Dostatočný, aby zachránil - 20. august

„Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.“

(Pr 14:12)

Línia ľudských myšlienok, ktoré sa zdajú správne mnohým ľuďom, je idea sebazáchrany. Človek si myslí, že musí pracovať na spravodlivosti, aby sa zachránil. Koniec koncov, bol to človek, kto zhrešil a ako sa hovorí: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže.“ Avšak väčšia pravda ako je táto, vyplýva z Biblie – pravda, že Boh pomáha tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. Sami sa nedokážeme zachrániť. Je vznešené byť čestným, ak môžeme. Je obdivuhodné byť úprimným, dobrotivým a súcitným. Zdalo by sa, že tieto vlastnosti by na záchranu našich duší stačili. Biblia však vraví, že hoci sa táto cesta zdá správnou, je nesprávna.

Modlitba dňa

Otče, viem, že moje pokusy žiť dobrý život sú nič v porovnaní s mojím milovaným Spasiteľom, Ježišom Kristom, ale kvôli Nemu k Tebe môžem pristúpiť, lebo viem, že On ma vykúpil.

Billy Graham Evangelistic Association

Požiadavky duše - 17. august

„A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji…“

(Iz 58:11)

Duša si vyžaduje rovnako veľa pozornosti, ako aj telo. Vyžaduje spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ duša nie je denne sýtená a necvičí sa, potom slabne a scvrkáva sa. Ostáva nespokojná, zmätená a nepokojná. Veľa ľudí podľahne alkoholu za účelom zmiernenia plaču a prahnutia duše. Niektorí sa obrátia k novej sexuálnej skúsenosti. Ostatní sa snažia utíšiť prahnutie svojich duší inými spôsobmi. Nič okrem Boha nikdy úplne neuspokojí, pretože Boh stvoril dušu a bez Boha je nepokojná a v tajných mukách. Prvým krokom k Bohu je uvedomiť si svoju duchovnú chudobu. Chudobní duchom nemerajú hodnotu života pozemským majetkom, ktorý je dočasný, ale z hľadiska večných skutočností, ktoré pretrvajú navždy. Múdry je človek, ktorý otvorene vyznáva svoj nedostatok duchovného bohatstva a v pokore srdca volá: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“

Modlitba dňa

Ako na teba hľadím, môj Pán a Spasiteľ, dychtenie mojej duše bude uspokojené. Len Ty sám prinášaš stálu radosť.

Billy Graham Evangelistic Association

Vnútorný konflikt - 15. august

„Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.“

(Pr 16:18)

Dávid, kráľ starovekého Izraela, sa ocitol uprostred chaotickej národnej situácie. Jeho kráľovstvo bolo rozdelené vnútorným konfliktom. Otrok nenávidel pána, pán nenávidel otroka. Ľudia obviňovali vládu a vláda obviňovala ľudí. Dávid sa obzrel okolo seba a zbadal, že každý človek sa považoval za dokonalého. Každý jednotlivec kládol vinu na ďalších jednotlivcov. Dávid vedel, že ak hriešna pýcha neprestane narastať, jeho národ sa duchovne zrúti. Vedel, že ekonomickú krízu, morálny rozklad či vojenskú porážku nevyhnutne predchádza duchovný úpadok. Dávid sa teda obrátil na Boha. Boží Duch mu zjavil, že duchovná tendencia jeho národa nemôže vzrásť vyššie než je duchovná úroveň jeho vlastného srdca. Takže padol na kolená v úplnej pokore a modlil sa: „Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“ (Ž 139:23-24)

Modlitba dňa

Pane, zbav ma hriechu pýchy a naplň ma pretrvávajúcou pokorou, keď si dnes budem robiť svoju prácu.

Billy Graham Evangelistic Association

Slová, s ktorými môžeš rátať - 13. august

„Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností.“ (Zach 4:6)

Po ukrižovaní, keď boli učeníci zúfalí, prehlásili: „A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael.“ (L 24:21) Vládlo medzi nimi utrpenie, zúfalstvo a tragédia. Život stratil svoj význam a zmysel. Keď sa však vzkriesenie stalo zjavným, život nadobudol nový význam. Malo to zmysel a dôvod.

David Livingstone raz hovoril k skupine študentov na Glasgowskej univerzite. Keď vstal, aby začal rozprávať, na svojom tele niesol známky afrických ťažkostí. Niekoľko chorôb pri približne 30 príležitostiach ho zanechalo vyciveného a na smrť ustatého. Jeho ľavá ruka, ktorú rozdrvil lev, mu bezvládne visela po boku. Po opise svojich skúšok a súžení povedal: „Chceli by ste, aby som vám prezradil, čo ma podporovalo celé tie roky exilu medzi ľuďmi, ktorých jazyku som nerozumel a ktorých postoj ku mne bol vždy neistý a často nepriateľský? Bolo to toto: ,Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.‘ Všetko som stavil na tieto slová a oni ma nikdy nesklamali.“

Modlitba dňa

Vďaka Tvojej láske nie som nikdy sám. Ďakujem Ti, môj Pán a Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Uspokojenie duše - 10. august

„Raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe…“

(5M 26:11)

Cirkev často negatívne reagovala na zlo bez toho, aby nám pripomenula, že Boh má nesmierny záujem o to, aby sme našli uspokojujúci spôsob života tu a teraz. My kresťania sme priveľa hovorili o negatívach kresťanských skúseností, až sme zabudli zdôrazniť pozitívne, radostné, vzrušujúce a víťazné skúsenosti každodenného spoločenstva s Kristom. Boh povedal, že veci nás neuspokoja. Boh uspokojuje! Toto je tajomstvo uspokojenia duše. Nech sa tvoja duša kochá. Odstráň prekážky, zbúraj bariéry a nechaj svoju dušu nájsť naplnenie jej najskrytejších túžob v spoločenstve s Bohom.

Modlitba dňa

Nie sú slová, ktoré by opísali moju vďačnosť voči Tebe za Tvoju milujúcu dobrotivosť, môj Pán a Spasiteľ. Prijmi moju chválu a lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

Záchranca Ježiš - 8. august

„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou...“

(Ž 46:2)

Písmo nám vraví, že Boh nikoho nepokúša. Pokušenie vždy prichádza od diabla. Boh nás bude skúšať a umožní nám vytrvať v pokúšaní, ale diabol je ten, čo pokúša. Ako ho premôžeme? Malé dievčatko raz prezradilo svoju metódu. „Ak diabol prichádza a klope na dvere,“ povedala, „neotvorím mu. Pošlem k dverám Ježiša.“ Presne toto je cesta, akou vytrváme v pokušení. Pošlime k dverám Ježiša!

Modlitba dňa

Pane Ježiši, pomôž mi, aby som pamätal na silu Tvojho svätého mena!

Billy Graham Evangelistic Association