Mali by sme poriadne zavrieť oči a ísť za Slovom - 6. máj

„Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré nepoznajú. Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím, a nenechám ich len tak.“ (Iz 42:16)

„Slepí“ sú veriaci požehnaní Bohom, ktorí nenachádzajú žiadnu pomoc či radu v temnote a smútku, ani nevidia koniec zlých dní. Preto sa držia Slova, ktoré im svieti v tme. Ono ich vedie na chodník, ktorý nepoznajú, teda vo viere vo veci, ktoré majú nastať, ale ktoré človek nevidí. Ono ich potešuje a pozdvihuje slabé duše, aby si nezúfali. Toto je vynikajúci verš, ktorý obsahuje veľmi dôležité učenie, že v každom nebezpečenstve a v každej núdzi by sme mali úplne zavrieť oči a poslúchať Slovo. Lebo tí, ktorí chcú vidieť v nebezpečenstvách a hľadať pomoc a radu, len zhoršujú svoju bolesť a nič tým nedosiahnu, len sa zbytočne vyčerpajú; je im dvakrát horšie. Ukazuje sa nám iná cesta, ako máme žiť uprostred nebezpečenstva, a to zavrieť oči a veriť, že hoci sme slepí, Boh slepý nie je, ale vidí východisko z pokušenia, ako hovorí 1Kor 10:13. Ale ak si aj hlboko v mori ako Jonáš, Boh vidí cesty a prostriedky, ktorými ťa odtiaľ vyvedie. Kto pripravil cestu Jonášovi? On bol nielen slepý, ale aj v dvojnásobnej temnote. Takto máme byť slepí aj my, aby len Boh sám videl všetko. Preto chce, aby sme boli ako deti (Mt 18:3). Ale odporcovia a všetci bezbožní nie sú deťmi; preto majú oči otvorené, vidia a neustále hľadajú všetky možné spôsoby a prostriedky, aby nás trápili. Ale my sme slepí, aby nám sám náš Pán Kristus mohol dať porozumieť a otvoril svoje oči nad nami a na nás, ako to v tejto dobe často robieva. Ochránil nás pred všetkými nebezpečenstvami, ktoré na nás v týchto rokoch nastražili vo veľkom množstve... Okrem toho nielen v telesnom nešťastí sa musíme riadiť touto radou – zavrieť oči, aby sme sa nevyčerpali telesnými dielami, ale zverili záležitosť Bohu. Táto rada je oveľa dôležitejšia v duchovnom pokušení. Vtedy, keď ťa satan vystavuje skúške a nevidíš žiadnu cestu, ako z nej uniknúť, len pevne zavri oči a nijako neodpovedaj, len to jednoducho zver Bohu. A toto je najväčšia múdrosť kresťanov, ňou sa máme riadiť aj v hodine našej smrti. Vtedy sa naše telo trasie, že musí odísť do nového života a pochybuje o svojom spasení. Ak sa budeš riadiť takýmito myšlienkami, si stratený. Preto aj vtedy musíš zavrieť oči a povedať so sv. Štefanom: „Pane Ježiši, prijmi môjho ducha!“ (Sk 7:59) A potom tam určite bude Pán Ježiš so svojimi anjelmi a ukáže ti cestu. To je to, čo hovorí v našom texte: „Na svetlo zmením tmu pred nimi.“ Lebo týmto svetlom je viera, ktorá sa drží Slova, takto vyviazneme zo všetkých nebezpečenstiev. Preto aj sv. Peter a Dávid nazývajú Slovo svetlom našim nohám (Ž 119:105, 2Pt 1:19).

 

Posvätná inštitúcia - 13. máj

„Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu.“

(R 14:19)

Domov je v podstate posvätná inštitúcia. Dokonalé manželstvo je zjednotenie troch osôb – muža a ženy a Boha. Práve to robí manželstvo posvätným. Viera v Krista je najdôležitejší zo všetkých princípov budovania šťastného manželstva a úspešného domova. Tajná sila národa sa ukrýva vo viere, ktorá prebýva v srdciach a domovoch krajiny.

Modlitba dňa

Nech sa skrze Teba tak vzájomne milujeme, Pane Ježiši, že naše domovy budú odrazmi slávy Tvojej nesmiernej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Bezkonkurenčný Ježiš - 11. máj

„Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením“

(1K 1:30)

Stále viac a viac si začínam uvedomovať pravdu, že ľudia ovplyvňujú ľudí v rovnakej miere ako myšlienky. Sila osobnosti je veľká. Človek by našiel mnoho príkladov, ktoré by potvrdzovali, že osobnosť je mnohokrát vplyvnejšia než samotná myšlienka. Platí to aj v prípade kresťanstva. Tajomstvo moci kresťanstva nie je v jeho morálke. Nie je v kresťanských myšlienkach či filozofii, hoci kresťanstvo má súbor filozofických myšlienok. Tajomstvo kresťanstva sa ukrýva v Osobe, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Ľudia objavili ďalšie filozofické a morálne systémy, no druhého Ježiša Krista nenašli. Nikto v histórii sa mu nemôže rovnať.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, pomôž mi ukryť svoju osobnosť do Tvojej, keď rozprávam druhým o Tvojej láske.

Billy Graham Evangelistic Association

Jeho prebývajúca prítomnosť - 9. máj

„… a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“

(Ef 3:19)

Aby človek vedel oceniť umenie, buď sa musí narodiť so zmyslom pre umenie, alebo ho musí tréningom rozvíjať. Len pomerne málo ľudí má vrodený zmysel pre farby, tvary a harmóniu. Pre nich je láska k umeniu prirodzená. Ak ľudská duša nemá umelecké cítenie, návšteva galérie môže byť pre ňu nudnou záležitosťou. Podobne je to s hudbou. Ak niekto má oceniť dobrú hudbu, musí ju „mať v sebe“ alebo ju rozvíjať. Človek bez hudobného cítenia by nemal problém zaspať počas symfonického koncertu alebo vystúpenia Metropolitnej opery. Tak je to aj s Božími vecami.

Rozprávanie o Bohu sa môže stať ponuré a mdlé, ak Boh nie je v tebe. Cirkev sa môže stať nevýraznou a Biblia protivnou knihou, ak Duch svätý neosvieti tvoju dušu Svojou prítomnosťou. Najúžasnejšia vec na tom všetkom je, že život stvoril Boh, takže ak sú naše srdcia mŕtve pre duchovné veci, dá sa s tým niečo robiť.

Modlitba dňa

Všemohúci Pane Bože, nech denne vystieram svoju ruku k Tebe a som naplnený Kristovou láskou.

Billy Graham Evangelistic Association

Počítaj svoje požehnania - 7. máj

„… v deň pohromy… s plesaním, spievať a hrať budem Hospodinovi.“

(Ž 27:5,6)

Kresťania nie sú celkom imúnni voči depresii. Faktom je, že smer udalostí a stúpajúca tendencia zla sú dostatočným podnetom k alarmujúcim myšlienkam bez ohľadu na to, či je človek kresťan. Dávid, sladký Izraelský spevák, nebol na vrchole svojej depresie vždy. Niekedy sa na depresívny smútok zmenila jeho radostná pieseň. „Slzy sú mojím chlebom vo dne v noci, keď mi neprestajne hovoria: Kde je tvoj Boh? Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne?“  Zistil som, že liekom na depresiu je chvála. Inými slovami: buď natoľko zamestnaný počítaním svojich požehnaní, že to vytesní temné myšlienky.

Modlitba dňa

Vďaka, nebeský Otče, za žalmy, ktoré mi pomáhajú vidieť, že Dávid s Tebou rozprával aj v najťažších chvíľach. Akékoľvek budú moje okolnosti, budem sa učiť chváliť Ťa v nich, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Odpoveď na problémy - 3. máj

„… Milovať budeš Pána svojho Boha… Milovať budeš blížneho…“

(Mt 22:37 – 39)

V slovách „Milovať budeš Pána svojho Boha“ a „Milovať budeš blížneho“ nachádzame odpoveď na problémy dnešného sveta. Toto učenie nie je zastarané; v dnešnej dobe je úplne opodstatnené. Je to jediná cesta, ktorá môže vyriešiť problémy dnešného sveta, či už sú to problémy jednotlivcov, alebo národov. Ak milujeme Boha celým srdcom, budeme mať silu milovať svojich blízkych. Pravá láska nájde spôsob vyjadrenia v službe – nie iba v spievaní chvál, navštevovaní kostola či dokonca v modlení –, ale v snažení sa o maximum, aby sme dokázali lásku poslúchaním vôle nášho nebeského Otca.

Modlitba dňa

Pravá láska si vyžaduje všetko, čo mám. Vezmi všetko, čo je v mojom živote skryté a oddeľuje ma od milovania Teba a môjho blížneho tak, ako by som mal. Nech jasne poslúcham Tvoju vôľu, drahý Pane.

Billy Graham Evangelistic Association