Milujme napriek sebe - 26. február

„… všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho…“

(Iz 64:5)

Biblia nás učí, že všetka naša spravodlivosť nedosahuje Boží štandard, pretože je ako poškvrnené rúcho. Nemáme žiadnu šancu vyprodukovať spravodlivosť, svätosť či dobrotu, ktorá Boha uspokojí. Dokonca aj ten najlepší z nás je pred Bohom nečistý. Pamätám si, ako raz moja manželka prala. V dome sa zdalo, že oblečenie je biele a čisté,  keď ho však vyvesila na šnúru, oproti čerstvo napadnutému snehu vyzeralo zamazane a špinavo.

Naše životy sa môžu načas zdať morálne v poriadku a prijateľné, ale v porovnaní s Božou svätosťou a čistotou sme špinaví. Boh nás miluje napriek našim hriechom a morálnej nečistote. Rozhodol sa nám dať spravodlivosť. Preto nám dal Svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na kríži.

Modlitba dňa

Môj život je ako šedý mrak vedľa beloby tvojej čistoty, Pane Ježiši. Očisti ma.

Billy Graham Evangelistic Association

Ži pre Krista kreatívne - 23. február

„Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske…“

(R 12:10)

Žiť kreatívne pre Krista vo vlastnom dome je skúškou kyselinou pre akéhokoľvek kresťana či kresťanku. Je ďaleko jednoduchšie žiť znamenitý život medzi priateľmi, keď sa snažíš o to najlepšie a si si vedomý verejnej mienky, ako žiť pre Krista doma. Tvoja najbližšia rodina vie, či v tebe a skrze teba Ježiš žije, alebo nie. Ak si skutočný kresťan, nebudeš dávať doma priestor mrzutosti, netrpezlivosti, hľadaniu chýb, sarkazmu, bezcitnosti, podozrievaniu, sebeckosti či lenivosti. Namiesto toho budeš cez svoj každodenný život odhaľovať ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť a všetky ďalšie kresťanské cnosti, ktoré poukazujú na Kristov charakter.

Modlitba dňa

Pane, moja rodina ma pozná takého, aký naozaj som – zaslúžia si oveľa viac. Nech žijem tak blízko Teba, že Tvoja láska bude prúdiť cezo mňa k nim.

Billy Graham Evangelistic Association

Boh zaopatruje - 21. február

„Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som.“

(J 13:13)

Duch Svätý ťa nikdy nebude viesť v rozpore s Božím slovom. Ľudia hovoria: „Boh ma viedol k tomu, aby som to urobil. … Boh mi povedal to a ono…“  Pokiaľ nezistím, že je to v súlade s Božím slovom, tak som vždy trochu podozrievavý. Boh nás nikdy nevedie k tomu, aby sme urobili niečo, čo je v rozpore s Jeho slovom. Prorok Samuel raz povedal: „Poslušnosť je lepšia ako obeť.“ Písmo nás učí: „Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha,…“ Keď sa ocitneš v slepej uličke a nebudeš tušiť, ktorou cestou sa vydať, no budeš ochotný plniť Jeho vôľu, On ti ju zjaví. Svoju vôľu ukrýva len pred tými, ktorí prv než  Božie slovo poslúchnu, vyhľadávajú, čo sa Boh chystá povedať.  Buď poslušným kresťanom. Pamätaj, že „kde Boh smeruje, tam zaopatruje. Kde On vedie, všetko zvládne!“

Modlitba dňa

Nech správne rozumiem Tvojmu slovu, aby som sa vedel rozhodnúť podľa Tvojej vôle.

Billy Graham Evangelistic Association

On nás mení - 18. február

„… aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia.“

(Ef 6:19)

Slovo „tajomstvo“ znamená nadľudské poznanie alebo pochopenie. Božie tajomstvá sú záhadou pre neveriacich, ale požehnaním pre veriacich. Tajomstvo Božej spravodlivosti, podobne ako ďalšie veľké Božie tajomstvá, nevieme pochopiť, avšak vieme, že funguje. Stojíme v údive pred jeho ohromným tajomstvom, ktoré umožňuje Bohu meniť ľudské srdce, jeho postoje, túžby a povahu.

Boh, svätý Boh, ktorý miluje spravodlivosť a nenávidí zlo, nás cez vykúpenie pretvoril na Svoj obraz. Aké úžasné! Z generácie na generáciu uplatňoval Svoju spravodlivosť v srdciach ľudí. Dokonca aj v našej dobe, so všetkými jej spletitosťami žitia, sa Boh stará o to, aby tajomstvom svojej spravodlivosti zmenil srdcia mužov a žien.

Modlitba dňa

Daj mi Svoju odvahu hovoriť iným o tajomstve večnej radosti v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Potreba múdrosti - 15. február

„Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“

(Mt 24:35)

Čas beží. Sekundy takmer odbíjajú polnoc. Ľudská rasa je na sklonku nešťastného pádu. Akým smerom sa máme vydať? Existuje ešte nejaká autorita? Existuje cesta, ktorú môžeme nasledovať? Je možné nájsť kódex, ktorý bude kľúčom na naše dilemy? Existuje nejaký zdroj autority, na ktorú sa môžeme obrátiť? Boli sme tu umiestnení nejakým neznámym tvorcom alebo silou bez akéhokoľvek návodu k tomu, odkiaľ pochádzame, prečo sme tu a kam smerujeme?

Odpoveď znie nie. Máme kódex. Máme kľúč. Máme autoritatívny zdrojový materiál. Nachádzame ho v starovekej, historickej knihe, ktorú voláme Biblia. Táto kniha má pôvod vo večnosti. Prešla mnohými rukami, objavila sa v početných podobách a prežila útok každého druhu. Ani barbarský vandalizmus, ani civilizovaná vzdelanosť sa jej nedotkli. Žiaden blčiaci oheň ani skeptický smiech ju nezničili. Naprieč mnohým temným obdobiam ostali jej slávne sľuby nezmenené.

Modlitba dňa

Ako často beriem na ľahkú váhu privilégium čítania svojej Biblie. Odpusť mi, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Nové nebo, nová zem - 12. február

„… Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.“

(Zjv 11:15)

Kresťanstvo je evanjeliom krízy. Nepochybne vyhlasuje, že svet to má všetko zrátané. Každé pohrebisko a cintorín svedčí o tom, že Biblia má pravdu. Naše dni na tejto planéte sú spočítané. Apoštol Jakub hovorí, že sme para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne (Jk 4:14). Prorok Izaiáš prehlasuje, že náš život je ako usýchajúca tráva a vädnúci kvet (Iz 40:6,7).

Národy takisto bezpochyby zaniknú, keď prestanú spĺňať funkciu, ktorú im Boh určil. Koniec nastane s druhým príchodom Ježiša Krista. Zriadi kráľovstvo spravodlivosti. Nebude v ňom nenávisť, chamtivosť, závisť a smrť. Pre kresťana je to dôvod byť optimistom. Dôvod usmievať sa uprostred všetkého, čo sa deje.  Vieme, čo príde. Vieme, aký bude koniec: víťazstvo Pána Ježiša Krista!

Modlitba dňa

Zatiaľ čo je svet okolo mňa v takom zmätku, Tvoj pokoj žije v mojom srdci, keď čakám na Tvoj triumfálny návrat.

Billy Graham Evangelistic Association