Skutočné priateľstvo - 16. december

„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (J 13:35)

Ľudská duša je osamelá vec. Musí mať uistenie priateľov. Ak je ponechaná úplne sama na seba, nevie si nič užívať. Napočiatku Boh povedal: „Nie je dobré človeku byť osamote.“ (1M 2:18) Stvorenie Evy bol začiatok ľudského priateľstva. Boží ľud je telo, ktoré nie je určené na to, aby fungovalo oddelene, nie je určené na to, aby sa ľudia jeden o druhého nezaujímali. Jediné skutočné telo vo svete je cirkev. Svet môže rozprávať o bratstve dôležito, no v skutočnosti je jeho filozofia „každý sám za seba“. Božie deti majú zaručené najbohatšie a najskutočnejšie priateľstvo aj tu, aj po smrti. Jedine v skutočnom priateľstve a skutočnej láske nájdeme pravý základ pre pokoj. Jedine Boh môže zrušiť národné a rasové bariéry, ktoré dnes rozdeľujú ľudí. Jedine Boh nás môže naplniť láskou, ktorú musíme mať pre svojich známych. Nikdy nevybudujeme na zemi bratstvo, pokiaľ neveríme v Ježiša Krista. Jediná pravá súdržná sila vo svete je Kristus. Len on sám môže spojiť ľudské srdcia dokopy v skutočnej láske.

Modlitba dňa

Otče, uč ma skutočnému bratstvu v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Kde je Ježiš Kristus? - 13. december

„A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista…“ (F 3:8)

„Kde je Ježiš Kristus?“ Nespočetné množstvo študentov Ho skúma a rozhoduje sa, či na Kristovi a evanjeliu skutočne záleží – či je v tomto modernom svete podstatný. C. S. Lewis, profesor stredovekej a renesančnej literatúry na Oxforde a neskôr Cambridgei, musel urobiť rovnakú vec. Strávil svoj život skúmaním veľkej literatúry storočí. Vo svojej pozoruhodnej autobiografii Zaskočený radosťou rozpráva o svojej púti od ateizmu ku kresťanstvu. Jeho bod zlomu prišiel s uvedomením si toho, že písanie s hlbším zmyslom a významnejším obsahom bolo založené na hlbokej viere v Boha, ľuďmi ako Augustín, Blaise Pascal či George Macdonald.

Modlitba dňa

Nič viac si neželám, Pane Ježiši, než kráčať v Tvojej blízkosti – môj Záchranca a Pán.

Billy Graham Evangelistic Association

Buď krotký – buď šťastný - 11. december

„Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ (Mt 5:5)

Svojím typickým spôsobom Ježiš týmito slovami hovoril niečo dosť šokujúce a revolučné pre Svojich poslucháčov: „Šťastní sú krotkí.“ Hovoril niečo celkom opačné, než čo hovorí náš moderný koncept cesty ku šťastiu. My hovoríme: „Šťastní sú múdri, lebo oni dedičmi obdivu svojich priateľov budú“; „Šťastní sú priebojní, lebo oni dedičmi kariéry budú!“; „Šťastní sú bohatí, lebo oni dedičmi sveta priateľov a domu plného moderných zariadení budú.“ Ježiš nepovedal: „Buď krotký a budeš dedičom zeme.“ On vedel lepšie než ktokoľvek iný, že krotkosť je Boží dar, že je to výsledok znovuzrodenia. Ježiš nezadával v tomto blahoslavenstve príkaz: „Mali by ste byť krotkí, to je spôsob, akým máte žiť.“ Nie! Vravel, že ak chceme nájsť tajomstvo šťastia, ak si chceme život užívať, základným kľúčom k tomu je „krotkosť“.

Modlitba dňa

Nech vo svojom živote pravdivo odrážam Tvoju krotkosť, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Jedine Ježiš - 9. december

„Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ (1K 1:9)

Otázkou ostáva: „Ako môže byť Boh spravodlivý – to znamená, že je vo svojej prirodzenosti pravdivý sám k sebe a pravdivý vo svätosti –, a napriek tomu ospravedlniť hriešnika? Pretože každý človek musí niesť svoje vlastné hriechy. Celé ľudstvo bolo vylúčené z pomoci, keďže každý jeden človek bol nakazený rovnakou chorobou. Jediné riešenie bolo, že nevinná strana dobrovoľne zomrie fyzicky a duchovne namiesto nás pred Bohom. Táto nevinná strana by mala na seba vziať odsúdenie, trest a smrť, ktoré prináležia človeku. Kde sa však taký jednotlivec nachádza? Na Zemi taký určite nebol. Existovala len jedna možnosť. Boží Syn bol jedinou osobou vo vesmíre, ktorá mala vo svojom vlastnom tele kapacitu niesť hriech sveta. Jedine Boží Syn bol nekonečný, a preto bol schopný zomrieť za nás všetkých.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Boží Baránok, s hlbokým obdivom Ti ďakujem za lásku, ktorá Ti umožnila ochotne trpieť a zomrieť na kríži za môj hriech.

Billy Graham Evangelistic Association

Veda a viera - 6. december

„že ste v Ňom  boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou,“ (1K 1:5)

Nikdy neexistoval konflikt medzi skutočnou vedou a našou kresťanskou vierou. Je to môj vlastný pocit, že ak niekto spozná celú pravdu, príde na to, že príbeh Knihy Genezis je úžasne presným zápisom toho, čo sa stalo, keď bol stvorený svet. Možno to je skrátený zápis, ktorý poskytuje iba hlavné body, ale verím tomu, že je vedecky presný. Vyradiť Bibliu, pretože v nej nerozumieme všetkému, alebo nerozumieme tomu, čo sa deje vo svete, by bolo pochabé. Dovoľte mi navrhnúť, že učitelia by sa mali obmedziť na tie oblasti, v ktorých sú kvalifikovaní. Poznám neveriacich, ktorí útočili na kresťanskú vieru cez svoje učenie, hoci nemali ani mizivú predstavu o tom, čo je skutočné kresťanstvo. Napríklad, človek nepošle kritika umenia zapisovať futbalový zápas či športového pisateľa hodnotiť maľbu. Žiadaj Boha, aby ti dal múdrosť vidieť veci v ich pravom svetle a – nadovšetko – každý deň verne čítaj svoju Bibliu a modli sa. Ak to budeš robiť, Boh ti dá vieru a múdrosť, ktoré potrebuješ pre riešenie akéhokoľvek problému.

Modlitba dňa

Otče, ako každý deň čítam Bibliu, odhaľuješ mi viac zo skutočnosti svojej lásky a múdrosti. Som nadšený z Tvojho Slova!

Billy Graham Evangelistic Association

Buď k Bohu úprimný - 4. december

„… lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9:7)

Najväčšie požehnanie dávania nie je vo finančnej stránke účtovnej knihy, ale v duchovnej stránke. Nadobúdaš dojem úprimnosti pred Bohom. Získavaš vedomie, že si s Bohom v partnerskom vzťahu –že robíš niečo konštruktívne –, že s Ním pracuješ na získavaní sveta pre Ježiša Krista. Takisto si schopný nepridržiavať sa vecí, ktoré ponúka svet, pretože tvoj zrak je neustále upriamený na večné hodnoty. Ako dávaš? Štedro a radostne? Alebo striedmo a neochotne? Ak si doteraz Bohu dával zvyšky svojej podstaty a života, chýbala ti pravá radosť a požehnanie kresťanského dávania a žitia.

Modlitba dňa

Odpusť mi, všemohúci Bože, že tak často Ti dávam zvyšky. Vo svojom srdci viem, že s dávaním Tebe to nikdy nemôžem prehnať.

Billy Graham Evangelistic Association