Ježiš sa nikdy nemení - 11. október

„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid 13:8)

Biblia hovorí: „A ako je ľuďom uložené raz umrieť...“ Bežnému človeku sa to zdá ako neúprosná a beznádejná situácia. Stovky filozofií a veľa náboženstiev vzniklo s úmyslom obísť Božie slovo. Moderní filozofi a psychológovia sa stále pokúšajú preukázať, že aj iná cesta, než tá Ježišova, je východiskom. Ľudia ich však skúsili všetky a žiadna z nich neviedla nikam inam než nadol. Kristus prišiel, aby nám poskytol odpovede na tri pretrvávajúce problémy – hriechu, smútku a smrti. Je to Ježiš Kristus a jedine On, kto je rovnako pretrvávajúci a nemenný „rovnaký včera i dnes, i naveky.“ Všetky ostatné veci sa môžu zmeniť, ale Kristus ostáva nemenný.

V nepokojnom mori ľudských vášní Kristus stojí neochvejne a pokojne, pripravený privítať každého, kto sa na Neho obráti, aby prijal požehnanie Jeho bezpečia a pokoja.  Pretože žijeme v období milosti, v ktorom Boh zasľubuje, že „kto chce“, môže prísť a prijať Jeho Syna. Toto obdobie milosti však nebude trvať večne. Dokonca aj teraz žijeme z požičaného času.

Modlitba dňa

Ježiš, aj keby sa moji milovaní, priatelia a kolegovia zmenili, Ty budeš vždy ten istý. Vďaka za Tvoju nemennú lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

Čisté srdce - 8. október

„Zachovávaj sa čistý.“ (1Tim 5:22)

Farizeji neboli šťasní ľudia. Mali zvraštené obočie, úzkostlivé rozpory a boli frustrovaní. Boli plní zlosti, horkosti, predsudkov a nenávisti. Prečo? Jednoducho preto, lebo stratili pohľad Božieho chápania čistého srdca. Mysleli si, že dodržiavanie zákona stačí. To však nebol Boží plán. Dodržiavanie zákona nespôsobilo čistotu srdca ani šťastie duše. Ježiš učil, že Boh sa pozerá hlbšie než len na vonkajšie skutky jednotlivca. Hľadá naše srdce a uvažuje nad ním. Boh až tak veľmi nesúdi vonkajšok ako vnútro. Pozerá sa na motívy, myšlienky a úmysly tvojho srdca.

Modlitba dňa

Otče, daj mi čistotu srdca, aby som Ti v úprimnej pokore smel slúžiť a chváliť Ťa.

Billy Graham Evangelistic Association

Spokojnosť v Ňom - 4. október

„Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.“ (Ž 17:15)

Nie je logické veriť, že jediný, kto nás môže obnoviť, je predovšetkým Ten, kto nás stvoril? Ak by ti prestali fungovať hodinky, nezobral by si ich ku kováčovi. Ak by tvoje auto potrebovalo prehliadku, nešiel by si s ním do strojárne. Naše duchovné problémy môže vyriešiť jedine Boh, ktorý nás prvotne stvoril. Stvoril nás na svoj obraz a podobu a dnes vďaka milosti Svojho Syna, nás môže obnoviť na podobu Jeho vzkriesenia. Skrze vieru v Ježiša Krista sme obnovení a stávame sa účastníkmi Jeho života.

Modlitba dňa

V mojom živote toho tak veľa nefunguje, Pane. Prerob všetky časti, ktoré potrebujú nekonečné uzdravenie Tvojho prepracovania.

Billy Graham Evangelistic Association

Pevne stáť - 1. október

„Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.“ (Ef 6:13)

Daniel a jeho priatelia boli pokúšaní, aby sa vzdali Božieho dedičstva, oni to však odmietli. Dokonca radšej čelili ohnivej peci, ako by mali urobiť kompromis. Boh si ctil ich vieru a mocne si ich použil. Mojžiš bol obklopený luxusom a bezbožnosťou egyptského dvora, no aj napriek tomu sa pridal k svojmu ľudu. Lót býval v Sodome a videl nemravnosť tohto mesta odsúdeného na zánik. Boh ho ale zachránil, pretože Lót Mu dôveroval. Každý jeden z Pánových apoštolov spečatil svoju vieru vlastným životom. Odvtedy je história plná príbehov o životoch ľudí, ktorí povýšili Boha a Jeho spôsob života nad všetko ostatné.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, pomôž mi v pokušení pevne stáť vo viere v Teba.

Billy Graham Evangelistic Association

Sen alebo skutočnosť? - 28. október

Ako keď sa sníva hladnému o jedení, ale keď precitne, hlad je neukojený... (Iz 29,8)

Hladný by nemal snívať, mal by jesť, inak zomrie!

Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo. Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má. (Lk 8,17-18)

Ide tu o niečo, čo sme si mysleli, že je naše. Niečo, čo sme vlastnili, mysleli si, že máme, ale bol to len sebaklam, ilúzia, teória. Diabol nás rád klame vierou, ktorá je len teóriou. Lebo viera, ktorá nie je premenená na praktický skutok nie je vierou, je len teóriou, alebo teológiou.

Týmto nechcem znižovať úlohu teológie alebo poznania. Tieto veci sú podstatné. Ale potrebujeme aj osobnú skúsenosť toho, čo vieme teoreticky. Nesmieme zabudnúť, že Ježiš sľúbil, že ten, kto Ho hľadá, Ho aj nájde. Boh neprišiel, aby sa s nami hral na schovávačku. Hľadaj ho celým srdcom, nesklame ťa.

Pripomeňme si slová, ktoré Ježiš povedal Marte, keď obviňovala Máriu, že len sedí pri Ježišových nohách a počúva, kým ona všetko pripravuje v kuchyni: „Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“ (Lk 10,41-42)

Tieto slová majme v mysli, keď čítame: Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má. (Lk 8,18)

Často prechádzame protivenstvami a skúškami a práve vtedy sa nám zjavuje rozhodujúci rozdiel medzi snom a skutočnosťou, medzi sebaklamom a pravdou, medzi púšťou a oázou. Rozdiel medzi tým, čo si nahovárame a tým, čo je skutočné.

My, ktorí sme si mysleli, že sme silní, zakorenení vo viere, trpezlivosti a nádeji, zisťujeme, že keď to najviac potrebujeme, naša viera padá ako domček z karát. Vtedy nastupujú pochybnosti, beznádej a odsudzovanie.

Vtedy ale musíme pamätať, že odsudzovanie nie je vyjadrením niečoho, čo sme dostali pri stvorení, ale je to skôr niečo cudzie, čo získalo moc v našom živote. Keď sa toto deje, mnohí sa utiekajú k snahe udržať si zovňajšok tým, že budujú viditeľné veci, utiekajú sa k aktivitám, ale vnútro zostáva prázdne. Toto je sebaklam.

Jednoducho povedané, Boh sa vie vysporiadať s tvojím hriechom aj s tvojím nedostatkom viery. Nemôže to ale robiť kým sa cítiš obviňovaný, lebo to, že sa cítiš obviňovaný, aj keď si vyznal svoj hriech a tvoj nedostatok viery, vychádza zo skutočnosti, že nedôveruješ svedectvu Biblie o Ježišovej krvi.

V tvojom živote budú vždy nedostatky. Vždy bude hriech, ktorý sa objaví. Ale, sláva Bohu, Jeho krv očisťuje každý hriech. Počuj svedectvo Biblie. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (1 J 1,8-9)

Poď k Ježišovi. Príď úbohý, nešťastný a On vymaže tvoj hriech a priestupky. Poď ku Kristovi teraz, neodkladaj to! Vyznaj svoj hriech a prijmi plné odpustenie.

Spýtaš sa: „Ale koľkokrát je treba vyznávať hriechy?“ Odpoveď: „Nie veľa.“

Len toľko, že už bez Krista nebudeš môcť žiť.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Nachýľte uši a žite - 21. október

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,3)

Nachýliť uši je konkrétna voľba, konkrétne konanie, za ktoré sme sami zodpovední. Je tvojou zodpovednosťou, na ktorú stranu nachýliš svoje uši. Čo si volíš počuť, čím sa napĺňaš. A nie je jedno, čo si volíš...

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Ako človek nachýli svoje uši k Bohu? Tak, že študuje Božie slovo, modlí sa a premýšľa. „Ak si to zvolíš, tak tvoja duša bude žiť,“ hovorí Boh.

Treba si uvedomiť, že toto nie je voliteľný predmet v Božej škole. Je to úloha učeníka v disciplíne vyhrať nad ľahostajnosťou a lenivosťou. Nejde to samo od seba a nie je to vždy ľahké. Vždy nás niečo stojí, keď uprednostňujeme Boha. Niečo z toho je práve v slovách: Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! (Iz 55,1)

Si pozvaný piť a jesť bez platenia. Keď ale nie je treba platiť, prečo to Pán nazýva nakupovaním? Kristus dal život a krv ako platbu za tvoj hriech. Dlh je zmazaný, celý účet zaplatený, aby si mohol prísť, aj keď nemáš čím platiť. Pán ale vie, že niečo ťa to predsa bude stáť. Čas na Bibliu a modlitbu si musíš vykúpiť.

Inými slovami: spása je zadarmo. Prijať tento dar však našu starú prirodzenosť stojí všetko. Obrátiť sa ku Kristovi znamená, že sa odvrátiš od niečoho iného.

Niečoho sa vzdávaš, keď uprednostníš čas s Bohom, čas v tichu, spoločenstvo s ostatnými veriacimi. Žijeme totiž vo svete, ktorý sa silno zameriava na svetské blaho a na to, ako sa vyhnúť ťažkostiam. Hľadať pozemské je viac a viac bežné. Sme nepokojní. Myseľ je rozpoltená, zamestnávame sa všetkým možným a nemáme čas na Bibliu a modlitbu. Pravdou je, že čas je nie problémom. Je to využívanie času. Na to, čo je pre nás dôležité, čas máme. Naša rozpoltená myseľ, ktorá sa zaoberá viditeľnými, pozemskými vecami, nemá čas na večné.

Čas ti nikto nedá. Čas si musíš vykúpiť. Vždy bude niečo stáť vyvoliť si chvíľu v tichu, modlitbe alebo chvíľu s Božím slovom namiesto sedenia pred televízorom alebo inými aktivitami. ... vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte...

Väčšina ľudí sa viac zamestnáva ponukami a lákadlami tohto sveta, než tým, ako rásť v milosti a poznaní Boha. Keď je myseľ uväznená v pochybnostiach ohľadom všetkého, čo sa nám zdá, že nám chýba, tak za chvíľu v nás nie je miesto pre nič iné, len pre závisť a sklamanie.

Keď Boh hovorí: „Nachýľte uši a poďte ku mne,“ nepozýva k náboženskej snahe, kde sa máš trápiť, potiť a bojovať, aby si si zaslúžil Boží dar. Nič z toho, čo ti Boh dáva, si nezaslúžiš. Začína to na opačnom konci. Začína to tým, že nachýliš svoje uši k Bohu a budeš počuť evanjelium o Božom Synovi. On prišiel, aby si mal podiel na večnom živote, ktorý dokáže nasýtiť najhlbšie potreby duše.

Nestane sa to ale samo od seba. Nie je to automatické... Musíš si to vyvoliť. Je dôležité uvedomiť si, že keď Boh hovorí: „Nachýľte uši a poďte ku mne,“ nie je to príkaz, ale ponuka, v ktorej ti chce otvoriť brány do zasľúbení, ktoré majú moc zmeniť tvoj život. Ty si ale volíš, čomu budeš načúvať, čím sa budeš napĺňať, čo je pre teba dôležité.

Jedného dňa to budeš ty, kto bude žať dôsledky.

Nachýľte uši a poďte ku mne... Týmto Pán hovorí: „Máš možnosť otvoriť sa Slovu, ktoré má moc zmeniť tvoj život.“ Božie slovo je živé, ostrejšie než dvojsečný meč. Má moc odhaliť náš hriech a nedostatky, ale má tiež moc uzdraviť a konať v živote nové veci. Aké rozhodujúce je, čím sa napĺňame, vyjadruje Ježiš takto: „Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“ (Lk 6,45)

V praxi to znamená, že je dôležité, čím si budeme napĺňať srdce.

Počujte Ježišove slová: „Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo. Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má.“ (Lk 8,17-18)

Hľaďte teda, ako počúvate,“ hovorí Ježiš. A Ježiš vie, čo hovorí. Hovorí v súvise so svojím Otcom, ktorý hovorí: „Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.“

Tak daj prioritu načúvaniu Bohu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii