžiť, ak neviem,
či ma On miluje a uznáva za svoje dieťa.”
Andrew Murray


14. Uveď niektoré výhody, ktoré má Božie dieťa, podľa R 8:15-17

....................................................

15. Vysvetli, podľa čoho vieš, že Pán Boh je tvoj Otec.

....................................................

Pre teba ako kresťana je dôležité, aby si mal istotu, že Pán Boh je tvoj Otec a že máš večný život. Pretože pocity sú nestále, musí byť táto istota postavená na Božom Slove.
“To som napísal vám veriacim... aby ste vedeli, že máte večný život.” 1J 5: 13

Nasledujúce tri verše pomohli už viacerým kresťanom nadobudnúť istotu. Zvoľ si jeden, ktorý sa ti najviac prihovára a nauč sa ho naspamäť.

“Veru, veru, vám hovorím: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” J 5:24

“A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.” 1J 5:11-12

“Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.” Zjav 3:20

Zhrnutie

Pán Boh ťa stvoril pre svoju slávu a preto, že má s tebou svoje ciele. Dal ti dôstojnosť tým, že ťa sformoval na svoju vlastnú podobu. Vidí v tebe veľkú hodnotu. Má o teba osobný záujem a dôkladne ťa pozná. Miluje ťa tak veľmi, že dal svojho Syna, aby zomrel na kríži. Týmto prejavom lásky dokázal, že ti chce dať večný a plný život. Pán Boh ti dal život v Pánovi Ježišovi Kristovi, a tým si sa narodil do Božej rodiny. On je tvoj Otec. Ty si Jeho dieťa.
Prečítané 1672 krát

Zdieľajte: