Zdrvujúce prekážky - 3. december

„Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelitmi. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Józuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi.“

(Joz 6:1-2)

Už si niekedy čelil niečomu, čo vyzeralo ako neprekonateľná prekážka, niečomu, čo bolo tak veľké a tak zdrvujúce, že si si želal, aby si sa mohol otočiť a utiecť? Možno práve teraz niečomu takému čelíš: nevyliečiteľná choroba, márnotratné dieťa či rozpadávajúce sa manželstvo. Možno si myslíš, že sa to už nikdy nenapraví.

Ak si už niekedy čelil niečomu podobnému, vieš si predstaviť, ako sa cítil izraelský národ, keď stál pred silným starovekým mestom Jerichom, ktoré mali podľa Božieho príkazu dobyť. Boží plán boja bol jeden z najneortodoxnejších, aké si vôbec v ľudskej histórii viete predstaviť. Ich úlohou bolo obkľúčiť mesto. Počas šiestich dní ho obíjsť raz a na siedmy deň sedemkrát, pričom kňazi mali trúbiť a ľud následne kričať. Boh vymyslel tento plán, aby ukázal svoju moc.

Niekedy Boh v našich životoch dopustí Jericho – niečo obrovské a desivé. Môže to byť nejaký problém. Môže to byť nejaká výzva. Dokonca to môže byť aj nejaká príležitosť. Avšak to, čo vieš, je, že je to veľké a že vlastnou silou si s tým neporadíš. Pre mnohých je najväčšou ťažkosťou dostať sa do bodu, keď sú ochotní si priznať, že potrebujú Boha. Je to miesto, kde sú ochotní si pripustiť, že vec, ktorej čelia, je pre nich priveľká a že ak nezasiahne Boh, tak to nezvládnu.

Byť na takom mieste nie je nepríjemné. Boh pre teba má plán. Nebude ho však v tvojom živote uskutočňovať nasilu. Boží plán môžeš prekaziť, zámerne narušiť alebo s ním môžeš spolupracovať. Je to na tebe. Boh nebude svoj plán s tebou uskutočňovať nasilu.

https://www.harvest.org

Vzdávaš sa? - 31. december

„Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ (Ef 2:10)

Šťastie a všetky neobmedzené výhody, ktoré plynú z nebeskej studnice, sú závislé na našom vzťahu k Bohu. Úplná závislosť a úplné odovzdanie sú podmienkami statusu Božieho dieťaťa. Len Jeho deti sú oprávnené prijať tieto veci, ktoré vedú k šťastiu, a aby sme boli Jeho dieťaťom, musíme mu odovzdať svoju vôľu.

Predtým, než môžeme byť bohatí, si musíme pripustiť svoju chudobu. Predtým, než sa môžeme stať prijatým dieťaťom,  si musíme priznať, že nemáme nič. Keď si uvedomujeme, že všetka naša vlastná dobrota je v Božích očiach ako špinavé handry a sme si vedomí deštrukčnej sily našich tvrdohlavých vôlí; keď si uvedomujeme našu úplnú závislosť na Božej milosti skrze vieru a nič viac, potom sme začali na ceste za šťastím.

Človek nespoznáva Boha skrze skutky – Boha spoznáva vierou skrze milosť. Svoju cestu za šťastím a do neba si nedokážeš odpracovať, odmoralizovať, zreformovať ani kúpiť. Prichádza ako Boží dar skrze Krista.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, vždy nám zdôrazňuj, že len skrze milosť prichádzame k poznaniu Teba, že Tvojou zásluhou pred Tebou stojíme spravodliví.

Billy Graham Evangelistic Association

Zmeň seba, zmeň svet - 28. december

„Tak teda každý z nás (Bohu) vydá počet za seba.“ (R 14:12)

Nepriečim sa výroku Karla Marxa, ktorý povedal, že „náboženstvo je ópium ľudstva.“ Nikdy som sa nesnažil brániť náboženstvo. Náboženstvo spôsobilo vojny. Pre mnoho takzvaných nábožných ľudí boli typické predsudky, hrdosť, hašterenie a dokonca tolerancia k otroctvu. Ja by som ťa však chcel pozvať k jednoduchej viere v Krista, ktorý vyhlásil: „Miluj blížneho ako seba samého.“  Máš obavy? Si sklamaný zo spoločnosti? Ak si, vyzývam ťa, aby si urobil prvý krok. Vyzývam ťa, aby si sa pozrel na seba.

Modlitba dňa

Odpusť mi, že tak často zlyhávam v milovaní svojho blížneho. Nech môj život prehovára k ostatným o Tvojej láske a súcite, Pane Ježiši Kriste.

Billy Graham Evangelistic Association

Konečné bytosti – Nekonečné túžby - 26. december

„Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.“ (Žid 13:14)

Jednou z túžob duše je žiť večne. Pud sebazáchovy je prvým pravidlom prírody. Ľudí môžu unaviť bolesti, trápenia a slabosť spôsobená vekom, avšak zo samotného života ľudia unavení nie sú. Boh to zariadil tak, že naplnil túžobné želanie duše žiť večne a túžbu byť slobodný od bolesti, choroby a problémov. Ľudia sú malé tvory s veľkými schopnosťami, konečné stvorenia s nekonečnými túžbami, nezaslúžia si nič, ale vyžadujú všetko. Boh stvoril ľudí s obrovskými schopnosťami a túžbou, aby toho mohol byť súčasťou a úplne tú túžbu uspokojil. Boh stvoril srdce človeka také veľké, že len On ho môže naplniť. Spôsobil, že srdce požaduje tak veľa, že len On môže naplniť dané požiadavky… Jedine Ježiš Kristus má v rukách kľúče smrti. Svojou smrťou a vzkriesením sňal osteň smrti. Boh teraz ponúka večný život každému, kto vkladá svoju dôveru a vieru v Jeho Syna, Ježiša Krista.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, keď sa dostanem na koniec tohto pozemského života, budeš tam, aby si ma sprevádzal do môjho nebeského domova. Ďakujem Ti, môj milujúci Otec.

Billy Graham Evangelistic Association

Sila slov - 20. december

„Podobne aj jazyk: je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Ajhľa, aký malý oheň, a akú veľkú horu zapáli!“ (Jk 3:5)

Existuje jeden príbeh anglickej ženy, ktorá prišla za svojím vikárom s nepokojným svedomím. Vikár vedel, že žena je notorická klebetnica – ohovorila takmer každého v dedine. „Ako to môžem napraviť?“ úpenlivo prosila. Vikár jej poradil: „Ak si chcete upokojiť svedomie, zoberte tašku husacieho peria a položte jedno na verandu každého človeka, ktorého ste osočili.“ Keď to urobila, vrátila sa k vikárovi a povedala: „To je všetko?“ „Nie,“ odpovedal múdry služobník, „musíte teraz ísť, pozbierať všetky pierka a priniesť mi ich naspäť.“ Po dlhom čase sa žena vrátila bez jediného pierka. „Vietor ich všetky odfúkol,“ povedala. „Drahá žena,“ odvetil vikár, „rovnako je to s klebetami. Nemilé slová nám veľmi ľahko vypadnú z úst, ale nikdy ich už nemôžeme vziať späť.“

Modlitba dňa

Nech moje slová o druhých sú vyrieknuté v duchu Tvojej milujúcej dobrotivosti, Otče.

Billy Graham Evangelistic Association

Je tvoja duša v poriadku? - 18. december

„Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši?  Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?“ (Mk 8:36-37)

Vo svete, v ktorom žijeme, sa najväčšia pozornosť upriamuje na uspokojenie hladu tela a prakticky žiadna na hlad duše. Dôsledkom toho je, že sme jednostranní. Stávame sa tučnými fyzicky a materiálne, zatiaľčo duchovne sme chudí, slabí a anemickí. V skutočnosti si duša vyžaduje rovnakú pozornosť ako telo. Vyžaduje si spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ dušu nekŕmime a necvičíme denne, slabne a zmenšuje sa. Ostáva nespokojná, zmätená a nepokojná. Veľa ľudí sa obráti k alkoholu, aby utopili plač a túžbu duše. Niektorí hľadajú naplnenie v novej sexuálnej skúsenosti. Iní sa zas pokúšajú utíšiť túžby svojich duší inými spôsobmi. Nič iné ako Boh však úplne neuspokojí, pretože duša bola stvorená Bohom a bez Boha je nepokojná a v skrytom trápení.

Modlitba dňa

Drahý Pane, ďakujem Ti, že keď moja duša kričala po odpustení a láske, bol si tam. Dnes mi pomôž žiť tak, ako by Tvoje dieťa malo žiť.

Billy Graham Evangelistic Association