Prvý misionár - 18. november

„… Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ (Mt 4:19)

Ježiš bol prvým misionárom. Nesedel pasívne so založenými rukami a len tak nečakal, že ľudia, ktorých zaujme Jeho učenie, za Ním prídu. Sám išiel von za chorými, utrápenými a smútiacimi a vysvetľoval im Svoje posolstvo radosti, uzdravenia a spásy. Dokonca aj v útlom veku išiel do chrámu a „učil“ lekárov a právnikov, ktorí boli ukotvení v starých tradíciách. Našiel si cestu k pobrežiu a vnikol do života najbežnejších robotníkov so slovami: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Kdekoľvek šiel, ľudí vyzýval, vykoreňoval v nich utkvelé predstavy a menil ich. Nakoniec Ho pribili na kríž, pretože narušil ich sebecký, bezpečný a samoľúby spôsob života. Nielenže bol Ježiš misionárom, ale On poveril aj Svojich nasledovníkov, aby boli misionármi!

Modlitba dňa

Kamkoľvek idem, je to pre Teba misijné pole, Pane. Pomôž mi byť si toho vedomý, aby som mohol povedať ďalším tvoje radostné posolstvo.

Billy Graham Evangelistic Association

Nádej aj po smrti - 15. november

„… spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti.“ (Pr 14:32)

Neradi rozprávame o smrti. Je to zabudnutá téma našej generácie. Napriek tomu je reálna pre každého z nás. Niekedy vidím v televízii filmy, v ktorých hrajú zosnulí herci. Na obrazovke vyzerajú tak živo, no v skutočnosti sú mŕtvi. S niektorými som sa poznal osobne. Smrť je skutočná. Zomieranie je boj, ktorý si musí každý vybojovať úplne sám. Nikto tam s nami v tú hodinu byť nemôže. Dávid však povedal, že našiel odpoveď, ktorá odstráni strach zo smrti. Dávid vyhlásil, že na smrť existuje odpoveď. Existuje nádej aj po smrti. Táto nádej je sústredená vo vzkriesenom Kristovi. Pavol napísal, že „vysťahovať sa z tela“ znamená „prebývať s Pánom“. Takže strach zo smrti je odstránený.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, s úplnou dôverou vzhliadam k tomu dňu, keď moja duša bude s Tebou večne.

Billy Graham Evangelistic Association

Urob vo svojom srdci miesto - 13. november

„Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ (Mt 5:43 – 45)

Keď H. G. Wells zosumarizoval Ježišov historický vplyv, povedal: „Môžeme sa čudovať, že tento Galilejčan je príliš pre naše malé srdcia?  A predsa, hoci je srdce človeka tak malé, je dostatočne veľké na to, aby v ňom mohol Kristus žiť, ak by mu len človek preňho urobil miesto. Kristus do svojich nasledovníkov vložil ducha Kristovej lásky, aby žili a zomreli bez nenávisti. Lásku, o ktorej Kristus rozpráva, nám môže dať len Boh. Je jedným z ovocia Ducha. Keď prídeš k Ježišovi Kristovi, zmení ťa. Tvoja minulosť je odpustená. Dostaneš silu milovať ľudí nad svoju prirodzenú schopnosť milovať.

Modlitba dňa

Vštep do mňa, drahý Otče, rovnakého Ducha lásky, ktorý uschopnil učeníkov žiť úprimnou láskavosťou.

Billy Graham Evangelistic Association

Presne taký, aký som - 11. november

„Žijete úplne nový druh života… stále viac podobný Kristovi, ktorý vo vás tento nový život stvoril.“ (Kol 3:10, preložené z angl. originálu TLB)

Zdalo sa, že dlhovlasá blondínka z južnej univerzity si užívala spokojnú kariéru študentky, kým sa jej známky nezhoršili. „Život sa stal jedným dlhým nudným prípadom,“ vyznala neskôr. „Nechodila som so stálou záťažou smútku, ale netešila som sa zo života. Vytáčali ma maličkosti. Stretla som nejaké decká, ktoré vyzerali, že poznajú niečo, čo som ja nepoznala. Nevedela som sa však k tomu dostať. Boli sme na niekoľkých stretnutiach a jeden večer rečník povedal, že Božiu lásku si nezískame. On nás prijíma takých, akí sme. Vtedy som si uvedomila, že to nebola záležitosť zaznamenania určitého počtu hodín robenia dobrých skutkov. Namiesto toho som sa musela Bohu sprístupniť. Skrze vieru som Ho musela nechať ujať sa vedenia. Všetko to do seba zapadlo hneď, keď som prijala Krista ako svojho osobného Spasiteľa. Viem, že Boh je vo mne vo všetkom, čo robím. Môj život nadobudol nový rozmer.“ Má tvoj život tento nový rozmer? Môže mať! Jednoducho teraz začni s Ježišom Kristom! Keď urobíš tento začiatok, bude to tvoj prvý krok, aby si si uvedomil osobné naplnenie, zmysel a radosť.

Modlitba dňa

Vierou, milujúci Otče, Ťa žiadam, aby si prevzal vedenie nad každou oblasťou môjho života – pritiahni ma bližšie k Tvojmu Synovi, môjmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Milosť a pokoj - 8. november

„Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho.“ (Ef 4:7)

V Biblii sa nikde nedočítame, že kresťanský život je prechádzkou ružovou záhradou. Je to skôr kráčanie do kopca, pretože spoločnosť ide jednou cestou a kresťan kráča presne tou opačnou. Ježiš však povedal, že uprostred tvojich problémov a ťažkostí bude s tebou, aby ti dal milosť a pokoj. Pod povrchom všetkých problémov budú „pokojné vody“, ktoré poskytuje Dobrý pastier. Mnoho ľudí sa snaží utíšiť užívaním sedatív. Ježiš je najlepším upokojujúcim prostriedkom. Môže urovnať tvoj život a dostať ťa znova na správnu cestu. Nechaj Ho prevziať plnú kontrolu. Budeš radostne pokračovať vo svojej ceste, ako pokračovali tí, čo v Novej zmluve stretli Ježiša.

Modlitba dňa

Potrebujem Tvoj pokoj a silu, pretože je veľa skúšok, ktorým čelím, Pane Ježiši. Vierou siaham k Tebe a prijímam vo svojom živote dar Tvojho pokoja.

Billy Graham Evangelistic Association

Tajomstvo odovzdania - 6. november

„… po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela – lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia.“ (R 6:19)

Počuli sme moderné vyjadrenie: „nebojuj s tým, je to väčšie než my obaja.“ Tí, ktorí sú pokorní, so životom nebojujú. Učia sa tajomstvu odovzdania či oddania Bohu. On potom bojuje za nás. Namiesto napĺňania svojej mysle zlosťou, zneužívania svojho tela hriešnou zábavou a ničenia svojej duše tvrdohlavosťou daj pokorne všetko Bohu. Tvoje rozpory zmiznú a tvoje vnútorné pnutia sa vyparia do vzduchu. Potom tvoj život začne za niečo stáť. Budeš mať pocit, že si súčasťou života. Nuda sa vytratí a budeš plný nádeje a očakávania. Pretože si sa pokorne podriadil, začneš „dediť zem“ dobrých vecí, ktoré má Boh pripravené pre všetkých, ktorí Mu vo všetkom dôverujú.

Modlitba dňa

Otče, nech Ti dnes podriadim všetky svoje najvnútornejšie myšlienky. Pred Tebou sa neskryjem.

Billy Graham Evangelistic Association