Posvätnosť manželstva - 19. september

„Ako potrebujem Tvoju pomoc, zvlášť vo vlastnom dome.“ Ž 101,2 (preklad z angl.)

Počas sobášneho obradu, po vyslovení sľubov, kňaz vážne a s úctou poznamená: „Čo Boh spojil, človek nerozlučuj.“ Nie je Boh tretím partnerom v manželstve? Nemalo by sa s Ním počítať v manželstve a domácnosti, ktorá z toho manželstva vznikne? Ak Boh na začiatku spája dvojicu dohromady, nemala by si v domácnosti neustále uvedomovať Jeho prítomnosť? Mnoho domovov sa dnes rozpadáva, pretože vynechali z obrazu domácnosti Boha. Pri stretoch osobností, k akým dochádza v prostredí domova, musí byť prítomná sila, ktorá spája, a tou Živý Boh je! Mnoho párov si myslí, že ak by mali lepšie bývanie, dostali lepšiu prácu alebo mali iných susedov, ich domácnosť by bola šťastnejšia. Nie! Tajomstvo domáceho šťastia je nechať Boha, tretiu zmluvnú stranu sobášnej zmluvy, aby mal v dome také miesto, ktoré Mu právom patrí. Zmier sa s Ním, a potom môžeš byť mierotvorcom v dome.

Modlitba dňa

Pane, pomôž mi byť tvorcom pokoja vo vzťahoch s tými, ktorých milujem. Nech vždy pozerám na Teba, Knieža pokoja.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo očakáva Boh - 17. september

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom;...“ L 16:10

Boh očakáva (a je to všetko, čo očakáva), že Mu úplne venujeme všetky naše talenty a obdarovania. To je zmyslom podobenstva o talentoch v Matúšovi v 25. kapitole. Prečítaj si to podobenstvo a zistíš, že vždy dostávame odmenu za našu vernosť. Môžeš byť rovnako verný ako hocikto iný a dostať pochvalu od Pána. Vezmi ten talent, ktorý máš, a investuj ho do večných záležitostí. Niektorí talentovaní ľudia prídu o odmenu, lebo robia veci kvôli tomu, aby ich ľudia videli. Niektorí netalentovaní ľudia prichádzajú o odmenu preto, že nevenujú, čo majú, lebo by si to iní nevšimli. Zhrešili rovnako – tí prví aj tí druhí.

Modlitba dňa

Daj, nech ma nezaujíma chvála od ľudí, ale nech svoj talent úplne podriadim Tebe, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Stačí na naplnenie tvojich potrieb - 14. september

„Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva.“ 2K 12:9

Vedúci tábora, ktorého cieľom je viesť malých loptošov ku Kristu, vravieva: „Byť kresťanom je to najťažšie na svete. Čo je ťažšie, ako milovať svojho nepriateľa?“ Jeden chlapec, z ktorého sa v tomto tábore stal rozhodný Kristov učeník, povedal: „V tejto partii sme všetci bratia a všetci sme ľudia. Aj pre mňa to bolo najprv ťažké, ale potom som počul, že v Kristovi je všetko možné. Vtedy tvrdosť pominula. Hovorím, že človek nie je človekom, úplným človekom, kým nespozná Ježiša Krista.“ Áno, kresťanský život je tvrdý a drsný; ale je fascinujúci. Stojí za všetko, čo je cenou za nasledovanie Ježiša Krista. Čoskoro zistíš, že kríž nie je väčší ako Jeho milosť. Keď zoberieš kríž neobľúbenosti, kdekoľvek budeš, zistíš, že je tam Božia milosť, tá bohato stačí na naplnenie všetkých tvojich potrieb.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, nauč ma, že Tvoja milosť hojne stačí na naplnenie všetkých mojich potrieb.

Billy Graham Evangelistic Association

Nastolenie mieru - 12. september

„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ R 5:1

Pred rokovaním štyroch mocností v Ženeve som sa díval na prezidenta Eisenhowera, ako si kľaká v kaplnke a prosí o Božie vedenie pre rozhovory, ktoré ho čakali. Bol som si istý, že Boh na jeho úprimnú modlitbu odpovie. Verím, že skutočne odpovedal, pretože po tie dni prezident Eisenhower preukazoval ducha ozajstného tvorcu pokoja na medzinárodnej úrovni. Jestvuje jediné nápravné opatrenie, keď ide o nastolenie mieru: že ľudia ako jednotlivci spoznajú Boží pokoj. Hoci nie som úplne proti hnutiam, ktoré sa tak či onak usilujú o pokoj vo svete, som pevne presvedčený, že pokoj nikdy nenastane, kým v jadre nebude duchovná dynamika. Modlím sa, aby prestali vojny, a modlím sa aj, aby skončili zločiny; ale viem, že základnou príčinou zločinov i vojen je prirodzená hriešnosť ľudskej povahy. Svet nemôže byť obnovený, kým sa ľudia znovu nenarodia a nebudú mať pokoj s Bohom.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, modlím sa za pokoj vo svete skrze jednotlivcov, ktorí sa podriaďujú Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Požehnaj dnes všetkých tých, ktorí u nás i v zahraničí šíria evanjelium.

Billy Graham Evangelistic Association

Reči verzus činy - 10. september

„Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ Mt 5:20

V dekadentnej spoločnosti chýba vôľa veriť, odolávať, bojovať za niečo, zápasiť, snažiť sa. Namiesto odhodlania odolávať je túžba prispôsobiť sa, nechať sa unášať, nasledovať, podriadiť sa a vzdať sa. Toto sa dialo v Ríme, ale platí to aj pre nás. Rovnaký stav, aký panoval v Ríme, panuje aj v našej spoločnosti. Pred pádom Ríma sa vzdali noriem, rodiny boli rozvrátené, prevažovali rozvody, bujnela nemorálnosť a viera bola na ústupe. Ako povedal Gibbon: „Veľa sa o náboženstve hovorilo, ale riadilo sa ním len pár ľudí.“

Modlitba dňa

Nech smiem byť hodný nosiť meno kresťan, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Nie je v tom žiaden háčik - 7. september

„Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!“ 2K 9:15

Dar nie je darom, keď ho obdarovaný neprijme. Boh ti dal svojho Syna, ale je tvoj len pod podmienkou, že Ho prijmeš. Boh nám svoj dar nevnucuje, ale žiada, aby sme dar Jeho Syna, Ježiša Krista, prijali vierou. Človek, ktorý úmyselne odmietne Božiu ponuku lásky, milosrdenstva a odpustenia, je stratený. Väčšina ľudí vďačne prijme dar daný z lásky. Najväčší hriech, aký môže človek spraviť, je odmietnuť Božiu lásku.

Modlitba dňa

Načiahol som sa za Tvojím darom – Ježišom – a prijal odpustenie a večný život. Ďakujem Ti, môj Nebeský Otče.

Billy Graham Evangelistic Association