Bude ťa to stáť svet - 17. december

„… ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (J 15:7)

Niekto raz pristúpil k uznávanému učiteľovi Biblie a povedal: „Pane, dal by som svet za to, aby som poznal Bibliu, ako ju poznáte vy.“

Učiteľ sa na neho pozrel a odpovedal: „A to je presne to, čo ťa to bude stáť.“ 12. kapitola Listu Rímskym nám v 2. verši hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“

Ako môžu byť naše mysle premenené? Stane sa to štúdiom Božieho Slova. V Skutkoch apoštolov, v 17. kapitole čítame o tých v synagóge v Berii, ktorí počúvali veľmi pozorne, keď sa tam Pavol a Sílas ukázali: „Títo (Židia) boli šľachetnejšieho zmýšľania ako v Tesalonike; veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písma, či je skutočne tak.  A mnohí z nich uverili, aj spomedzi popredných gréckych žien a mužov nemálo.“ (v. 11-12)

Veľmi sa mi páči, že počúvali zanietene a skúmali to, čo im apoštoli vraveli. Skúmali slová samotného apoštola Pavla, ktorý napísal väčšiu časť Novej zmluvy. Je to správny spôsob počúvania.

Ježiš povedal: „ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (J 15:7) Slovo zostávať znamená zakoreniť sa hlboko v Kristovi, nasávať živiny, rásť každým jedným dňom zotrvávajúc na danom mieste. Je to zotrvávanie v spoločenstve s Ním. Znamená to, že Božie Slovo študuješ. Znamená to, že sa ho učíš naspamäť. A koniec-koncov to znamená, že to ovplyvňuje tvoje myslenie, žitie a všetko, čo robíš. K Božiemu Slovu potrebujeme pristupovať týmto spôsobom.

https://www.harvest.org

Čítaj správnym spôsobom - 14. december

„… ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“

Billy Sunday, ktorý sa stal jedným z najväčších evanjelistov svojej generácie, dostal ako mladý muž nasledovné rady: Stráv pätnásť minút denne rozprávaním s Bohom v modlitbe. Stráv pätnásť minút denne tým, že umožníš Bohu hovoriť k tebe skrze Bibliu. A stráv pätnásť minút denne rozprávaním sa s niekým iným o Ježišovi. Ak budeš robiť tieto veci, nikdy ťa nenazvú odpadlíkom.

Boli to dobré rady. Ešte nikdy som nestretol kresťana, ktorý duchovne zlyhával a zároveň usilovne študoval Bibliu. Vidíš, že Biblia nielenže obsahuje pravdu, ale Biblia je pravda. Je to norma, s ktorou porovnávame všetky ostatné takzvané pravdy.

Prvý Žalm nám vraví: „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“ (Ž 1:1-2) Slovo rozjímať znamená uvažovať, nechať si niečo prejsť hlavou: Niekedy čítame Bibliu bez porozumenia. Vidíme to ako náboženskú povinnosť.

Môžeš prečítať tri kapitoly denne, ale ak to neovplyvní tvoj život, ak nerozumieš tomu, čo čítaš, potom by pre teba bolo lepšie, ak by si čítal tri verše. Je možné čítať Bibliu len z čistej povinnosti a nepamätať si nič. Alebo možno čítaš Bibliu ako knihu, ktorá vyrieši tvoje osobné problémy. Biblia je však oveľa viac ako len to. Je to samotné Božie Slovo, a preto by sme ju tak aj mali čítať.

Úspech alebo zlyhanie v kresťanskom živote závisia od toho, aké množstvo Božieho slova dostávame každodene do našich sŕdc a myslí a ako sme mu poslušní.

https://www.harvest.org

Napodobňujte ma - 12. december

„Napodobňujte ma ako ja Krista!“ (1K 11:1)

Počul som o mužovi, ktorý sa chcel zúfalo oženiť. Našiel si dievča, do ktorého sa zaľúbil a priviedol ho domov, aby spoznalo jeho rodičov. Mame sa však jeho dievča nepáčilo. Znova teda išiel von a našiel ďalšie dievča, ktoré priviedol domov. Ani druhé sa mame nepáčilo. Potom si našiel dievča, ktoré vyzeralo ako jeho mama, rozprávalo ako jeho mama a obliekalo sa ako jeho mama. V každom smere bolo dievča presne ako chlapcova mama. Vtedy sa zase nepáčilo jeho otcovi.

Či sa ti to páči, alebo nie, ľudia hodnotia Boha podľa toho, ako žijeme my ako Kristovi nasledovníci. Byť učeníkom znamená kráčať s Ježišom tak, že môžeš niekomu inému povedať: „Nasleduj môj príklad.“

Viem, že niekedy veci pokašleme. Ale to nás neospravedlňuje od toho, že máme byť príkladom. Apoštol Pavol napísal: „Napodobňujte ma ako ja Krista“ (1K 11:1).

Čo ak by bola cirkev plná ľudí, ako si ty? Čo ak by bol každý v cirkvi presne taký, aký si ty? Čo ak by každý v cirkvi čítal Bibliu tak verne, ako ju čítaš ty? Boli by sme cirkev, ktorá Bibliu študuje?

Čo ak by každý v cirkvi oslavoval Boha práve tak ako ty? Boli by sme cirkev, ktorá Boha oslavuje?

Čo ak by každý v cirkvi dával peniaze tak verne ako ty? Boli by sme zaopatrená cirkev?

Čo ak by každý v cirkvi šíril evanjelium tak často, ako ho šíriš ty? Ako by vyzerala taká cirkev? Čo ak by boli ostatní veriaci presne takí, aký si ty?

Ako veriaci by sme mali žiť zbožné životy tak, že by sme rovnako ako apoštol Pavol mohli povedať: „Napodobňujte ma, ako ja Krista!“

https://www.harvest.org

Učiť sa počúvať - 10. december

„Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.“ (J 17:17)

Existujú rôzne spôsoby počúvania. Môžeme počúvať pasívne. Môžeme si zvoliť, že nebudeme počúvať vôbec. Alebo môžeme počúvať sústredene.

Ak by si išiel robiť zoskok voľným pádom, svojho inštruktora by si počúval veľmi pozorne. Počúval by si ho alebo ju, keď by ti vysvetľovali, ako používať padák, kde je umiestnené odisťovacie lanko a kedy ho potiahnuť. Prečo? Pretože od toho závisí tvoj život.

Ak chceš počuť, ako k tebe Boh hovorí cez svoje Písmo, záleží na tom, ako počúvaš. Potrebuješ počúvať, akoby od toho závisel tvoj život, pretože aj závisí.

Ak chceš byť pravým nasledovníkom Ježiša, potom potrebuješ spomaliť a naučiť sa počúvať. Ježiš povedal: „Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (J 8:31-32)

Niekedy je tento verš vytrhnutý z kontextu. Počujeme, ako ho ľudia používajú na opísanie všetkých možných druhov takzvaných právd, ktorými chcú poučiť niekoho iného. Tento verš je však veľmi konkrétny. Nevzťahuje sa na hocijakú pravdu; je to konkrétna, absolútna pravda, ktorú môžeme nájsť výlučne na stránkach Písma. Kontextom tohto verša je čítanie, študovanie, poznanie a žitie Písma. Táto pravda nás vyslobodí.

Pravda, ktorú nachádzame v Biblii, je jedinou absolútnou pravdou. Ježiš sa modlil: „Tvoje slovo je pravda“ (J 17:17), a tiež povedal: „Ja som cesta i pravda i život“ (J 14:6). Toto je jediná absolútna pravda, ktorou si môžeme byť istí. A keď porozumieme tomu, čo Boh hovorí vo svojom Slove, vyslobodí nás to.

Ak chceš byť Ježišov nasledovník, potom budeš pozorne čítať, študovať a žiť v súlade s Božím Slovom.

https://www.harvest.org

Nové stretnutie - 7. december

„Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobré od zlého, oni ta vojdú; im ju dám a oni ju zaujmú.“

(5M 1:39)

Izraeliti boli prepustení z Egypta a bez problémov sa dostali do bodu vstupu do Kanánskej krajiny, Zasľúbenej zeme, ktorá sa nakoniec mala stať izraelským národom. Avšak namiesto toho, aby do krajiny vstúpili, vyslali do krajiny dvanástich vyzvedačov. Józua a Káleb vkročili spolu s ďalšími desiatimi vyzvedačmi do krajiny a vrátili sa s dvoma správami.

Väčšina v podstate povedala: „Nemáme šancu sa tam dostať. Ľudia sú veľmi veľkí. V skutočnosti sme sa im zdali ako kobylky.“

Józua a Káleb sa však vrátili s inou, no menšinovou správou: „Smelo vystúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premôžeme.“ (4M 13:30)

Izraeliti však povedali Józuovi, a Kálebovi nie. Boli plní nevery a nechceli ísť. Tá neviera ich stála štyridsať rokov zbytočného putovania púšťou.

Neviera vraví: „Ostaňme tam, kde budeme v bezpečí.“

V porovnaní s tým viera hovorí: „Poďme ďalej, kde Boh niečo robí.“

Problém je, že nešli ďalej. Namiesto toho chodili dookola v kruhu, kým Boh nevyradil všetkých pochybovačov. Prešlo štyridsať rokov a staršia generácia vymrela. Bola tu úplne nová generácia, ktorá zažila len púšť. Počuli príbehy o prechode cez Červené more, avšak potrebovali zažiť svoje vlastné stretnutie s Pánom. Každá generácia to potrebuje.

Viac ako pred štyridsiatimi rokmi sme tu mali Jesus Movement, ktoré ovplyvnilo celú generáciu. Teraz sme však všetci starými rodičmi. Modlíme sa za ďalšie Ježišovo hnutie pre našu súčasnú mládež, aby sa stretla s Bohom svojím vlastným spôsobom, a videla Pána konať. Za toto by sme sa momentálne mali modliť.

https://www.harvest.org

Voľba pred nami - 5. december

„Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.“

(Žid 12:2)

Nie vždy to, čo začnem, aj dokončím. Prednedávnom som si začal doma upratovať svoju kanceláriu, ale nie celkom som upratovanie dokončil. Vyzerala úplne inak, no zopár malých kôpok tam ostalo. Neprešlo veľa času, keď som si uvedomil, že tie malé kôpky začínali znova rásť. Svoju kanceláriu som neupratal správne. Potreboval som ju upratať úplne. Nedokončil som to, čo som začal.

Keď apoštol Pavol opisoval, ako vyzerá obrátenie, povedal, že sa obrátime „od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu“ (Sk 26:18). A predsa niektorí ľudia prejdú len polovicu cesty, podobne ako som ja upratal kanceláriu. Vyhlásia: „Budem nasledovať Ježiša, ale mám tu zopár malých kôpok, ktoré si nechávam pre seba.“ Z malých kôpok sa stanú veľké a oni čoskoro zistia, že sa nezmenili natoľko, ako by mali.

To, čo povedal Boh Izraelitom v princípe platí aj pre nás: „Ajhľa, predkladám vám dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré vám dnes dávam,  a kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte.“ (5M 11:26-28)

Túto voľbu máme pred sebou každý deň. Môžeme si zvoliť požehnanie, ak sa rozhodneme nasledovať Boha, alebo si môžeme vybrať kliatbu, ak Ho nasledovať nebudeme.

Možno sa vo svojom živote nachádzaš v štádiu, keď ti veci nedávajú zmysel. Zdá sa, že je tu mnoho otvorených koncov, mnoho nezodpovedaných otázok. Boh má vždy plán. On má začiatok, stred a koniec. A vždy dokončí to, čo začne.

https://www.harvest.org