Život, ktorý za to stojí - 17. júl

 „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (Jn 10:10)

Jedného dňa si dáš svoje posledné jedlo, povieš svoje posledné slová, poslednýkrát sa nadýchneš. Čo keby si mal teraz zosumarizovať svoj život? Čo by si povedal o význame či zmysle svojho života? Aké pravdy by si rád zdôraznil svojim priateľom, deťom, rodine? Čo by si si vyčítal?

V Skutkoch, v kapitole 20 čítame posledné slová apoštola Pavla pred staršími cirkevného zboru, ktorý založil v Efeze. Jeho slová nepochybne hovoria k nám všetkým, ktorí sme povolaní k vedeniu cirkvi. No zároveň hovoria k všetkým kresťanom a pripomínajú nám, aké by mali byť naše priority.

Rád by som upozornil na jedno slovo z tejto pasáže – na radosť. Pavol povedal: „Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej.“ (Sk 20:24) Radosť v tejto časti by sme z originálu mohli preložiť aj ako „nesmierne šťastie“.

Išlo v Pavlovom živote všetko skvele? Nie. Pavol tesne predtým píše: „Len čo mi Duch Svätý osvedčuje po mestách hovoriac, že ma očakáva väzenie a súženie.“ (Sk 20:23) Pavol veľmi dobre poznal utrpenie a ťažkosti, no aj napriek tomu tvrdil, že uprostred toho všetkého zažíva radosť.

Ľudia si niekedy myslia, že kresťania vedú ten najnudnejší život na svete. Avšak hlboko sa mýlia. Šťastný život je svätý život, život pre Boha. Ježiš nám nezasľúbil len život po smrti, zasľúbil nám život, ktorý stojí za to už tu na zemi.

https://www.harvest.org

Boha neoklameš - 15. júl

„Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň.“ (Lk 21:34)

Abraham Lincoln povedal: „Môžete klamať svojím počínaním niektorých ľudí nejaký čas, niektorých dokonca po celý čas, ale nikdy nie všetkých po celý čas.“

Ježiš rozprával podobenstvo o mužovi, ktorý zasial na pole pšenicu, no v noci prišiel jeho nepriateľ a zasial medzi pšenicu kúkoľ. Kúkoľ spočiatku vyzeral ako pšenica, no omnoho neskôr si farmár uvedomil, že to v skutočnosti nebola pšenica.

Boh má na tomto svete skutočných veriacich rovnako ako satan svoj kúkoľ medzi pšenicou. Dýchajú ten istý vzduch. Tešia sa z toho istého slnka a toho istého dažďa. Jedia to isté jedlo. Chodia do rovnakých škôl a žijú v rovnakých susedstvách. Chodia do tých istých kostolov. Spievajú tie isté piesne. Hovoria o tom istom. No jedného dňa Boh oddelí pšenicu od kúkoľa, pravé od nepravého. Nie je to našou úlohou, urobí to Boh.

Popiera však prítomnosť tejto hŕstky pokrytcov, farizejov či veriacich, ktorí to pokašľali, tvrdenia Krista? Vôbec nie. Ježiš bol vždy presne taký, ako sľúbil.

To neospravedlňuje kresťanov, ktorí ho reprezentujú. Mali by sme sa snažiť byť dobrými reprezentantmi Ježiša Krista. Mali by do toho dať všetko. Treba si však uvedomiť jedno – ľudia zlyhávajú, no Boh nikdy nezlyhá.

Boh všetko vie a všetko vidí. Povrchná výhovorka, že v kostole bolo príliš veľa pokrytcov, v deň súdu neobstojí. Boh sa ťa spýta: „Prijal si môjho Syna, Ježiša Krista? Čo si s Ním urobil?“ A ty budeš musieť odpovedať.

https://www.harvest.org

Nenechaj sa oklamať - 12. júl

„Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo.“ (Gal 1:7)

Nadprirodzené veci nás niekedy dokážu riadne zmiasť. Keď niekto urobí zázrak, automaticky predpokladáme, že je to Boží človek. No je to naozaj tak? Mali by sme veriť hocikomu, kto dokáže urobiť zázrak?

Satan má svojich falošných kresťanov. Myslím, že sa riadi starým anglickým príslovím, ktoré hovorí, že ak nemôžeš poraziť svojho súpera, máš sa pridať na jeho stranu. Satan veľmi rád falšuje a predstiera. K všetkým dobrým veciam v kresťanskom živote vytvoril satan na tomto svete svoju napodobeninu.

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú klamať a tvrdiť, že niečo je zázrakom, hoci to zázrakom vôbec nie je. No a potom sú tu zázraky, ktoré dokáže učiniť aj diabol. Biblia nás varuje pred falošnými znameniami a zázrakmi, ktoré učiní Antikrist a falošní proroci, ktorí s ním budú v posledných časoch spolupracovať. Preto nemôžeme veriť niekomu len preto, že údajne slúži ľuďom a činí zázraky.

Okrem falošných zázrakov sú tu falošní veriaci a falošné evanjelium. Apoštol Pavol píše, že bol často „v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi“ (2Kor 11:26). A v liste do Galácie napísal: „Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo.“ (Gal 1:6-7)

Ako teda rozlíšiť, kto je Boží a kto nie? Počúvaj, čo daný človek hovorí. Ak si jeho výroky odporujú s biblickým učením, nepočúvaj ho.

https://www.harvest.org

Hriech voči Duchu Svätému - 10. júl

„No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám.“ (Sk 5:1-2)

Ananiáš a Zafira mali na výber – mohli dať mnoho, mohli dať trošku, alebo nemuseli dať vôbec nič. Nikto od nich nič nevyžadoval. Oni sa však rozhodli, že sa budú správať, akoby dali mnoho, hoci to nebola pravda. Chceli vyzerať o niečo svätejší ako všetci ostatní. Ich hriechom bolo pokrytectvo, a to urazilo Boha.

Na tejto pasáži ma zaráža, že sa v nej píše, že klamali Duchu Svätému. O pár veršov ďalej sa zas píše, že Ho pokúšali. Zdá sa, že to bol špecifický hriech voči Duchu Svätému.

Niekedy sa mi zdá, že ľuďom je ťažké uchopiť, kto je Duch Svätý. Rozumejú Bohu Otcovi a Božiemu Synovi, ale Duch Svätý? Ten je príliš záhadný.

Duch Svätý nie je akási sila či moc, On je osoba. Ježiš o Ňom povedal: „A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde.“ (Jn 16:8)

Ananiáš a Zafira zhrešili, pretože predstierali, že sú niekým, kým vôbec neboli. Boli to pokrytci. Ananiáš chcel, aby si všetci mysleli, že je úplne oddaný Bohu, hoci nebol.

Skôr než prirýchlo odsúdiš Ananiáša a Zafiru, skús sa spýtať samého seba: Už si niekedy urobil niečo duchovné, aby si zapôsobil na iných? Nepredstieraj, že si svätý muž alebo svätá žena, ak ním alebo ňou nechceš naozaj byť. Boha to uráža. Nechcem tým povedať, že je lepšie byť hriešnikom. Chcem povedať, že je horšie predstierať, že si svätý, keď v skutočnosti svätým nechceš byť. Klameš tak len sám seba.

https://www.harvest.org

Podstata - 8. júl

„Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9:13)

Keď Ježiš kráčal po tejto zemi, najväčšmi kritizoval pokrytcov a náboženských farizejov. Keď k nemu náboženskí vodcovia priviedli ženu, ktorú prichytili pri cudzoložstve,  povedali Mu: „Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty?“ (Jn 8:5)

Ježiš sa zohol a začal niečo písať do piesku. Nech napísal čokoľvek, očividne to bolo obsažné, pretože všetci postupne odišli, od najstarších až po najmladších. Ježiš sa potom obrátil k žene a povedal: „Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil?“ (verš 10)

„Nikto, Pane!“ odpovedala.

„Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ (verš 11)

Mohol jej povedať: „Nevieš, čo hovorí Biblia? Prečo prestupuješ Božie prikázania?“ No Ježiš ju nepoučoval. Zbavil sa všetkých náboženských pokrytcov a zaobchádzal s ňou s milosťou. Myslím, že Ježiš vedel, že si už uvedomila vážnosť svojho hriechu a bola ochotná ďalej nehrešiť. A tak jej odpustil. Znamená to, že Ježiš súhlasil s jej spôsobom života? Vôbec nie. Boh nám veľmi jasne dáva najavo, ako máme žiť podľa Jeho vôle.

Mám pocit, že trávime priveľa času bojkotovaním správania neveriacich namiesto toho, aby sme im priniesli skutočné riešenie problémov. Samozrejme, vždy je priestor na vyjadrenie nesúhlasu. Treba si však uvedomiť podstatnú vec, a to, že ľudia sú prázdni. Potrebujú počuť evanjelium Ježiša Krista. Investujme viac energie do zvestovania evanjelia, pretože podstatou je skutočnosť, že ľudia sú stratení. Potrebujú Krista, a my im tú dobrú správu potrebujeme priniesť.

https://www.harvest.org

Spravodlivosť, zľutovanie, milosť - 5. júl

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Ef 2:8-9)

Nikdy sa nemodlíme, aby bol Boh voči nám spravodlivý. Nechceme totiž, aby nám Boh dal to, čo si zaslúžime, teda súd a odsúdenie.  Radšej sa modlíme, aby sa Boh nad nami zľutoval a udelil nám milosť. Zľutovanie znamená, že nedostaneme to, čo si zaslúžime. No a keď nám Boh dáva milosť, dáva nám nezaslúžené požehnanie.

Biblia hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Ef 2:8-9)

Typickým príkladom milosti je príbeh márnotratného syna. Tento syn zhrešil a poškvrnil meno svojej rodiny. Keby s ním otec zaobchádzal spravodlivo, dovolil by, aby ho ukrižovali. Bolo by to spravodlivé.

Keby s ním otec zaobchádzal čisto so zľutovaním, dovolil by mu vrátiť sa a stať sa jedným z jeho nájomníkov, presne ako syn žiadal.

No otec mu preukázal milosť. Dal mu priniesť prepychové rúcho a nasadil mu prsteň. Nebola to spravodlivosť a bolo to viac než len zľutovanie. Otec mu preukázal milosť.

Práve Božia milosť udržiavala a posilňovala apoštola Pavla aj napriek tomu, že ho na tele trápil akýsi osteň. Nevieme presne, čo ho trápilo, možno mal nejaký hendikep, možno to boli následky zranenia po kameňovaní alebo stroskotaní lode, ktoré prežil. Nech už to bolo čokoľvek, vieme, že Boha trikrát žiadal, aby to od neho vzal. No Boh mu odpovedal: „Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva.“ (2Kor 12:9)

https://www.harvest.org