Jeho sila v tvojej slabosti - 27. november

„Ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.“ (2K 12:9)

Nemal som ľahké detstvo. Môj domov bol čisté fiasko. Dnes sa však môžem pozrieť na svoju minulosť a namiesto nariekania vyznať: „Prešiel som si tým, a teraz môžem utešiť ostatných.“  Trpká skúsenosť sa pre mňa stala nástrojom na pomáhanie ďalším.

Samozrejme, že by som si tým nechcel prejsť znova. Ani by som nechcel, aby si tým musel prechádzať niekto iný. Som však vďačný, že Boh môže zobrať moju minulosť a použiť ju na Svoju slávu dnes. Som vďačný, že môže zobrať ťažkosti a použiť ich na Svoju slávu. To isté môže urobiť pre teba.

Možno v tomto období svojho života prechádzaš ťažkými vecami a čuduješ sa, prečo. Boh si to použije. Momentálne je tomu ťažké uveriť. Pamätaj si len, že to nepotrvá navždy.

Ako 1Pt 1:6-7 hovorí: „Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.“  Skúšky nebudú trvať večnosť.

Pripomína mi to značku na konci letiskovej dráhy: „Nezastavujte. Ak zastanete, ohrozíte seba aj cestujúcich.“

Môžeš si tento výrok prisvojiť a aplikovať do vlastného života. Nezastavuj. Nevzdávaj sa. Neopusť nádej. Svoje životné údolie zdoláš. Za ním sa bude nachádzať ešte väčší vrchol hory s úžasnými lekciami, ktoré si sa naučil, keď Boh prejavil Svoju silu v tvojich slabostiach.

https://www.harvest.org

Cez oheň - 24. november

„Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa;  keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.“ (Iz 43:2)

Pred mnohými rokmi robila moja žena steak. Ako vždy ho hodila na panvicu a potom odišla robiť niečo iné. Raz však na steak úplne zabudla. Neskôr vraví: „Niečo tu horí. Čo je to za zápach?“

Dajme tomu, že steak bol dobre prepečený.

Som rád, že keď ako veriaci prechádzame ťažkými skúškami, Boh sa nenechá rozptýliť, nezabudne na nás a len tak nás v tom nenechá.

V Žalme 23 Dávid napísal: „Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou“ (v. 4).

V čase núdze si musíme pamätať, že máme svoje problémy zložiť na Pána, odovzdať ich Jemu.

Biblia hovorí, že keď ľudia frflali a sťažovali sa na Mojžiša, on volal na Boha. Keď Hezekiah dostal zastrašujúci list od kráľa, ktorý sa mu vyhrážal, že ho zničí, otvoril ho pred Bohom. Keď Mária a Marta videli, že ich milovaný brat Lazár je chorý, poslali odkaz Ježišovi.

Ak sa ti do cesty pripletú problémy, zhoď ich na Pána. Predostri ich pred Neho. Volaj na Neho. Ako hovorí Písmo: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ (1Pt 5:7)

Väčšina z nás by sa, takpovediac, vyhla temným údoliam života. Niektoré lekcie sa ale môžeme naučiť iba tam.

Boh nesľubuje, že nás ochráni od všetkých problémov. Sľubuje nám však, že s nami bude uprostred nich. Je skvelé vedieť, že keď Pán necháva svoje deti prechádzať ťažkou skúškou, vždy dozerá jedným okom na nich a druhým na termostat.

https://www.harvest.org

Takmer kresťan - 20. november

„I povedal Agripa Pavlovi: Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana.“ (Sk 26:28)

Slovo takmer je veľmi zaujímavé. Niekedy ho používame, keď chceme oddialiť niečo, na čo ešte nie sme pripravení. Je to slovo, ktoré sa nám zároveň spája s prokrastináciou. Napríklad keď k nám v reštaurácii príde čašníčka a pýta sa: „Už ste si vybrali?“

No my stále prezeráme menu, a tak odpovieme: „Ehm, takmer.“

Alebo keď sa manželia vyberú na spoločnú večeru a manžel už v chodbe čaká svoju manželku. „Už si nachystaná?“

A ona odpovedá: „Takmer.“

Potom sú však aj slová, s ktorými sa slovo takmer nikdy nespája. Neexistuje takmer tehotná žena ani takmer víťaz, a ani takmer kresťan. Žena buď je tehotná, alebo nie je. Buď si vyhral, alebo prehral. Buď si kresťan, alebo nie si.

Možno si na dobrej ceste k tomu, aby si sa stal kresťanom. Možno skúmaš Ježišove výroky. No buď veríš, alebo neveríš.

V Skutkoch, v kapitole 26 čítame o mužovi, ktorý sa volal Agripa. Ja ho nazývam „takmer kresťan“. Prečo? Pretože keď mu Pavol zvestoval evanjelium, povedal: „Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana.“ (Sk 26:28)

Bezmála. Takmer. Bol blízko, ale nie dosť blízko. Očividne sa ho Pavlovo mocné a presvedčivé svedectvo evanjelia dotklo, no potom sa otočil a utiekol od neho preč. Bol takmer kresťanom.

Len Boh Ti môže zjaviť tvoju potrebu Krista, ale len Ty v Neho môžeš uveriť a začať Mu dôverovať. Boh to za Teba neurobí, pretože Ti dal slobodnú vôľu. Závisí len od Teba, či odpovieš a rozhodneš sa nasledovať Ježiša Krista.

https://www.harvest.org

Naša dokonalá budúcnosť - 17. november

„Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.“ (Heb 13:14)

Máme tendenciu uvažovať o zemi ako o niečom skutočnom a o nebi ako o niečom surreálnom, čo sa vymyká realite. V skutočnosti je to však naopak. Nebo je skutočné. Všetko, čo mu predchádza, je len letmý pohľad na to, čo ešte len príde. Zem je slabý odvar neba, nie naopak.

Aj keď žiješ radostným a šťastným životom, v nebi to bude ešte lepšie. Možno máš teraz všetko, čo si si kedy prial, možno dokonca viac, ako si si prial, ale nebo sa bude vymykať aj tvojim najdivokejším snom.

Nebo je skutočné, zem je len kópiou. V Liste Hebrejom sa píše: „Konajú bohoslužbu v tom, čo je obrazom a tieňom nebeských vecí...“ (Heb 8:5)

C. S. Lewis napísal, že vzťah medzi nebeskými vrchmi a údoliami a pozemskými vrchmi a údoliami nie je vzťah kópie a originálu, ani vzťah náhrady a pôvodiny, skôr by sme to mohli prirovnať k rastlinám – zem je ako koreň a nebo ako kvet. Zem je ako uhlie a nebo ako diamant.

Môj priateľ a spisovateľ Randy Alcorn raz poznamenal, že naším problémom je tendencia najprv uvažovať o zemi a od nej si odvodzovať, aké je nebo, hoci by sme mali začínať nebom a od neho si odvodiť, aká je zem.

Nebo je jednoducho dokonalé, náš večný príbytok. Zem je len kópia, náš dočasný príbytok. Nebo je tá najlepšia budúcnosť a nádej pre kresťanov. Nechcem tým samozrejme povedať, že život na zemi je nanič. Život môže byť nádherný. Možno dnes prechádzaš niečím ťažkým a zajtra sa to zmení na dobré. Na zemi zažívame mnoho krásnych a radostných okamihov. No dokonalá radosť príde až vtedy, keď sa stretneme s Pánom v nebi. Nemali by sme na to zabúdať.

https://www.harvest.org

Čo naozaj potrebuješ vedieť? - 13. november

„Keď sa rozodnilo, zhluklo sa niekoľko Židov a zaprisahali sa s kliatbou, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ Pavla nezabijú.“ (Sk 23:12)

Keby si mohol poznať celú svoju budúcnosť, chcel by si ju poznať? Keby si mal možnosť vedieť o všetkých zlých veciach, ktoré o tebe iní povedali, alebo o ich plánoch, ktorými ti chceli uškodiť, chcel by si o tom vedieť? Ja osobne nie, myslím, že by som bol veľmi sklamaný.

V Skutkoch, kapitole 23 čítame, že keď bol Pavol v rímskom väzení, „postavil sa Pán vedľa neho a riekol mu: Buď zmužilý, Pavel; lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme“ (verš 11). Pán navštívil Pavla, pretože vedel, že potrebuje mimoriadny Boží dotyk.

Pavol nevedel o tom, že niekde vonku je 40 mužov, ktorí sa zaprisahali, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú. Nevedel o tom, pretože to nepotreboval vedieť.

V živote s Bohom to niekedy funguje podobne ako v armáde. Veliteľ svojim podriadeným hovorí len informácie, ktoré potrebujú vedieť, a v čase, kedy ich potrebujú vedieť.

Niekedy prichádzame k Bohu a vravíme: „Čo sa to v mojom živote deje?“

A Boh nám odpovedá: „To teraz nemusíš vedieť, ale v správnom čase ti všetko potrebné zjavím.“

Biblia hovorí: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ (Rim 8:28)

Nie vždy rozumieme tomu, ako nám veci slúžia na dobro, ale vieme, že Boh nám v správnom čase zjaví všetko, čo potrebujeme vedieť. Dovtedy Mu jednoducho musíme dôverovať.

https://www.harvest.org

Vždy tu - 9. november

Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;“ (Žid 13:5)

Pamätám si jeden z prvých okamihov, keď som bol nový vo viere a necítil som Božiu prítomnosť. Jedno ráno som vstal a jednoducho nemal ten skvelý pocit ako dovtedy. Tým, že som bol vo viere nováčik a že som Bibliu dobre nepoznal, pomyslel som si: „Myslím, že minulú noc ma Boh nechal. Čo sa stalo?“

Keď som o tom rozprával svojmu kamarátovi, ktorý bol tiež kresťan, povedal mi na to: „Prechádzaš skúškou.“

„Čo? Som na skúške?

„Nie, prechádzaš skúškou.“

„Čo je skúška?“

Kamarát mi to vysvetlil tak, že v živote sú obdobia, keď necítime Božiu prítomnosť, no Boh je stále pri nás. Po čase som si uvedomil, že Boh dovolí, aby sme prechádzali skúškami.

Napríklad, zajtra sa môžeš ísť prejsť a bude zamračené. Tak si povieš: „Včera tu slnko bolo. Dnes však slnko nevidím. Necítim jeho teplo. Tuším, že slnko muselo minulú noc odísť niekam preč.“

Nie, slnko neodišlo. Bolo len zastrené mrakmi. A ak tomu neveríš, tak potom skús ísť na pláž bez opaľovacieho krému. Keď sa vrátiš domov ako dozretá paradajka, uvedomíš si, že tam slnko bolo.

Rovnako robia niektorí ľudia nesprávne závery.  Keď necítia Boha, je preč. Zmizol. On je však tam, aj keď ho necítiš. V Liste Židom nám Biblia vraví: „Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám“ (Žid 13:5).

Práve počas týchto období musíme kráčať s vierou, nie s pocitmi, pretože Boh vo svojom Slove zasľúbil, že bude s nami. Presne takto vieme, že tu je.

https://www.harvest.org