Ľudská prirodzenosť sa nemení - 21. november

„Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1:29)

Keď Kristus visel na kríži, hriech dosiahol vrchol. Najhorší prejav hriechu sa udial práve na Kalvárii. Hriech nikdy nebol černejší ani strašnejší. Na kríži vidíme obnažené ľudské srdce so všetkou svojou skazenosťou. Niektorí vravia, že ľudia sa odvtedy zlepšili. Myslia si, že ak by sa Kristus vrátil dnes, nik by Ho neukrižoval. Vraj by sme Ho veľkolepo privítali. Kristus sa k nám v skutočnosti vracia každý deň – v Biblii, ktorú nečítame, v kostoloch, do ktorých nechodíme, v potrebách ľudí, ktoré ignorujeme. Som presvedčený, že keby sa Kristus dnes vrátil, ukrižovali by sme Ho ešte skôr, ako to urobili ľudia pred 2 000 rokmi. Hriech sa nikdy nepolepší. Ľudská prirodzenosť sa nemení.

Modlitba dňa

Otče, vezmi moje myšlienky a skutky, ktoré nanovo kladú Ježiša na kríž.

Billy Graham Evangelistic Association

V čom je kresťanstvo odlišné? - 19. november

„Niet Ho tu, ale vstal.“ Lk 24:6

Je niečo, čo odlišuje kresťanstvo od všetkých ostatných náboženstiev sveta. Kresťanstvo neprináša len pravdu o vykúpení skrze smrť nášho Spasiteľa, ktorý bol ukrižovaný za naše hriechy, ale zároveň hovorí o tom, že Kristus vstal z mŕtvych. Jedine kresťanská viera prehlasuje, že vodca zomrel, vstal z mŕtvych a teraz žije. Na mnohých náhrobných kameňoch čítame: „Tu odpočíva...“ avšak Kristov hrob zdobia slová „Niet Ho tu.“ Kresťania nenavštevujú žiadne posvätné pohrebiská, neuctievajú žiadne prašné pozostatky, ani nekonajú pobožnosti v hrobkách. Na zemi žilo a žije mnoho skvelých ľudí, mnohí už len v spomienkach tých, ktorí ich poznali, ale iba jeden Muž, Ježiš Kristus, porazil smrť a bude žiť naveky.

Modlitba dňa

Tvoje zmŕtvychvstanie mi neustále prináša radosť, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Poznávaj Bibliu - 16. november

Poznanie Biblie je kľúčom k plnohodnotnému a zmysluplnému životu. Slová tejto Knihy majú moc dopĺňať chýbajúce kúsky, stavať mosty nad priepasťami a navrátiť žiarivosť vyblednutým farbám nášho života. Nauč sa hľadať riešenia svojich problémov v Biblii. Na jej stránkach nájdeš správnu odpoveď. Čo je však najdôležitejšie, Biblia nám zjavuje, aký je Boh. Filozofi už stáročia bojujú s otázkou Najvyššej bytosti. Kto to je? Alebo čo to je? Kde je? Ak niekto taký existuje, zaujíma sa o mňa? Ak áno, môžem ho spoznať? Na tieto a milióny ďalších otázok odpovedá Svätá kniha, ktorú nazývame Bibliou.

Modlitba dňa

Čítať Tvoje Slovo a lepšie Ťa v ňom spoznávať je naozaj úžasné, môj Pán a Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Úžasný Spasiteľ - 14. november

„Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych.“ (Lk 24:46)

Aká moc dokázala zmeniť kríž – nástroj krvavého mučenia – na najslávnejší a najobľúbenejší symbol zo všetkých? Rimania ukrižovali tisícky ľudí pred a po Kristovi. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, žiadny rozumný človek by neuctieval niečo tak hrozné a odpudivé, ako bol kríž pokropený Jeho krvou. Ježiš zapečatil odpustenie našich hriechov práve skrze zázrak Jeho zmŕtvychvstania.

Mŕtvy Kristus nemohol byť naším Spasiteľom. Zatvorený hrob by nikdy neotvoril nebesá. Keď Ježiš prelomil okovy smrti a vstal z hrobu, dokázal, že navždy porazil hriech. Práve vtedy Jeho obeť na Kalvárii splnila svoj účel. Boh prijal výkupné za moje a tvoje hriechy. Aleluja, aký úžasný je náš Spasiteľ!

Modlitba dňa

Pane Ježišu, vždy, keď hľadím na prázdny kríž, pripomeň mi Tvoje utrpenie a víťazstvo.

Billy Graham Evangelistic Association

Zomri samému sebe - 12. november

„Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“  (Ž 34:19)

V živote s Bohom to funguje takto: skôr než sa vyšplháš do výšin duchovnej slávy, musíš prejsť údolím zármutku. Skôr než začneš hľadať a nachádzať spoločenstvo Krista, musíš byť poriadne vyčerpaný zo života osamote. Musíš dôjsť na svoj vlastný koniec a až potom začneš naozaj žiť. Práve nárek nedostatočnosti priťahuje Božiu pozornosť. Biblia hovorí: „Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.“ Najšťastnejší deň môjho života bol vtedy, keď som si uvedomil, že moje schopnosti, moja dobrota a moja morálka sú v Božích očiach nedostatočné. Verejne a otvorene som priznal, že potrebujem Krista. A vôbec nepreháňam, keď vravím, že môj nárek sa zmenil na radosť a moje povzdychy na veselý spev.

Modlitba dňa

V údoliach môjho života si si ma pritiahol bližšie k sebe, môj Boh a Tešiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Viac ako muž - 10. november

„On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.“ (Kol 1:17)

Napoleon mal pravdu, keď povedal: „Poznám ľudí a hovorím vám, Ježiš je viac ako človek. Nemožno s Ním porovnávať žiadneho človeka, aký kedy žil na tejto zemi, pretože On bol Synom Boha.“ Keď sa Emersona pýtali, prečo vo svojej knihe Reprezentatívni muži nezahrnul aj Ježiša, Emerson im správne odpovedal: „Ježiš nebol len muž.“ Arnold Toynbee mal pravdu, keď povedal: „Ako tu stojíme a upierame pohľad na vzdialené pobrežie, jednoduchá postava vychádza z vôd a okamžite zaplní celý horizont našej histórie. Prichádza Spasiteľ.“

Modlitba dňa

Môj Spasiteľ, chválim a ctím Tvoje meno, pretože si vzkriesený Kristus, milovaný Syn Boží.

Billy Graham Evangelistic Association