Bohu je všetko možné! - 17. február

Lebo Bohu nič nebude nemožné. (Lk 1,37)

Márii prináša anjel túto správu o Alžbete, ktorá je stará a neplodná. Podľa anjela však, teraz v starobe čaká dieťa. Veď Bohu nič nie je nemožné. Keď Ježiš rozpráva učeníkom, že je ľahšie ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského a oni sa Ho pýtajú, kto teda môže byť spasený, Ježiš odpovedá: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“ (Mt 19,26)

Bohu nič nie je nemožné. Bohu je všetko možné! Všetko! Tak neohraničujme Boha vo svojej nevere. V každodennom živote tak ľahko robíme Boha menším, než je. Aj keď vieme, že Božie slovo hovorí, že Bohu je všetko možné, pozeráme sa skôr na svoje nedostatky, než na Boha a Jeho možnosti. Zvlášť, keď nás postretnú ťažkosti, skúšky, bolesti a slzy. Pády nás zneistia a nevidíme žiadnu nádej, lebo nepozeráme na Ježiša.

Keď sa zameriavame na naše nestále srdcia, tak naozaj nemáme nádej a východisko. Diabol chce, aby si sa zameral na seba a nie na Ježiša a Jeho dokonalé dielo záchrany. Niekedy si myslíme, že všetko je možné, len veriť v Boha nie. Inokedy dôverujeme Bohu vo všetkom možnom okrem núdze, ktorá nás trápi. Zvlášť, ak vieme, že sme sa v núdzi ocitli kvôli sebe. Vtedy sme vzdialení nepodmienečnej milosti a sile krvi Baránka a naša nevera nám hovorí, že sme v neriešiteľnej situácii.

Pamätajme, že Boh nás vyzýva, aby sme sa modlili v každej situácii. V Jeremiášovi hovorí: „Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš.“ (Jer 33,3) Predstav si, že Boh vyžaduje len to, aby si na Neho volal. Preto sa na Neho môžeš v odvahe obrátiť. Boh nám nedal ducha bojazlivosti. To diabol si do tvojho života želá nedôveru, strach a pochybnosti. Je to preto, aby si od Boha nič neočakával. Máš sa vzdať v situácii, v ktorej by si sa v skutočnosti mal obrátiť na Božie zasľúbenia a volať hlasno, ako sa len dá: „Tebe nič nie je nemožné! Tebe je možné pomôcť aj takému hriešnikovi, ako som ja.“

Volaj na Toho, ktorý zahladil všetky tvoje hriechy. Áno, všetky! Hľadaj Toho, ktorý ťa môže a chce, naplniť nádejou a očakávaním. Veci, ktoré Boh chce vykonať v tvojom živote, nie sú požiadavkou, nie sú úlohou, ale darom, ktorý ti Boh dáva v moci Ježišovho zmierenia! Ak je niečo, čo si potrebuješ pripomenúť, tak toto: Bohu nie je nič nemožné!

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. (J 15,5)

... bezo mňa nič nemôžete činiť... a ... Bohu nič nebude nemožné.

Premýšľaj nad týmito dvoma duchovnými pravdami, ktoré môžu dať rovnováhu do tvojho života. Veď keď naozaj veríme v Ježiša a veríme, že hovorí pravdu, malo by to v našich myšlienkach horieť a vytvárať nádej a očakávania v našom srdci.

Jasné, že je nebezpečné preceňovať sa. Je ale aj nebezpečné podceňovať, čo Boh môže vykonať v živote nedokonalého človeka, ktorý Mu to dovolí. Ježiš hovorí, že ten, kto je v Ňom, prináša veľa ovocia. Ježiš vie, čo hovorí.

... u Boha je všetko možné, keď sa pre to rozhodne. On, ale neurobí všetko, o čo Ho prosíme. Boh dodržiava všetky svoje sľuby, ale našťastie nesplní všetky naše sebecké želania. Čo sa Boh rozhodne spraviť, to aj uskutoční. Neznamená to ale, že uskutoční všetko, čo veriaci chcú, lebo existujú veci, ktoré sa do Božieho plánu nehodia. Tak to všetko dajme do zdravej perspektívy predtým, než povieme veľa vecí, ktoré nie sú Ježišovi na česť.

Popri tom však nevstúp do druhej pasce, v ktorej strácaš akékoľvek očakávanie od všemocného Boha, pre ktorého je všetko možné. Pamätaj, že keď zostávaš v Ježišovi, prinášaš veľa ovocia. Keď Slovo a Duch budú každodenne napĺňať tvoje srdce, bude pre teba prirodzené veriť, že Bohu je všetko možné. On s tebou bude aj v tom najťažšom a najtemnejšom čase. Boh vidí tvoju núdzu, On nezabúda na svoju vykúpenú nevestu.

Pre mňa je všetko nemožné... pre Neho je všetko možné. Preto chcem, aby On vládol v mojom živote.

Bohu je všetko možné!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Poznať pravdu - 10. február

Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a viete to všetci. (1J 2,20)

Medzi zákonom a milosťou je obrovský rozdiel.

Zákon hovorí: „Toto rob a budeš žiť.“

Milosť hovorí: „Pozri, čo Boh spravil a ži.“

Keď máš život zhora, konáš dobré skutky, ktoré pred teba Boh už vopred pripravil. Človek sa preto musí najprv narodiť znova, až potom môže začať žiť pre Boha. Pavol hovorí, že nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere. (F 3,9) Má oblečenú spravodlivosť z Boha, a preto má v sebe nadšenie pre dobré skutky a miluje Božie prikázania.

Ján túto skutočnosť nazýva duchovným pomazaním: A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte! (1J 2,27)

Ježiš duchovné pomazanie opisuje takto: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.“ (J 16,13)

Nová skutočnosť nastala, keď na Letnice prišiel Duch. Je vyliaty v srdciach veriacich, aby vedeli rozlišovať medzi tým, čo je na ceste viery správne a čo nie. Predpokladom ale je, že skutočne budú v pravde.

Keď Ján hovorí: „Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a viete to všetci,“ nehovorí o dokonalých či bezchybných ľuďoch. Hovorí o tých, ktorí sa skrze zjavenie Ducha naučili poznať Ježiša, ktorý je Pravdou. Len skrze Neho môžeme rásť a poznať viac. Keď hovorí o ich pomazaní, hovorí, že majú všetky predpoklady na to, aby spoznávali Božie slovo. Nemyslí tým, že už všetko vedia.

Majú ale Ducha, ktorý je predpokladom zdravého duchovného rastu. Peter píše: „Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte.“ (1Pt 1,22)

Poznanie, ktoré neprináša konkrétne dôsledky v našom živote nevedie k rastu, ale k farizejstvu a sebaklamu. Pavol Timotejovi píše: „Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.“ (1Tim 2,3-4)

Boh chce, aby bol každý spasený a poznal pravdu. Je to jeden z dôvodov, prečo sa máme modliť za vládu, parlament, úrady, vodcov, farárov, aby sa evanjelium dostalo von medzi tých, čo sú v tme. K tým, čo sú ďaleko od Božej milosti a lásky.

Zastav sa a počúvaj, čo Boh hovorí. Nájdi si čas premýšľať, čo chce Boh s tvojím životom. Čo od teba očakáva na krátkej ceste domov, do večnosti. Hrob nie je to posledné, čo ťa čaká, je len vstupnou bránou do večnosti.

Od pádu sme všetci veľmi telesní. Sme hriešnici s nedostatkami a nedokonalosťami, kvôli ktorým je nemožné, aby sme sami v sebe našli spásu. V živote preto nejde ani tak o to, ako sa nám bude dariť, ale o to, či máme správny smer.

Niekto raz povedal: „Evanjelium, nie je o tom, že niekto z nadbytku dáva jedlo žobrákovi. Je to o tom, že si pomáhame navzájom nájsť miesto, kde je dosť jedla pre oboch.“

Nie je nič väčšie než fakt, že sme Božie deti a vieme, že máme dôveru viery, istotu dedičstva a pokoj s Bohom v srdci. Ako môžem vedieť, že je to moje? Lebo spása nie je výsledkom snaženia alebo zásluh. Spása je dar!

Dar spásy sme prijali skrze evanjelium! Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. (J 3,16)

Moja spása nie je založená na pocitoch či zážitkoch, ale na Božom svedectve, že každý, kto verí v Ježiša nezahynie, ale bude mať večný život.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Nech Božie svetlo žiari - 3. február

Viera je poznanie premenené v skutok.

Viera, ktorá nevedie k praktickým dôsledkom v živote, nie je vierou, len poznaním. Vtedy nepomáha, že poznanie je dobré a správne, že máme dobrú teológiu a naučili sme sa tie správne vyjadrenia.

Viera je niečo viac než naučená vedomosť a náboženská tradícia. Viera je život v blízkom spoločenstve s naším Spasiteľom a Pánom, Ježišom Kristom. Viera totiž nie je naše úsilie, niečo, čo sa nám musí podariť. Evanjelium je ponuka pomoci práve človeku, ktorému sa nedarí. Viera je z počutia: Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,3)

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! (Iz 55,6) Po prvom páde do hriechu máme my ľudia tendenciu hľadať odpovede niekde ďaleko namiesto toho, aby sme ich hľadali práve tam, kde sme. Naša nepokojná konzumná spoločnosť nám zaslepuje zrak a nevidíme, že Boh je blízko. Pavol Grékom na Areopágu hovorí: „... aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás.“ ( Sk 17,27)

Keď sme ľahostajní voči Bohu a na prvom mieste je všetko ostatné, začíname byť nepokojní. Srdce je prázdne a život bez zmyslu. Aj radosť a nádej sú preč. Nedostatok nádeje dusí život. Keď nemáme čas myslieť na Boha, naše myšlienky blúdia mnohými smermi. Vtedy je Boh tak vzdialený a všetko to viditeľné tak blízko.

Ročná pauza od všetkého kázania, seminárov a vzdelávania a viac času na rodinu a priateľov mi pomohla zachrániť život. Čas na štúdium Biblie bez toho, aby z toho musela byť kázeň alebo seminár, mi veľmi pomohol. Čas s ostatnými veriacimi v rozhovoroch mi len potvrdil pravdivosť prorockých slov: Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo... (Iz 9,1)

Keď nám vo vnútri zažiaria Božie zasľúbenia, zdvíhame zrak ponad prach zeme až ku kráľovstvu nádeje. Uvedomil som si, že Boh, ktorý mohol použiť Nehemiáša, Izaiáša, Jeremiáša, Eliáša, Pavla, Petra a iných, o ktorých čítame v Biblii, môže použiť teba aj mňa, ak Mu to dovolíme. Práve v čase krízy a temna môžeme očakávať, že všemocný Boh zasiahne a prinesie prúd svetla, nádeje a lásky. Modlím sa, aby si mohol zažiť, že keď je tvoj život v temnote, zažiaria nad tebou lúče Božieho svetla. Dovoľ Bohu, ktorému je všetko možné, aby zasiahol.

Keď hľadáme Boha čítaním Písma, modlitbami a rozhovormi s priateľmi, tak sa náš život premieňa. Učeníci na ceste do Emauz to vyjadrili slovami: „Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma?“ (Lk 24,32)

Pri hľadaní Boha a Jeho slova naše srdce horí, ale mení sa, keď je v ňom zapálená nádej a vidí perspektívu večnosti.

Apoštol Peter to vyjadruje takto: „Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach.“ (2Pt 1,19)

Peter nám tým chce niečo povedať. Je niečo, čo musíme vedieť a týka sa to Božieho slova. Prorocké slovo, ktoré máme, je hodnoverné. Naplnilo sa príchodom, smrťou a vzkriesením Krista. Peter hovorí: „My sme to na vlastné oči videli, preto je to prorocké slovo také pevné.“

Ježiš hovorí: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“ (Mt 24,35)

Modli sa, nech ťa Boh posilní, pomáha ti a chráni ťa v blízkom vnútornom spoločenstve s Ním, aby keď začnú viať temné vetry ducha tohto sveta, zostal si stáť až do dňa, keď sa ranné svetlo rozžiari v tvojom vnútri.

Záchrana spočíva v tichu a štúdiu Božieho slova. Vyhľadávaj spoločenstvo Božieho ľudu a duchovné rozhovory s priateľmi. Pomáhajme si navzájom na ceste...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Trvalý pokoj - 31. január

„Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Lebo On je náš pokoj…“

(Ef 2:13,14)

Nezmyselné povedačky o mieri ho do sveta neprinesú. V škótskom Glasgowe sme mali možnosť vidieť, ako komunisti pochodovali okolo Námestia svätého Gregora s transparentmi, na ktorých stálo: „Naše motto je POKOJ!“ Moje myšlienky zabehli späť do Kórei, kde som videl zmätok a utrpenie, ktoré spôsobili presne tí ľudia, ktorí teraz používajú za svoje motto „pokoj“.  Pokoj je viac ako päť malých bielych písmen namaľovaných na červenom kuse látky, ktorý nesie pochodujúci fanatik v červenom sprievode. Nie je to skončenie nepriateľstiev len tak naoko, chvíľkové zastavenie v horúcej či studenej vojne. Skôr je to niečo pozitívne. Je to špecifický vzťah s Bohom, do ktorého je človek privedený. Je to duchovná realita v ľudskom srdci, ktorá prišla do živého kontaktu s nekonečným Bohom.

Modlitba dňa

Tvoj trvalý pokoj presahuje ľudské sľuby, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

Vidiac svoju potrebu - 28. január

„Len blázon by si povedal: Boh neexistuje. A prečo to hovorí? Lebo jeho srdce je skazené, jeho skutky nečisté a zlé. Jeho život rozkladá hriech.“

(Ž 53:1, preklad z anglického originálu The Living Bible)

Žijeme ako malý mravec na miniatúrnom zrnku prachu vonku vo vesmíre. Dostaneme doktorský titul, dôležito vykročíme na pódium a vyhlásime: „Nuž, neviem, či Boh existuje, alebo nie.“ A dokonca sa nevieme ani ovládať. Nevieme zabrániť tomu, aby sme sa nepresviedčali o nepravosti takejto myšlienky. Nevieme zabrániť výrobe jadrových zbraní, ktoré by mohli zničiť svet. Nevieme zabrániť vzájomnej nenávisti, bojovaniu a zabíjaniu. Neviememe zabrániť vzájomnému okrádaniu. Nevieme zabrániť umieraniu, pretože všetci raz zomrieme. Niet divu, že Biblia hovorí: „Blázon vo svojom srdci hovorí, niet Boha,“ pretože človek, ktorý popiera existenciu Boha, je blázon.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, pomôž mi žiť tak, že keď budem hovoriť iným o Tvojej existencii, budú naklonení priznať, že existuješ a prijať Ťa.

Billy Graham Evangelistic Association

Boh je v prírode - 25. január

„Keď hľadím na Tvoje nebesá…“

(Ž 8:4)

Pozrieť sa do mikroskopu znamená uvidieť ďalší vesmír, ktorý je taký malý, že ho môže nájsť len elektronický mikroskop. Vieme napríklad, že jedna malá snehová vločka v snehovej výchrici s miliónom ďalších snehových vločiek sa rovná dvadsiatim miliónom elektrónov. Vedci učia, že miniatúrny svet jedinej živej bunky je rovnako udivujúci ako samotný človek. Boh nás učí, že sa o ňom môžeme dozvedieť veľmi veľa pozorovaním prírody. Pretože Boh prehovoril skrze svoj svet, ľudia nemajú žiadnu výhovorku, aby v Neho neverili. Preto žalmista napísal: „Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!“ (Ž 14:1)

Modlitba dňa

Nepatrná krása Tvojho stvorenia hovorí môjmu srdcu o istote Tvojej prítomnosti, všemohúci a večný Bože.

Billy Graham Evangelistic Association