Jednoducho ho používaj - 2. október

„Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.“ (Ž 119:11)

Biblia, ktorá sa rozpadáva, je zvyčajne znamením života, ktorý drží pohromade. Vždy rád vidím dotrhané a pozvýrazňované Biblie, ktoré sa rozpadávajú, pretože je to dobré znamenie.

Myslím si, že by mala existovať špeciálna Biblia pre kazateľov. Spomenul som to aj niektorým ľuďom, ktorí Biblie vydávajú. Povedal som im: „Urobte Bibliu pre kazateľov. Dajte jej oceľovú väzbu.“ Koniec koncov, kazatelia Bibliu skutočne používajú. Počas toho ako rozprávame, napríklad Bibliou zatrasieme, zdvihneme ju nad hlavu a ukazujeme na ňu. Prečo to robíme? Neviem.

My veriaci by sme však len tak nemali triasť svojimi Bibliami, alebo ich dvíhať nad hlavu, či ukazovať na ne. Potrebujeme Božie slovo čítať, učiť sa ho naspamäť a ukryť si ho vo svojom srdci. Je dobré nosiť Bibliu v kabelke či kufríku, ale najlepšie miesto na uchovávanie Božieho Slova je v našich srdciach. Ako povedal žalmista: „Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil“ (Ž 119:11).

Skry ho vo svojom srdci. Poznaj ho. A keď príde pokušenie, môžeš sa brániť Božím Slovom. Keď budeš mať príležitosť, môžeš o Božom Slove hovoriť s ľuďmi, ktorí Boha nepoznajú. Pamätaj si, že Boh nám dal Božie Slovo aj na obranu, aj na útok, aby sme bojovali za Jeho kráľovstvo.

Boh zasľubuje, že Jeho Slovo sa k nemu nenavráti prázdne. Či už tomu človek verí, alebo nie, Božie slovo sa nenavráti naprázdno. Úspešne správí, na čo ho Boh posiela. Preto používaj svoju Bibliu. Používaj ju dovtedy, kým sa nerozpadne!

https://www.harvest.org

Svetlo sveta - 29. október

„Hospodin je mojím svetlom a spásou...“  (Ž 27:1)

V kostole na maličkom ostrove Nguna, ktorý je súčasťou súostrovia Nové Hebridy, visí na stene fotka Petra Milna, zakladateľa kostola. Pod fotkou sú napísané slová: „Keď prišiel, nebolo tu žiadne svetlo. Keď zomrel, nebola tu žiadna tma.“ Keď Kristus prišiel na tento svet, nebolo tu žiadne svetlo. Matúš o Ňom (citujúc Izaiáša) povedal: „Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo.“ (Mt 4:16) Harry Lauder raz povedal, že keď bol ešte malý chlapec, vždy vedel, kde sa nachádza lampár „podľa cestičky svetla, ktorú za sebou nechával.“ Kristus bol taký nebeský lampár. Kamkoľvek šiel, polnočná tma hriechu a beznádeje pred Ním mizla.

Modlitba dňa

Moje srdce a duša Ťa chváli, môj vzkriesený Spasiteľ, za svetlo, ktoré preniká aj tú najhustejšiu tmu a premieňa naše životy Tvojou láskou.

Billy Graham Evangelistic Association

Najväčší skutok pokory - 25. október

„... a kto sa poníži, bude povýšený.“ (Mt 23:12)

Či už si vezmeme príbehy z Biblie alebo celkovo zo života, takmer vždy sa v nich pýcha spája so zlyhaním, nie s úspechom. Často počúvame o komplexe menejcennosti, ale takmer nikdy sa nehovorí o povýšeneckom komplexe pýchy. Práve pýcha spôsobila pád Lucifera, ktorý sa stal Satanom, diablom. Pýcha doviedla Saula k potupnej a predčasnej smrti. Kvôli pýche Peter zaprel svojho Pána.

Najväčší skutok pokory v celej histórii sveta sa udial práve vtedy, keď Ježiš zostúpil na zem, aby zomrel na kríži na Kalvárii. Skôr než sa ktokoľvek z ľudí dostane do neba, musí sa skloniť pri kríži a priznať, že on sám je hriešnik, že porušil desať Božích prikázaní a že potrebuje od Boha milosť v Kristovi. Nik nemôže prísť k Spasiteľovi s pyšným srdcom.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, na kríži si pre mňa trpel hroznou bolesťou a veľmi Ťa potupili. Pokorne Ťa prosím, aby si mi odpustil moju pýchu a všetky hriechy, ktoré Ťa pribili na kríž.

Billy Graham Evangelistic Association

Premeň tmu na svetlo - 22. október

„... svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo...“ (Jn 3:19)

Problém nášho sveta je zhrnutý v týchto slovách: „A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ Svetlo Veľkej noci stále svieti, ale ľudia sa odmietajú otočiť k jeho lúčom odpustenia, vykúpenia a spasenia. Prevažná väčšina ľudstva dnes odmieta Krista. Následkom toho sa tackajú v duchovnej tme a slepo smerujú ku skaze, k súdu a k peklu.

Keď Boh uprostred tmy a ničoty začal tvoriť svet, povedal: „Buď svetlo!“ Boh môže Svojím svetlom preniknúť do tvojej duše, do tvojej zatemnenej mysle, obmedzenej vôle a otupeného svedomia. Ak Mu to dovolíš, dokáže premeniť tmy tvojho života na jasný deň. Mnohí dnes žijú v duchovnej temnote, zmätku, frustrácii, nepokoji a strachu. Nech vierou do tvojho srdca vstúpi Svetlo!

Modlitba dňa

Pane Ježišu, chválim Ťa za Tvoje svetlo, ktoré presvecuje moju zatemnenú dušu.

Billy Graham Evangelistic Association

Buď citlivý - 18. október

„Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ (1Jn 4:8)

Ježiš vyplakal súcitné slzy pri priateľovom hrobe. Plakal nad Jeruzalemom, pretože ako mesto stratil svoje porozumenie pre duchovné veci. Jeho široké srdce bolo citlivé na potreby iných. Aby zdôraznil dôležitosť lásky človeka k človeku, upravil staré prikázanie tak, aby sa čítalo: „Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca... a svojho blížneho ako seba samého.“ Súčasná generácia je drsná a tvrdá. Raz som počul jedného malého chlapčeka chváliť sa tým, aký je drsný. Vyhlásil: „Žijem na tejto ulici. Čím ďalej zájdeš, tým drsnejší ľudia tam budú. Ja žijem v poslednom dome.“ Pokiaľ sa nenaučíš, že súcitné prežívanie smútku, utrpenia a nešťastia s inými má svoju hodnotu, nemôžeš poznať skutočné šťastie.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, nech je moje srdce plné Tvojho súcitu, aby som mohol skutočne milovať.

Billy Graham Evangelistic Association

Nekonečná Božia láska - 15. október

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími...“ (Jn 1:12)

Kto môže opísať alebo zmerať Božiu lásku? Boh je láska. Avšak fakt, že Boh je láska, neznamená, že všetko je sladké, krásne, šťastné a že Božia láska vôbec nemôže dovoliť trest za hriech. Božia svätosť požaduje, aby bol každý hriech potrestaný, ale Božia láska zaistila pre hriešneho človeka plán záchrany a spásy. Božia láska ustanovila kríž Ježiša Krista, ktorý človeku ponúka odpustenie a očistenie. Bola to Božia láska, ktorá poslala Ježiša Krista na kríž.

Bez ohľadu na to, akého hriechu si sa dopustil, bez ohľadu na to ako veľmi by bol čierny, špinavý, zahanbujúci či strašný, Boh ťa miluje. A predsa táto Božia láska, ktorá je viditeľná, neomylná a nekonečná, Božia láska, ktorá siaha kdekoľvek sa človek nachádza, môže byť úplne odmietnutá. Boh sa nikomu nebude vnucovať proti jeho vôli. Tvoja časť je veriť. Tvoja časť je prijímať. Nikto to za teba nemôže urobiť.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma zaplavuje, Otče. Napriek môjmu hriechu ma Ježišova smrť na kríži môže očistiť od celej minulosti. Pokorne prijímam tento dar, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association