Uspokojenie duše - 10. august

„Raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe…“

(5M 26:11)

Cirkev často negatívne reagovala na zlo bez toho, aby nám pripomenula, že Boh má nesmierny záujem o to, aby sme našli uspokojujúci spôsob života tu a teraz. My kresťania sme priveľa hovorili o negatívach kresťanských skúseností, až sme zabudli zdôrazniť pozitívne, radostné, vzrušujúce a víťazné skúsenosti každodenného spoločenstva s Kristom. Boh povedal, že veci nás neuspokoja. Boh uspokojuje! Toto je tajomstvo uspokojenia duše. Nech sa tvoja duša kochá. Odstráň prekážky, zbúraj bariéry a nechaj svoju dušu nájsť naplnenie jej najskrytejších túžob v spoločenstve s Bohom.

Modlitba dňa

Nie sú slová, ktoré by opísali moju vďačnosť voči Tebe za Tvoju milujúcu dobrotivosť, môj Pán a Spasiteľ. Prijmi moju chválu a lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

Záchranca Ježiš - 8. august

„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou...“

(Ž 46:2)

Písmo nám vraví, že Boh nikoho nepokúša. Pokušenie vždy prichádza od diabla. Boh nás bude skúšať a umožní nám vytrvať v pokúšaní, ale diabol je ten, čo pokúša. Ako ho premôžeme? Malé dievčatko raz prezradilo svoju metódu. „Ak diabol prichádza a klope na dvere,“ povedala, „neotvorím mu. Pošlem k dverám Ježiša.“ Presne toto je cesta, akou vytrváme v pokušení. Pošlime k dverám Ježiša!

Modlitba dňa

Pane Ježiši, pomôž mi, aby som pamätal na silu Tvojho svätého mena!

Billy Graham Evangelistic Association

Vyriešenie problému - 6. august

„Hospodine, Ty nám zaručíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal.“

(Iz 26:12)

Len pred niekoľkými rokmi deti potešila príležitosť výletu do prístavu, kde by videli, ako prichádzajú lode. Dnes sú deti presýtené vrtuľníkmi a stíhačkami. My, ktorí sme raz boli nadšení z telegrafu, teraz berieme za samozrejmosť zázrak televízie. Nie až tak dávno bolo mnoho fyzických chorôb považovaných za beznádejné a neliečiteľné. Dnes máme natoľko účinné lieky, že dávne ochorenia sa stávajú zriedkavými. Dosiahli sme toho veľa, o tom niet pochýb. Avšak so všetkým pokrokom sme nevyriešili základný problém ľudskej rasy. Môžeme postaviť najvyššie budovy, najrýchlejšie lode, najdlhšie mosty – ale stále si nevieme rozkázať alebo žiť spolu pokojne a v rovnosti.

Modlitba dňa

V tom, že milujem, a som milovaný Tebou, je všetko, po čom som túžil, môj Spasiteľ Ježiš Kristus.

Billy Graham Evangelistic Association

Sklamanie sa stáva radosťou - 3. august

„... budú Mu hľadieť na tvár...“ (Zjav 22:4)

Jednou z veľkých výhod toho, že je človek kresťanom, je obrovská nádej, ktorá presahuje až za hrob do slávy Božieho zajtraška. Malé dievča bežalo smerom k cintorínu v čase, keď sa na ulici stmievalo. Prebehla popri priateľovi, ktorý sa jej opýtal, či sa nebojí nočného prechádzania popri hroboch.  „Oh, nie,“ povedala. „Nebojím sa. Môj dom je hneď na druhej strane!“ My kresťania sa nebojíme noci smrti, pretože náš nebeský domov je „hneď na druhej strane“. Vzkriesenie Ježiša zmenilo polnoc trúchlenia nad stratou blízkeho na úsvit opätovného stretnutia s ním; zmenilo polnoc sklamania na úsvit radosti; zmenilo polnoc strachu na úsvit pokoja. Dnes môže viera a dôvera v Ježišovo vzkriesenie zmeniť tvoj strach na nádej a tvoje sklamanie na radosť.

Modlitba dňa

Čohokoľvek sa bojím najviac, Pane Ježiši, dávam to do tvojich milujúcich rúk vediac, že Ty mi dáš pokoj a odvahu.

Billy Graham Evangelistic Association

Prevrátený svet - 1. august

„Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré…“ (3J 11)

Musíme si v našich mysliach upevniť tento fakt: žijeme v prevrátenom svete. Ľudia nenávidia vtedy, keď by mali milovať, hádajú sa, keď by mali byť priateľskí, bojujú vtedy, keď by mali byť pokojní, zraňujú, keď by mali uzdravovať, kradnú, keď by sa mali o veci deliť, robia zlé vtedy, keď by mali robiť dobré. Raz som videl hračkárskeho klauna so záťažím v hlave. Bez ohľadu na pozíciu, do akej klauna postavíš, vždy bude nakoniec prevrátený. Postavíš ho na nohy či na bok, no len čo ho pustíš, prevráti sa dolu hlavou. Neobrátení ľudia sú presne ako ten klaun! Môžeš s nimi robiť čokoľvek, avšak stále sa zvrtnú do prevrátenej pozície. To je dôvod, prečo učeníci nezapadli do sveta. Človeku, ktorý je dole hlavou, sa zdá, že človek, ktorý sa nachádza v horizontálnej pozícii, je naopak. Pre hriešnika je spravodlivý človek čudák a abnormalita. Kresťanská dobrota je pokarhaním pre zlomyseľných, jeho horizontálna pozícia predstavuje reflexiu nad svetskou prevrátenou pozíciou.

Modlitba dňa

Nech nikdy nerobím kompromisy svojej pozície pred Tebou, Pane Ježiši, ktorý si dal svoj svätý život za mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

Tesne mimo dosahu - 23. august

„Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.“ F 4:11

Máme sklon myslieť si, že spokojnosť pochádza z toho, čo máme. Ak by som len mal viac peňazí, potom by som bol spokojný. Ak by som bol trochu múdrejší... Ak by som lepšie vyzeral... Ak by som bol trochu úspešnejší... Ak by som mal viac príležitostí slúžiť... Je to nekončiaca honba za niečím, čo nevieme dosiahnuť.

Apoštol Pavol povedal: „Naučil som sa, akékoľvek sú okolnosti, byť spokojný.“ (F 4:11, preklad z angl.)

Keď toto povedal, bol vo väzení. Jeho spokojnosť nepochádzala z teórie zo školy; bola zo školy života, školy ťažkých úderov. Zažil bolesť i potešenie, zdravie i chorobu, slabosť i silu, bohatstvo i chudobu. Pre niektorých bol hrdina, pre iných ničomník. A bol to človek, ktorý získal úplnú spokojnosť.

Je zaujímavé, že Pavol použil slovo „naučil“: „ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám.“ (F 4:11, preklad prof. Roháček) V pôvodine toto slovo zvykli používať pohania, keď chceli hovoriť o nejakom výnimočnom poznaní alebo zasvätení do nejakého tajomstva. Pavol hovoril: „Pozrite sa! Bol som slávnostne zasvätený. Našiel som skrytú pravdu. Našiel som tajomstvo spokojnosti.“

Aj slovo, ktoré Pavol použil pre „mať dosť“, je dôležité. Znamená sebestačný. V kontexte tejto epištoly hovorí o dostatku v Ježišovi Kristovi. Pavol vlastne hovoril: „Nezáleží na tom, kde som. Som spokojný.“ Všetko to bolo o jeho vzťahu s Bohom.

Naša spokojnosť nevychádza z toho, čo máme; pochádza zo vzťahu s Ježišom Kristom.

https://www.harvest.org