Nepríjemná kázeň - 15. september

„Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.“ Mt 5:13

Je ľahké porozumieť, ako má solenie prebiehať. Kazatelia majú vyjsť na verejnosť a povedať: „Všetko, čo sa narodilo a žije na zemi, je nepoužiteľné, pred Bohom je to skazené a v rozklade.“ Keďže Kristus jasne hovorí, že majú byť soľou zeme, teda všetkého vo svete, musí z toho vyplývať, že všetko vo svete, čo sa nazýva telom alebo človekom, musí byť pokarhané a dôkladne nasolené, aby bolo všetko: svätosť, múdrosť a obdiv sveta – vymyslené svetom bez Božieho Slova – odsúdené ako to, čo patrí diablovi a do priepasti pekla, ak sa nechytí Krista. To je nepríjemná kázeň. Spôsobuje, že nie sme svetu príjemní. Robí nás tými, ktorí si zasluhujú nenávisť a päsťou do zubov. Lebo svet by ešte ako tak vedel zniesť, ak by sme správne učili o Kristu i všetky články viery, ale keď ho chceme kritizovať a osoliť ho tým, že vyhlásime, že jeho múdrosť a svätosť bude nanič, že je slepá a zavrhnutá – toto svet nemôže strpieť, preto odpovedá tak, že obviňuje kazateľov, že nevedia nič iné, len nadávať a hrýzť. Ich kázanie musí nazvať rozoštvávaním celého sveta a vytváraním svárov, zneuctením duchovného úradu a dobrých skutkov. Ale čo môžeme robiť? Ak máme byť soľou, tá musí štípať. A aj keď povedia, že „štípeme“, vieme, že takto to má byť a že to Kristus prikázal. Chce, aby soľ štípala a pálila. To robil všade aj sv. Pavol – napomínal celý svet a karhal všetko, život aj skutky, okrem viery v Krista. A Kristus hovorí: Keď príde Duch Svätý, napomenie svet (Jn 16:8). To znamená, že Duch Svätý bude bojovať proti všetkému, čo nájde vo svete bez výnimky a bez rozdielu, nie proti jednému menej, druhému viac, ani napomínať len zlodejov a podvodníkov. Naopak, On má hodiť všetko, naozaj všetko na jednu kopu, jedného aj druhého bez ohľadu na veľkosť, malosť, zbožnosť, múdrosť, svätosť alebo čokoľvek iné – všetko, čo nie je Kristus. Lebo Duch Svätý nemusí prísť a poslať kazateľov do sveta, aby ukázal zjavné hriechy ako cudzoložstvo alebo vražda a pokarhal ich. Svet sám vie, že to sú hriechy a dokáže ich potrestať. Ale Duch a jeho kazatelia sú potrební, aby napomenuli svet tam, kde je najlepší, kde chce byť dobrý, svätý a slúžiť tak Bohu... To preto tu Kristus tak naliehavo vyzýva a upozorňuje učeníkov, aby o tom vedeli a aby sa také solenie vždy dialo, hovoriac: „Ak soľ stratí svoju chuť, ako môže niečo osoliť?“ Soľ bez chuti je soľ, ktorá prestala byť účinná a nepáli, takže už viac neochucuje ani neštípe. To hovorí o období, keď sa z kresťanstva vytratí táto služba, keď prestane napomínanie. Ľuďom sa už viac neukáže ich bieda a neschopnosť a nebudú sa udržiavať v pokání a poznaní samých seba – keď budú namiesto toho ponechaní na seba, ako keby boli na tom dobre. Tak dostane priestor ich vlastná vec, teda ich vlastná svätosť a nimi zvolené uctievanie, až kým čisté učenie o viere zasa nevymizne, nestratia Krista a veci sa nezhoršia až tak, že nebude rady ani pomoci.

St. Louis ed., 7:407-409.

Soľ nie je soľou sama pre seba - 12. september

„Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.“ Mt 5:13

Slovom „soľ“ Kristus ukazuje, aký má byť verejný kazateľský úrad medzi kresťanmi. Lebo soľ nie je soľou pre seba; nemôže sama seba osoliť. Naopak, jej využitie je takéto: používa sa na posolenie mäsa či čohokoľvek iného v kuchyni, aby získalo chuť, zakonzervovalo sa a ochránilo pred rozkladom. Takto, hovorí, ste aj vy soľou. Vaším určením nie je kuchyňa, ale osoliť mäso, ktorým je celý svet. Je to naozaj slávne poslanie a veľká česť, že ich Boh nazýva svojou soľou, a naviac ustanovuje, že majú osoliť všetko, čo je na zemi. Ale tento úrad vyžaduje človeka, ktorý je pripravený byť chudobný, biedny, nemajetný, krotký atď., a zniesť všetky druhy prenasledovania, pohany a ohovárania podľa všetkého, čo Kristus do tejto chvíle učil. Nikto, komu chýba takáto ochota, sa nikdy nestane kazateľom, ktorý správne začne soliť, ale zostane soľou bez chuti, ktorá nie je súca na nič. Lebo na úbohých rybároch a niektorých ďalších chudobných, opovrhovaných mužoch je veľká ťarcha – v skutočnosti sú až preťažení –, keď sú nazvaní „soľou zeme“ pred Bohom a očakáva sa od nich, že začnú soliť všetkých ľudí na zemi. Rozum a prirodzenosť to nedokážu, pretože sa unavia a nemôžu zniesť, že z toho budú mať len posmech, potupenie a nešťastie, takže čoskoro povedia: „Nech namiesto mňa solí svet diabol!“ Ale musí byť taký druh ľudí, ktorí to spravia radi kvôli Bohu a Pánovi Kristovi, On nechce nikoho nútiť, aby to robil tak, že to prikáže. Lebo byť kresťanom si vyžaduje ochotné srdce. Ak bezvýhradne netúžiš byť takým, urobíš dobre, ak zostaneš bokom. Ale keď veci nejdú dobre a svet i diabol nám ukazujú nevľúdnu tvár a sú takí zúriví ako peklo samo, naša dôvera je v tom, že On nám povedal: „Vy ste soľ zeme.“ Keď toto slovo zasvieti do srdca, takže sa naň srdce môže spoľahnúť a pýšiť sa bez pochybovania tým, že je Božou soľou, potom nech sa hnevajú a zúria tí, ktorí sa nechcú smiať. Ja môžem a smiem trvať na Slove samého Boha a spoliehať sa naň viac ako oni na svoju moc, meče a zbrane. Lebo preto, že ma Boh uznáva za soľ a svedčí o tom svojím Slovom, všetci anjeli v nebi a aj Slnko, Mesiac a všetko stvorenie na to musia povedať: „Áno,“ a stáť s nami proti svetu a diablovi. A aj keby to tak nebolo, to jedno Slovo nám stačí, že On nás takto označil a pokrstil. Len nech nechajú to jediné Slovo, a my pred nimi zostaneme medzi vyznamenanými tak dlho, ako bude trvať Kristus a Jeho slovo.

St. Louis ed., 7:405-407.

Kedy sa usilovať o pokoj - 8. september

„Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ Mt 5:9

Pán tu chváli vznešeným titulom a vynikajúcim chýrom tých, ktorí vynakladajú úsilie o vytvorenie pokoja nielen pre seba, ale aj pre iných ľudí tým, že pomáhajú urovnať zlé, neprehľadné záležitosti, ukončiť spory, zabrániť vojne a krviprelievaniu. Aj to je veľká cnosť, ktorá je vo svete a medzi falošnými svätcami veľmi vzácna. Lebo tí, ktorí nie sú Kristovi, sú klamári a vrahovia ako ich otec diabol (Jn 8:44). Preto neslúžia na nič iné, len na vytváranie nezhôd, sporov, vojen a podobne... Vidíme, ako si vladár, keď sa nahnevá, hneď myslí, že musí začať vojnu. Podnecuje všetkých a nedá pokoja, kým sa nepremrhá množstvo bohatstva a krvi – ale potom sa ponúknu odpustky a on zaplatí niekoľko tisíc dolárov za duše zomretých. Sliedia a neprestanú; neuspokoja sa, kým sa nepomstia, a neutíšia svoj hnev, kým nedovedú krajinu a ľud do pohromy a nešťastia – po celý ten čas sa chcú nazývať kresťanskými vládcami a majú spravodlivý dôvod. Ale na začatie vojny treba viac ako iba spravodlivý dôvod. Lebo hoci nie je zakázané vyhlásiť vojnu – ako som povedal, Kristus tu nechce obmedziť správu spoločnosti ani jej poslanie, len učí jednotlivcov, ktorí chcú žiť  po kresťansky–,  dostatočným dôvodom na vyhlásenie vojny susedovi nie je, že ja som v práve, a sused nie. Naopak hovorí: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj,“ aby tí, ktorí chcú byť kresťanmi a Božími deťmi, nielen nezačínali vojny a nezhody, ale aj pomáhali a radili k pokoju, kdekoľvek môžu, aj keby mali právo aj dostatok dôvodov oprávňujúcich viesť vojnu. Ak vyskúšal všetko a nič nepomohlo, to je dosť, aby ako vládca musel konať v sebaobrane na ochranu krajiny a ľudu. Preto by sa nahnevaní páni, ktorí hneď ostria meče a vyťahujú ich z pošvy už kvôli slovíčku, nemali nazývať kresťanmi, ale deťmi diabla. ... Proti takémuto postoju sa tu píše: Keď sa ti deje neprávosť a násilie, je choré prijať radu tvojej bláznivej hlavy a hneď viesť vojnovú výpravu, aby si sa pomstil a pohotovo vrátil úder. Naopak, mal by si premýšľať a hľadať, ako dospieť k zmiereniu a pokoju. Ale ak sa to nedá a nemôžeš to zniesť, je tu zákon a svetská správa, kde sa môžeš domáhať práva riadnym spôsobom. Vidíš, to je prvá vec, ktorú tu Kristus požaduje proti pomstychtivým horúcim hlavám. Tvorcami pokoja nazýva najprv tých, ktorí pomáhajú svojej krajine a ľudu k pokoju, napr. dobrých vládcov, radcov alebo právnikov a úradníkov. Majú svoj úrad a moc vládnuť, aby bol pokoj. Ale Kristus tým myslí aj dobrých občanov a susedov, ktorí urovnávajú spory a konflikty – vytvárané zlými jedovatými jazykmi – medzi mužom a ženou či medzi susedmi a prinášajú zmierenie a pokoj svojimi dobrými, zdravými jazykmi. ... Zapájame sa do ohovárania, lebo je na nás všetkých nalepená potupná diabolská špina: my všetci radi počúvame a hovoríme to najhoršie o svojom blížnom a vyžívame sa v tom, že na ňom nachádzame chyby. ... Sme ako hľadači škandálov, ktorí pátrajú iba po tom, čo odporne zapácha a bahníme si v tom ako prasce. Pozri, aj to sú pravé deti diabla, ktorý sa sám podľa tohto volá... ako ten, kto má pôžitok z... vytvárania sporov, len aby spôsobil vraždu a pohromu a aby nenechal ani štipku pokoja alebo harmónie medzi bratmi a susedmi, mužom a ženou... Ale ak chceš alebo musíš povedať niečo zlé o inom človeku, urob, ako ťa učil Kristus v Evanjeliu podľa Matúša v kapitole 18: Nechoď za inými, ale choď dôverne za tým, kto to spravil, a napomeň ho, aby sa polepšil... Ale ak to nepaomôže a musíš hovoriť s ostatnými, choď za tými, ktorí majú právomoc potrestať – za otcom a matkou, pánom a paňou, starostom a sudcom, a pod.

St. Louis ed., 7:388-393.

Správny dôvod na presadzovanie spravodlivosti - 5. september

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Mt 5:7

To je tiež krásne ovocie viery a správne nasleduje po tom, čo bolo povedané pred ním: Ak chceš pomôcť ľuďom a podporovať, aby sa všade diali veci spravodlivo, mal by si byť aj láskavý a milosrdný, nemal by si sa teda rýchlo nahnevať, ak sú ešte stále nedostatky, ak veci nejdú celkom tak, ako by mali, ak je ešte stále nádej na zlepšenie. Lebo aj toto je cnosť falošných svätcov: nie sú schopní mať súcit alebo milosrdenstvo s neistými a slabými, ale trvajú na dodržiavaní všetkých pravidiel v tom najprísnejšom ponímaní a vyberajú si len tých naozaj najpoctivejších. Ako náhle zbadajú malé zlyhanie, čas milosti skončil a začnú zúriť. Aj sv. Gregor učí, ako spoznať takých ľudí, keď hovorí: „Pravá svätosť je milosrdná a súcitná, ale falošná svätosť nemôže inak len zúriť a besnieť, a pritom vyhlasuje, že koná z lásky a jej cieľom je svätosť.“ Veď vidíme, ako to v obrovskom rozsahu prebieha vo svete: Všetka zhýralosť a zúrivosť sveta sa deje pod nádherným obalom a zdaním, že sa to deje kvôli svätosti... Ale ušľachtilý strom sa pozná po ovocí. Lebo vtedy, keď by mali presadzovať spravodlivosť, aby sa všetko dialo v cirkvi aj krajine správne, neurobia nič. Nemajú v úmysle niekoho poučiť ani pozdvihnúť; sami nežijú v inom, len v neprávosti. A ak ich niekto napomenie pre skutky, alebo dokonca ak ich nepochváli a nekoná, ako si oni prajú, musí byť heretikom a nechať sa odsúdiť do pekla. Pozri, taký je každý falošný svätec. Lebo ho vlastná svätosť robí až takým pyšným, že opovrhuje všetkými ostatnými a nie je schopný mať súcitné a milosrdné srdce. Preto je v tomto verši potrebné varovanie pred takýmito škodlivými svätými: Nech každý vie, že ak pracuje so svojím blížnym a chce mu pomôcť a pozdvihnúť ho v jeho životnom položení, nech je tiež schopný byť milosrdný a odpúšťať – ľudia tak budú môcť vidieť, že chceš presadzovať spravodlivosť pre správne dôvody a nie preto, aby si ostatným mohol dať pocítiť tvoju svojvôľu a hnev. Tak budeš oprávnený láskavo a múdro zaobchádzať s tým, kto chce zanechať nespravodlivosť a polepšiť sa. Maj trpezlivosť s jeho neistotou a slabosťou, až kým ich neprekoná. Ale ak si to všetko skúsil, a nevidíš žiadnu nádej na zlepšenie, môžeš ho nechať a posunúť ho tým, ktorých úradom je trestať. To je jedna stránka milosti: rada odpúšťa hriešnikom a slabým. Druhou je konať dobre tým, ktorí trpia nedostatkom alebo potrebujú pomoc. To sú skutky milosrdenstva (na základe Mt 25:35-36). Pyšní svätci nepoznajú ani túto stránku milosrdenstva. Len ľad a mráz, srdce zmrznuté na kosť. Bez štipky lásky alebo túžby, aby robili blížnemu dobre, ani žiadne milosrdenstvo, aby odpustili poklesok... Preto touto kázňou a napomenutím opovrhujú a preto je medzi nimi márna. Nájde len tých poslucháčov, ktorí sa pridŕžajú Krista a ktorí Mu už veria, ktorí vedia, že nie sú svätí, ale ktorí, podľa predchádzajúcich veršov, sú chudobní, biedni, krotkí a skutočne hladní a smädní, ktorí sú ochotní nikým neopovrhovať, ale ujímajú sa potrieb každého človeka a sú schopní súcitiť. Tým je adresované potešujúce zasľúbenie: „Blahoslavení ste tí, ktorí ste milosrdní; lebo ako odplatu dostanete len a len milosrdenstvo, v tomto i budúcom živote“ – to milosrdenstvo, ktoré nevýslovne prevyšuje všetky ľudské skutky i láskavosť.

St. Louis ed., 7:377-379.

Potrebujeme vieru - 29. september

„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha!“ (Mk 11:22)

Vedec Wernher von Braun, ktorý viedol konštrukciu a rozvoj nosných rakiet pre kozmické lode, raz povedal: „Materialisti 19. storočia a marxisti 20. storočia sa nám snažili nahovoriť, že veda prináša stále viac poznania o stvorení sveta a preto už nepotrebujeme vieru v Stvoriteľa. V skutočnosti sme však s každou novou odpoveďou objavili aj nové otázky. Čím lepšie rozumieme komplikovaným atómovým štruktúram, podstate sveta alebo majstrovsky premysleným galaxiám, tým viac dôvodov máme na to, aby sme žasli nad zázrakom Božieho stvorenia. To, že potrebujeme Boha, však nevychádza len z čistého údivu. Človek potrebuje vieru rovnako ako potrebuje jedlo, vodu alebo vzduch. Všetka veda na svete nestačí, potrebujeme vieru v Boha.“

Modlitba dňa

Otče, fantastické ľudské vynálezy a objavy sú úplne bezvýznamné, keď rozjímam nad Tvojím veľkolepým dielom. Som na Tebe závislý a uvedomujem si potrebu viery aj v tých najmalichernejších potrebách môjho života.

Billy Graham Evangelistic Association

Skroť svoj hnev - 27. september

„Či si sa právom rozhneval?“ (Jon 4 :4)

Niekedy sa hneváš. Nie je na tom nič výnimočné, takmer všetci sa niekedy hnevajú, hoci v rozličnej miere. Boh od teba nežiada, aby si sa úplne zbavil hnevu. Hovorí však, že ak chceš byť šťastný, musíš sa naučiť kontrolovať svoj hnev a vedieť ho nasmerovať tak, aby bol správne použitý. Boh si dokáže lepšie použiť ľudí, ktorí vedia kontrolovať hnev, ako ľudí, ktorí sa nikdy nehnevajú. Príliš veľa kresťanov nikdy nič nenaštve – nikdy ich nepobúri neprávosť, korupcia na vysokých pozíciách či nelegálne kšeftovanie, ktoré zabíja ľudské duše a telá.

Modlitba dňa

Pane, použi si môj hnev tak, aby pomáhal iným. Keď vidím utrpenie alebo skazu Tvojho sveta, daj nech prijímam výzvu konať. Nechcem len nečinne dusiť hnev vo svojom vnútri.

Billy Graham Evangelistic Association