„On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach;“ 1Pt 2:22

Tretím aspektom, v ktorom má Kristus pred ostatnými navrch, je, čo sv. Peter cituje z Izaiáša v 53:9. Tu môžete zhodnotiť, ako veľký musí byť tento muž. Pretože na tejto zemi ešte nebol človek, ktorý by nezhrešil slovom alebo skutkom. V Liste Jakuba 3:2 sa píše: „Veď sa my všetci v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž…“ Kde je však ten dokonalý muž a ako sa volá? Jakub tam mal doplniť, že existuje jeden – Kristus. Len On spadá do tej kategórie. Všetkých ostatných ľudí sv. Peter dáva na jednu kopu a vraví: „Kedysi ste boli ako blúdiace ovce“ atď. A neskôr, v 1Pt 3:18 stanovuje tento jasný rozdiel: „Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých,…“ Nikdy nebol nikto nevinný alebo bez hriechu v slove či skutku. Pretože toto sú dva aspekty, ktoré v sebe zahŕňajú celý život a bytie človeka. Slová a skutky, reči a činy. Aj na iných miestach písma sú spájané, napr. v Žalme 34:14-15: „Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí;  odstúp od zlého a rob dobre…“ Rozprávanie je však z týchto dvoch vznešenejšie: učiť iných správnosti, radiť, nabádať, utešovať, napomínať, vyznávať pravdu atď. Nikto nebude taký dokonalý, aby v niečom nezlyhal. Aj toto je čiastočný dôvod, prečo je Kristov príklad na najvyššej úrovni. Pre všetkých svätých je nemožné nasledovať jeho príklad. Pretože nikto nebude natoľko namyslený a znesväcujúci – pokiaľ by sa len nechcel zmeniť z Božieho dieťaťa a veriaceho kresťana na klamára a nasledovníka diabla –, aby sa dával v tejto záležitosti na rovnakú úroveň s Kristom a vychvaľoval sa tým, že je bez hriechu v slovách a skutkoch. A práve pre to bude tento titul s úctou a pravdou prináležať jedine Pánovi Kristovi: On, a nikto iný, trpel spravodlivý za nespravodlivých. Pretože nikto nie je spravodlivý a nevinný na základe svojich slov a skutkov. Všetci musia vyznať, že svoje utrpenie si spôsobili sami svojimi hriechmi a že je to len zaslúžený trest. A skutočnosť, že naveky neostávajú pod Božím hnevom a večným trestom a odsúdením, je tu jedine vďaka jedinému spravodlivému, ktorý bez vlastnej viny a bez toho, aby to On sám potreboval, ochotne trpel a zaplatil za nespravodlivých, čím zmieril Boží hnev. Utrpenia všetkých svätých sa musia držať pod utrpením Krista Pána. Spolu s celým kresťanským svetom sa musia modliť: „Odpusť nám viny naše,“ a vyznávať tento článok: „Verím v odpustenie hriechov.“ Teraz môžeš zhrnúť tri aspekty, ktorými svätý Peter nabáda kresťanov k trpezlivosti vo všetkom ich utrpení: v prvom rade si povolaný k utrpeniu. A dokonca aj keď budeš trpieť strašne a veľa, je tu Kristov príklad, ktorý nedokážeš dosiahnuť a nebudeš sa ním môcť chváliť alebo trvať na tom, že si ho dosiahol, aj keby si si už všetko pretrpel. Pretože mu dlhuješ utrpenie pre Božie meno. Toto je jeden aspekt. Druhým je, že Kristus netrpel kvôli sebe, že On takisto nemusel trpieť. Trpel pre teba a zo svojej dobrej vôle. Tretí aspekt – bol tiež úplne nevinný, bez akéhokoľvek hriechu vo svojom srdci a slov a skutkov navonok. Pretože keď je v srdci niečo zlé, nemôže to tam ostať skryté veľmi dlho; musí sa to tiež preukázať navonok, prinajmenšom v slovách, ako Kristus hovorí v Mt 12:34: „Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.“

St. Louis ed., 12:549-551.

Luther


Prečítané 1791 krát

Zdieľajte: