nedeľa, 02 august 2020 02:00

Primát modlitby - 2. august

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.“  List Efezským 1:15 – 19

Rýchle porovnanie tejto modlitby z prvej kapitoly Listu Efezským s modlitbami v prvej kapitole Listu Filipským, Kolosenským a neskôr v tretej kapitole Listu Efezským odhaľuje, že toto je spôsob, ako sa Pavol zvyčajne modlí za tých, ktorých miluje. V gramatickom srdci Pavlovej dlhej vety je pozoruhodný náhľad do veľkosti a dôležitosti modlitby. Vo verši 17 píše: „Aby Boh… dal vám Ducha múdrosti… v poznávaní Jeho.“

Je pozoruhodné, že vo všetkých jeho listoch neobsahujú Pavlove modlitby za jeho priateľov žiadne prosby o zmenu ich okolností. Je isté, že žili uprostred mnohých nebezpečenstiev a ťažkostí. Čelili prenasledovaniu, smrti následkom chorôb, útlaku mocnými silami a odlúčeniu od milovaných. Ich existencia bola oveľa menej bezpečná, ako je dnes naša. Napriek tomu v týchto modlitbách nevidíte ani jednu prosbu o lepšieho cisára, ochranu pred útočiacimi armádami alebo dokonca za chlieb pre ďalší pokrm. Pavol sa nemodlí za dobré veci, ktoré sú zvyčajne na hornej časti zoznamu našich prosieb.

Znamená to, že by bolo nesprávne modliť sa za tieto veci? Vôbec nie. Ako Pavol vedel, sám Ježiš nás pozýva prosiť o náš „každodenný chlieb“ a aby nás Boh „zbavil zlého“. V druhej kapitole Prvého listu Timoteovi Pavol usmerňuje svojich čitateľov, aby sa modlili za mier, za dobrú vládu a za potreby sveta. Pavol teda vo svojich vlastných modlitbách nedáva univerzálny model modlitby rovnakým spôsobom, ako to urobil Ježiš. Skôr v nich odhaľuje, o čo najčastejšie prosí pre svojich priateľov – čo pokladá za najdôležitejšiu vec, ktorú by im Boh mohol dať.

Čo je to? Je to – poznať Ho lepšie. Pavol to vysvetľuje farbisto a detailne. Znamená to „osvietiť oči vášho srdca“ (Ef 1:18). Biblicky je srdce riadiacim centrom celej osobnosti. Je to úložisko základných záväzkov, najhlbších lások a najzákladnejších nádejí, ktoré kontrolujú naše pocity, myslenie a správanie. „Osvietiť oči srdca“ konkrétnou pravdou znamená, že prenikne tak hlboko, a uchopí nás tak mocne, že nás úplne zmení. Inými slovami, možno vieme, že Boh je svätý, ale keď táto pravda osvieti naše vlastné srdcia, potom to nechápeme iba rozumom, ale emocionálne nachádzame Božiu svätosť úžasnou, krásnou a dobrovoľne sa vyhýbame postojom a správaniu, ktoré by Ho zarmútili alebo zneuctili. V Liste Efezským 3:18 Pavol hovorí, že chce, aby im Duch dal moc pochopiť všetky minulé, súčasné a budúce výhody, ktoré dostali, keď uverili v Krista. Samozrejme, všetci kresťania vo svojich mysliach vedia o týchto výhodách, ale modlitba je niečo, čo to presahuje – aby sme mali živší zmysel pre realitu Božej prítomnosti a nášho spoločného života s Ním.

Pavol vidí získanie tohto plnšieho poznania Boha ako kritickejšie než zmenu okolností. Bez tohto silného pocitu Božej reality môžu dobré okolnosti viesť k prílišnej sebadôvere a duchovnej ľahostajnosti. Keď veci idú dobre, naše srdcia by dospeli k záveru, že nepotrebujeme Boha. Rovnako, ale bez osvieteného srdca, zlé okolnosti môžu viesť k odradeniu a zúfalstvu, pretože Božia láska sa zdá abstraktnou namiesto nekonečne utešujúcou prítomnosťou, ktorou by mala byť. Ak chceme čeliť životu v akýchkoľvek okolnostiach potrebujeme teda predovšetkým lepšie poznanie Boha.

Pavlova hlavná starosť je teda ich verejný a súkromný modlitebný život. Verí, že najvyššie dobro je spoločenstvo s Bohom. Bohatý, prekypujúci, potešujúci, ťažko získaný modlitebný život je tým dobrom, ktoré umožňuje správne a prospešne prijímať všetky ostatné dobrá. Nevidí modlitbu iba ako spôsob, ako získať veci od Boha, ale ako spôsob, ako získať viac samotného Boha. Modlitba sa usiluje „zachytiť Boha“ (Iz 64:6) spôsobom, ako sa v staroveku ľudia snažili zachytiť plášť dôležitého muža, keď k nemu apelovali, alebo ako keď v dnešných časoch objímeme niekoho, komu chceme prejaviť lásku.


Ukážka z knihy Timothy Keller - Modlitba. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na https://knihy.evs.sk/produkt/modlitba/

Prečítané 999 krát Naposledy zmenené sobota, 01 august 2020 22:14
Timothy Keller

Timothy Keller sa narodil v roku 1950 a vyrástol v Pennsylvánii. Študoval na Bucknell University, Cordon-Conwell Theological Seminary Westminster Theological Seminary. Začal ako pastor v meste v Hopewell vo Virgínii. V roku 1989 spolu s manželkou Kathy a ich tromi synmi založil Redeemer Presbyterian Church na Manhattane. V súčasnosti má zbor takmer šesťtisíc členov na piatich bohoslužbách a v dcérskych zboroch.