Tvoje skutočné ja - 29. august

„...aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach...“ (Ef 3:17)

Od odborníkov sme počuli, že spoločnosť je chorá. Ich riešenia liečili chatrné zdravie ľudstva infúziami nízkonákladového bývania, sociálnych dávok, integrovaného vzdelávania a psychologických cvičení. My sa však učíme, že toto nie je úplná odpoveď. Svet potrebuje zmenu, spoločnosť potrebuje zmenu, národ potrebuje zmenu. Nikdy ich však nezmeníme, pokiaľ nie sme zmenení sami. A nikdy sa nezmeníme, pokiaľ sa nepozrieme do zrkadla svojej duše a nebudeme úprimne čeliť svojmu vnútru. Vtedy slobodne uznáme, že ľudská prirodzenosť je porušená, že jej neoddeliteľnou súčasťou vždy bola vzdorovitosť, ktorá pochádza z prirodzenej vzbury človeka proti Bohu. Nesnažím sa teraz kázať, iba sa pokúšam ozrejmiť, čo ťa motivuje. Takisto však očakávam, že ti ukážem, že nakoniec môžeš nájsť svoje odpovede len v osobnom vzťahu s Bohom.

Modlitba dňa

Je zbytočné pred Tebou skrývať moje skutočné ja. Dnes ti vylievam všetky svoje najtajnejšie myšlienky a pocity, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Duchovná citlivosť - 25. august

„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi.“ (1Jn 2:15)

Sú určité prvky každodenného života, ktoré nie sú samé osebe hriešne, ale ak sú zneužité, majú tendenciu uviesť nás do hriechu. Zneužívať doslovne znamená „nadmerne používať“. V mnohých prípadoch sa nadmerné používanie vecí, ktoré je legálne, stáva hriechom. Túžba je neodmysliteľná časť charakteru. Musí však byť podmienená oprávnenými predmetmi a realizovaná v správnom pomere. Zamýšľať sa nad základnými životnými potrebami a starať sa o svoju rodinu je určite podstatné, môže sa to však zvrhnúť do úzkosti, a potom, ako nás Kristus napomínal, starosti o tento život udusia duchovné semienko v našom srdci.

Zarábať peniaze je pre náš každodenný život nevyhnutné. Zarábanie peňazí má ale sklon zvrhnúť sa na milovanie peňazí, s čím prichádza klam bohatstva, ktorý pokazí náš duchovný život. Svetskosť je z väčšej miery v kresťanských kruhoch nepochopená. Nemôžeš ju obmedziť na určité miesto, cestu či okolnosť života a povedať, že jeden človek je duchovný a druhý nie je. Svetskosť je v skutočnosti duch, atmosféra, vplyv, ktorý preniká celkový život a ľudskú spoločnosť. Musíme sa pred ňou neustále a dôrazne chrániť.

Modlitba dňa

Pane, udržuj ma v citlivosti na Tvojho Ducha, aby som neupadol do ducha svetskosti a jeho žiadostí.

Billy Graham Evangelistic Association

Boží štandard - 23. august

„Pretože spása, ktorá pochádza z viery v Krista... je už blízko na dosah každého z nás...“ (Rim 10:8, preklad anglického originálu TLB)

Kristus povedal, že vo vedomí duchovnej chudoby, ktorá dovoľuje Bohu prichádzať do našich duší, je pocit blaženosti. Biblia učí, že naše duše sú choré. To spôsobuje všetky problémy a ťažkosti vo svete. Zapríčiňuje to všetky problémy, zmätky a sklamania v tvojom vlastnom živote. Slovo, ktorým označujeme danú chorobu, nie je pekné. Neradi ho používame. To slovo je „hriech“. Všetci máme svoju hrdosť. Neradi si priznávame, že sme sa mýlili alebo že sme zlyhali. Boh však vraví: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ V živote podľa Božieho štandardu sme zlyhali. Prvým krokom k šťastiu, pokoju a spokojnosti je nevyhnutne vyznanie našich hriechov.

Modlitba dňa

Pýcha mi dlho bránila v uvedomení si mojej potreby Teba, Pane. Každý deň mi pomáhaj uvedomovať si, že bez Teba nie som nič.

Billy Graham Evangelistic Association

Veriace srdce - 21. august

„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim 10:9)

Srdce je v tele pumpou krvi. Tento výraz môžeme pužiť aj metaforicky, keď rozprávame o láske a pocitoch. Keďže srdce je ústredným orgánom tela a je životne dôležité, Biblia o ňom hovorí ako o mieste, z ktorého pramení život. Synonymicky sa teda používa so slovom „život“. Keď Biblia hovorí: „Syn môj, daj mi svoje srdce,“ neznamená to, že si máme svoje skutočné srdcia vyrezať a dať ich Bohu. Znamená to, že mu máme odovzdať svoje životy, naše všetko. Keď prichádzame ku Kristovi, nedávame mu len oficiálny rozumový súhlas svojou mysľou, ale máme „veriť v srdci.“ Môžeme veriť v Ježiša ako historickú osobnosť, ale ak máme mať „spásonosnú vieru“, naša viera musí zahŕňať celú bytosť. Keď veríme celým srdcom, vôľa, emócie a rozum sú odovzdané Kristovi.

Modlitba dňa

Pane, verím a teším sa z vedomia, že si živý a že si mojím Spasiteľom!

Billy Graham Evangelistic Association

Život služobníka - 17. august

„Odišiel teda a urobil, ako prikázal Hospodin...“ (1Kr 17:5)

Ako Boží poslovia budeme mnohokrát viesť osamelé životy. „Všetci ma opustili,“ vyhlásil Pavol. Je to cena, ktorú musíme platiť. Evanjelium zahŕňa samotu. Sám však nebudeš, pretože sa o teba postará Duch Boží, podobne ako sa postaral o Eliáša pri potoku Kerít. Pravý posol žije svoj život s bremenom. Ak je Božou nádobou, nesie si v srdci bremeno za duše, ktoré nemôže zdieľať nik iný len ten, kto to pozná z vlastnej skúsenosti.

Modlitba dňa

Keď sa Tvoj Duch postaral o Eliáša, viem, že v službe Tebe nie som sám, všemohúci Bože.

Billy Graham Evangelistic Association

Ježiš prichádza - 14. august

„To jedno nech vám je však zjavné, milovaní,...  Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3:8,9)

Mnoho ľudí si kladie otázku: „Kam smeruje história?“ Dôsledného študenta Biblie to privedie k poznaniu, že Boh ovláda hodiny osudu. Napriek zmätku sveta, Božia všemohúca ruka pracuje a zjavuje svoj nemenný plán a zámer. Ježiš Kristus prichádza na zem znova. Kristus je ten, kto vládne a On rozhodne o výsledku. George Whitefield, skvelý anglický evanjelista, povedal: „Denne očakávam príchod Božieho Syna.“ Bezcieľne však nevysedával a nezaháľal. Obetoval svoj život hlásaniu Kristovho evanjelia.

Modlitba dňa

Otče, zbav ma lenivosti, nech som Tebou povzbudený prinášať Tvoju správu o spáse každému, kto bude počúvať, až do konca svojho života alebo do Tvojho príchodu.

Billy Graham Evangelistic Association