Moc reči - 3. september

„Poddajte sa teda Bohu…“ (Jak 4:7)

Máme jazyk a hlas. Tieto nástroje reči môžeme používať deštruktívne alebo konštruktívne. Svojím jazykom môžeš ohovárať, reptať, nadávať, sekírovať, hádať sa, alebo ho môžeš podriadiť Božiemu Duchu a urobiť z neho nástroj požehnania a chvály. V ekumenickom preklade Biblie sa v Liste Jakuba 3:3 píše: „Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo.“ Rovnako je to aj s nami – keď sa poddávame požiadavkám Krista v našich životoch, naša divoká povaha sa dostáva pod Jeho kontrolu. Stávame sa miernymi, krotkými a „užitočnými Pánovi“ (2Tim 2:21).

Modlitba dňa

Daj, nech som pod Tvojou kontrolou, Pane Ježišu Kriste. Zober všetku pýchu, ktorá mi bráni úplne sa Ti poddať.

Billy Graham Evangelistic Association

Ostri svoj meč - 25. september

„Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč...“ (Žid 4:12)

Skôr či neskôr sa dostaneme do pokušenia. No ak poznáme Božie slovo, môžeme odvrátiť úder a zaútočiť.

Napríklad zhrešíš, príde diabol a bude ti vravieť : „Zlyhal si! Už pre teba niet odpustenia!“

Ty však vytiahneš z puzdra svoj meč a povieš: „V Jánovi 1:9 sa píše: ,Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.‘“ Zásah! 1 : 0!

Diabol však odpovie: „Mýliš sa, Boh ťa už aj tak odsúdil.“

A ty opäť zaútočíš svojím mečom: „To nie je pravda, pretože Rimanom 8:1 hovorí: ,Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa toho, ale podľa ducha.‘“

Diabol bude pokračovať: „No počkaj, veď aj tak čoskoro zase zhrešíš. Zničím ťa a vezmem si ťa so sebou!“

No ty môžeš povedať: „Nie, opäť si na omyle. V Jánovi 10:28 Ježiš povedal: ,Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.‘“ A udelíš mu ďalší úder svojím mečom.

Práve preto je dôležité pamätať si časti Písma. Len tak si totiž ostríme náš meč.

https://www.harvest.org

Vytiahni svoj meč - 21. september

„... meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ (Ef 6:17)

Meč je jediná časť našej výzbroje, ktorou sa nielen bránime, ale aj útočíme. Keď bojujem s nepriateľom, nezničím ho svojím štítom, nebudem sa snažiť poraziť ho opaskom, nebudem ho naháňať so sandálmi, ani doňho nebudem hádzať svoju prilbu. Z puzdra vytiahnem svoj meč a zaútočím ním.

Pavol nám v Liste Efezským hovorí, aby sme si vzali meč Ducha (Ef 6:17). Najúčinnejšou zbraňou každého veriaceho v pokušení je meč Ducha, ktorým je Božie slovo.

Ježiš nám to nádherne ukazuje v čase, keď bol pokúšaný na púšti. Keď sa ho diabol snažiť rôznymi spôsobmi zviesť, Ježiš použil meč Ducha (Lk 4:1-13).

Diabol povedal: „Prečo nepremeníš tento kameň na kúsok chleba? Viem, že si hladný.“

Ježiš odpovedal: „Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek ale každým slovom Božím.“

Potom mu diabol povedal: „Skloň sa predo mnou!“

A Ježiš odpovedal: „Napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu budeš slúžiť.“

„Prečo sa teda nezhodíš z vrcholu tohto chrámu, veď je napísané, že anjeli ťa chytia,“ pokračoval satan, pričom citoval Písmo vytrhnuté z kontextu.

Ježiš však na to uviedol slovo do správneho kontextu: „Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!“

Meč Ducha je účinný. A tak, kresťan, vytiahni svoj meč!

https://www.harvest.org

Do Jeho prítomnosti - 18. september

„Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.“ (1Kor 15:52)

Biblia hovorí, že istá generácia ľudí nezažije smrť. Namiesto toho budú vzatí z povrchu zeme. Celú túto udalosť väčšinou nazývame „vytrhnutie cirkvi“. Práve na to Ježiš poukazoval, keď povedal: „Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane.“ (Mt 24:40-41)

V jednom momente sa milióny veriacich z celého sveta ocitnú v Božej prítomnosti. Hovoria o tejto udalosti aj ďalšie časti Písma? Samozrejme! Napríklad Pavol o tom píše v 1. liste Korintským: „Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1Kor 15:51-53)

V Evanjeliu podľa Jána zas Ježiš hovorí: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“ (Jn 14:2-3)

Ježiš nás príjme a poberie nás k sebe. Vráti sa na túto zem a vezme svoj ľud do svojej prítomnosti.

Kristus príde pre svoju cirkev. Čaká, kým poslední ľudia prídu do Jeho kráľovstva, a keď nastane ten správny čas, vráti sa späť na zem.

https://www.harvest.org

Najväčšie privilégium - 14. september

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“ (Iz 6:8)

Najlepší moment v mojom živote nastal vtedy, keď som prijal Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Tento deň zmenil celkové smerovanie môjho života.

Keď som začal chodiť do chámu, bol to pre mňa úplne nový svet. Vôbec som nepoznal Bibliu ani cirkev ako takú. Spôsob, ktorým kresťania uvažovali, mi bol totálne cudzí. No chcel som sa dozvedieť viac o Pánovi, a čo bolo najdôležitejšie, chcel som mať ten spomínaný vzťah s Bohom. Stále som hľadal viac.

Mal som kamaráta, ktorý sa volal Gregg. Poznali sme sa už od základnej školy. Dodnes si pamätám, ako som mu v čase, keď som sa stal kresťanom, hovoril: „Gregg, viem, že sa bojíš, že sa zo mňa stane fanatik, ale chcem, aby si vedel, že nikdy nebudem jeden z tých kresťanov, ktorí chodia po uliciach s Bibliou v ruke a krížikom na krku, rozprávajú sa s ľuďmi o Bohu a stále opakujú „Sláva Bohu!“ alebo iné podobné frázy. Naozaj taký nebudem, sľubujem!“ Myslím, že som ho vtedy upokojil.

O dva týždne neskôr sme sa náhodou stretli na newportskej pláži. Za ten krátky čas, čo sme sa nevideli, som začal chodiť do ulíc, aby som ľuďom hovoril o Pánovi. V ruke som držal Bibliu, na krku mi visel krížik a skôr ako som si to stihol uvedomiť, počul som sám seba, ako vravím: „Sláva Bohu!“ Gregg sa na mňa pozrel, ja som mu pohľad opätoval a obaja sme sa začali smiať.

Boh ma premieňal a ja som mal túžbu vykročiť k ľuďom a zvestovať im evanjelium. Chcel som, aby si ma Boh používal. Ohromuje ma, že Stvoriteľ celého vesmíru, všemohúci Boh, sa skláňa, aby konal v mojom živote.

Neviem si predstaviť väčšie privilégium ako to, že Boh si nás chce použiť.

https://www.harvest.org

Si pripravený? - 11. september

„Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen, príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22:20)

Mnohí ľudia sa dnes nazývajú znovuzrodenými kresťanmi. Ešte viac ľudí o sebe hovorí, že veria v Boha. Skúsme si teda urobiť jednoduchý test nášho vzťahu s Bohom. Predstav si, že by som ti teraz s určitosťou povedal, že Ježiš sa druhýkrát vráti na zem presne o 15 minút. Aká by bola tvoja reakcia?

Ak tvoje srdce poskočilo a podobne ako apoštol Ján si si povedal: „Amen, príď, Pane Ježišu!” usudzujem, že tvoj život s Bohom je v poriadku.

Ale ak sa tvoje srdce preľaklo a povedal si si: „15 minút? Za ten čas musím fakt rýchlo činiť pokánie!“ potom by som povedal, že tvoj vzťah s Ním nie je úplne v poriadku.

Ak niekto kráča s Bohom tak, ako má, vždy by sa mal tešiť na Pánov návrat. Osobe, ktorá skutočne pozná Boha, by sa malo vždy aspoň trošku cnieť za domovom v nebi. Cnie sa ti?

Ak sa Ježiš dnes vráti (čo sa reálne môže stať), budeš pripravený? Ježiš povedal: „Jeden bude vzatý a druhý ponechaný“ (Mt 24:40). Keď sa Pán vráti pre svoju cirkev, niektorí ľudia tu ostanú. Čo sa stane s tebou?

Stále je tu aj možnosť, že zomrieš. Nikdy nevieš, kedy to príde. Nik z nás to nevie. Čo ak je toto tvoja posledná príležitosť urovnať svoj vzťah s Bohom a ty si ju jednoducho necháš ujsť v domnienke, že príde zajtrajšok, že ešte prídu ďalšie príležitosti? Nikdy nevieš, či naozaj prídu.

Biblia nám hovorí príbeh o tom, ako prorok Izaiáš šiel za kráľom Chizkijom, aby mu povedal: „Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive“ (2Kr 20:1). Si pripravený na stretnutie s Bohom? Nečakaj. Usporiadaj si svoj život s Ním hneď teraz.

https://www.harvest.org